alts càrrecs

  • Delia Álvarez Alonso

  • Directora General de Prevenció d´Incendis Forestals
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Torre 1 46018. València
  • crespo_joa@gva.es
  • 961 247 003

Agenda

Agenda gener
  • La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals assumeix les funcions en matèria de direcció i gestió de les polítiques de prevenció d'incendis forestals de les forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana; el foment de la conscienciació ciutadana i la divulgació; la investigació i el desenvolupament de nous mètodes de prevenció d'incendis, i l'educació ambiental i les actuacions de protecció de sòls i lluita contra l'erosió postincendi.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 57.151,45 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 57.151,45 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos