alts càrrecs

  • Jesús Damián Martí Nadal

  • Secretari General de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove
  • Data de nomenament: 15/07/2015 DOCV
  • C/ Hospital, 11. 46001. València
  • marti_jes@gva.es
  • 963 108 570

La direcció i la gestió de les activitats de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove en l'àmbit de les seues competències.

Exercir la direcció del personal.

L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector, i la seua execució una vegada hagen sigut aprovats per este.

L'autorització i disposició de despeses, i la liquidació i ordenació de pagaments.

La facultat per a celebrar contractes en nom de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, d'acord amb la normativa vigent.

Les que li encomanen el Consell Rector i la presidència del Consell Rector, dins les seues atribucions.

Les altres previstes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i no especificades en el present article.

La representació legal de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove. (Resolució de 16 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat i director general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, mitjançant la qual es deleguen competències i atribucions).

cargando datos