alts càrrecs

  • Francisco Javier Quesada Ferre

  • Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic
  • Data de nomenament: 06/02/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre I, 2ª Planta. 46018. València

Agenda

Agenda maig

La Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic és l'òrgan a què correspon exercir les funcions establides en l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de protecció d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i dels recursos genètics forestals; ordenació i gestió forestal; conservació i gestió del patrimoni arbori monumental; avaluació ambiental de projectes, plans i programes, incloent-hi les actuacions territorials estratègiques; qualitat ambiental, prevenció i control integrat de la contaminació; protecció de sòls i lluita contra l'erosió; residus, canvi climàtic, recursos hídrics i prevenció d'incendis forestals i l'educació ambiental a la Comunitat Valenciana, i les funcions que corresponguen a la Generalitat en matèria d'aigües, així com la integració de les consideracions ambientals en les polítiques sectorials.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 2.982,12 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 64.099,20 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic Llista completa d'obsequis

18/04/2019

Llibre CANAL BAJO DEL ALGAR. Columna vertebral de la Marina Baja"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Regantes Canal Bajo del Algar

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Despatx

20/12/2018

L·lamina enmarcada, agenda i clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regina Monsalve Mayáns; Presidenta del COITAVC

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Secretari Autonòmic

19/12/2018

Fruita i verdura fresca, ampolla de vi,

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta Central d'usuaris del Vinalopó i l'Alacanti

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Secretari Autonòmic

19/12/2018

Plantó de Llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic

17/12/2018

caixa de taronjes i persimons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'Usuaris del Canal ´Xúquer-Túria

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Personal

13/12/2018

Caixa amb surtits de productes ecológics (torrons, oli d'oliva, mèl, melmelada, café)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Personal

28/09/2018

caixa de mangranes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regina Monsalve Mayáns, gerente de Llauradors de Somnis S.A.T Ecologicval

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Es reparteix al personal de la Secretaria

18/05/2018

Maleta amb propaganda i assortit de productes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: S'entrega als participants al XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regants

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Personal

17/05/2018

Assortit de productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval, SAT Llauradors de Somnis

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Personal

28/03/2018

Xicotet contenidor de reciclatge de vidre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecovidrio

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO JAVIER QUESADA FERRE

Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos