alts càrrecs

 • Carmelina Pla Silvestre

 • Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic
 • Data de nomenament: 30/03/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 46010 València
 • dgere@gva.es
 • 961928101

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Eficiència i Règim Econòmic, sota la dependència de la Sotssecretaria, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, respecte a les matèries següents: gestió econòmica, pressupostària i comptable, costos i facturació, infraestructures i el seu manteniment, Junta Central de Subministraments i expedients de contractació per a l'aprovisionament de productes i serveis, així com la coordinació i control de la gestió pressupostària i econòmica de les fundacions i consorcis adscrits a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic Llista completa d'obsequis

11/04/2019 - 12/04/2019

"Assistència a l'entrega de premis CEL - Categoria Logística Hospitalària."

Costs
 • Allotjament
  110,00 €
 • Transport
  130,00 €
 • Total 240,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos