alts càrrecs

  • María Teresa Cháfer Nácher

  • Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Edifici B4-2ª. 46018. València
  • chafer_marnac@gva.es
  • 961 247 277

Agenda

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) és el centre directiu de la Conselleria que assumeix les funcions en matèria de foment i garantia agrària, polítiques de desenvolupament rural, la Política Agrària Comuna, foment de l'agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles de la competitivitat, de l'eficiència, la qualitat i l'economia sostenible de la indústria agroalimentària; I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals i figures de qualitat. En especial, assumeix competències en matèria de tramitació de les ajudes i resolució dels expedients administratius aplicables a les matèries de la seua competència; de gestió de totes les actuacions dirigides a la millora de la industrialització, innovació, transformació, promoció i internacionalització: figures de qualitat diferenciada o altres operadors que per la seua naturalesa jurídica o la seua activitat puguen ser beneficiaris d'aquestes actuacions, i de qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que es regirà per la seua normativa específica, els centres d'investigació i les estacions experimentals s'adscriuen a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC). Així mateix, s'adscriuen a aquesta direcció general la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària (Agroalimed) i les competències i la tutela sobre les corporacions de dret públic constituïdes o que es constituïsquen en matèria de figures de qualitat, denominacions d'origen, i qualsevol tipus d'organització que es cree i es regule en relació amb el sector agroalimentari.

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) Llista completa d'obsequis

14/02/2018 - 15/02/2018

Visita amb Consellera Fira Biofach i diverses reunions

Costs
  • Allotjament
    465,00 €
  • Transport
    771,00 €
  • Total 1.236,00 €
10/10/2017 - 11/10/2017

Visita Fira Agro-Alimentaria ANUGA (Alemania)

Costs
  • Allotjament
    198,00 €
  • Transport
    480,00 €
  • Total 678,00 €
15/10/2016 - 18/10/2016

Visita i presència en Estand Conselleria en Fira SIAL 2016 -Paris

05/10/2016

Visita i presència en Estand Conselleria en Fira Fruit Attraction 2016 - Madrid

Costs
  • Transport
    126,00 €
  • Total 126,00 €
30/05/2016 - 02/06/2016

Reunió amb Eurodiputat del Grup Compromis per a tractar politiques de desenvolupament rural i producció ecológica. Visita a l'oficina de la CV en Brussel.les Participació amb stand en la "Smart Regions Conference and Exhibition"

Acompanyant/s
  • 2 Técnicos del Servicio de Producción Ecológica, Innovación y Tecnología que se encargarán de atender el stand de la Conselleria
Costs
  • Allotjament
    433,00 €
  • Transport
    345,00 €
  • Total 778,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 3.596,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 62.383,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) Llista completa d'obsequis

20/12/2018

1 Caixa de clementines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP Citrics Valencians

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Consum en despatx

19/12/2018

2 Botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baronía de Turís

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Aperitiu Nadal equip

19/12/2018

1 quadro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegi Of, d'Ingeniers Tècnics Agricoles

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

12/12/2018

Caixa amb 8 pots de conserva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup SURINVER

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Consum

12/12/2018

Flor de pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Profesional de flors, plantes i tecnologia horticola de la CV

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

11/12/2018

3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants de Sagunt. Sindicat de regs

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Aperitiu nadal

10/12/2018

Caixa torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Xixona

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

07/12/2018

Motxilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Basf

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: despatx

12/05/2018

Estutx amb botella de vi i botella d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de la Font de la Figuera

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: personal

21/12/2016

1 Botella vi Laudum

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

21/12/2016

2 Botelles vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turis

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

15/12/2016

Planta Flor pascua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de Flores, Plantas y T.H. de la CV

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

13/12/2016

1 Ciri nadalenca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio Of. de Ingenieros Técnicos Agrícolas

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politècnica de Valencia Formació Profesora titular de Universitat 01/10/2000 07/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÀ DE LA INNOVACIÓ VOCAL 02/11/2015
CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS VICEPRESIDENTA
CONSEJO ASESOR DE LA AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA VOCAL
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA PATRONA
COMITÉ VALENCIANO DE CONTROL DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE VOCAL
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA CV VICEPRESIDENTA
CONSEJOS REGULADOR DE DENOMINACIONES DE CALIDAD AGROALIMENTARIA DE LA CV VOCAL
PLENO Y COMISIÓN EJECUTIVA DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA CV VICEPRESIDENTA
AINIA - Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria VOCAL
CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VOCAL
COMISIÓN DE COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO VOCAL
ALTO CONSEJO CONSULTIVO DE LA CV VOCAL

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 32.903,74 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 52.678,45 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.419,38 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 1.250,61 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 117.196,73 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 55.745,62 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 41,27 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2,57 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 1.134,14 €
cargando datos