alts càrrecs

  • Francisco Álvarez Molina

  • Director General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
  • alvarez_framol@gva.es

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme assumeix les competències que preveu l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, de gestió estadística, les relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i també la promoció de l'emprenedoria, cooperativisme i economia social, registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana i els registres administratius d'entitats d'economia social. A més, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible, el cooperativisme i l'economia social, que amb aquest fi es constituïsquen en coordinació amb l'IVF, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes. Així mateix, li correspon assumir les competències que, derivades de la normativa estatal en matèria d'assegurances, afecten la Comunitat Valenciana. I també qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la conselleria o de la secretaria autonòmica de què depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 58.787,76 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 58.787,76 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asesoría Financiera Ética Patrimonios 01/01/2010 31/12/2013 NO
JUBILADO 01/01/2013 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión para el seguimiento de los procesos de venta y externalización de activos y de entidades del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat (COVE) VOCAL 07/07/2015
Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidenica de la Generalitat (ACC I+D+I VOCAL 07/07/2015
Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comisión de Inversiones Instituto Valenciano de Finanzas VOCAL 07/07/2015
Consejo de Dirección Instituto Valenciano de Finanzas VOCAL 07/07/2015
Comisión Ejecutiva Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Consejo de Programación Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Patronato Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana PATRONO 07/07/2015
Comisión Ejecutiva Consejo Valenciano del Emprendedor VOCAL 07/07/2015
Comisión Interdepartamental de Estadística VOCAL 07/07/2015
Pleno Consejo Tripartito para el desarrollo de las relaciones laborales y la negociación colectiva de la Comunitat Valenciana MIEMBRO 07/07/2015
Consejo Valenciano del Cooperativismo SECRETARIO 07/07/2015
Pleno Consejo Valenciano del Emprendedor SECRETARIO 07/07/2015
Comisión de Programación Económica e Inversiones Públicas de la Generalitat Valenciana (INACTIVO) VICEPRESIDENTE 07/07/2015
Pleno Mesa de Diálogo social de la Comunitat Valenciana VOCAL SUPLENTE 07/07/2015
Patronato Institución Ferial Alicantina (IFA) VOCAL 07/07/2015
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comisión Interdepartamental para la Estrategia del Desarrollo Sostenible de la Generalitat (INACTIVA) VOCAL 07/07/2015
Fundación para la Investigación Agroalimenaria (AGROALIMED) PATRONO 07/07/2015
Consejo de Administración Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. (CACSA) MIEMBRO 28/08/2015
Consejo de Administración Ciudad de la Luz, S.A. (En proceso de extinción) VOCAL 01/09/2015
Consejo General Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) VOCAL 20/10/2015
Patronato Fundación Servicio Valenciano de Empleo (en proceso de extinción PATRONO 13/11/2015
Patronato Feria Valencia VOCAL 14/12/2015
Instituto Cartográfico Valenciano VOCAL 17/05/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 25.538,36 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 110.454,49 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Repsol valor al 31/07/2015 5.094,90 €
Acciones Ética Family Office, S.A. (25,58% de capital social 69.000,00)) 17.650,20 €
LA CLACA FINANCES (Club de Inversión. 2 participaciones) 12.000,00 €
CYBERMONDE, S.L. (1 participación) 6.000,00 €
Instituto Financiero 4.260,00 €
Total: 45.005,10 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 83.374,90 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 391,77 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 0,17 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 57,54 €
cargando datos