alts càrrecs

  • Verónica López Ramón

  • Directora General de Justícia
  • Data de nomenament: 05/04/2017 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4. 46018. València
  • lopez_verram@gva.es
  • 961 209 180

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Assumeix les funcions en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures i manteniment de les seus judicials, gestió i formació del personal al servei de l'administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat i unions de fet.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 67.018,02 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE ALTEA CONCEJALA 13/06/2015 NO
EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ALTEA CONSEJERA 17/09/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACIÓN DE AYUDA A VÍCTIMAS DE DELITO PATRONA 03/05/2017
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA VOCAL SUPLENTE 03/05/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 54.733,34 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.355,40 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 2.623,34 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 14.619,54 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 12.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 76.072,68 €
PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO FORD C-MAX 7.100,00 €
Total: 83.172,68 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
APORTACIÓN AL CAPÌTAL SOCIAL DE CAIXALTEA 180,30 €
Total: 180,30 €
Descripció Import
Rendiment del treball 60.420,55 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,60 €
cargando datos