alts càrrecs

 • José García Añón

 • Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia
 • Data de nomenament: 18/07/2017 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. 46018. València
 • garcia_anyon@gva.es
 • 961 209 152

Agenda

 • És el centre directiu de la Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les corresponents en matèria d'instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic,memòria democràtica, atenció a víctimes de delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, assistència jurídica gratuïta, mediació i relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

 • En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Organitzar, executar i controlar la política de la Generalitat en matèria d'atenció a la víctima del delicte a través de la xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

 • Portar la gestió en matèria d'ajuda a les víctimes del terrorisme, així com les iniciatives en reconeixement a aquelles.

 • Organitzar, executar i controlar l'assistència jurídica gratuïta, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica valenciana.

 • Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes així com la mediació i altres mecanismes alternatius de la seua resolució.

 • Promocionar els drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.

 • Impulsar totes aquelles mesures que contribuïsquen a la recuperació de la memòria democràtica valenciana en el marc de la normativa vigent sobre la matèria. Aquesta competència s'exercirà en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

 • Les relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.683,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.106,49 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos