alts càrrecs

 • José García Añón

 • Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia
 • Data de nomenament: 18/07/2017 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. 46018. València
 • garcia_anyon@gva.es
 • 961 209 152

Agenda

Agenda maig

És el centre directiu de la Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les corresponents en matèria d'instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic,memòria democràtica, atenció a víctimes de delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, assistència jurídica gratuïta, mediació i relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

Organitzar, executar i controlar la política de la Generalitat en matèria d'atenció a la víctima del delicte a través de la xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

Portar la gestió en matèria d'ajuda a les víctimes del terrorisme, així com les iniciatives en reconeixement a aquelles.

Organitzar, executar i controlar l'assistència jurídica gratuïta, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica valenciana.

Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes així com la mediació i altres mecanismes alternatius de la seua resolució.

Promocionar els drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.

Impulsar totes aquelles mesures que contribuïsquen a la recuperació de la memòria democràtica valenciana en el marc de la normativa vigent sobre la matèria. Aquesta competència s'exercirà en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

Les relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia Llista completa d'obsequis

06/05/2019 - 08/05/2019

Participa en el curs "Els Jutges i els nous models de Justícia"

27/03/2019 - 29/03/2019

Assisteix a la I Trobada Internacional de "Polítiques i pràctiques de Memòria Històrica i Democràtica" a Alacant.

Acompanyant/s
 • Cap de Servei d'Anàlisi i Impuls dels drets, llibertats i desenvolupament democràtic.
Costs
 • Allotjament
  437,00 €
 • Total 437,00 €
25/03/2019 - 26/03/2019

Reunió de la Comissió de Seguiment dels Convenis sobre Mediació entre les CCAA i el CGPJ.

Costs
 • Allotjament
  92,00 €
 • Transport
  294,00 €
 • Total 386,00 €
14/03/2019 - 18/03/2019

Participació en el Seminari *ítalo-espanyol: “Accés a la justícia, responsabilitat social i Clíniques Jurídiques” dins de la reunió “Responsabilitat Social i Clíniques Jurídiques”.

20/02/2019

Reunió entre el Ministeri de Justícia i els representants de les CCAA en matèria de memòria històrica.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
21/01/2019 - 22/01/2019

Assisteix a la celebració del Dia Europeu de la Mediació 2019, que organitza la Unitat de Mediació del Consell General del Poder Judicial a Madrid, mitjançant la seua participació en la Mesa redona: “Diferents serveis de mediació” dins del “Primer Fòrum de Mediació Intrajudicial”.

19/10/2018

Conferència inaugural: "Responsabilitat social universitària i Clíniques Jurídiques: El paper de les Universitats en l'accés a la justícia”, 7º Trobada de la Xarxa Universitària Espanyola de Clíniques Jurídiques, Universitat de Salamanca.

10/10/2018 - 14/10/2018

Taller de capacitació sobre “Planificació, lliurament i avaluació de programes d'educació clínica amb accés a l'enfocament de justícia” de l'11 al 13 d'octubre 2018 a Ankara (Turquia).

18/06/2018 - 19/06/2018

Participació en la Jornada Formativa en Mediació, organitzada per la Unitat de Mediació del Consell General del Poder Judicial els dies 18 i 19 de juny a Madrid.

07/06/2018 - 08/06/2018

Assistència a l'III Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte a celebrar entre el 7-9 de juny de 2018 a Pontevedra

Acompanyant/s
 • JEFE DE SERVICIO DE ANÁLISIS E IMPULSO DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO
Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Transport
  380,00 €
 • Total 475,00 €
30/05/2018 - 03/06/2018

Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE), a Prato, Italia.

13/12/2017

Assisteix a la 4ª Reunió del Grup de treball en matèria de recolçament a les víctimes del terrorisme. Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,05 €
 • Transport
  140,05 €
 • Total 149,10 €
22/11/2017

III Reunió de les comissions de seguiment dels Convenis Marc de Mediació

22/11/2017 - 23/11/2017

Participa en el I Congrés Internacional de Mediació Intrajudicial

Costs
 • Allotjament
  51,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  229,40 €
 • Total 340,40 €
16/11/2017 - 18/11/2017

Participa en les Jornades "Repressió, Democràcia i Memòria"en A Coruña

01/11/2017 - 05/11/2017

XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.

19/08/2017

Participa en l'Escola d'Estiu sobre la Introducció a la Llei Internacional de Drets Humans per a estudiants de la Clínica Legal en Bielorrusia.

10/05/2017 - 17/05/2017

Invitació a participar en diferents actes institucionals a Bogotà (Colombia).

30/05/2016

Invitació a participar en la Ponència: "... E giustizia per tutti. Educazione clinica giuridica e il suo contributo per la giustizia sociale: la collaborazione con avvocati, ONG e Governo"., Incontro Annuale della Rete delle Cliniche Legali in Italia, Bergamo (Italia)

Costs
 • Transport
  15,90 €
 • Total 15,90 €
24/05/2016

Participa en la IX Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal, Prevenció i Lluita contra Delictes d'Odi i totes les formes de Intolerància. (Barcelona)

Costs
 • Allotjament
  126,01 €
 • Manutenció
  25,75 €
 • Transport
  80,36 €
 • Total 232,12 €
05/05/2016 - 06/05/2016

Congrés “Universita e impegno sociale: le cliniche legali come strumento di giustizia sociale” Universitat de Turín

13/04/2016 - 18/04/2016

Invitació a participar en diferents actes institucionals de la International Clinical Legal Educatión Symposium, Minister of Justice de Turquía. Ankara (Turquía)

10/03/2016 - 11/03/2016

Invitació a participar en diferents actes institucionals Workshop "'Working the Boundaries of Law'", International Institute for the Sociology of Law, Oñati (Guipúzcoa)

12/11/2015 - 13/11/2015

Invitació a participar en diferents actes institucionals European pro bono forum 2015. Roma (Italia)

29/10/2015 - 30/10/2015

Invitació a participar en el Segon Congrés Internacional "El tiempo de los derechos". Drets humans en el segle XXI. Facultat de dret de la Universitat de Saragossa

26/10/2015 - 27/10/2015

Invitació a participar en diferents actes institucionals European Network for Clinical Legal Education, Conference, ELTE University, Faculty of Law, Budapest (Hungría)

22/09/2015

Participa en el curs "d'Aplicació del Principi d'Igualtat e Interpretació antidiscriminació en la impartació de Jutícia.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.795,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.582,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia Llista completa d'obsequis

01/03/2018

Placa d'agraïment per la colaboració amb la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica CV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx D.G.

21/02/2018

Diploma de reconeixement i d'agraïment per la participació i col·laboració com a patrocinador dins del pograma UVCàtedres.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx D.G.

21/02/2018

Bola de cristal regal UV Càtedres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx D.G.

12/02/2018

Llibre amb el títol: "Methodological guide for the creation of protective environment por the rights of the child”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

06/02/2018

Estàtua de madera amb la figura de una dona (26 cm d'alçada)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre de menors "el Pi Gros"

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Direcció General

10/11/2017

Làmina enmarcada en agraïment per la participació en l'activitat Sopars i Xarrades del Bloc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bloc de Progrés Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Director general

28/10/2017

Obsequi decoratiu conmemoratiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/10/2017

Medalla conmemorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/06/2017

Llibre de Mediació policial "La reflexió sobre la reflexió"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Policía Local de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Arxiu de la D.G.

23/05/2017

Llibre "Revolució i Guerra a Gandia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntamet de Gandía

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx Direcció General

26/04/2017

Llibre "solidaritat a Oliva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Oliva

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx Direcció General

05/04/2017

Cd Cançons Romàntiques Gomis (1791-1836)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/04/2017

Llibre Gomis. Les Ciutats del músic. 2016 any Gomis. 225 anys del naixement de Josep Melcior Gomis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Dirección General

05/04/2017

Conte de Gomis. Un músic, una aventura.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/02/2017

Llibre "La memòria d'un lloc de memòria democràtica", Les targetes postals del Monument als Màrtirs de la Llibertat d'Alacant.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Miguel Santacreu Soler, Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Arxiu de la Direcció General

13/02/2017

Llibre de la exposició "Derechos Refugiados 11 vidas en 11 maletas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Abogacía Espanyola

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Fons documental de la D.G. Reformes Democràtiques

21/10/2016

bolígraf punter làser

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de Tallinn

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Direcció General

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA. ESTUDI GENERAL PROFESSOR TITULAR UNIVERSITAT 27/10/1998 08/09/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA DG REFORMES DEMOCRATIQUES 08/09/2015 17/07/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
OBSERVATORI DE LA SEGURETAT EN LA CV VOCAL 18/05/2016
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA JOVE VOCAL 16/10/2015 Pública
OBSERVATORI DE DRET CIVIL VALENCIA VOCAL 18/04/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnologica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento de la Comunidad Valenciana (CITEC) VOCAL 20/07/2016 Pública
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito miembro patronato 18/07/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 93.189,92 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 7.418,40 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 56.499,13 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 8.596,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.514,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 33.928,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
50% PRESTAMO HIPOTECARIO 192.927,00 €
Total: 192.927,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 58.017,59 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,84 €
cargando datos