alts càrrecs

 • Antonia Moreno Ruiz

 • Directora General de Cooperació i Solidaritat
 • Data de nomenament: 11/09/2018 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • moreno_antrui@gva.es
 • 961 922 319

Agenda

 • La Direcció General de Cooperació i Solidaritat és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit.

 • En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • a) Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació del pla director, els plans anuals i els plans estratègics de cooperació al desenvolupament i solidaritat ciutadana que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en països desfavorits, per a l'eradicació de la pobresa, a fi de propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

 • b) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions de cooperació i solidaritat, així com efectuar el seu seguiment i avaluació per l'aprenentatge institucional i la millora contínua de les polítiques i intervencions.

 • c) Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta d'agents de la cooperació valenciana, així com, si és el cas, efectuar el seu control, seguiment i avaluació.

 • d) Realitzar accions de caràcter humanitari, encaminades a pal·liar en altres països els efectes originats pels desastres naturals o provocades pel ser humà com a conseqüència de guerres o conflictes.

 • e) Coordinar els plans, els programes i els projectes de cooperació al desenvolupament i de les accions humanitàries de la Comunitat Valenciana, així com establir les relacions adequades de col·laboració amb tots els agents públics i privats, nacionals i internacionals, per a la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.

 • f) Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.

 • g) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions d'educació per al desenvolupament i sensibilització de la societat valenciana, per mitjà de la informació de les diferents realitats, a través del foment de valors com ara la solidaritat, la justa distribució de la riquesa i el racional aprofitament dels recursos, així com el seu seguiment i avaluació.

 • h) Donar suport i promocionar els projectes de codesenvolupament, com a instrument per a afavorir la participació de la població immigrant com a potencial per al desenvolupament dels seus pobles d'origen.

 • i) Realitzar estudis i investigacions, per si mateix o per altres mitjans, per a la cooperació i per al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.

 • j) Establir i dur a terme actuacions de sensibilització social dirigides a impulsar la solidaritat ciutadana a fi de remoure obstacles que impedeixen l'exercici ple i efectiu dels drets fonamentals de les persones recollits en la Constitució a través d'instruments i mecanismes de participació.

 • k) Elaborar projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, programes i ajudes i subvencions sobre matèries de competència de la direcció general.

 • l) Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva del Consell en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat.

 • m) Promoure, fomentar, donar suport i coordinar el coneixement, aplicació i el seguiment de l'Agenda 2030, per al compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i generar sinergies, per a la consecució d'aquests objectius, entre les polítiques públiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 17.386,93 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.654,29 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 2.697,35 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 21.738,57 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions es corresponen amb la quantitat rebuda com a Directora General de Cooperació i Solidaritat des de l'11/09/2018 fins el 31/12/2018

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Directora General de Cooperació i Solidaritat Llista completa d'obsequis

  10/01/2019

  Dàtils i una borsa de tela

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assosiació tunecina AFTURD

  Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

  Destinació: Despatx de la directora general

  13/12/2018

  Una guardiola i un llibre de contes.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mainel

  Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

  Destinació: Despatx de la directora general

  28/11/2018

  Un drap brodat, un llibre del Xúquer i una cantimplora

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat de la Ribera Alta

  Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

  Destinació: Despatx de la directora general

  15/11/2018

  Socarrat

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Musol

  Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

  Destinació: Despatx de la directora general

  25/10/2018

  Socarrat

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUNDACIÓ MAINEL

  Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

  Destinació: Despatx directora general

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos