alts càrrecs

  • Natxo Costa Pina

  • Director General de Comerç i Consum
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 2, Planta 6. 46018. València
  • natxo.costa@gva.es
  • 961 209 446

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
  • La Direcció General de Comerç i Consum exerceix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'ordenació territorial de l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, comerç interior, artesania i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries, i també qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

  • A la persona titular de la Direcció General de Comerç i Consum li correspon l'expedició del Document de Qualificació Artesana.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
SEPE ATUR 01/07/2013 30/04/2014 NO
CONSULTOR AUTÒNOM CONSULTOR AUTÒNOM 01/05/2014 30/06/2015 NO
SENSE ACTIVITAT SENSE ACTIVITAT 01/07/2015 09/07/2015 NO
FEDERACIO RUGBY CV ARBITRE COMITE APEL·LACIO 01/07/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIO PREUS GENERALITAT PRESIDENT 09/07/2015
COMISSIO D'ARTESANIA CV PRESIDENT 09/07/2015
CONSELL ASSESOR VENDA NO SEDENTARIA CV PRESIDENT 09/07/2015
OBSERVATORI DEL COMERÇ VALENCIA VICEPRESIDENT 09/07/2015
CONSELL DE CONSUMIDORS I USUARIS CV VICEPRESIDENT 09/07/2015
FERIA VALENCIA-PATRONAT VICEPRESIDENT 09/07/2015
CONSORCI GESTIO CENTRE D'ARTESANIA CV VICEPRESIDENT 09/07/2015
FERIA VALENCIA-COMITE EXECUTIU VOCAL 09/07/2015
IFA COMITE DIRECCIO VOCAL 09/07/2015
IFA PATRONAT VOCAL 09/07/2015
IVIA CONSELL RECTOR MEMBRE 09/07/2015
COMISIO COOPERACIO CONSUMO DEL MINISTERIO MEMBRE 09/07/2015
COMISSIÓ SECT.COMERÇ INTERIOR (MINISTERI). MEMBRE 09/07/2015
OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA FAMILIA E INFANCIA VOCAL 09/07/2015
CONSELL LOCAL DE COMERÇ DE VALENCIA VOCAL 10/12/2015
CONSELL DE DESENVOLUPAMENT COMERCIAL D'ELX VOCAL 12/01/2016
COMITÉ VALENCIÀ DE CONTROL D'ORGANISMES MODIFICATS GENETICAMENT VOCAL 01/03/2016
CONSELL LOCAL DE COMERÇ DE VINAROS VOCAL 02/05/2016
OBSERVATORI DE SEGURETAT CV VOCAL 26/05/2016
CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIO DE CASTELLO VOCAL 21/07/2016
CONSELL LOCAL DE COMERÇ D'ALACANT VOCAL 06/10/2016
CONSELL LOCAL DE COMERÇ DE BURRIANA VOCAL 20/10/2016
CONSELL LOCAL DE COMERÇ D'ONDA VOCAL 23/02/2017
CONSELL SECTORIAL EN MATERIA DE COMERÇ DE CASTELLO VOCAL 23/02/2017
CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ DE PEÑISCOLA VOCAL 23/02/2017
CONSELL MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE BENICARLO VOCAL 30/03/2017
COMISSIO MIXTA DESENVOLUPAMENT ESTRATEGIA VOCAL 06/04/2017
CONSELL PARTICIPACIO CIUTADANA VOCAL 03/05/2017
CONSELL LOCAL DE COMERÇ, HOSTALERIA I TURISME SANTA POLA VOCAL 24/01/2018
CONSELL SECTORIAL DE TURISME ORIHUELA VOCAL 26/01/2018
FUNDACIO MUSEU ARXIU DE LA TARONJA VOCAL 29/01/2018

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 93.948,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 2.411,85 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 121.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECAR (50%) 59.163,92 €
PRESTEC PERSONAL (50%) 12.123,00 €
Total: 71.286,92 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 7.360,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 51.623,70 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 2,68 €
cargando datos