alts càrrecs

 • Josep Ochoa Monzó

 • Director General de Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • sieres_fer@gva.es
 • 961 922 344

Agenda

La Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell en matèria de responsabilitat social i dirigeix i gestiona les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern i recuperació del dret foral civil valencià.

En especial, té atribuïdes les funcions següents:En especial, té atribuïdes les funcions següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de responsabilitat social, així com executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.
 • Dirigir i gestionar les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament de l'autogovern.
 • Donar suport a la iniciativa legislativa popular en el marc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la legislació vigent, i promoure-la.
 • Disseny, coordinació i gestió de les ajudes destinades al foment i divulgació de l'autogovern i de la responsabilitat social.
 • Coordinar el desplegament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a la creació dels organismes previstos en aquest.
 • Impulsar, coordinar i desenvolupar la normativa de la Generalitat, dins de l'àmbit de la responsabilitat social i del foment de l'autogovern, en matèria de processos de participació diferents a les consultes populars.
 • Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en matèria de responsabilitat social i foment de l'autogovern.
 • Fomentar la recuperació, difusió i estudi del dret civil valencià.
 • Informar les administracions de la Comunitat Valenciana i donar-los suport en matèria de promoció de l'autogovern i participar en tots aquells òrgans que, si és el cas, es creen relatius a la recuperació de la memòria històrica, com a eina per a completar la visió que ha de tindre la societat valenciana del seu autogovern.
 • Dissenyar i executar les actuacions relacionades amb la promoció i divulgació de l'autogovern i les seues institucions.
 • Executar aquelles competències que en un futur li puga encomanar la persona titular de la Conselleria per delegació o per desplegament de la normativa vigent.

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern Llista completa d'obsequis

11/12/2018

Assistència en Madrid a l'acte en defensa del dret civil valencià.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
04/10/2017 - 05/10/2017

Participació com a ponent en el Simposi Nacional del Sector Funerari.

Costs
 • Transport
  233,00 €
 • Total 233,00 €
23/05/2017

Viatge a Madrid per a reunir-se amb senadors, senadores, diputats i diputades valencians per tractar la situació actual del Dret Foral Valencià.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/03/2017 - 29/03/2017

Dia 28, reunió amb representants del Ministeri de Justícia, per a tractar la situació del Dret Civil Foral Valencià després de l'anul·lació de les lleis de les Corts Valencianes per les sentències del Tribunal Constitucional. Dia 29, assistència a la primera trobada de responsables de RSE de l'Administració Territorial.

Costs
 • Allotjament
  62,16 €
 • Manutenció
  20,40 €
 • Transport
  159,70 €
 • Total 242,26 €
20/03/2017 - 22/03/2017

Conferència “Les clàusules socials. Què s'entén per contractació pública socialment responsable?” organitzada conjuntament pel Consell Insular d'Eivissa, la Fundació Balearia i PIMEEF Reunió amb l'encarregat de Responsabilitat Social de l'administració d'Eivissa. (Despeses a càrrec de l'organització de la xarrada)

02/02/2017 - 03/02/2017

Viatge a Saragossa per a participar com a ponent en el V Congrés de RSE. (Cost del viatge, hotel i manutenció a càrrec de l'organització del Congrés) (Única despesa Taxi)

Costs
 • Transport
  16,00 €
 • Total 16,00 €
04/11/2016

Reunió dels socis Institucionals de Forética i Jornada del Enterprise 2020 a Madrid

Costs
 • Transport
  136,70 €
06/10/2016 - 07/10/2016

Viatge a Madrid amb la finalitat de mantindre reunions amb representants del "Observatorio de RSC" i amb representants de Feacem i Fundació Bequal.

Costs
 • Manutenció
  10,50 €
 • Transport
  148,04 €
 • Total 158,54 €
19/04/2016 - 20/04/2016

Assistència al V Fòrum de les Autonomies organitzat per l'Institut de dret públic a Madrid en la seu del Senat.

Costs
 • Allotjament
  92,00 €
 • Manutenció
  26,00 €
 • Total 118,00 €
09/03/2016

Desplaçament a Madrid amb motiu de l'assistència al "Coloquio Transparencia Corporativa: ¿moda pasajera o cambio de paradigma?"

Costs
 • Manutenció
  8,70 €
 • Transport
  150,50 €
 • Total 159,20 €
24/02/2016

Desplaçament a Madrid amb motiu de l'assistència a la reunió del pacte mundial sobre responsabilitat social de l'ONU.

Acompanyant/s
 • Assessor
Costs
 • Manutenció
  24,80 €
 • Transport
  270,10 €
 • Total 294,90 €
11/02/2016

Assistència i ponència en la comissió de gestió de la RSC del "Club de Excelencia en Sostenibilidad" celebrada a Madrid.

Costs
 • Manutenció
  2,75 €
 • Transport
  162,65 €
 • Total 165,40 €
11/12/2015 - 15/12/2015

Desplaçament a Madrid per a reunió amb Directora General de treball Junta d'Extremadura, assistència al IV Fòrum sobre les Autonomies i assistència a l'assemblea anual del fòrum de contractació responsable.

Costs
 • Allotjament
  182,00 €
 • Manutenció
  98,75 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 402,55 €
22/07/2015 - 23/07/2015

Participació en un debat de responsabilitat social organitzat per l'agència Servimedia.

Costs
 • Allotjament
  76,45 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 198,25 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.195,66 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.817,67 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.801,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern Llista completa d'obsequis

28/03/2019

Motxilla i dos bolígrafs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci Pactem Nord

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús propi.

26/03/2019

2 calendaris de l'any nou xinés 4717.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús propi.

01/03/2019

Caixa de taronges mandarines.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMEX

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Consum propi.

19/02/2019

Una corbata, un moneder, una estoreta per al ratolí de l'ordinador.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Valenciana d'Estudis Avançants.

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús propi.

23/01/2019

Figura de ceràmica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Burjassot

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús personal.

17/12/2018

Llibres sobre tres pioneres de la ciència, Hypatia de Alexandria, Marie Curie i Rosalind Franklin.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús personal.

31/10/2018

Bossa de tela de teixit i tints 100% ecològics amb 2 tríptics i 2 cartells de la campanya "Mi naturaleza es cuidar la naturaleza" de l'Ajuntament de Villena.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús personal

14/09/2018

Bossa del Fons Valencià per la Solidaritat i productes de merchandising de l'exposició Insostenibles.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fons Valencià per la Solidaritat

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús personal

19/06/2018

Motxilla de tela de plàstic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: "La teua radio" emisora de radio de Monòver

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús personal.

08/01/2018

Taronja ecològica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mercavalència

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Consum propi.

13/12/2017

LLibre "Cien años de Soledad", de G. García Márquez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx D.G.

21/09/2017

Borsa Vila-real Avança, amb un bolígraf, una llibreta i dues pastilles de sabó ecològic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Globalis

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús propi Director General.

01/06/2017

Bloc de notes i boligraf.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Baleària

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús personal.

25/05/2017

Catàleg de productes del grup empresarial Narbon.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Empresarial Narbon

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Personal

25/05/2017

Caixa de 6 llapis de colors, bloc de notes, bolígraf,encenedor, catifa de ratolí d'ordinador amb calendari i diversos catalegs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecoféretros

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Personal

11/04/2017

Tassa de café amb llet amb el text imprés següent: "yo voto por la innovación social"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jovesolides

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús propi del Director General

11/11/2016

Llibre "Gestión y Planificación de redes sociales profesionales" de l'autor Jorge Villar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Villar

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Ús propi

04/10/2016

Llibre "Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana" on s'arrepleguen estudis i discursos d'esta institució.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reial Acadèmia de Cultura Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director General

10/06/2016

Barra de xococolata artesana de 50 grs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Consum del Director.

10/06/2016

Llibre "El Col·legi d'Advocats de Sueca. Fundació i primers anys de vida" per Carles Tormo i Camallonga

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca.

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx del Director.

10/06/2016

Saquet de 1/2 kg. d'arròs de Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio de Abogados de Sueca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Consum del Director.

10/06/2016

Llibre "Autos del Parnaso Valenciano dedicados a los escribas y fariseos de nuestros días" de Josep Bernat i Baldoví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx del Director.

18/05/2016

Llibre "Dret Públic de la Comunitat Valenciana" dels autors Artemi Rallo, Rosario Garcia, José Luis Blasco, Cristina Pauner i Beatriz Tomàs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Luis Blasco Díaz, secretari general de la Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx del Director

21/04/2016

Llibre "Conocer el arte valenciano: La pintura del siglo XIX" de l'autora Pura Benito Vidal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reial acadèmia de cultura valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director General

21/04/2016

Llibre: "Monografías (Anejos de Anales) num. 8" autor F. A. Roca Traver.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reial acadèmia de cultura valenciana.

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director General.

21/04/2016

Llibre: "Anales de la Real academia de cultura valenciana" diversos autors.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reial acadèmia de cultura valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director General.

05/02/2016

Llibre "Ética y ecología. La gestión empresarial del medio ambiente"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Domingo García-Marzá

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director

05/02/2016

Llibre:"Ética empresarial, Del diálogo a la confianza" Autor: Domingo García-Marzá

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Domingo García-Marzá

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Personal

05/02/2016

Llibre"Ética ecológica como ética aplicada. Educación cívica y responsabilidad ecológica" Autora: Carmen Ferrete Sarria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Domingo García-Marzá

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director

27/11/2015

Llibre commemoratiu del 125 aniversari de Caixa Ontinyent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Despatx Director General

29/10/2015

Bossa de tela de comerç just amb obsequis de comerç just formats per 1 paquet de 250 grams de café molt; 1 bosseta de 100 grams de fruits secs banyats en xocolata; 1 paquet de 20 grams de te negre; 1 paquet de 500 grams de sucre integral de canya; una piruleta de xocolata; un joc de comerç just i un bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xarxa Enclau

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Consum del personal de la Direcció General

16/10/2015

Llibreta fabricada artesanalment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació APSA

Destinatari de l'obsequi: JOSEP OCHOA MONZÓ

Destinació: Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat d'Alacant Professor Titular de Dret Administratitu 01/01/1997 31/12/2015 NO
Universitat d'Alacant Director Secretariat de Promoció Culturakl i Vicerrectorat Cultura, Esports i Política Lingüística Lingüística 01/01/2011 31/12/2015 NO
Ajuntament El Ràfol d'Almúnia REGIDOR 01/01/2015 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CACSA VOCAL 28/08/2015
Consell valencià de l'Emprenedor VOCAL 17/11/2015
Comissió de Codificació en Dret Civil VPT 23/11/2015
Observatori de Dret Civil VPT 22/02/2016
IFA VOCAL 03/05/2016
Mesa de la Cadena Agroalimentària VOCAL
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclussives Vocal Comisión Estaregia contra Delitos de odio 07/02/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 32.000,00 €
Ple domini 33 Vivendes Alicante/Alacant 59.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 12.504,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 6.520,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 57.800,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 4.250,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prestec Bankia 21.750,00 €
Total: 21.750,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones ING 1.250,00 €
Accions DE GIRO 850,00 €
Fons Inversions CAM 2.500,00 €
Total: 4.600,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 11.750,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 64.886,68 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 34,59 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 113,83 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.355,44 €
cargando datos