alts càrrecs

 • Carmen López Delgado

 • Directora General de Recursos Humans
 • Data de nomenament: 16/06/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • lopez_delcar@gva.es
 • 961 928 530

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Recursos Humans, sota la dependència de la Sotssecretaria, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, respecte a les matèries següents: planificació dels recursos humans, de la gestió i la tramitació dels assumptes relatius al personal al servei del sistema públic valencià de salut, prevenció de riscos laborals, registre, processos de selecció i provisió, assessorament jurídicoadministratiu, relacions sindicals i condicions de treball, així com l'ordenació professional. Així mateix, li correspon exercir la direcció del personal sanitari per raó del que disposa l'article 69.3 de la Llei 5/1983.

Directora General de Recursos Humans Llista completa d'obsequis

18/02/2019 - 19/02/2019

Assistència a la segona sessió de l'el II Cicle de “La nostra contribució al pacte d'estat per la sanitat”.Saló del Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Espanya, carrer de Villanueva núm. 11 – 3a – 28001 – Madrid

Costs
 • Allotjament
  90,00 €
 • Manutenció
  44,42 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 250,42 €
04/02/2019 - 04/04/2019

Reunió amb el Director General d'Ordenació Professional en la Seu del Ministeri de Sanitat

Costs
 • Manutenció
  36,50 €
 • Transport
  119,00 €
 • Total 155,50 €
23/01/2019

Ple de la Comissió de RR.HH del SNS, Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. MADRID

Costs
 • Manutenció
  25,00 €
 • Transport
  119,00 €
 • Total 144,00 €
16/01/2019

Runion de la Comissió Tècnica Delegada de Recursos Humans del SNS. Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. MADRID"

Costs
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  119,00 €
 • Total 159,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.774,30 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.562,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Recursos Humans Llista completa d'obsequis

22/03/2019

Calendari de sobretaula de l'any nou xinés 4717

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: CARMEN LÓPEZ DELGADO

Destinació: Aceptat

31/01/2019

Passada d'accés lliure a tots els certàmens de l'any, organitzats per Fira València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FIRA VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: CARMEN LÓPEZ DELGADO

Destinació: ACCEPTAT

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA ADMINISTRACION PUBLICA SUBDIRECTORA GRAL. RECURSOS HUMANOS 28/07/2015 31/03/2018 NO
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA ADMINISTRACION PÚBLICA DIRECTORA ECONOMICA DEPARTAMENTO DE SALUD LA RIBERA 01/04/2018 03/06/2018 NO
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ADMINISTRACION PUBLICA JEFA DE SERVICIO COMPLEMENTARIOS DE CENTROS PUBLICOS 04/06/2018 15/06/2018 NO
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 16/06/2018 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 61.359,41 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 2.841,31 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 2.841,31 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 59.642,03 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 206.922,27 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES TELEFONICA 4.575,20 €
Total: 4.575,20 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 3.500,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 60.954,44 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 49,05 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 240,80 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 274,13 €
cargando datos