alts càrrecs

 • Francesc Xavier Uceda i Maza

 • Delegat del Consell per al Model Social Valencià
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
 • delegatmodelsocial@gva.es
 • 961 247 405

Agenda

Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Delegació del Consell per al Model Social Valencià és l'òrgan superior que assumeix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell, en matèria de disseny de les polítiques d'igualtat, de drets socials universals i de societat inclusiva.

Per al desenvolupament de les seues funcions, la Delegació del Consell per al Model Social Valencià podrà sol·licitar el suport i col·laboració de qualsevol òrgan o unitat administrativa del departament, especialment, de la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat.

Delegat del Consel per al Model Social Valencià Llista completa d'obsequis

06/03/2018

Intervenció com a ponent en les Jornades de Dependència i Serveis Socials que la Coordinadora de Plataformes de Dependència del País Valencià va organiizar en la Universitat d'Alacant.

Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  69,20 €
 • Total 77,60 €
23/02/2018

Dues reunions, una amb la Directora del Secretariat de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant i un altra amb la Regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alacant

Acompanyant/s
 • José Enrique Sánchez Menaya
Costs
 • Manutenció
  41,20 €
 • Transport
  111,60 €
 • Total 152,80 €
03/11/2017 - 04/11/2017

Assistència al XXIV Congrés Anual organitzat per l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials

Costs
 • Allotjament
  50,00 €
 • Manutenció
  14,00 €
 • Total 64,00 €
19/10/2017 - 22/10/2017

Participa amb una Ponència en el XIII Congrés Estatal i I Iberoamericà de Treball Social

Costs
 • Manutenció
  32,00 €
 • Transport
  76,00 €
 • Total 108,00 €
09/05/2017 - 10/05/2017

Assistència a la reunió institucional en matéria de serveis socials i dependència dels governs de Navarra, València i Illes Balears

Costs
 • Allotjament
  165,00 €
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  239,00 €
 • Total 412,00 €
08/05/2017 - 09/05/2017

Assistència a la reunió de la sessió del 2º Taller de projectes Progress "Revisió dels Sistemes d'ingressos mínims en Espanya des de la perspectiva de la seva efectivitat"

Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Manutenció
  19,00 €
 • Transport
  58,00 €
 • Total 172,00 €
26/04/2017 - 27/04/2017

Participar en la Trobada amb el Govern d'Aragó per a treballar el protocol d'elaboració en les polítiques de rendes i inclusió social

Costs
 • Allotjament
  63,00 €
 • Total 63,00 €
29/03/2017

Ponent en la jornada de debat amb professionals de serveis socials i acadèmics titulada "Cap a un nou model de serveis socials"

Costs
 • Manutenció
  6,00 €
 • Total 6,00 €
27/03/2017

Assistència a la IV reunió del Comité de Direcció del Projecte Progress "Revisió dels Sistemes d'ingressos Mínims a Espanya des de la perspectiva de la seva efectivitat"

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 128,00 €
15/03/2017

Participar en el VI Fòrum de l'Autonomia al Senat

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 132,00 €
15/02/2017 - 18/02/2017

Assistència al VI Congrés Xarxa Espanyola de Polítiques Socials (REPS)

Costs
 • Allotjament
  240,00 €
 • Manutenció
  95,00 €
 • Transport
  177,00 €
 • Total 512,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.385,60 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.503,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Delegat del Consel per al Model Social Valencià Llista completa d'obsequis

31/07/2018

Bol de porcellana color taronja amb una imatge en blanc amb la frase "Una vida sin violencia, una vida con respeto. Clece 25 años".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Responsable del Projecte Social de Clece en València

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Dependències de la delegació del Consell

26/02/2018

Carpeta llom marró i tapes amb lletres gòtiques, amb tires de pell per al seu tancament. Conté una còpia en paper gris envellit de la Carta de dot i arres de Miguel de Cervantes Saavedra pel seu matrimoni amb Catalina de Palacios Salazar. Un exemplar de la Guia turística de Castella-la Manxa "En un

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera de Coordinación del Plan Integral de Garantías de Castilla-La Mancha

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre 3 Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

18/04/2017

Tassa de ceràmica blanca amb inscripció commemorativa del Fòrum 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jovesolides

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

24/02/2017

Un exemplar de la publicació de Treball Social "Intervenció professional en autonomia personal i dependència" del Col·legi Oficial de Treball Social d'Almeria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

23/02/2017

Un exemplar de la publicació "Bolets del País Valencià" d'Antoni Belda Antolí.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectora d'Investigació de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre-3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

23/02/2017

Un exemplar de la publicació "La Festa d'Elx" de Gabriel Sansano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectora d'Investigació de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

23/02/2017

Un exemplar de la publicació "l'Alcúdia d'Elx. Un passeig per la história i l'entrorn" de Lorenzo Abad

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectora d'Investigació de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre-3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

22/02/2017

Petjapapers cúbic de material plàstic amb la inscripció de la Universitat Jaume I

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

22/02/2017

estoig amb bolígraf capdavanter per a usar en exposicions de tipus docent o conferències

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA

Destinació: Despatx torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos