alts càrrecs

 • Josep Ochoa Monzó

 • Director General de Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • sieres_fer@gva.es
 • 961 922 344

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell en matèria de responsabilitat social i dirigeix i gestiona les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern i recuperació del dret foral civil valencià.

En especial, té atribuïdes les funcions següents:En especial, té atribuïdes les funcions següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de responsabilitat social, així com executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.
 • Dirigir i gestionar les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern.
 • Donar suport a la iniciativa legislativa popular en el marc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la legislació vigent, i promoure-la.
 • Disseny, coordinació i gestió de les ajudes destinades al foment i divulgació de l'autogovern i de la responsabilitat social.
 • Coordinar el desplegament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a la creació dels organismes previstos en aquest.
 • Impulsar, coordinar i desenvolupar la normativa de la Generalitat, dins de l'àmbit de la responsabilitat social i del foment de l'autogovern, en matèria de processos de participació diferents a les consultes populars.
 • Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern.
 • Fomentar la recuperació, difusió i estudi del dret civil valencià.
 • Informar les administracions de la Comunitat Valenciana i donar-los suport en matèria de promoció de l'autogovern i participar en tots aquells òrgans que, si és el cas, es creen relatius a la recuperació de la memòria històrica, com a eina per a completar la visió que ha de tindre la societat valenciana del seu autogovern.
 • Dissenyar i executar les actuacions relacionades amb la promoció i divulgació de l'autogovern i les seues institucions.
 • Executar aquelles competències que en un futur li puga encomanar la persona titular de la Conselleria per delegació o per desplegament de la normativa vigent.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.195,66 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.817,67 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.801,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat d'Alacant Professor Titular de Dret Administratitu 01/01/1997 31/12/2015 NO
Universitat d'Alacant Director Secretariat de Promoció Culturakl i Vicerrectorat Cultura, Esports i Política Lingüística Lingüística 01/01/2011 31/12/2015 NO
Ajuntament El Ràfol d'Almúnia REGIDOR 01/01/2015 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CACSA VOCAL 28/08/2015
Consell valencià de l'Emprenedor VOCAL 17/11/2015
Comissió de Codificació en Dret Civil VPT 23/11/2015
Observatori de Dret Civil VPT 22/02/2016
IFA VOCAL 03/05/2016
Mesa de la Cadena Agroalimentària VOCAL
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclussives Vocal Comisión Estaregia contra Delitos de odio 07/02/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 32.000,00 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant 59.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 12.504,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 6.520,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 57.800,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 4.250,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prestec Bankia 21.750,00 €
Total: 21.750,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones ING 1.250,00 €
Accions DE GIRO 850,00 €
Fons Inversions CAM 2.500,00 €
Total: 4.600,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 11.750,00 €
Descripció Import
Rendiment del treball 65.880,99 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 179,52 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 180,60 €
cargando datos