alts càrrecs

  • Delia Álvarez Alonso

  • Directora General de Prevenció d´Incendis Forestals
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Torre 1 46018. València
  • crespo_joa@gva.es
  • 961 247 003

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals assumeix les funcions en matèria de direcció i gestió de les polítiques de prevenció d'incendis forestals de les forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana; el foment de la conscienciació ciutadana i la divulgació; la investigació i el desenvolupament de nous mètodes de prevenció d'incendis, i l'educació ambiental i les actuacions de protecció de sòls i lluita contra l'erosió postincendi.

Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals Llista completa d'obsequis

14/02/2017

Convocatòria de directors generals en el Ministeri d'Agricultura (Magrama)- Madrid

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals Llista completa d'obsequis

30/01/2017

Un bot de nispros en almívar i licor de nispro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntament de Callosa d'Ensarria

Destinatari de l'obsequi: DELIA ÁLVAREZ ALONSO

Destinació: Callosa d'Ensarria

13/01/2017

Una caixa de 4 unitats de Suc de Poma

Entitat/Persona que fa l'obsequi: El Alcalde d'Ademuz

Destinatari de l'obsequi: DELIA ÁLVAREZ ALONSO

Destinació: Ademuz

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UGT-PV SINDICAL UGT-PV TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 01/01/1995 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VAERSA VOCAL
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CV VOCAL
CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VOCAL
MESA FORESTAL DE LA CV VOCAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN EPSAR CONSEJERO
CONSEJO DE AGUA DE DEMARCACIÓN- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR MIEMBRO
CONSEJO RECTOR DEL IVAJ.GVA JOVE MIEMBRO
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CV MIEMBRO
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS OLAS DE CALOR DE LA CV MIEMBRO
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA CV MIEMBRO
OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CV MIEMBRO
CONSEJO DE SALUD DE LA CV MIEMBRO

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 78.214,34 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 5.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 18.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 01825020830000006667 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA POR VIVIENDA HABITUAL, 50% DE PARTICIPACIÓN 31.677,00 €
Total: 31.677,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.477,30 €
cargando datos