alts càrrecs

 • Rosa Josefa Molero Mañes

 • Directora General d'Infància i Adolescència
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. Planta 2. 46018. València
 • molero_rosman@gva.es
 • 961 247 404

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Infància i Adolescència és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual li corresponen les funcions relatives a promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent, en matèria d'infància i adolescència, d'intervenció familiar i d'adopcions que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció familiar i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
 • Promoure els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat.
 • Previndre conductes que entrebanquen la convivència, fomentant la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia.
 • Fomentar i garantir la igualtat d'oportunitats i previndre el risc diferencial de pobresa de les llars amb xiquets, xiquetes i adolescents.
 • Establir mesures adreçades a garantir el desenvolupament físic, cognitiu, emocional, comunitari, integral i harmònic dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i previndre el desarrelament.
 • Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris les famílies amb fills i filles en situació de vulnerabilitat i risc.
 • Dissenyar i coordinar protocols i actuacions davant del risc i en matèria de desemparament, tutela i guarda.
 • Prioritzar l'acolliment familiar enfront del residencial, treballar per al retorn, dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment i adopció i garantir la inclusió social als menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials, i generar recursos que recolzen la vida independent als joves que compleixen la majoria d'edat quan es troben sota una mesura de protecció.
 • Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat te atribuïdes en aquest àmbit.
 • Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.
 • Fomentar la formació dels professionals i la investigació, impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents a la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i especialitzada i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació.
 • Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les funcions atribuïdes.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Gestionar els concerts, les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.
 • Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Directora General d'Infància i Adolescència Llista completa d'obsequis

20/12/2017

Comissió Interautonómica d¡Infància i Familia al Ministeri de Sanitat i Serveis Socials a Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 147,60 €
19/12/2017

Comissió Observatori de la Infància (COINF) al Ministeri de Sanitat y Serveis Socials a Madrid

Costs
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 157,60 €
28/11/2017

III Congrés de l'Acolliment Familiar: L'Interès Familiar del Xiquet. Ministeri de Sanitat i Assumptes Socials. Madrid

Costs
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  128,00 €
 • Total 158,00 €
14/11/2017 - 16/11/2017

Jornades Curse d' Apego a Alacant

Costs
 • Allotjament
  135,00 €
 • Manutenció
  130,00 €
 • Transport
  100,00 €
 • Total 365,00 €
22/06/2017

Reunió Comissió interautonòmica d'Infància i Família en Madrid

Costs
 • Transport
  132,00 €
 • Total 132,00 €
11/05/2017

Reunió sobre tramitació d'adopcions a Burundi, en la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

Costs
 • Transport
  132,00 €
 • Total 132,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Infància i Adolescència Llista completa d'obsequis

21/02/2017

LLibre "Últimes vesprades al Mestalla"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació València Club de Futbol

Destinatari de l'obsequi: ROSA JOSEFA MOLERO MAÑES

Destinació: Direcció General d'Infància i Adolescència

14/02/2017

Mocador de coll amb estampat - Aldees Infantils

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Adees Infantils

Destinatari de l'obsequi: ROSA JOSEFA MOLERO MAÑES

Destinació: propi

10/12/2016

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Representants de la Direcció Territorial de Castelló durant Trobada Famílies Educadores de Castelló

Destinatari de l'obsequi: ROSA JOSEFA MOLERO MAÑES

Destinació: Despatx de la Directora General

16/11/2016

Llibre "Mi mama me Mima. Las letras y los números de nuestra infancia", quadern ed. Col·leccionista, quadern actual i dossier amb informació de RUBIO.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació RUBIO

Destinatari de l'obsequi: ROSA JOSEFA MOLERO MAÑES

Destinació: Direcció General d'Infància i Adolescència

28/10/2016

Dos kits de Protecció EDUCO. Dirigits a xiquets entre 6 i 9 anys i 10 i 12 anys. Consistixen en unes guies i jocs destinats a la protecció infantil i previndre i identificar abús, bullying, etc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EDUCO

Destinatari de l'obsequi: ROSA JOSEFA MOLERO MAÑES

Destinació: Direcció General d'Infància i Adolescència

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 05/08/2016 NO
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS ASESORA DE ASUNTOS GENERALES 13/11/2015 04/08/2016 NO
EMAFI COOP V INFANCIA Y FAMILIA PRESIDENTA 01/11/2004 31/10/2015 NO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA EDUCACIÓN PROFESORA ASOCIADA 01/09/2006 30/06/2015 NO
UNIVERSIDAD LA FLORIDA EDUCACIÓN PROFESORA 01/09/2012 30/06/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE ADOPCIÓN DE MENORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PRESIDENTA 06/08/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 119.022,03 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València 34.598,52 €
Ple domini 25 Garatge Valencia/València 4.426,41 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 37.702,36 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.639,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 12.817,26 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO 50% 67.886,12 €
HIPOTECA VIVIENDA 25% 61.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 33.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 5.000,00 €
hipoteca 80.211,98 €
CREDITO 19.504,10 €
Total: 266.602,20 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 4.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXA BANK 9.143,33 €
Total: 9.143,33 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.903,70 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 12,49 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 1.363,25 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 825,00 €
cargando datos