alts càrrecs

  • Josep-Manuel Bernal i Giménez

  • Sotssecretari
  • Data de nomenament: 06/03/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Adva. 9 d'Octubre. Edifici B0. Planta: 2. 46018. València
  • subsecretaria_amcd@gva.es
  • 961 247 155

Agenda

Agenda març
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, exercirà les funcions determinades en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

La Sotssecretaria dirigeix i coordina les funcions corresponents a la gestió administrativa i de personal, la contractació, els assumptes generals, la gestió econòmica i pressupostària i organitzativa, i li corresponen, així mateix, la coordinació de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les funcions d'assessorament, assistència i impuls en matèria d'igualtat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 48.271,40 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 2.851,31 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 51.122,71 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observaciones: Les retribucions es corresponen amb la quantitat percebuda com a Sotssecretari des del 06/03/2018 fins el 31/12/2018

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

18/12/2018

Cuadre, llibreta i clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del COITAVC

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MANUEL BERNAL GIMÉNEZ

Destinació: Despatx

17/12/2018

Xocolates bio Tierra Madre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del CAECV

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MANUEL BERNAL GIMÉNEZ

Destinació: Repartiment entre el personal

13/12/2018

Una caixa amb vi i oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President i Director General de COARVAL

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MANUEL BERNAL GIMÉNEZ

Destinació: Repartiment entre el personal

28/09/2018

Una caixa de fruita ecològica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent Ecologicval

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MANUEL BERNAL GIMÉNEZ

Destinació: Repartiment entre el personal

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos