alts càrrecs

  • Manuel Aldeguer Sánchez

  • Director General de l´Aigua
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Edif. B2-2ª. 46018. València
  • aldeguer_man@gva.es
  • 961 247 329

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Aigua és l'òrgan directiu que assumeix les funcions en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics, projectes d'infraestructures hidràuliques a la Comunitat Valenciana, excloent-ne les relatives a infraestructures de regadius, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, planificació i gestió de les conques internes de la Comunitat Valenciana, reutilització i estalvi de l'aigua, llevat de les destinades a reg, control i protecció de la qualitat de l'aigua i autorització d'abocaments.

En especial, té atribuïdes les funcions següents: elaboració i proposta de la planificació hidrològica que afecta els sistemes d'explotació inclosos íntegrament a la Comunitat, en el marc de la demarcació hidrogràfica corresponent, i la gestió i protecció del domini públic hidràulic en aquests àmbits; planificació i gestió de la qualitat de les aigües de transició i costaneres de la Comunitat; projectes per a la millora de la qualitat ambiental del medi natural vinculats a l'aigua; coordinació de la participació de la Comunitat en les demarcacions hidrogràfiques i la resta d'òrgans estatals de govern, i la planificació i gestió previstes en la legislació d'aigües; planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les infraestructures hidràuliques per a ús urbà, agrícola o mediambiental d'interés general comunitari; realització d'estudis, plans, normes, infraestructures i campanyes divulgatives per a l'estalvi i la gestió eficient de l'aigua; elaboració de plans i execució d'obres per a la millora de les infraestructures de l'aigua; planificació i execució d'obres de reutilització de les aigües residuals depurades; cooperació amb els ens locals en la planificació i construcció d'obres d'abastiment, sanejament i protecció contra avingudes en nuclis urbans; control de la qualitat de les aigües costaneres i de transició, incloent-hi les aigües de bany, i l'exercici de les competències autonòmiques en matèria d'autoritzacions d'abocament al domini públic marítim i terrestre, incloent-hi la tramitació de taxes i expedients sancionadors; assessorament i cooperació amb tot tipus d'entitats públiques i privades les activitats de les quals tinguen relació amb la conservació i l'ús eficient de l'aigua a la Comunitat Valenciana, i amb l'obtenció de recursos externs que contribuïsquen a pal•liar la situació d'escassetat del recurs al territori valencià; realització d'activitats d'educació i sensibilització social en relació amb la protecció i la conservació dels ecosistemes vinculats a l'aigua, i qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 7.192,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.230,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 74.210,54 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE DOCENCIA 01/01/1998 31/12/2015 NO
INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA EN GUARDAMAR DEL SEGURA DOCENCIA 01/01/1977 01/04/2012 NO
EPSAR VOCAL NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONS. AGRIC, M. AMBIENTE, C. CLIM. Y DES. RURAL DIRECTOR GENERAL 07/07/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. AUTOR. COMPETENTES VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. PLA. HID PARTICIPACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. ASAMBLEA DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG.. DEL JÚCAR. JUNTA DE GOBIERNO VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. SEGURA. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. DEL EBRO. ASAMBLE DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONS. ABASTE. AGUAS RED ABAST. LA PLANA Y DEL PLÁ DE L'ARC-DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN VOCAL 07/07/2015
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015
COMISIÓN EXPLOTACIÓN ACUEDUCTO TAJO-SEGURA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 47.633,43 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 22.698,30 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 39.053,14 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 15.244,72 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 7.801,44 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 9.070,72 €
Ple domini 0 Immobles rústics Alicante/Alacant 6.866,79 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 10.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 8.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
38.217,00 €
Total: 38.217,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 67.111,53 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 22,50 €
cargando datos