alts càrrecs

 • María Amparo García Layunta

 • Directora General d'Assistència Sanitària
 • Data de nomenament: 16/06/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • garcia_mamparo@gva.es
 • 961 928 190

Agenda

 • La Direcció General d'Assistència Sanitària, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, i, en particular, les referides a planificació i la gestió dels recursos assistencials, els programes i els serveis sanitaris, de la gestió de l'activitat assistencial i dels centres sanitaris, l'assegurament i els sistemes d'informació sanitària, l'atenció sanitària a la cronicitat en integració de l'assistència, la salut mental i la drogodependència, les urgències i emergències així com de l'avaluació de l'efectivitat clínica, de les aplicacions d'ús clínic i el seguiment de l'assistència prestada amb mitjans aliens.

 • En el desenvolupament de les competències establertes en el paràgraf anterior, procurarà una atenció centrada en la persona i abordarà les seues necessitats en funció del seu nivell de risc i promourà la participació del pacient en les decisions de salut i l'autocura. Així mateix, promourà la transformació del model assistencial per a garantir un sistema d'atenció amb total integració entre els serveis assistencials de manera que es garantisca la continuïtat dels processos en la prestació assistencial, amb criteris d'equitat, qualitat i sostenibilitat. Un model assistencial basat en la visió integral dels problemes de salut orientats des de l'atenció primària.

 • A la Direcció General d'Assistència Sanitària correspon la coordinació funcional dels sistemes d'informació de l'assistència integrada, la definició de millores i noves propostes en les aplicacions d'ús clínic, així com la coordinació funcional de la gestió del sistema normalitzat de catàlegs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en els aspectes relacionats amb les aplicacions clíniques. Aquestes competències es desenvoluparan mitjançant la coordinació en cada un dels departaments que, a més, col·laboraran amb les gerències en matèria d'estadístiques i avaluació assistencial.

 • Especialment, en el desenvolupament de les seues competències, la Direcció General d'Assistència Sanitària assumeix el desenvolupament de les funcions en matèria coordinació de salut mental a la qual correspon la coordinació de l'actuació de les unitats de salut mental, que tenen com a prestació bàsica l'atenció integral al pacient, impulsar la integració de les persones amb problemes de salut mental, gestionar i planificar els serveis i programes de salut mental, impulsar i coordinar l'execució de l'estratègia en salut mental de la Comunitat Valenciana, així com el seguiment de les accions previstes, el seguiment i avaluació dels indicadors d'activitat dels centres d'atenció als pacients de salut mental, així com la coordinació amb les unitats, serveis i programes d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 31.206,71 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.878,29 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 34.085,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions es corresponen amb la quantitat percebuda com a Directora General d'Assistència Sanitària des del 16/06/2018 fins al 31/12/2018.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos