alts càrrecs

 • María Belén Cardona Rubert

 • Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Data de nomenament: 11/09/2018 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • cardona_marrub@gva.es
 • 961 922 290

Agenda

Agenda maig

La Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, dependent de la persona titular de la Conselleria, és l'òrgan a què correspon dirigir i coordinar els òrgans directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquesta. De la Secretaria Autonòmica depenen les direccions generals incloses en aquest capítol.

La Secretaria Autonòmica coordinarà els distints òrgans de la Conselleria que se li adscriguen i vetlarà per l'eficaç tramitació dels assumptes que hagen d'atendre els serveis que en depenguen i que afecten la resta de departaments, per a la qual cosa exercirà les competències determinades en l'article 68 de la Llei 5/1983.

Correspon a la Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació exercir les competències establertes en l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de transparència de l'activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat social de l'Administració, foment de l'autogovern i desplegament estatutari, cooperació al desenvolupament i solidaritat.

La Secretaria Autonòmica assumirà la direcció superior dels instruments de planificació que siguen de competència de la Conselleria.

Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Llista completa d'obsequis

15/01/2019

viatge a Madrid per mantindre una reunió de treball amb la Fundació Dones per Àfrica, amb motiu de l'organització Jornada "Diàlegs de Dones per la pau en el Mediterrani"

Acompanyant/s
 • Assessora d'Assumptes Generals
Costs
 • Transport
  234,00 €
 • Total 234,00 €
14/12/2018

Viatge a Madrid per assistir a una reunió amb membres de la Fundació Dones per Àfrica

Costs
 • Transport
  155,36 €
 • Total 155,36 €
10/12/2018 - 11/12/2018

Viatge a Londres acompanyant al Molt Hble. President en la seua visita institucional, a més de mantindre diverses reunions i contactes amb organismes i institucions relacionades amb la materia de la Conselleria

Costs
 • Allotjament
  187,32 €
 • Transport
  219,66 €
 • Total 406,98 €
12/11/2018

viatge a Madrid per assistir a la reunió de la Comissió de Seguiment Informe Comunitats Autònomes 2018

Costs
 • Transport
  131,55 €
 • Total 131,55 €
02/11/2018

viatge a Madrid per mantindre una reunió amb la Fundació Dones per Àfrica.

Costs
 • Transport
  115,30 €
 • Total 115,00 €
26/10/2018 - 28/10/2018

1. Viatge a Palma de Mallorca PONENCIA JORNADA "UNES RELACIONS LABORALS MODERNES PRÒPIES D'UN PAÍS DESENVOLUPAT". 2. ASSISTÈNCIA A ALACANT Al CONRÉS INTERNACIONAL CEVEX

Costs
 • Allotjament
  73,40 €
 • Transport
  30,00 €
 • Total 103,40 €
24/10/2018 - 25/10/2018

viatge a Madrid per a participar en la Taula Redona: Innovació tecnològica i efectes sobre l'ocupació". Acte Digitalització; reunió amb la Presidenta de la Fundació Dones per Àfrica

Acompanyant/s
 • Assessora d'Assumptes Generales
Costs
 • Transport
  234,00 €
 • Total 234,00 €
23/10/2018 - 24/10/2018

viatge a Albacete per a assistir a la Jornada " L'ESTAT SOCIAL BASE DE LA DEMOCRÀCIA". Les despeses del viatge seran a càrrec de l'organització.

Costs
 • Total 16,70 €
26/09/2018 - 27/09/2018

viatge a Madrid per a assistir a la presentació del "III Informe sobre Desigualtat a Espanya", elaborat per la Fundació Alternatives i la Fundació 1º de Maig.

Costs
 • Manutenció
  16,70 €
 • Transport
  129,55 €
 • Total 146,25 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 18.263,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.221,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.312,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació Llista completa d'obsequis

01/03/2019

Barco de Sal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrevieja

Destinatari de l'obsequi: MARÍA BELÉN CARDONA RUBERT

Destinació: Despatx secretària autonòmica

19/02/2019

Moneder roig i billetero marró de polipiel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana d'Estudis Avançats (FVEA)

Destinatari de l'obsequi: MARÍA BELÉN CARDONA RUBERT

Destinació: ús propi

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad de Valencia Docencia Profesora Titular de Dº del Trabajo 11/12/2001 08/12/2016 SI
Universidad de València Docencia Catedrática Dº del Trabajo 09/12/2016 07/09/2018 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Asesora Derecho Civil Valenciano Vicepresidenta primera 01/10/2018 Pública
Comisión de Evaluación del Impacto en Salud Vocal 12/09/2018 Pública
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana-Pleno Vicepresidenta 12/09/2018 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 12/09/2018 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 12/09/2018 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea Vocal 12/09/2018 Pública
Comisión Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación del Desarrollo del Estatuto de Autonomía y de Impulso y Consolidación del Modelo Valenciano de Autogobierno Vicepresidenta 12/09/2018 Pública
Comisión Interdepartamental para la coordinación, apoyo y seguimiento del proceso electoral a Les Corts Vocal 12/09/2018 Pública
Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat Vocal 12/09/2018 Pública
Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana Vicepresidenta 12/09/2018 Pública
Consejo de Casas Regionales de la Comunitat Valenciana Vicepresidenta 12/09/2018 Pública
Cosnejo de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana Vicepresidenta 12/09/2018 Pública
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana Vicepresidenta 12/09/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 62.317,84 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.607,89 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.273,35 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 144.416,41 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 96.777,43 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 2.155,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 1.690,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 56.432,85 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 14,66 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 14,66 €
cargando datos