alts càrrecs

 • Cristina Moreno Fernández

 • Directora General de Treball i Benestar Laboral i Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • moreno_cri@gva.es
 • 963 868 855

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

En qualitat de titular de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral ostenta les següents competències:

 • La Direcció General de Treball exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals. En particular, li corresponen les funcions següents:
 • Exercir com a autoritat laboral a la Comunitat Valenciana.
 • Regular les condicions individuals i col•lectives de treball en els casos que legalment siga procedent.
 • Resoldre els expedients sancionadors de l'ordre social i de prevenció de riscos laborals.
 • Exercir les funcions de mediació, arbitratge i conciliació laboral i d'Oficina Pública de Registre d'Actes Electorals Sindicals, i també les competències de l'exercici d'autoritat pública.
 • Gestionar els registres administratius d'associacions empresarials i professionals, sindicals, de treballadors autònoms, d'empreses acreditades del sector de la construcció, el registre dels convenis col•lectius de treball i la inspecció i, si és el cas, sanció.
 • Executar les disposicions d'aplicació en l'àmbit dels treballadors autònoms.
 • Exercir les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del benestar laboral dels treballadors.
 • Prestar assistència tècnica i pressupostària al Consell del Treball Autònom de la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matè- ries que li són pròpies.

En qualitat de titular de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ostenta les competències següents:

S'atribuïxen a l'INVASSAT, organisme autònom de caràcter administratiu previst en la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, l'exercici de les funcions de prevenció i protecció de riscos laborals, a excepció de la prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari.

Per a l'exercici de les seues competències, la Direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball desenrotllarà les funcions següents:

 • de direcció:

Dirigir l'actuació de l'INVASSAT.

Redactar i firmar els instruments necessaris per a desenrotllar els plans i programes d'actuació que competixen a l'Institut en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ordenar les actuacions del personal de l'Institut, sense perjuí de la seua delegació en les direccions dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

Aprovar instruccions i criteris tècnics per al desenrotllament de les tasques encomanades al personal tècnic de l'Institut.

Aprovar les propostes d'especificacions tècniques que es consideren necessàries per a la seua transposició a normes preventives d'aplicació general o sectorial.

Proposar la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres organismes, institucions, departaments de les Administracions Publiques, entitats públiques i privades, centres d'investigació i empreses.

Proposar l'habilitació a què es referix l'article 4.4.

 • d'assistència als òrgans de l'Institut i a les autoritats laboral i judicial i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social:

Facilitar, informar i assessorar el president o la presidenta, al vicepresident o la vicepresidenta, al Consell General i a la Comissió Permanent amb la regularitat que s'assenyale.

Informar les recomanacions tècniques que formule l'Institut i dirigir els estudis i tasques necessàries per a la seua elaboració.

Dirigir i orientar la informació estadística a realitzar sobre sinistralitat laboral amb periodicitat mensual, traslladant a la Presidència i a la Comissió Permanent.

Designar el personal que haja de prestar la col·laboració amb l'autoritat laboral o autoritats judicials.

Aprovar instruccions per a fer efectiva la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En la seua condició de titular de la Secretaria del Consell General i de la Comissió Permanent, prestar el suport administratiu i disposar els mitjans personals i materials suficients per al seu funcionament, així com elaborar la memòria anual d'activitats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

 • de gestió administrativa, economicopressupostària i de personal:

Dirigir, impulsar i controlar l'activitat econòmica, administrativa i de personal de l'Institut.

Donar compte a la Presidència i al Consell General de la liquidació anual del pressupost.

 • La Direcció assumirà qualssevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic o que els òrgans de l'Institut li deleguen o encomanen.

Directora General de Treball i Benestar Laboral/Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Llista completa d'obsequis

21/11/2017 - 22/11/2017

Reunió de Patronat de la Fundació Estatal per a La Prevenció de Riscos Laborals.- (Els gastos a càrrec de l’entitat organitzen-te).

25/10/2017 - 26/10/2017

Jornada del Consell de Relacions Laborals de Castella-La Manxa

Acompanyant/s
 • Dª Amparo Garrigues Giménez
Costs
 • Allotjament
  212,00 €
 • Transport
  299,65 €
 • Total 511,65 €
19/06/2017 - 20/06/2017

Assistència al II Fòrum de Transparència.- Universitat d’Alcalá

27/03/2017 - 28/03/2017

Conferència Nacional Tripartida -MADRID

Costs
 • Transport
  138,90 €
 • Total 138,90 €
20/12/2016 - 21/12/2016

Reunión Comisión Delegada de la FPRL Madrid - (Los gastos a cargo de la entidad organizante)

20/12/2016

Reunión del Pleno y de la Comisión Permanente de la CNSST en Madrid - (Los gastos a cargo de la entidad organizante)

20/12/2016

Reunión del Patronato de la FPRLen Madrid - (Los gastos a cargo de la entidad organizante)

28/10/2016

Reunió Patronato FPRL en Madrid (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

28/10/2016

Reunión Comisión Delegada de la F.P.R.L. en Madrid (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

26/10/2016

Jornada Técnico /Sindical CCOO - MADRID (Los gastos a cuenta entidad organizante)

19/10/2016

Reunió del Comite de Enlace del INSHT en Madrid (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

10/10/2016 - 11/10/2016

Jornada "Prevencion Riesgos Laborales Sector Sanitario" en Toledo (Los gastos a cuenta de la entidad organizante)

11/01/2016

ERE Empresa LLadró

Acompanyant/s
 • Mari Sol Sánchez Tarazaga.Jefa de Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Programas
Costs
 • Transport
  130,20 €
 • Total 130,20 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58787,76 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.230,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.018,16 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Treball i Benestar Laboral/Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Llista completa d'obsequis

15/02/2019

Bolígraf marca CROS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi de Graduats Socials de València

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

09/01/2019

Agenda dietari any 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià Graduats Socials

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

26/12/2018

caixa amb 3 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima. Vicente Boluda Fos (Presidente)

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Per al personal del despatx

20/12/2018

Llibre de Santiago Posteguillo "Yo,Julia".Premio Planeta 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Biblioteca de la Directora General

27/10/2018

botella de vi i llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jornades Treball en Elx

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: despatx

26/09/2018

2 bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SINDICATO UGT-PATERNA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

21/06/2018

Camiseta, tassa i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despach

23/04/2018

Llibre "Por fin es Lu:nes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Victor Tatay.- Adecco

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

27/03/2018

gorra i xiulet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: STADLER

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despach

26/02/2018

Portallapis conmemoratiu II Premi Faro PortCastelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuaria de Castelló

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

31/01/2018

Cartera portadocuments amb memòria usb i calculadora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació....

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Directora General de Treball i Benestar Laboral i del Invassat

20/12/2017

Libro.- Premio Planeta 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx

20/12/2017

2 cajitas de bombones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LA ONCE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Direcció General

18/12/2017

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA-CORPORACIÓN MARÍTIMA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: dirección general de Treball i Benestar Laboral

19/09/2017

LLIBRE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADRIÁN TODOLÍ SIGNES

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: DESPATX

10/05/2017

cupó l'ONCE nº 39214 del 10 de maig 2017 " Feria Valencia 100 años"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: dirección general Treball i Benestar Laboral

04/05/2017

motxila de niló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Las Kellys Benidorm

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: motxilla de niló Despatx directora general

20/04/2017

Lote muestrario productos dermo-higiernicos Laboratorio Quinton

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Laboratorios Quinton

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Invassat

23/12/2016

Caixa xicoteta de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA (Corporació Martímita) Presidnete Vicente Boluda Fos

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx (Aperitiu)

21/12/2016

2 Capsetes de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: 1 Direcció General de Treball i una altra en l’Invassat

21/12/2016

Caixa de llapis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADECCO

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Salita de la Directora

16/12/2016

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MIGUEL ANGEL URBANO RUIZ.- DIRECTOR DE LAFARGE HOLCIM

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: DespaTX

05/12/2016

Botella de Vi, Marques de Murrieta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Josep Riba de BAYER

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Para Comida Navidad empleados INVASSAT

26/10/2016

Agenda 2017 (normal)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASEMPLEO.- President D. Andreu Cruañas

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx directora

20/10/2016

Moxila plastic amb logo empresa i boligraf plastic amb logo empresa ALUMIUM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALUMIUM

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Alacant

02/03/2016

LLIBRE RUMB AL PROGRÉS.- EL PORT DE CASTELLÓ A TRAVÉS D ELA HISTÒRIA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Autoritat Porturia

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Salita de la direcció General

04/01/2016

Portavelas redondo grande, de unos 15 cm. de alto y 12 de diámetro, de vidrio grabado con bolas de navidad y una vela en el centro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arturo Cerveró (CEV)

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Dependencias del Invassat

21/12/2015

Caja con tres botellas de vino

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda Fos.- BOLUDA Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despacho.- Aperitivo Navidad

18/12/2015

Caja pequeña de bombones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Manuel Pichel Jallas.- LA ONCE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Aperitivo Navidad

14/12/2015

LLIBRE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MIGUEL ANGEL URBANO RUIZ.- DIRECTOR DE LAFARGE

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: DESPATX

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos