alts càrrecs

 • Josep Miquel Moya Torres

 • Director General d´Esport
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • moya_jostorb@gva.es
 • 961 970 355

Agenda

 • La Direcció General d'Esport assumeix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col•laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport, especialment per la seua singularitat les vinculades a la pilota valenciana, i coordinació d'esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat. En particular, exercirà les funcions següents:

 • a) Planificar i gestionar l'execució de la política esportiva de la Generalitat, formulant les directrius de la política de foment i desenvolupament de l'esport i l'activitat física en els seus distints nivells.

 • b) Promocionar la difusió dels valors de la pràctica esportiva, propiciant actituds positives respecte al joc net, la no-violència, el respecte, la solidaritat i la igualtat entre les persones.

 • c) Promoure l'esport popular i l'esport per a tots, l'atenció mèdica i el control sanitari dels esportistes.

 • d) Prevenir, controlar i reprimir el dopatge, la violència, el racisme i la xenofòbia en qualsevol àmbit esportiu, en col•laboració amb les entitats esportives i el sector públic.

 • e) Promoure accions de caràcter formatiu amb l'objecte de ressaltar els valors de l'esport i la qualificació dels seus quadres tècnics.

 • f) Fomentar, recolzar, protegir i tutelar l'associacionisme esportiu, sense detriment de l'activitat privada.

 • g) Autoritzar i revocar la inscripció i anotació en el Registre d'Entitats Esportives dels clubs esportius, les federacions esportives, els grups de recreació esportiva, les agrupacions de recreació esportiva, les seccions esportives d'altres entitats, les seccions de recreació esportiva d'altres entitats, les societats anònimes esportives i les associacions de federacions esportives de la Comunitat Valenciana, tal com estableix la normativa vigent.

 • h) Fomentar i col•laborar en l'organització de l'esport en edat escolar i universitari.

 • i) Qualificar els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i col• laborar amb les federacions esportives en matèria d'esport d'elit.

 • j) Proposar la regulació i supervisar els centres de tecnificació esportiva i els programes de suport a l'esport d'elit a la Comunitat Valenciana.

 • k) Promoure i impulsar la investigació i la formació en ciències de l'activitat física i l'esport.

 • l) Establir els criteris i requisits tècnics necessaris per a la construcció, obertura i gestió de les instal•lacions esportives d'ús públic i emetre informes relacionats amb els procediments d'autorització.

 • m) Gestionar el Cens d'Instal•lacions Esportives de la Comunitat Valenciana.

 • n) Promoure, conjuntament amb les diputacions provincials i amb els ajuntaments, els plans de construcció d'instal•lacions esportives.

 • o) Gestionar els centres i instal•lacions esportives que tinga adscrits.

 • p) El foment, el suport i la potenciació, en tots els ordres, incloent-hi la construcció, reforma i millora d'infraestructures corresponents, de l'esport de pilota valenciana, així com la seua tutela, garantint el seu coneixement, desenvolupament, pràctica i difusió dins i fora de la Comunitat Valenciana, coordinant i ajudant al funcionament de la Federació Esportiva de Pilota Valenciana.

 • q) Exercir la funció inspectora en matèria d'esport.

 • r) Incorporar la perspectiva de gènere i de les dones a l'àmbit de l'esport.

 • s) L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

 • t) Iniciar, instruir i resoldre expedients sancionadors per les infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de la seua competència.

 • u) La tramitació, la proposta i, en general, l'execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

 • v) Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.

 • x) Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de què depèn, o li conferisquen les disposicions vigents.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.372,12 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.795,33 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE GANDIA FUNCIONARI DE CARRERA 01/01/1990 09/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Direcció Consorci Volvo Ocean Race Vocal 02/11/2015
Circuit del Motor SA Vicepresident del Consell Administració 04/09/2015 Pública
Consell Rector IVAJ Vocal 16/10/2015 Pública
Mesa Forestal Comunitat Valenciana Membre 13/06/2016 Pública
Comisión Sectorial de Deportes Consejo Superior de Deportes Membre 07/07/2015 Pública
Consell Consultiu Circuit del Motor Vicepresident 17/10/2016 Pública
Comité Español Deporte Universitario Membre 07/07/2015 Pública
Fundació Pilota Valenciana Patronat 11/08/2017 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 83.856,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 8.718,70 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 7.740,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Banc Sabadell 7116473477 2.649,49 €
Préstec Hipotecari Banc Sabadell 7116483687 1.074,82 €
Total: 3.724,30 €
Descripció Import
Rendiments del treball 55.631,13 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 10,58 €
Rendiment net reduït 10,58 €
cargando datos