alts càrrecs

 • Francisco Javier Quesada Ferre

 • Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic
 • Data de nomenament: 06/02/2018 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre I, 2ª Planta. 46018. València

Agenda

 • La Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic és l'òrgan a què correspon exercir les funcions establides en l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de protecció d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i dels recursos genètics forestals; ordenació i gestió forestal; conservació i gestió del patrimoni arbori monumental; avaluació ambiental de projectes, plans i programes, incloent-hi les actuacions territorials estratègiques; qualitat ambiental, prevenció i control integrat de la contaminació; protecció de sòls i lluita contra l'erosió; residus, canvi climàtic, recursos hídrics i prevenció d'incendis forestals i l'educació ambiental a la Comunitat Valenciana, i les funcions que corresponguen a la Generalitat en matèria d'aigües, així com la integració de les consideracions ambientals en les polítiques sectorials.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 53.901,72 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.602,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 56.504,66 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions es corresponen amb la quantitat rebuda com a Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic des del 06/02/2018 fins al 31/12/2018)

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic Llista completa d'obsequis

  20/12/2018

  L·lamina enmarcada, agenda i clauer

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regina Monsalve Mayáns; Presidenta del COITAVC

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Secretari Autonòmic

  19/12/2018

  Fruita i verdura fresca, ampolla de vi,

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta Central d'usuaris del Vinalopó i l'Alacanti

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Secretari Autonòmic

  19/12/2018

  Plantó de Llorer

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic

  17/12/2018

  caixa de taronjes i persimons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'Usuaris del Canal ´Xúquer-Túria

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Personal

  13/12/2018

  Caixa amb surtits de productes ecológics (torrons, oli d'oliva, mèl, melmelada, café)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega de Valencia

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Personal

  28/09/2018

  caixa de mangranes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regina Monsalve Mayáns, gerente de Llauradors de Somnis S.A.T Ecologicval

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Es reparteix al personal de la Secretaria

  18/05/2018

  Maleta amb propaganda i assortit de productes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: S'entrega als participants al XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regants

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Personal

  17/05/2018

  Assortit de productes ecològics

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval, SAT Llauradors de Somnis

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Personal

  28/03/2018

  Xicotet contenidor de reciclatge de vidre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecovidrio

  Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

  Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos