alts càrrecs

  • Eva Martínez Ruiz

  • Directora General de Pressupostos
  • Data de nomenament: 01/04/2018 DOCV
  • C/ Amadeu de Saboia, 2. Planta 2. 46010. València
  • martinez_evaruiz@gva.es
  • 961 613 216

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i adscrita a aquesta, la Direcció General de Pressupostos és el centre directiu al qual corresponen les competències en matèria d'elaboració i programació pressupostària, anàlisi, planificació i avaluació de la despesa pública de la Generalitat i tutela financera de les entitats locals i, en concret, la tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en matèria de pressupostos de la Generalitat. Així mateix li correspon, la direcció de les nòmines de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Pressupostos Llista completa d'obsequis

18/12/2018

Caixa de nadal amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Personal

14/11/2018

Mocador per al Coll

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Rei Jaume I

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Obsequi

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA VIII LEGISLATURA 01/01/2011 31/12/2015 NO
SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS CV DIRECTORA GENERAL 28/08/2015 05/11/2015 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO SUBSECRETAIA 08/11/2015 30/04/2018 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DG PRESUPUESTOS 01/04/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AVAP - COMITE DE DIRECCION Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR PUBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA E INVERSIONES PUBLICAS DE LA GV Vocal 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GENERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV Presidenta 01/04/2018
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLITICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV - COMISIÓN TECNICA Vocal 01/04/2018
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE ADMON. DEL ESTADO-GV Vocal 01/04/2018
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) Vocal 01/04/2018
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE Vocal 01/04/2018
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURISTICA Vocal 01/04/2018
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA CV-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Vocal 01/04/2018
FORO DE DIALOGO EN EL AMBITO DE LAS ADMON. LOCALES DE LA CV Vocal 01/04/2018
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV - PLENO Vocal Suplente 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) Vocal 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) Vocal 01/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCION PUBLICA Vocal 01/04/2018
CONSELL DE DIRECCIO DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO Membre 24/04/2018
CONSELL DE RECTOR IVAJ.GVA JOVE Membre 24/04/2018
CONSELL RECTOR IVIA Membre 24/04/2018
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 Vocal Suplent 27/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS Vicesecretaria 27/11/2015
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM - CDL Vocal 13/10/2016
ACORD CONSELL 10/05/2018 PERTENENCIA A MES D'UN ORGAN COL·LEGIAT
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM Vocal 01/09/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 18.036,41 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 16.217,39 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 55.611,85 €
Nua propietat 3 Vivendes Valencia/València 115.043,36 €
Ple domini 0 Immobles rústics Valencia/València 0,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 15.577,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BBVA 7.892,37 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER 8.297,08 €
Total: 16.189,45 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 0,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 53.347,91 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 56,46 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 352,98 €
cargando datos