alts càrrecs

 • Manuel Aldeguer Sánchez

 • Director General de l´Aigua
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Edif. B2-2ª. 46018. València
 • aldeguer_man@gva.es
 • 961 247 329

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Aigua és l'òrgan directiu que assumeix les funcions en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics, projectes d'infraestructures hidràuliques a la Comunitat Valenciana, excloent-ne les relatives a infraestructures de regadius, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, planificació i gestió de les conques internes de la Comunitat Valenciana, reutilització i estalvi de l'aigua, llevat de les destinades a reg, control i protecció de la qualitat de l'aigua i autorització d'abocaments.

En especial, té atribuïdes les funcions següents: elaboració i proposta de la planificació hidrològica que afecta els sistemes d'explotació inclosos íntegrament a la Comunitat, en el marc de la demarcació hidrogràfica corresponent, i la gestió i protecció del domini públic hidràulic en aquests àmbits; planificació i gestió de la qualitat de les aigües de transició i costaneres de la Comunitat; projectes per a la millora de la qualitat ambiental del medi natural vinculats a l'aigua; coordinació de la participació de la Comunitat en les demarcacions hidrogràfiques i la resta d'òrgans estatals de govern, i la planificació i gestió previstes en la legislació d'aigües; planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les infraestructures hidràuliques per a ús urbà, agrícola o mediambiental d'interés general comunitari; realització d'estudis, plans, normes, infraestructures i campanyes divulgatives per a l'estalvi i la gestió eficient de l'aigua; elaboració de plans i execució d'obres per a la millora de les infraestructures de l'aigua; planificació i execució d'obres de reutilització de les aigües residuals depurades; cooperació amb els ens locals en la planificació i construcció d'obres d'abastiment, sanejament i protecció contra avingudes en nuclis urbans; control de la qualitat de les aigües costaneres i de transició, incloent-hi les aigües de bany, i l'exercici de les competències autonòmiques en matèria d'autoritzacions d'abocament al domini públic marítim i terrestre, incloent-hi la tramitació de taxes i expedients sancionadors; assessorament i cooperació amb tot tipus d'entitats públiques i privades les activitats de les quals tinguen relació amb la conservació i l'ús eficient de l'aigua a la Comunitat Valenciana, i amb l'obtenció de recursos externs que contribuïsquen a pal•liar la situació d'escassetat del recurs al territori valencià; realització d'activitats d'educació i sensibilització social en relació amb la protecció i la conservació dels ecosistemes vinculats a l'aigua, i qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

Director General de l'Aigua Llista completa d'obsequis

15/11/2017

Pacte Nacional per l'aigua. Eix 2 drenatge urbà sostenible. (Secretaria d'Estat de Medi Ambient)

Costs
 • Transport
  122,20 €
 • Total 122,20 €
27/09/2017

Participació en la jornada sobre limitacions a la innovació sector de l'aigua a Espanya, Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
30/05/2017 - 01/06/2017

Projectes Europeus (LIFE 2017); Visita seu programa d'Accions Urbanes Innovadores (UIA) Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  177,00 €
 • Manutenció
  228,38 €
 • Transport
  454,71 €
 • Total 860,09 €
04/05/2017

Organització Conferència Gestió de l'Aigua, Conselleria Medi Ambient i Ordenació Territori. (Sevilla)

Costs
 • Transport
  161,70 €
 • Total 161,70 €
07/03/2017 - 09/03/2017

Invitació Comissió Europea Meeting aigües regenerades (Brussel·les)

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Manutenció
  182,70 €
 • Transport
  271,80 €
 • Total 587,80 €
11/11/2016 - 22/11/2016

OUA (Organització Usuaris d'Aigua); Aportacions per a la Gestió de la qualitat de l'aigua ús activitat agrícola. Concepció, regió Bio Bio a Xile.

Costs
 • Manutenció
  634,70 €
 • Total 634,70 €
28/09/2016 - 29/09/2016

Comissió Intermediterrània Comité de les regions sobre Iniciativa "Efectivitat dels sistemes de gestió d'aigua:enfoque cap a solucions innovadores". a Brussel·les.

Costs
 • Allotjament
  108,96 €
 • Manutenció
  137,00 €
 • Transport
  273,98 €
 • Total 519,94 €
17/07/2016 - 20/07/2016

dins de la Conferència de regions Perifèriques Marítimes i Conferència Mundial del Clima. Med Cop 22 Tànger. El Marroc

Costs
 • Allotjament
  140,00 €
 • Manutenció
  159,88 €
 • Transport
  343,60 €
 • Total 643,48 €
09/02/2016 - 12/02/2016

Assistència EIP Water Conference a Amsterdam i Mayors and Water Conference en Leeuwarden i Amsterdam (Paisos Baixos)

Costs
 • Allotjament
  256,53 €
 • Manutenció
  214,56 €
 • Transport
  475,40 €
 • Total 946,49 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.192,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 74.210,54 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de l'Aigua Llista completa d'obsequis

17/05/2018

maleta amb propaganda i assortiment de productes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XIV Congrés Nacional de comunitats de Regants de Espanya

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: personal

21/12/2017

Llibre: Perú. Patrimoni Cultural i Natural (gasNatural Fenosa)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: gasNatural fenosa

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Direcció General de l'Aigua

20/12/2017

planta "Grèvol" Ilex Aquifolium

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Direcció General de l'Aigua

04/01/2016

Llibre, Casa del Mediterrani i el ferrocarril Alicante-Murcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa-Mediterráneo, directora general, Almudena Muñoz

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Despatx director general de l'Aigua

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE DOCENCIA 01/01/1998 31/12/2015 NO
INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA EN GUARDAMAR DEL SEGURA DOCENCIA 01/01/1977 01/04/2012 NO
EPSAR VOCAL NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONS. AGRIC, M. AMBIENTE, C. CLIM. Y DES. RURAL DIRECTOR GENERAL 07/07/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. AUTOR. COMPETENTES VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. PLA. HID PARTICIPACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. ASAMBLEA DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG.. DEL JÚCAR. JUNTA DE GOBIERNO VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. SEGURA. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. DEL EBRO. ASAMBLE DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONS. ABASTE. AGUAS RED ABAST. LA PLANA Y DEL PLÁ DE L'ARC-DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN VOCAL 07/07/2015
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015
COMISIÓN EXPLOTACIÓN ACUEDUCTO TAJO-SEGURA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 47.633,43 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 22.698,30 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 39.053,14 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 15.244,72 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 7.801,44 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 9.070,72 €
Ple domini 0 Immobles rústics Alicante/Alacant 6.866,79 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 10.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 8.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
38.217,00 €
Total: 38.217,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 67.111,53 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 22,50 €
cargando datos