alts càrrecs

  • Amparo Adam Llagües

  • Interventora General de la Generalitat
  • Data de nomenament: 09/02/2016 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. B2. 46018. València
  • adam_amplla@gva.es
  • 961 248 112

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la Intervenció General, amb rang de secretaria autonòmica, assumeix les competències establides en Llei 1/2015, i qualssevol altres atribuïdes per les altres normes i, en concret, el control de tots els actes de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i empreses públiques que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i pagaments que se'n deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals, a fi d'assegurar que l'administració de la seua hisenda s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 3.596,28 € (Ayuntamiento de Canals, Valencia)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 64.713,36 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Interventora General Llista completa d'obsequis

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extre Cellers Vegamar 500 ml. Vinagre balsàmic Oilixir 250ml. I Vi espumós de moscatell "Reymos" 750 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Intervenció General

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA INTERVENTORA DELEGADA 01/12/2008 08/02/2016 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 64.660,50 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 6.525,74 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 34.319,22 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 9.800,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 17.000,00 €
Total: 17.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ASISA VIDA 67.000,00 €
Total: 67.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 57.724,08 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 51,82 €
cargando datos