alts càrrecs

 • Francesc de Borja Signes Núñez

 • Subsecretari
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. 46018. València
 • signes_franu@gva.es
 • 961 208 096

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei del Consell. En particular, exercirà la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria, llevat del supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

La Sotssecretaria coordinarà la relació entre els òrgans directius i superiors de la Conselleria amb l'Advocacia General de la Generalitat. L'Advocacia General de la Generalitat prestarà les seues funcions a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de conformitat amb el que preveuen els articles 17 i següents del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat.

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Llista completa d'obsequis

05/10/2016

Acte "Per un finançament just" en el Circulo de Bellas Artes de Madrid

Costs
 • Transport
  114,00 €
 • Total 114,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.192,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.774,30 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Llista completa d'obsequis

08/01/2018

Llibre: Una ribera d'històries

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Enric Ramiro Roca (autor del llibre)

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC DE BORJA SIGNES NÚÑEZ

Destinació: ús personal

15/12/2017

Caixa bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial Agroman, S.A.

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC DE BORJA SIGNES NÚÑEZ

Destinació: us particular

09/05/2016

Llibre Lucio del Valle 1815-1874

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Ingeniers de Camins, Canals i Ports

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC DE BORJA SIGNES NÚÑEZ

Destinació: Biblioteca CHOPVT

04/01/2016

Làmina I (realitzada en tinta 210/300)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Grup Tria

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC DE BORJA SIGNES NÚÑEZ

Destinació: Conselleria

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADO PSPV 09/06/2011 11/06/2015 NO
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL FUNCIONARI 11/06/2015 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DEL MONTGO VOCAL 22/03/2015
C.I. PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLOGICA VOCAL 07/07/2015
C.I. DE ESTADISTICA VOCAL 07/07/2015
CONSEJO VALENCIANO DE ESTADISTICA VOCAL 07/07/2015
C.I. PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLITICAS VOCAL 07/07/2015
COMISION TECNICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA VOCAL 07/07/2015
C.I. PER A L'US DEL VALENCIA VOCAL 07/07/2015
C.I. PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA CV VOCAL 07/07/2015
C.I. COORDINACIO DE LA CIUTAT ADMON. 9 D'OCTUBRE VOCAL 07/07/2015
CONSEJO ADMON. EIGE SECRETARI 07/07/2015
CONSEJO ADMON. FGV VOCAL 17/07/2015
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE L'ALBUFERA VOCAL 18/01/2016
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE LA SERRA VOCAL 22/04/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 66.328,50 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 47.202,86 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.174,44 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 1.502,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 31.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC PERSONAL 65.290,00 €
Total: 65.290,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 60.827,42 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,91 €
cargando datos