alts càrrecs

 • Zulima Pérez Seguí

 • Sotssecretària
 • Data de nomenament: 03/05/2018 DOCV
 • C/ Palau 14. 46003. València
 • perez_zul@gva.es
 • 961 613 022

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983.

La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa,i les funcions de la Central de Compres de la Generalitat, d'acord amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desenvolupament.

La Sotssecretaria exercirà com a Oficina de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres i emetrà els estudis relacionats amb les especificitats tècniques d'altres modalitats de contractes, a més de prestar igualment suport al Servei de Compres de la Generalitat i al Servei de Contractació i Assumptes Generals quan siga requerida per a això.

Així mateix, la Sotssecretaria té competència respecte als serveis comuns, la supervisió i recopilació de documents, i assistència en les matèries pròpies de la Conselleria, especialment amb vista a:

 • Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
 • Prestar assistència tècnica al conseller o consellera, i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques i de les direccions generals en tot allò que es requerisca.
 • Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Emetre informes sobre els assumptes que el conseller o consellera haja de sotmetre al Consell o al president.
 • Proposar les reformes que s'encaminen a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de la Conselleria, i preparar el que fa referència a la seua organització i mètode de treball, atenent principalment els costos, rendiments i qualitat dels seus acompliments.
 • Proposar normes generals sobre l'adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
 • Preparar compilacions de les disposicions vigents, proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i atendre les publicacions tècniques, periòdiques o no, de la conselleria.
 • Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en tot allò que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració del Consell i de l'Institut Nacional d'Estadística o altres organismes que es consideren convenients.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, llevat del supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Dirigir i supervisar la gestió de la Secretaria General Administrativa.
 • Les competències que li atribueix la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa i de l'Oficina de Supervisió de Projectes.
 • Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i Administració local de la Comunitat Valenciana.
 • Promoure la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Exercir, respecte a la Central de Compres de la Generalitat, les funcions que li assigne la seua normativa.
 • Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

01/04/2019 - 02/04/2019

Jornada Violencia de Género. El convenio de Estambul y las distintas modalidades de violencia. Sevilla

20/03/2019 - 21/03/2019

Reunió al Ministeri

Costs
 • Allotjament
  117,58 €
 • Transport
  128,65 €
 • Total 246,23 €
24/01/2019

Conferència per afers relacionats amb la Unió Europea.

Costs
 • Transport
  163,05 €
 • Total 163,05 €
11/12/2018

Acte 11 Desembre Congrès dels Diputats en defensa del nostre autogovern. Madrid

Costs
 • Transport
  139,90 €
 • Total 139,90 €
29/05/2018

Foro de Centrals de Contractació. Sede Instituto Nacional de la Administración Pública, C/Atocha,106-Madrid.

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,00 €
16/05/2018 - 17/05/2018

Jornada Tècnica sobre les Novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic (Consell Insular d'Eivissa)

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.481,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.063,22 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA PROFESSORA DE DRET CONSTITUCIONAL 01/01/2010 30/06/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA SECRETÀRIA AUTONÓMICA TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIP. CIUTADANA 06/07/2015 02/05/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ciudad de la Luz Vocal 01/09/2015
IVAS - Instituto Valenciano de Acción Social Consejera consejo administración 04/05/2018
CI para combatir la Violencia de Género en la CV Miembro 04/05/2018
Consell de Participació Ciutadana 08/05/2018
FAVIDE Miembro del patronato 08/05/2018
Comité de Contratación en Materia de Contratación Pública Representante de la Comunitat Valenciana 16/05/2018
Comisión Interdepartamental de la Central de Compras GV Presidenta y Vocal
Pleno Junta Superior Contratación Admva. GV Vicepresidenta
Comisión de Clasificación y Registros Presidenta
Comisión Interdepartamenta de Estadística Vocal
Consejo Valenciano de Estadísitca Vocal
Comisión Estadísitca C.Hacienda y Modelo Económico Presidenta
Comisión Vciana. Tutelas y Defensa Judicial Incapacitados Vocal
CITEC Vocal
Comité de Seguridad de la Información Vocal
Consorcio Restaurac, conservac. San Miguel de los Reyes Miembro
Comisión Técnica Seguiento Plan Ahorro y Eficiencia Energética de Edificios Públicos de la Generalitat Vocal
Taula de la Solidaritat Vocal
Alto Consejo consultivo en I+D+i Titular de la secretaría adjunta
Comisión Interdepartamental Aplicació de l'Ús del Valencià. Miembro
Consell Territoria dirección y coordinación Gestión Tributaria, en representación de la CV Titular
Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris Miembro

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 13.828,15 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 35.408,22 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 62.337,32 €
cargando datos