alts càrrecs

  • Rocío Briones Morales

  • Directora General d´Ocupació i Formació de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. Valencia
  • escalante_ing@gva.es
  • 963 868 852

Agenda

  • A la Direcció General d'Ocupació i Formació li correspondrà l'exercici de les competències que té encomanades el Servei Valencià d'Ocupació i Formació en matèria de foment de l'ocupació, desenrotllant estes en col·laboració amb l'Administració de l'Estat i executant els programes destinats a la creació d'ocupació en les seues diverses modalitats. Així mateix s'encarregarà de fomentar la cultura emprenedora i l'autoocupació, promoure el desenrotllament de la formació professional, adequant-la a les necessitats soci–productives, amb el fi donar resposta al teixit productiu de la Comunitat Valenciana i d'elevar els nivells d'ocupabilitat, proporcionar l'establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, organitzacions empresarials més representatives, universitats i altres institucions o entitats per a la implantació i desenrotllament de la formació professional i les que li pogueren ser encomanades pel Consell Valencià de la Formació Professional, d'acord amb la seua normativa reguladora.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos