alts càrrecs

 • José Villar Rivera

 • Sotssecretari
 • Data de nomenament: 16/11/2017 DOCV
 • Av. Campanar, 32. Planta: PB. 46015. València
 • sotssecretaria_edu@gva.es
 • 961 970 401

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, exerceix les atribucions que li confereix l'article 69 de la Llei del Consell, així com les que li assignen el present reglament, les altres disposicions legals i aquelles que el conseller o la consellera li encomane. Entre altres, exerceix les funcions següents:

 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col•laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la Conselleria.
 • Tramitar i coordinar les consultes davant de l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la Conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de persones titulars de les Secretaries Autonòmiques i Subsecretaries, com també emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració d'esta.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Disposar la publicació, quan pertoque, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.
 • Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.581,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

22/12/2017

Ampolla de vi "Cepas Viejas" Murviedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim Servicios

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE VILLAR RIVERA

Destinació: Associació Valenciana de Caritat

19/12/2017

Llibre "República, gerra civil i educació" de Vicent Torregrosa Barberà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Torregrosa Barberà

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ VICENTE VILLAR RIVERA

Destinació: Biblioteca Sotssecretaria

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos