alts càrrecs

 • María Victoria Garrido Manzano

 • Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària
 • Data de nomenament: 16/06/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • garrido_marman@gva.es
 • 961 928 511

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Alta Inspecció Sanitària, sota la dependència de la Sotssecretaria, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, respecte a les matèries següents: inspecció de la cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut, la tutela dels drets i deures de la ciutadania en matèria de salut i la inspecció de centres i serveis sanitaris públics i privats, el control i la inspecció de les prestacions de la Seguretat Social i farmacèutiques, així com el control i vigilància de l'activitat dels departaments de salut en règim de concessió.

Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària Llista completa d'obsequis

05/03/2019

Comissió coordinació Inspeccio SNS. Ministeri Sanitat

Costs
 • Manutenció
  9,30 €
 • Transport
  119,00 €
 • Total 128,30 €
18/02/2019 - 19/02/2019

Jornades "Aspectes essencials de la negociació parlamentària per a un pacte de sanitat efectiu".Madrid

Costs
 • Allotjament
  90,00 €
 • Transport
  119,00 €
 • Total 209,00 €
29/01/2019

presentació llibre "Lo sociosanitario de los casos reales al modelo" Saló passos perduts de Senat

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  121,00 €
 • Total 137,00 €
26/09/2018 - 28/09/2018

Fòrum Sanitat. Santiago de Compostela

Costs
 • Manutenció
  34,45 €
 • Transport
  370,96 €
 • Total 405,41 €
06/09/2018

Reunió Audicncia Nacional Idental

Costs
 • Manutenció
  12,50 €
 • Transport
  147,10 €
 • Total 159,60 €
24/07/2018

Reunió INSS CONVENI IT

Costs
 • Manutenció
  23,00 €
 • Transport
  124,95 €
 • Total 147,95 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.798,14 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,26 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 36.254,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària Llista completa d'obsequis

09/11/2018

bossa compra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gala Deporte base Grao Castelló

Destinatari de l'obsequi: MARÍA VICTORIA GARRIDO MANZANO

Destinació: Mª Victoria Garrido Manzano

08/11/2018

Collar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación SEDISA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA VICTORIA GARRIDO MANZANO

Destinació: Mª Victoria Garrido Manzano

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos