alts càrrecs

  • José Luis Ferrando Calatayud

  • Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  • Data de nomenament: 07/08/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Torre 1. Planta 10. 46018. València
  • secretaria.territori@gva.es
  • 961 208 283

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria d'obres públiques, transports i logística, ports, costes, aeroports, actuacions pròpies en matèria de sòl, incloent-hi les referides a sòl industrial; arquitectura, projectes urbans i equipaments, habitatge i qualitat de l'edificació, ordenació, planificació i actuacions territorials estratègiques, coordinació territorial, cartografia, avaluació ambiental, urbanisme i paisatge.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 2.397,52 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.514,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Llista completa d'obsequis

26/12/2018

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ LUIS FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Equip de Secretaria del Secretari Autonòmic

20/12/2018

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: València Parc Central

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ LUIS FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Secretaria del Secretari Autonòmic

18/12/2018

Plançó de llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ LUIS FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Secretaria del Secretari Autonòmic

17/12/2018

Colecció "Pioneres de la Ciència"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ LUIS FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx Secretari Autonòmic

17/12/2018

Llibre "Història de l'Art - Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de ValènciaPort

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ LUIS FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ADVOCAT AUTONOMO 01/01/1994 07/07/2015 NO
AJUNTAMENT TECNICO DE ADMINISTRACIÓ GENERAL 01/09/2011 07/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA D.G. AVALUACIÓ URBANISTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL 08/07/2015 17/09/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÓL (EVha) VICEPRESIDENT 07/08/2018 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) VICEPRESIDENT 07/08/2018 Pública
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÁ VALENCIÀ VICEPRESIDENT 07/08/2018 Pública
SOCIETAT PLA CABANYAL-CANYAMELAR VICEPRESIDENT 10/09/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME MEMBRE 07/08/2018 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS VOCAL 07/08/2018 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INFORMACIÓ VOCAL 07/08/2018 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 07/08/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UE MEMBRE 07/08/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ DE LA GVA - FVMP MEMBRE 07/08/2018 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ D'IMPACTE EN SALUT VOCAL 07/08/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA VOCAL 07/08/2018 Pública
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ VOCAL 17/09/2018 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) MEMBRE 28/09/2018 Pública
AEROPORT DE CASTELLÓ S.L. CONSELLER 23/11/2018 Pública
SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA S.A.U. VICESECRETARI 29/11/2018 Pública
ALTA VELOCITAT ALACANT NODO DE TRANSPORT S.A. CONSELLER 21/12/2018 Pública
FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA INVESTIGACIÓ, PROMOCIÓ I ESTUDIS COMERCIALS DE VALENCIAPORT PATRÓ 17/01/2019 Pública
CONSELL DE L'AIGUA DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER MEMBRE 09/04/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València 95.517,55 €
Nua propietat 23 Vivendes Valencia/València 107.904,86 €
Nua propietat 40 Altres immobles urbans Valencia/València 1.612,95 €
Nua propietat 40 Altres immobles urbans Valencia/València 8.481,26 €
Nua propietat 40 Vivendes Valencia/València 55.585,59 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 34.864,38 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 1.500,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 54.971,31 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 13,02 €
cargando datos