alts càrrecs

 • Eva María Hernández López

 • Directora General de Planificació i Serveis, de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • hernandez_evalop@gva.es
 • 963 868 854
 • A la Direcció General de Planificació i Servicis li correspon l'exercici de les competències que té encomanades el Servei Valencià d'Ocupació i Formació en matèria d'inserció, intermediació i orientació laboral, així com la planificació, organització i la coordinació administrativa del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. En particular, exercirà les competències següents:

 • a) Elaborar el pla estratègic i el pla anual del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, així com fixar i efectuar el seguiment dels objectius de tots els servicis, en coordinació amb la Direcció General d'Ocupació i Formació.

 • b) Promoció, gestió i control en matèria d'intermediació en el mercat de treball, especialment la captació de les ofertes de treball.

 • c) Promoció d'accions d'informació i orientació laboral a favor dels desempleats.

 • d) Cooperació en la gestió de les prestacions per desocupació que gestiona el Servici Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc dels acords i la normativa vigent determinen.

 • e) Impuls de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats públiques o privades per a la implantació i desenrotllament de les iniciatives de suport a la intermediació laboral.

 • f) Tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins del seu àmbit funcional.

 • g) Actualització dels continguts en qualsevol suport dins del seu àmbit funcional, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.

 • h) Emissió d'informes i proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com emissió de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

 • i) Organització i racionalització de procediments.

 • j) Informar de la viabilitat legal i econòmica dels seus programes d'actuacions.

 • k) Dirigir i coordinar les relacions institucionals del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 • l) Donar suport tecnicoadministratiu a les relacions que este mantinga amb els distints departaments de la Generalitat, amb altres administracions o amb entitats públiques o privades.

 • m) Suport i assistència tècnica, de manera horitzontal, a totes les unitats directives i administratives del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, inclosos els servicis territorials.

 • n) Gestió dels recursos humans del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 • o) Planificació, gestió i supervisió de l'activitat econòmica del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 • p) Supervisió de l'activitat dels Centres Servei Valencià d'Ocupació i Formació d'Ocupació.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos