alts càrrecs

 • José Manuel Ventura Cerdá

 • Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
 • Data de nomenament: 16/06/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • ventura_jma@gva.es
 • 961 928 302

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establertes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, i, en particular, les referides a la planificació de recursos farmacèutics, l'ordenació, la racionalització i el control de l'ús del medicament, la provisió i l'assistència farmacèutica, així com les prestacions complementàries.

En el desenvolupament de les competències establertes en el paràgraf anterior, caldrà ajustar-se especialment a les funcions següents: disseny i implementació efectiva d'estratègies per a l'optimització i integració farmacoterapèutica, l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, el desenvolupament, l'explotació i la implementació dels sistemes d'informació necessaris perquè tots els grups d'interès disposen de la informació adequada per a la presa de decisions quant al procés de gestió i utilització del medicament i la innovació en la gestió de productes farmacèutics, així com el desenvolupament del programa d'estudis clínics per a coordinar, gestionar, promoure i garantir la correcta execució de la investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris realitzada a la Comunitat Valenciana, fixant i adaptant els procediments, la regulació i els criteris per a la seua implementació i com a referent de transparència i accés a la informació generada en aquest àmbit orientada tant al professional com a la ciutadania.

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris Llista completa d'obsequis

30/05/2019

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
13/05/2019

Reunió en la Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) com a membre del jurat dels Premis PRAN. C/ Campezo, 1. Madrid

11/04/2019

Reunió de la Comissió Permanent de Farmàcia i del Grup de Treball de Teràpies CAR-T al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20.Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
01/04/2019 - 02/04/2019

Recollida del Premi a Les millors iniciatives de la Farmàcia de l'any 2018, atorgat per Correu Farmacèutic. C/ Ortega i Gasset, 29 Madrid

Costs
 • Allotjament
  80,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 230,00 €
11/03/2019

Jornada sobre evaluació, selecció i posicionament de medicaments com a línies estratègiques bàsiques del farmacèutic d'hospital. C/ Serrano, 40 Madrid

05/03/2019

Assistència a la reunió de la Comissió Permanent de Farmàcia al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
26/02/2019

Assistència a la reunió del Grup de Treball Institucional de Teràpies Avançades de medicaments CAR-T al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
21/02/2019 - 22/02/2019

Assistència al taller sobre variabilitat en el benefici dels pacients organitzat per l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP). Hotel Playa Victoria. Cádiz

15/02/2019

Assistència a la Sessió Inaugural de l'Acadèmia de Farmàcia de la Comunitat Valenciana a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Alacant. C/ Jorge Juan, 8. Alacant

10/01/2019

Assistència a la Comissió Permanent de Farmàcia, al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 20 Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
30/11/2018

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments en el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 20 Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
16/11/2018

Inauguració de les noves instal·lacions del Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Alacant. C/ Jorge Juan, 8 Alacant

15/11/2018

Participació al Cicle "Optimització en la Gestió del Medicament a la Fundació per a la Investigació en Salut (FUINSA). C/ Marqués de la Ensenada, 14 MADRID

12/11/2018

Assistència al Consell Rector de l'Agència Espanyola del Medicament i el Producte Sanitari (AEMPS) C/ Campezo, 1 MADRID

07/11/2018

Assistència al Comité Consultiu del Sistema Nacional de Salut i a la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Passeig del Prado, 20. MADRID

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
31/10/2018

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18 -20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
23/10/2018 - 24/10/2018

Lliurament dels XIII Premis BESTinCLASS 2018. Palau d'Exposicions i Congressos. Santander

Costs
 • Allotjament
  66,00 €
 • Transport
  840,00 €
 • Total 906,00 €
20/09/2018

Assistència a la Comissió Permanent de Farmàcia al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
19/07/2018

Asistència a la reunió de la Comisió Permanent de Farmacia. Ministeri de Sanitat. Madrid.

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
16/07/2018

Asisència a la Comisió Interministerial de preus dels medicaments. Ministeri de Sanitat. Madrid.

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.195,66 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.983,36 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris Llista completa d'obsequis

13/03/2019

Xicotet obsequi de productes d'alimentació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat de Farmàcia - Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

16/01/2019

Targeta Gran Feria Club, amb accés lliure a tots els certàmens organitzats per Fira València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

19/12/2018

Agenda enquadernada en pell, color verd, grandària 20x30 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Farmacèutic

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

12/12/2018

Calaix de taronges de 10 quilograms

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09/11/2018

Targeter marró de pell, de deu centímetres, amb les inicials JMV en la part de davant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ROIK WALLETS

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos