alts càrrecs

  • Maria Empar Martínez Bonafé

  • Directora General d'Indústria i Energia
  • Data de nomenament: 28/03/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. Planta 4. 46018. València
  • dgie@gva.es / embonafe@gva.es
  • 961 209 428

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Indústria i Energia assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'empresa, indústria, seguretat industrial, investigació industrial i innovació i parcs tecnològics, coordinació de la Xarxa d'Instituts Tecnològics, i l'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment dels sectors energètic i miner, i també qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,76 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 58.787,76 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Indústria i Energia Llista completa d'obsequis

07/03/2019

Llibre, MANUAL DE DRET MERCANTIL

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BROSETA

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Despatx

13/12/2018

Caixa de productes gourmets

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Cubierta Solar

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Ús personal

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos