alts càrrecs

  • Bárbara López Ramón

  • Sotssecretària
  • Data de nomenament: 05/04/2017 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4. 46018. València
  • lopez_barram@gva.es
  • 961 209 040

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la directa dependència de la persona titular de la conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, les que li vinguen atribuïdes per altres normes i les que li encomane la persona titular del departament. A més, en matèria de consultes populars i processos electorals, gestiona les competències atribuïdes a la Generalitat en les matèries esmentades i, en especial, realitza el seguiment dels processos electorals; ela bora i coordina la normativa específica destinada a la seua realització; coordina les relacions necessàries amb l'Administració electoral i amb els òrgans competents de l'Administració General de l'Estat; elabora anàlisis estadístiques, estudis comparatius i avaluació de processos electorals i consultes populars i electorals; realitza propostes de desenvolupament legislatiu del sistema de consultes populars municipals d'acord amb allò legalment establit; proposa tècniques que optimitzen el funcionament de les infraestructures i mitjans ofimàtics destinats al seguiment electoral; i gestiona les subvencions autonòmiques anuals i les corresponents per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes establits en la legislació vigent.

Dirigir i coordinar els serveis generals i dependències comunes de la conselleria.

Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de la conselleria, així com supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells respecte dels quals els seus titulars tinguen delegades les facultats per a la seua realització.

Elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la conselleria, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.

Tramitar els expedients de contractació.

Gestionar les despeses de personal de la conselleria i tramitar les incidències de nòmina.

Realitzar estudis tècnics de diagnòstic de la situació i de dret comparat, així com recopilar documentació, sobre aquelles matèries que, sense perjuí de les competències de les conselleries que les tinguen atribuïdes, puguen contribuir, en el marc del desenvolupament de les funcions assignades als distints òrgans i unitats del departament, a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics.

Emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.

Demanar l'emissió dels informes jurídics preceptius, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la Generalitat.

Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la conselleria com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que, en aquesta matèria, s'elaboren per altres òrgans o unitats del departament.

Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió eco-nòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableixen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en assumptes de la seua competència.

Resoldre els expedients disciplinaris del personal adscrit a la conselleria.

Ordenar, i gestionar les competències de la Generalitat respecte a les consultes populars en el marc del que preveu l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la normativa que la desplega.

Ordenar, i gestionar les competències de la Generalitat respecte a les eleccions a les Corts, així com dels processos electorals a les entitats locals menors en el marc de la normativa que els siga aplicable

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 2.894,54 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.476,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Llista completa d'obsequis

10/09/2017

Dos mocadors de coll curts record de l'entrada de bous i cavalls 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: BARBARA LÓPEZ RAMÓN

Destinació: Decoratiu

10/09/2017

Bastó de fusta record de l'entrada de bous i cavalls 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: BARBARA LÓPEZ RAMÓN

Destinació: Decoratiu

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ADMINISTRACION LOCAL FUNCIONARIA ADMON LOCAL HABILITACION CARACTER NACIONAL 15/03/2002 04/04/2017 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 0 Altres immobles urbans Valencia/València 4.251,21 €
Nua propietat 0 Vivendes Valencia/València 48.822,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 73.908,55 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 17.434,29 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 61.117,30 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 12,85 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.896,37 €
cargando datos