alts càrrecs

 • Eva María Coscollá Grau

 • Directora General de Funció Pública
 • Data de nomenament: 09/09/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • coscolla_eva@gva.es
 • 961 248 180

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Assumeix les funcions en matèria d'ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Directora General de Funció Pública Llista completa d'obsequis

22/01/2019

Mesa General de Negocació de les Administracions Públiques

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
10/01/2019

Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques

Acompanyant/s
 • Antonio Peña Ferrnado - Subdirector General de Promoció Professional
Costs
 • Transport
  234,00 €
 • Total 225,00 €
21/09/2017

Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques

Acompanyant/s
 • Rafael Aguilar Agusti - Subdirector General de Promoció Professional
Costs
 • Manutenció
  14,60 €
 • Transport
  254,20 €
 • Total 166,20 €
07/09/2017

Reunió amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública, Elena Collado

Costs
 • Transport
  147,20 €
 • Total 147,20 €
22/06/2017

Comissió de Coordinació del Treball Públic

Acompanyant/s
 • Vicente Serra Martínez - Subdirector General de Planificació i Promoció Professional
Costs
 • Transport
  258,20 €
 • Total 129,10 €
29/03/2017

Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques

Acompanyant/s
 • Rafael Aguilar Agusti - Subdirector General de Promoció Professional
Costs
 • Transport
  258,20 €
14/02/2017

Secretaria d'Estat de Funció Pública

Costs
 • Transport
  127,90 €
 • Total 127,90 €
28/01/2016

Comissió General de Formació per a l'Empleo a les Administracions Públiques, organitzat per l'Institut Nacional d'Administració Pública a Madrid

Acompanyant/s
 • José Javier Cuenca Cervera - Subdirector General de l'IVAP
Costs
 • Transport
  255,80 €
 • Total 127,90 €
30/11/2015

Reunió a l'Institut Nacional d'Administració Pública

Acompanyant/s
 • José Javier Cuenca Cervera - Subdirector General de l'IVAP
Costs
 • Transport
  255,80 €
 • Total 127,90 €
21/10/2015

Assistir a Madrid a la Jornada Tècnica de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública a celebrar en l'INAP

Acompanyant/s
 • José Albert Cebellan - Subdirector General Planificació i Régim Jurídic
Costs
 • Transport
  255,80 €
 • Total 255,80 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.996,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.784,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos