alts càrrecs

 • Rafael Briet Seguí

 • Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana
 • Data de nomenament: 10/07/2018 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 46018. València

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica, que exerceix les competències que li atribueix l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'arquitectura, projectes i actuacions urbanes, equipaments, habitatge i qualitat de l'edificació, gestió i coordinació del patrimoni públic d'habitatge, plans d'habitatge, sòl i actuacions concertades amb ens locals en matèria de patrimoni urbà i pla de millora municipal.

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana Llista completa d'obsequis

21/03/2019

Reunió amb SAREB

Costs
 • Manutenció
  17,20 €
 • Transport
  133,05 €
 • Total 150,25 €
28/12/2018

Reunió al Ministeri de Foment

Costs
 • Transport
  132,99 €
 • Total 132,99 €
06/11/2018 - 07/11/2018

Reunió amb responsables d'Habitatge de la Generalitat

Costs
 • Allotjament
  140,00 €
 • Transport
  70,80 €
 • Total 210,80 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 67.017,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana Llista completa d'obsequis

20/12/2018

Caixa amb dolços típics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Compartit amb el personal de la DG

05/11/2018

Caixa nadalenca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Majors de Telefònica

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Compartit amb el personal

26/10/2018

Caixa amb dos cerveses "Papa Luna", un bolígraf, un imà i un marcapàgines de l'Ajuntament de Castelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Ús personal

20/07/2018

Llibre "Nuevo Régimen Jurídico de la Regeneración Urbana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Hervás

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Ús personal i despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTAT 24/07/2015 09/07/2018 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.811,11 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 41.858,25 €
Ple domini 15 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 23.105,10 €
Ple domini 15 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 13.755,05 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 11.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 22.579,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTEC HIPOTECARI 115.000,00 €
Total: 115.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 52.972,61 €
cargando datos