alts càrrecs

 • Antoni Marzo Pastor

 • Director General de Medi Natural i d´Avaluació Ambiental
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre I. 46018. València
 • marzo_ant@gva.es
 • 961 208 168

Agenda

Agenda gener
 • La Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental assumeix les funcions en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat; Xarxa Natura 2000; gestió forestal sostenible i vies pecuàries, caça, pesca continental, gestió de parcs naturals; restauració hidrologicoforestal i avaluació ambiental estratègica i de projectes.

 • La Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental coordinarà l'actuació de les persones responsables de la gestió dels espais protegits.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.352,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.590,76 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.943,26 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Llista completa d'obsequis

  16/12/2016

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

  Destinatari de l'obsequi: ANTONI MARZO PASTOR

  Destinació: Benèfic

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos