alts càrrecs

 • Encarna Cuenca Carrión

 • Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
 • Data de nomenament: 15/09/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • cuenca_enc@gva.es
 • 961 970 152

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Corresponen a la presidència del CECV les funcions següents:

 • La representació del CECV.
 • Convocar i fixar l'orde del dia dels plens i comissions permanents.
 • Presidir les sessions, dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i dirimir les votacions en cas d'empat.
 • Dirigir l'activitat del CECV i el seu funcionament.
 • Autoritzar amb la seua firma els informes, dictàmens i propostes del CECV.
 • Gestionar el pressupost del CECV i informar d'esta gestió el Ple i la Comissió Permanent.
 • La interpretació del reglament de funcionament.
 • Dictaminar, amb audiència prèvia de les organitzacions interessades, les qüestions que es plantegen relatives a la representativitat i la pluralitat dels sectors del CECV.
 • Qualsevol altra que li atribuïsca la normativa vigent.

Presidenta Consell Escolar CV Llista completa d'obsequis

07/01/2019 - 10/01/2019

Reunions del Consell Escolar de l'Estat. Les despeses a càrrec del CEE

17/12/2018 - 18/12/2018

Reunió de la Comissió de Treball de la Junta de Participació de CC.EE.AA i de l'Estat. Les despeses a càrrec del CEE

11/12/2018 - 12/12/2018

Reunió de la Junta de Participació del Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat. Les despeses a càrrec del CEE

27/11/2018 - 28/11/2018

Reunió del Pleno del Consell Escolar de l'Estat. Les despeses a càrrec del CEE

01/10/2018 - 02/10/2018

Reunió del Ple del Consejo Escolar del Estado en Madrid. Despeses a càrrec del CEE

23/07/2018 - 24/07/2018

Assistència a la Clausura del curs 2017-2018 del Fòrum Europa amb la Ministra d'Educació i Formació Professional i Portaveu del Govern

Costs
 • Allotjament
  40,00 €
 • Manutenció
  18,15 €
 • Transport
  124,00 €
 • Total 182,15 €
30/05/2018 - 31/05/2018

Reunió de la Junta de Participació del Consejo Escolar del Estado.

16/05/2018

Reunió Comissió de treball de la Junta de Participació Autonòmica. Despeses a càrrec del CEE

03/05/2018

Reunió Comissió de treball de la Junta de Participació Autonòmica. Despeses a càrrec del CEE

10/04/2018

Reunió Comissió de treball de la Junta de Participació Autonòmica. Despeses a càrrec del CEE

02/02/2018

Reunió de coordinació de grups de treball sobre el Pacte Educatiu al Consell Escolar de l'Estat.

18/01/2018 - 19/01/2018

Junta de Participació de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat a Màlaga. Despeses a càrrec del Consell Escolar de l'Estat

19/12/2017

Reunió en Madrid del Ple del Consell Escolar de l’Estat. Despeses a càrrec del Consell Escolar de l'Estat

22/11/2017 - 23/11/2017

Reunió en Madrid de la Junta de Participació del Consell Escolar de l’Estat. Despeses a càrrec del Consell Escolar de l'Estat

27/10/2017 - 28/10/2017

Jornada “Reinventem junts una escola per a tots”. Fundació Giner de los Ríos, Madrid. No genera cap despesa.

16/10/2017 - 17/10/2017

Acte de celebració de “Erasmus+: 30 años enriqueciendo vidas, cambiando mentes” a Madrid

Costs
 • Allotjament
  38,00 €
 • Transport
  233,35 €
 • Total 271,35 €
25/06/2017 - 26/06/2017

Assistència a una Jornada de Sensibilització sobre Pactes o Acords educatius, organitzada per l’Associació de Directoras i Directors de Institut de Navarra (ADI). Les despeses a càrrec de l'Associació.

20/03/2017 - 21/03/2017

Reunió del Ple del Consejo Escolar del Estado. Madrid. Allotjament i viatjes a càrrec del Consejo Escolar de Madrid.

Costs
 • Manutenció
  44,72 €
 • Transport
  8,65 €
 • Total 53,37 €
13/12/2016

Assistència de la presidenta a la Conferència sobre PISA, organitzada per la FUNDACIÓN SANTILLANA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  19,30 €
 • Transport
  126,70 €
 • Total 146,00 €
13/10/2016

Assistència a la reunió convocada pel Ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo i el secretari d'Estat, Marcial Marín, amb els presidents dels Consells Escolars de les Comunitats Autònomes

Costs
 • Manutenció
  4,55 €
 • Transport
  126,50 €
 • Total 131,05 €
05/10/2016 - 06/10/2016

Assistència a IV Jornada público-privada en educació. La FP dual en España.

Costs
 • Allotjament
  70,54 €
 • Manutenció
  35,43 €
 • Transport
  138,48 €
 • Total 244,45 €
28/09/2016 - 29/09/2016

- Dia 28, assistencia al sepeli del Secretari General del Consell Escolar de l'Estat, Sr. José Luis de la Monja Fajardo. - Dia 29, reunió de presidents de Consells Escolars Autonòmics.

Costs
 • Allotjament
  182,01 €
 • Manutenció
  29,16 €
 • Transport
  138,06 €
 • Total 349,23 €
15/09/2016 - 17/09/2016

- Dia 15: Assistència a "Mesa Redonda: Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2016", en Madrid. - Dia 16: Reunió amb el Sr. Jesús Ibáñez Mila, Subdirector General d'Estadísticas i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. - Día 16: Reunió amb el Sr. Mariano Jabonero (D.G. Fundació Santillana)

Costs
 • Allotjament
  70,00 €
 • Manutenció
  106,80 €
 • Transport
  128,80 €
 • Total 305,60 €
08/09/2016

Reunió en Barcelona amb professors de la Universitat de Harvard.

Acompanyant/s
 • Tècnic Educatiu del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
Costs
 • Manutenció
  109,40 €
 • Transport
  179,65 €
 • Total 289,05 €
01/06/2016 - 04/06/2016

Assitència al Encontre "La ciudad de los niños" en Granada

Costs
 • Allotjament
  306,00 €
 • Total 306,00 €
09/03/2016 - 10/03/2016

Assistència a la "30 Semana de la Educación". Fundación Santillana.Madrid

Costs
 • Allotjament
  30,00 €
 • Manutenció
  42,58 €
 • Transport
  136,00 €
 • Total 208,58 €
28/01/2016 - 29/01/2016

Reunió de la Junta de Participació del Consell Escolar de l'Estat (despeses de transport (tren) a càrrec del CEE.)

09/12/2015

Jornades Anuals de difusió Erasmus

Costs
 • Transport
  122,00 €
 • Total 122,00 €
27/11/2015

Reunió de la Junta de Participació del Consell Escolar de l'Estat (despeses de transport (tren) a càrrec del CEE)

Costs
 • Transport
  8,30 €
 • Total 8,30 €
16/11/2015

Reunió amb el Subdirector General d'Estadística i Estudis de Subsecretaria d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Jaume Fullana Mestre D.G. Politica Educativa (les despeses de transport al seu càrrec)
 • Pedro Sigler Fullana Cap de Servei d'Avaluació i Estudis (les despeses de transport al seu càrrec)
Costs
 • Manutenció
  103,04 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 224,84 €
14/10/2015

Reunió a l'embaixada de Finlandia. Projecte KIVA

Costs
 • Manutenció
  26,90 €
 • Transport
  137,90 €
 • Total 164,80 €
02/10/2015 - 03/10/2015

XXV Jornades d'Educació. "L'Evaluació Social de l'Educació"

Costs
 • Allotjament
  133,40 €
 • Manutenció
  9,10 €
 • Transport
  133,40 €
 • Total 275,90 €
30/09/2015 - 01/10/2015

Jornada sobre Polítiques Educatives

Costs
 • Allotjament
  133,40 €
 • Manutenció
  5,25 €
 • Transport
  139,50 €
 • Total 278,15 €
24/09/2015

Reunió del Ple del Consell Escolar de l'Estat. (les despes de transport a càrrec del Consell Escolar de l'Estat)

Costs
 • Manutenció
  11,50 €
 • Total 11,50 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.277,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.064,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Presidenta Consell Escolar CV Llista completa d'obsequis

14/05/2019

Llibre "Femenino singular". Col·legi Santa Maria de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre Santa Maria de València

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2019

Llibres "El sol de nostra glòria" de Rafael Roca i "Salvament (comèdia de mariners)" de Josep Martínez Orozco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Altea

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

30/03/2019

Llibres: "La família, la primera escuela de las emociones" i "La escuela que quiero" de Mar Romera; "Bailarina" de Jorge Ruiz; i, "Educar en el asombro" de Catehrine l'Ecuyer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia La Pizarra Opositores

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

21/03/2019

Llibre "Asalto al fuerte de los Ángeles. 1839. La guerra Carlista en Chulilla" de Vicente Sebastián Fabuel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Chulilla

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

21/03/2019

Llibre "Asalto al Fuerte de los Ángeles. 1839. La guerra Carlista en Chulilla"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Chulilla

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

26/01/2019

Pòster de l'Auca de Paiporta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

14/11/2018

Llibre "La ciutat de Dénia en temps del Duc de Lerma"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CECV

14/11/2018

Fullet informatiu turístic sobre Dénia i la Marina Alta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CECV

25/09/2018

Llibre "La línea maestra-Dibujos de Ignacio Pinazo y Manuel Alfaro", de l'Ajuntament de Godella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria d'Igualtat, Acció Social i Educació. Ajuntament de Rocafort

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

25/09/2018

Llibre "Rocafort Antonio Machado" de Monique Alonso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria d'Igualtat, Acció Social i Educació. Ajuntament de Rocafort

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

17/05/2018

Carregador portàtil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congrés FP 4.0

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Personal

10/05/2018

Llibres: "La Societat necessita una gestió eficient dels centres educatius" (3 ejemplars)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca del Consell Escolar de la CV

29/04/2018

Llibres: "Crecemos en una familia, crecemos en una cultura" "Adivinalo si puedes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial para la Primera Infancia de Colombia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva

29/04/2018

Llibres: "Se va el caimán" "Ábrete grano pequeño"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial para la Primera Infancia de Colombia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva

29/04/2018

Llibres: "Jacinto y María José""Tumaco" "Conjuros y Sortilegios"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial per a la Primera Infancia de Colombia.

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva

29/04/2018

CD Sweet songs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial para la Primera Infancia de Colombia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE d'Educació Infantil

29/04/2018

Llibres: "Música, poesía y lenguajes audiovisuales: reflexiones de una política"Lenguas nativas y primera infancia" "Lenguajes y ambientes de lectura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial para la Primera Infancia de Colombia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE d'Educació Infantil

29/04/2018

Llibres: "Ay, mi amor" "Mi primer libro de poesía colombiana" "Leer es mi cuento"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial para la Primera Infancia de Colombia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva

29/04/2018

Llibres: "Canciones, rondas, nanas, retahílas y adivinanzas" "Lectura, libro y Bibliotecas" "La pobre viejecita" "Letras al carbón "¿Jimmy, el más grande!" "Corre que te pillo" "La cucharita" "Mitos del nuevo mundo" "José Tomillo" "Adivinalo si puedes" "Estraategia de att. Integral a Primera Infancia" "Leer es mi cuento"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejera Presidencial para la Primera Infancia de Colombia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CEFIRE d'Educació Infantil

26/03/2018

Llibre:"Odissea, el viatge de Ningú" de Elies Monxolí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Elies Monxolí

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

21/03/2018

Rellotge d'arena de 8 cm, de metall i cristall, amb el logo de la ONCE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Despatx de la presidenta

21/03/2018

Bolígraf amb el logo de la ONCE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Ús personal de la presidenta del CECV

10/03/2018

Llibre "Mujeres y poder" de Mary Beard

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benetússer

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

10/03/2018

CD XI Edició 2017 Cortos per la igualtat CD 10º Aniversari 2016 Certamen Internacional DVD Recopilatòri Cortos por la Igualtat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria d'Igualtat Benetusser

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca del Consell Escolar de la CV

22/02/2018

- Cartera de tela porta documents. -Carpeta cartó rígid de gomes.- Dos fullets turístics d'Elx.- Dos mini publicacions de la Universitat Miguel Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Directores i Directors d'IES Secundaria PV (ADIESPV)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar CV

02/02/2018

Llibre "Tomeu i la fada Joanaina.Les dones de l'aigua" de Pepa Guardiola. Llegir en valencià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundaciól Bromera

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

02/02/2018

CD Les nostres contalles (llegir en valencià)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

02/02/2018

Llibre "Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2018". Mercé Viana i CEIP d'Escoto

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

19/01/2018

USB amb el logo de Andalucia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar d'Andalucia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

19/01/2018

Fullets turisme d'Andalucia i Màlaga

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar d'Andalucia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

19/01/2018

3 Guies temàtiques d'Andalucia (Gastronòmica, Senderisme i Turisme cultural)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar d'Andalucia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

19/01/2018

Llibre "Las rutas del vino en Andalucia" de Javier Maldonado Rosso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar d'Andalucia

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

28/10/2017

Memòria USB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Ús personal de la presidenta del CECV

28/10/2017

Bolígraf amb el logo de la ONCE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Ús personal de la presidenta

28/10/2017

Teclado Bluetooth plegable

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Ús personal de la presidenta

29/09/2017

Portfoli "Competente Cultural" del CP Manuel Riquelme d'Hurchillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director CP Manuel Riquelme d'Hurchillo

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

29/09/2017

CD "Las notas del corazón suenan en la Cajita de cerillas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director CP Manuel Riquelme d'Hurchillo

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

29/09/2017

Cinc llibrets realitzats pels alumnes del CP Manuel Riquelme d'Hurchillo. "Miguel y los niños", "Cuéntale un cuento a Miguel", "Canta a la paz en todos los rincones de Orihuela" Fundació Cultural Miguel Hernández.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del CP Manuel Riquelme d'Hurchillo

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Biblioteca CECV

29/09/2017

Còmic "Crónica del Teatro Circo de Orihuela"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director CP Manuel Riquelme d'Hurchillo

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Bibloteca CECV

23/06/2017

Tassa decorada amb el logo del Consell Valencià de la Joventut de la CV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Consell de la Joventut CV

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

15/06/2017

Socarrat de 10x10cm dins d'un marc de fusta de 19x19cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director CIFPF Ausiàs March

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

11/04/2017

Dossier informatiu sobre l'Escola Professional de La Salle - Paterna

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Professional La Salle- Paterna

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

11/04/2017

Bolígraf negre i platejat amb una sobreimpressió del nom del centre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Professional La Salle-Paterna

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

03/04/2017

Llibre "El deporte en la Comunidad Valenciana. Desde la perspectiva de la Gestión" Diversos autors. Coordinador Eduardo García. Ed. Círculo Rojo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COLEF CV

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/04/2017

Estoig de pell amb un bolígraf d'Alexluca, color negre i plata, amb la inscripció del COLEF CV i el seu escut.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COLEF CV

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

28/03/2017

Llibre "Conspiraciones". Poemes dels alumnes de las Escuelas de San José- Jesuitas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escuelas de San José

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/02/2017

11 llibres sobre les "nostres cançons": -Una casa que fa cantonet - La boda dels Girau - El catxerulo d'Andreu - La jove sense nom - Amor impossible - Bruna, la lluna i el far - L'anarquista imprevist - La csa del Rellotge - L'espill del temps - Mariola - Música, mestre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ED. BROMERA

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/02/2017

Llibre "Aiguablava" de Jesús Mollà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ED. BROMERA

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/02/2017

CD's dels Congressos Anuals de COVAPA dels anys 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COVAPA

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/02/2017

Llibre "La Modernitat Republicana a València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/02/2017

CD "Les nostres cançons" de Paco Muñoz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ED. BROMERA

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

03/02/2017

Llibre "Antologia de les Rondalles Valencianes" d'Enric Valor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ED. BROMERA

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

11/11/2016

Calendari 2016/2017, de cartona, il·ustrat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre concertat valència, La nostra escola Comarcal

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

05/11/2016

Llibre "Carroussel" de diversos autors. Ed. Sembra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

05/11/2016

Bloc de notes amb portada il·lustrada, amb el títol "Gràcies, Profes" de Ed. Bromera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Personal

05/11/2016

Llibre "La triple vida de Michele Saparacino" de Andrea Camilleri. Ed. Bromera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

05/11/2016

Agenda Anual 2017. Edicions 96

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Personal

13/10/2016

Agenda Gençana 2016-17, dissenyada i il.lustrada per Miguel Calatayud i coordinada per Federico Martín.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció del Centre Educatiu Gençana

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Personal

15/09/2016

Llibre "Indicadores comentados sobre el estado del Sistema Educativo Español, 2016". Fundació Ramón Areces

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ramón Areces

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Teoría del currículum y escolarización" de U.P. Lundgren

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Educación y poder" de Michael W. Apple

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "El mundo no es un juguete" de Philippe Meirieu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "El sistema educativo". Coord. Jesús Jiménez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Teoría crítica de la educación y discurso en el aula" de Robert Young

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "El valor de educar" de Fernando Sabater

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Pensando en el futuro de la Educación. Una nueva escuela para el siglo XXII" Diversos autors.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Frato. 40 años con ojos de niño" de Francesco Tonucci

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Educar en la adolescencia. 9 ideas clave" de Jaume Funes Artiaga

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "La inteligencia, mitos y realidades" de Henry Salvat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato" Diversos autors.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Cuando la escuela pretende preparar para la vida" de Philippe Perrenoud

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "Teoría de la Educación" de Michel Lobrot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "El currículum: más allá de la teoría de la reproducción" de S. Kemmis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/07/2016

Llibre "El currículum básico" de Gordon Kirk

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Zayas

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

11/06/2016

Mini Speaker Bluetooh.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació AMPAs "Gonzalo Anaya"

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

27/05/2016

Bolígraf de Faber-Castell, color plata i fusta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANPE

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Per a ús al Consell Escolar C.V.

21/04/2016

Llibre "Empar, fallera major infantil", de Fani Grande i dibuixos de Ramón Pla.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AMPA San Joan de Massamagrell

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Personal

15/04/2016

Agenda Educativa. Ciutat d'Alzira.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

15/04/2016

2 DVD dels Premis d'Innovació Educativa d'Alzira 2010, 2011 i 2012

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CONSELL ESCOLAR COMUNITAT VALENCIANA

13/04/2016

Teodor Llorente. Patriarca de la Renaixença. Material Didàtic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Llibre "Gramàtica Normativa Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

13/04/2016

Llibre "L'obra literària de Vicent Andrés Estellés" de V. Salvador i M. Pérez Saldanaya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Llibre "La Cancó en valencià, dels repertoris tradicionals als gèneres moderns" de Josep Vicent Frechina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Jaume I. Material didàctic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Manuel Sanchis Guarner. Un humanista valencià del segle XX. Material didàctic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Academia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Els escriptors castellonencs i les normes del 32. Material didàctic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Vicent Andrés Estellés. Cronista de records i d'esperances. Material didàctic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Escriptors valencians de l'Edat Moderna. Material didàctic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

13/04/2016

Eiximenis i la seua obra. Material didàctic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

16/02/2016

Llibre "Viento del pueblo" de Miguel Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat Comissions Obreres, Ensenyament

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

16/02/2016

Bloc de notes/agenda 2015/16, disenyada pel Premi Nacional d'Ilustració, amb tapes dures de color roig.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Educativo Gençana

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Personal

12/02/2016

Peça de fang, modelada a mà i acabada amb òxids colorants i esmalts cuits. Representa el plànol de la Vila al segle XVI.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

04/02/2016

2 DVD de les Jornades Audiovisuals Autonòmiques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEFIRE de Torrent

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

21/12/2015

Caixeta de fusta (25cmx9cmx7cm), decorada per xiquets d'Educació Especial. Que conté1 pometa, 1 espelma, 1 bloc de notes i un colom de tela blanca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FECEVAL

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Despatx de la presidenta del CECV.

12/11/2015

Dos exemplars del llibre "La ruta dels Sentits". Alumnes de La Nostra Escola Comarcal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

12/11/2015

2 làmines (40x35) amb dibuixos sobre el lema "La societat necessita una escola Inclusiva" i 2 sobre el lema "La societat necessita una escola Pluriglingüe"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del centre La Nostra Escolar Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CONSELL ESCOLAR COMUNITAT VALENCIANA

12/11/2015

Document "Ensenyament +x=" Cooperatives de treball associat d'ensenyament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

12/11/2015

Dos exemplars de 5 llibrets: "La societat necessita una Formació Professional per a la vida", "La Societat necessita centres educatius compromesos amb el futur", "La societat necessita una escola plurilingüe", "La societat necessita estimar l'educació infantil", "La societat necessita una escola inclusiva". Unió de Cooperatives d'ensenyament valencianes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

12/11/2015

7 làmines (50X70) sobre els 7 Principis cooperatius il.lustrats.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: CONSELL ESCOLAR COMUNITAT VALENCIANA

12/11/2015

Dos exemplars del llibre "La ruta del color". Alumnes de La Nostra Escola Comarcal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

12/11/2015

Dos exemplars de la "Proposta d'argumentari identitari UCEV (2014)". Unió de cooperatives d'ensenyament valencianes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

12/11/2015

Calendari escolar il.lustrat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre La Nostra Escola Comarcal (Picassent)

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/10/2015

Guia per al professorat "Educació Intercultural i inclusiva" FETE-UGT-Ensenyament (valencià i castellà)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FETE-UTG-Ensenyament

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/10/2015

Guia per a joves de secundària "Educant en igualtat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FETE-UGT-Ensenyament

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/10/2015

Guia "20 Ideas para construir la interculturalidad y prevenir el racismo en educación". FETE-UGT-Ensenyament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FETE-UGT-Ensenyament

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

20/10/2015

Guia per al professorat "Educant en Igualtat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FETE-UGT-Ensenyament

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

20/10/2015

Llibre "La escuela de la República. Memoria de una ilusión" Carmen García Colmenares y Luz Martínez Ten.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat FETE-UGT. Ensenyament.

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

08/10/2015

Llibre "Un diagnòstic de la Llei d'Us". Mesa per l'ensenyament en valencià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat CC.OO.PV

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

08/10/2015

6 Llibres: "La Escuela de la Segunda República" Francisco Flores Tristán; "Historia de la Federación de Enseñanza de CCOO del País Valencià" M. del Álamo, M. Parra i Fco. M. Sellés; "Llengua i Ciutadania" CC.OO.; "Educación Permanente y ciudadanía", M. Aparicio i I. Corella; "Itinerarios educativos y actividades escolares", Xosé M. Souto; "Cuadernos de Información Sindical, Federació d'ensenyament, CC.OO.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat Comissions Obreres, Ensenyament

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

05/10/2015

Llibre "Mujeres Maestras. Identidades docentes en Iberoamérica" Ricard Huerta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ricard Huerta

Destinatari de l'obsequi: ENCARNA CUENCA CARRION

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos