alts càrrecs

 • Josefina Bueno Alonso

 • Directora General d´Universitat, Investigació i Ciència
 • Data de nomenament: 27/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dguic@gva.es
 • 961 970 723

Agenda

Agenda maig

La Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions en matèria de proposta i execució de la política universitària i de formació superior, regulació universitària, política científica i investigació, gestió del finançament dels centres universitaris i dels recursos d'investigació, així com ensenyaments artístics superiors i funcions d'avaluació i prospectiva, a més a més de les que li assigne el present reglament.

En particular, exercirà les funcions següents:

 • Elaborar els estudis per a la formulació, execució i seguiment de la política universitària, de manera que, respectant l'autonomia universitària, responga a les necessitats socials, econòmiques, acadèmiques i científiques de la Comunitat Valenciana, en especial per a aconseguir afavorir la generació d'ocupació i coneixement.
 • Impulsar, fomentar i desenvolupar el Sistema Universitari Valencià, promovent la seua excel·lència, competitivitat i internacionalització, en el marc de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, i de la normativa que la desplegue o complemente.
 • Tramitar les propostes d'autorització de competència de la Generalitat en relació amb les universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i del Sistema Universitari Valencià, quan no es trobe atribuïda a les mateixes universitats.
 • Coordinar conjuntament amb el Sistema Universitari Valencià l'accés als estudis superiors, de manera que es garantisquen els principis d'objectivitat, transparència, mèrit, capacitat i equitat.
 • Proposar mesures de coordinació, foment i millora de la qualitat dels serveis acadèmics que presta el Sistema Universitari Valencià a la seua ciutadania i institucions.
 • Gestionar i fer el seguiment de la política en matèria d'ajudes, beques i subvencions relativa a ensenyaments universitaris la competència dels quals corresponga a la Generalitat, així com de la política relativa a programes, beques, subvencions i altres instruments de finançament i promoció de la investigació, la ciència i la innovació, si és el cas, impulsant i coordinant la I+D+i amb altres conselleries o entitats de la Generalitat.
 • Elaboració i seguiment del Mapa de Titulacions del Sistema Universitari Valencià.
 • Proposar el model de finançament universitari, i en desplegament del que acorde el Consell, establir les instruccions necessàries per a la correcta execució i control de les operacions de crèdit, financeres i de disposició de fons del sistema de finançament de les inversions de les universitats públiques, així com la proposta de taxes acadèmiques universitàries i d'estudis superiors.
 • Realitzar l'anàlisi i disseny de polítiques públiques d'investigació en l'àmbit de competència de la Direcció General.
 • Fomentar la relació l'oferta d'I+D+i d'origen universitari i la demanda existent per part dels sectors productius i de les administracions públiques.
 • Realitzar el seguiment de la política en matèria de parcs científics, d'instituts d'investigació i universitaris i interuniversitaris, així com d'infraestructures d'investigació i de transferència de ciència i tecnologia.
 • Promoure la col·laboració amb entitats públiques i privades per al desenvolupament de les polítiques d'investigació científica i innovació tecnològica.
 • Potenciar la participació de les universitats del Sistema Universitari Valencià en els programes acadèmics de formació i mobilitat, en especial de la Unió Europea, i la col·laboració en projectes acadèmics conjunts entre universitats de la Comunitat Valenciana, així com d'altres territoris estatals i internacionals.
 • Intensificar la coordinació i la col·laboració amb l'Administració General de l'Estat i altres administracions públiques.
 • Coordinació, control i seguiment de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva i de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístiques de la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altra que li encarregue o que li atribuïsca la normativa vigent.

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència Llista completa d'obsequis

24/01/2016 - 26/01/2016

reunió amb el conseller d’investigació de la reperesentación espanyola a brussel·les y Presentació oficial de l’Oficina Europea Crue-CRUP brussel·les

Costs
 • Allotjament
  275,00 €
 • Manutenció
  100,00 €
 • Transport
  398,00 €
 • Total 773,00 €
30/09/2015

Jornades Cara a Cara entre Cientifics i politics Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
15/09/2015

Conferencia General de Política Universitaria Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.195,66 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.213,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència Llista completa d'obsequis

15/12/2015

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Cesilia

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA BUENO ALONSO

Destinació: Direcció General

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT D'ALACANT VICERRECTORA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 01/01/2008 31/12/2011 NO
UNIVERSITAT D'ALACANT DIRECTORA SEDE UNIVERSITARIA CIUDAD DE ALICANTE 01/01/2011 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN I+D+i VOCAL 01/01/2015
CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y FORMACIÓN SUPERIOR MIEMBRO 01/01/2015
COMISIÓN GESTORA PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MIEMBRO 01/01/2015
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ISEACV VICEPRESIDENTA 01/01/2015
AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 01/01/2015
AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA - COMITÈ DE DIRECCIÓN VOCAL 01/01/2015
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM - COMISIÓN EJECUTIVA MIEMBRO 01/01/2015
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERATIVISME MIEMBRO SUPLENTE 01/01/2015
CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONCITEC REPRESENTANTE 01/01/2015
CONSEJO VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN VOCAL 01/01/2015
FUNDACIÓN FOMENTO ESTUDIOS SUPERIORES PATRONO 01/01/2016
FUNDACIÓN CENTRO ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ PATRONO 01/01/2016
OBSERVATORI DE LA SEGURETAT CIUTADANA A LA CV REPRESENTANT CEICE 01/01/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 62.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 17.123,36 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 33.359,55 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 64.344,60 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 24,27 €
cargando datos