alts càrrecs

 • María Pérez Herrero

 • Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • Data de nomenament: 03/10/2017 DOCV
 • C/ De la Democracia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'octubre. Torre 1. 46018. València
 • perez_marherd@gva.es
 • 961 208 169

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:

 • a) L'exercici de la representació ordinària de l'Autoritat de Transport Metropolità.

 • b) Impulsar i executar els acords i programes aprovats pel Consell d'Administració o la Comissió Executiva.

 • c) Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.

 • d) Prestar assistència tècnica al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.

 • e) L'elaboració de la proposta de pressupost de l'organisme i la resta de documentació econòmica/financera, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.

 • f) L'elaboració de plans o projectes d'actuació així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desplegament del que preveu aquest reglament.

 • g) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.

 • h) La proposta al Consell d'Administració de l'estructura organitzativa de l'organisme.

 • i) L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.

 • j) L'elaboració de propostes per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o les seues entitats dependents a favor de l'Autoritat de Transport, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.

 • k) L'elaboració de propostes de contractació, per a l'elevació al Consell d'Administració.

 • l) La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.

 • m) Proposar als òrgans col·legiats superiors la resolució que estime convenient en assumptes de l'organisme.

 • n) Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'Autoritat.

 • Així mateix, li correspondrà, dins dels límits pressupostaris:

 • a) Autoritzar i disposar les despeses.

 • b) Acceptar les subvencions, donant compte al Consell d'Administració.

 • c) Reconèixer i liquidar obligacions i ordenar pagaments.

 • d) Impulsar la tramitació dels expedients de modificació pressupostària.

 • e) Exercir les facultats en matèria de contractació que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de govern de l'organisme autònom.

 • f) Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.

 • g) Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'organisme autònom.

 • En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el Consell Administració, entre les persones titulars de les unitats amb rang de Subdirecció General.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.424,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.424,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Llista completa d'obsequis

  07/06/2018

  Bolígraf giratori amb llum led

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: EMTA General Meeting 2018 París. Seminari dirigit a les Autoritats de Transport Metropolitanes Europees.

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

  Destinació: Ús general en l'ATMV

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos