alts càrrecs

  • Pedro Agustín Pernías Peco

  • Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Data de nomenament: 22/12/2017 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Edifici B1. 46018. València
  • dgti@gva.es
  • 961 208 703

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) és el centre directiu que assumeix les competències per a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de modernització de l'administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat, així com prestar els serveis de certificació de signatura electrònica avançada i serveis relacionats amb identificació i signatura electrònica.

Assumeix, així mateix, la competència per a promoure, coordinar i gestionar les actuacions per a garantir el dret d'accés de les valencianes i valencians als serveis TIC, i per al desenvolupament del sector tecnològic valencià. Per a això assumeix el compromís d'impulsar models de col·laboració entre universitats, instituts tecnològics, empreses i administracions públiques i altres iniciatives similars, sense perjudici d'aquelles iniciatives liderades per altres departaments de la Generalitat que puguen tindre aspectes tecnològics en els quals la DGTIC podrà assessorar amb vista a la coordinació informàtica i tecnològica.

En matèria d'administració electrònica, la DGTIC assumeix les competències definides en l'article 93 de competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

En matèria de seguretat informàtica, la DGTIC assumeix les competències definides en els articles 8, 11,13 i 14 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.

Així mateix, la DGTIC també assumirà les funcions de servei especialitzat de la Central de Compres per a la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la Informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, de conformitat amb el que indica l'Ordre 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la designació de servei especialitzat i la declaració de noves categories de subministraments i serveis centralitzats.

Igualment, la DGTIC assumeix les competències de reenginyeria de processos en el seu àmbit d'actuació, en coordinació amb la conselleria que tinga les competències de simplificació administrativa establides en les disposicions legals i reglamentàries, així com la deguda col·laboració amb aquelles unitats administratives encarregades de l'organització i planificació que tinguen funcions d'anàlisis o reenginyeria de processos.

En matèria de certificació digital, la DGTIC assumeix les competències i funcions de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i li correspon la prestació dels serveis de certificació de signatura electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques que en depenen, així com a persones o entitats públiques o privades, d'acord amb les directrius establides per la conselleria amb competències en matèria d'administració electrònica. Així mateix li correspon l'aprovació de la Declaració de Pràctiques i les Polítiques de Certificació. En la seua condició de prestador de serveis de certificació de signatura electrònica, la DGTIC estarà subjecta a les obligacions establides en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. En aquest àmbit establirà les tarifes dels productes i serveis a prestar en matèria de certificació i signatura electrònica avançada.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 4.795,04 € (Universidad de Alicante)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 71.813,06 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Llista completa d'obsequis

14/03/2019

Rellotge de cavaller marca "Marea" color negre i bronze.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MICROSOFT

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General

27/02/2019

Paquet de SAMSUNG 128 ETERNITAT Plus amb dos memòries 80 MB/s i 20 MB/s

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VODAFONE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General.

23/02/2019

Cuadrito amb al·legoria de la falla de carrer Chiva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup S2 i Falla c/Chiva

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despach del Director General

23/02/2019

Reproducció en miniatura de la Falla Infantil, de resina, de la Falla c/Chiva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo S2

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General.

27/12/2018

Llibre de grandària gran tapes dures de tela amb el títol "OBRAS MESTRES RELOADED" Editat per ACCENTURE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Llibreria del despatx del director general TIC

09/11/2018

Motxilla negra/gris per a portar material informàtic, marca VICTORINOX.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IECISA, KIO Networks

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us de la Direcció General.

19/10/2018

Llibre titulat "Blockchain: Aspectes Tecnològics, Empresarials i Legales", de l'Editorial Aranzadi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CARMEN PASTOR SEMPERE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús i lectura del director general.

25/09/2018

Auriculars Sense fil de butxaca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del D.General

01/08/2018

Caixa negra rectangular i en el seu interior, una partitura en blanc amb codi per a crear-la i batuta de fusta grandària natural amb el nom del director general gravat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despach i us del Director General.

20/07/2018

Caixa amb botella d'oli Oliva Verge Extra marca "Oli d'Onil", 500 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldesa d'Onil

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús del director.

20/07/2018

Caixa amb nina grandària mitjana, model "Paola Reina"certificado Oigin made in Onil.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Muñecas Paola, S.L.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del director.

08/06/2018

Llibre titulat "IS THE UNIVERSE A HOLOGRAM?, autor Adolfo Plasència.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Llibreria del despatx del director general.

27/04/2018

Batería an NTT DATA Company.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa EVERIS

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us de la Direcció General TIC

22/03/2018

2 Calendaris de sobretaula per fulls de 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa FUJITSU

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús del Director i Secretaria en els seus despatxos

15/03/2018

Caixa amb contingut alimentari, botella d'oli oliva verge d'un litre, botella 3/4 de vinagre balsàmic i bol xicotet d'aperitiu ceramita blanca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa TELEFÓNICA.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General

15/03/2018

Botella amb estoig de cartor del Celler REYMOS, espumós de moscatell.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa TELEFÓNICA

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General

08/03/2018

Tassa de desdejuni de color roig amb anagrama en blanc del 112.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agenc.Valenc. de Segur.Emerg.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Per a ús en el despatx del director general.

28/02/2018

Rellotge de monyica, amb corretja negra i esfera negra números blancs, redona, marca MAREA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SOCINFO

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Moble llibreria del despatx del director general.

16/02/2018

Cartera portafolis de pell màs amb cremallera i departaments en l'interior.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IECISA

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Per a ús del director general.

01/02/2018

Carpeta / porta folis mida foli, pell negra, en el seu interior, calculadora, usb, llibre sobre "Codi de Transparència" i folis amb Drets i Obligacions d'alts càrrecs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despach del Director General

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos