alts càrrecs

 • Concepción del Ruste Aguilar

 • Subsecretària
 • Data de nomenament: 09/09/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2, 7ª. 46018. València
 • subsecretaria_economia@gva.es
 • 961 209 336

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei del Consell respecte a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Dirigir el Registre General, i també coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 • Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, i també la gestió i emmagatzematge de totes les dades i documentació que calguen per al funcionament correcte dels serveis.
 • Tramitar els expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial.
 • Gestionar i coordinar els convenis i acords de col•laboració que hagen de proposar-se al Consell perquè se subscriguen amb entitats públiques o privades.
 • Elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, i també la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.
 • Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i disposar-ne, si és el cas, la publicació en els diaris oficials.
 • Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius, la supervisió i remissió dels expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, i també al Consell perquè els aprove o en prenga coneixement.
 • Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència.
 • Les derivades de la condició de punt de contacte en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de la Llei 20/2103, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
 • Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria i, efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació, simplificació i transparència administrativa.
 • Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries.
 • Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Subsecretària de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

23/05/2018 - 25/05/2018

XI Jornades Nacionals de Defensa de la Competència. Màlaga

Costs
 • Allotjament
  177,00 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  158,00 €
 • Total 385,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.307,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.668,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.449,91 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretària de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

19/01/2017

Caixa de productes fornejats (rosquilletes de diferents tipus, croissants)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alba

Destinatari de l'obsequi: CONCEPCION DEL RUSTE AGUILAR

Destinació: Sotssecretària

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SECRETARIA SERVEI D'INDÚSTRIA ALACANT 01/06/2013 31/05/2015 NO
SERVEF ADMINISTRACIÓ PÚBLICA TÈCNICA ADMINISTRACIÓ 01/06/2015 31/07/2015 NO
AJUNTAMENT DE PEGO ADMINISTRACIÓ PÚBLICA REGIDORA 01/06/2011 07/09/2015 NO
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CAP DE SERVEI D'INFORMES I ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA 01/08/2015 07/09/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
IVACE VOCAL CONSELL DE DIRECCIÓ 08/09/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ESTADÍSTICA VOCAL 08/09/2015
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VOCAL 08/09/2015
COMISIÓN TÉCNICA PARA LA UNIDAD DE MERCADO VOCAL 10/09/2015
COMITÉ PARA LA MEJORA DE LA REGULACIÓN VOCAL 10/09/2015
COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DEL PLA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS PÚBLICS.- SENSE CONSTITUIR
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, LA CALIDAD Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 08/09/2015
JUNTA RECTORA DEL CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D'ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROMOCIÓ I DIFUSSIÓ DE L'ARTESANITA DE LA COMUNITAT VALENCIANA MEMBRE 01/03/2017 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE VOCAL 08/09/2015 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià VOCAL 08/09/2015 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA VOCAL SUPLENT 16/05/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 103.267,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 1.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 31.020,90 €
ALTRES PRÈSTECS 9.500,00 €
Total: 40.520,90 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 17.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 66.924,02 €
cargando datos