alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Carmen Amoraga Toledo

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Cultura i Patrimoni
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni assumeix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, arxius, suport tècnic, i promoció cultural, així com la promoció, impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià. En particular, exercirà les funcions següents:

 • Promoure, difondre, protegir i fomentar la política cultural valenciana, així com l'activitat de creadors i artistes, en les matèries de la seua competència.
 • La protecció, la difusió, l'enriquiment, l'estudi i la investigació, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, planificació i difusió del seu coneixement i la incorporació d'estos a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa, sense perjuí de les funcions atribuïdes als ens públics adscrits a la Conselleria.
 • La formalització, la gestió i la inspecció dels llibres de registre de transaccions de béns mobles integrants del patrimoni cultural valencià, obligatoris per a antiquaris i comerciants d'aquests béns.
 • La redacció de projectes en el camp de la restauració, la direcció de les intervencions i qualsevol altra actuació tècnica la competència de la qual corresponga a la direcció general, o les que se li encomanen en relació amb el seu àmbit funcional.
 • L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.
 • L'elaboració i la posada al dia de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
 • L'elaboració, la supervisió i el manteniment del sistema valencià d'inventaris de patrimoni cultural.
 • La coordinació amb altres administracions públiques i òrgans de la Generalitat en actuacions urbanístiques, mediambientals, arqueolò- giques i, en general, sobre el medi cultural, en l'àmbit de les funcions establides en aquest article.
 • La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural.
 • La gestió dels museus dins de l'àmbit del departament.
 • El suport a la promoció i l'impuls de les arts escèniques, de la música i de la cinematografia.
 • El foment de la difusió didàctica de les col•leccions dels museus, d'acord amb les iniciatives i propostes de les direccions d'aquells, així com la coordinació dels tallers i programes didàctics per a escolars.
 • Proposar la regulació, la protecció, la coordinació, l'ajuda i, si és el cas, la gestió de biblioteques i hemeroteques, dins de l'àmbit competencial del departament.
 • La gestió, la proposta i, si és el cas, l'exercici de les atribucions que corresponen al departament en matèria del llibre.
 • L'exercici de les funcions que tinga atribuïdes el departament en matèria de depòsit legal d'obres impreses i propietat intel•lectual.
 • La promoció i l'ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es desenvolupen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • L'estudi, l'enriquiment, la conservació i la restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la vigilància i tutela, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.
 • La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria de patrimoni, promoció cultural, llibre, biblioteques i arxius, així com la seua gestió.
 • Exercir les funcions en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.
 • La regularització, conservació, estudi, classificació, protecció, ajuda i, si és el cas, gestió dels arxius, dins de l'àmbit competencial del departament.
 • La tramitació, la proposta i, en general, l'execució d'actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Iniciar, instruir i resoldre expedients sancionadors per les infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de la seua competència,
 • Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els o les titulars de la Conselleria o de la secretaria autonò- mica de què depén.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 14 juny 2019 19:30
  • Lliurament dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 10:00
  • 7 Edició Fabricant Talent. Igualtat de gènere en l'àmbit creatiu i cultural. Meeting point.
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • Acte d'Investidura del President de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • Acte d'Investidura del President de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 12:00
  • Jurat projectes "Un pais de cultures"
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 11:00
  • Reunió amb la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 19:00
  • Presentació del Catàleg "El temps de la Seda"
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 09:30
  • Reunió amb la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 12:00
  • Cloenda Curs 2018-19 Aules de la Tercera Edat de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 18:00
  • Assistència desfilada PASARELA BARREIRA A+D 2019
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 11:00
  • Assistència a la presentació oficial de la 34 edició de Cinema Jove
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 10:30
  • Representació matinal de "Tórtola" en el Teatre Rialto
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 21:00
  • Tertúlia col·loqui amb el grup cultural "Sin nombre"
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 20:00
  • Estrena de l'obra de teatre VALENCIANA, la realitat no és suficient
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 12:00
  • Visita a la Vila romana de l´Albir a l'Alfàs del Pi
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:30
  • Visita al jaciment arqueològic dels Banys de la Reina a Calp
  • Calp (Alacant)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:00
  • Cloenda Cicle "Escriptors/es en la Biblioteca Valenciana" amb la escriptora: Rosa Montero
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 09:30
  • Inauguració Jornades 600 Anys Sant Vicent Ferrer, entre l'Església i la Política
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 20:00
  • Obertura de l'exposició: Patriarcado
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 19:00
  • Presentació de la 34 edició de Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove.
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 11:00
  • Reunió amb productora teatral
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:00
  • Reunió amb gestor cultural
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 12:00
  • Reuniá amb la Federació Valenciana de Aules de Tercera Edat
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 10:30
  • Reunió amb el director de l'Institut d´Estudis Baleàrics
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 10:00
  • Reunió amb la Fundació Blasco Ibáñez
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 12:30
  • Reunió amb el secretari autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:30
  • Consell Rector de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:00
  • Patronat de la Fundació Blasco d'Alagón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 2 maig 2019 20:00
  • Inauguració Festival 10 Sentidos: "Between Music. AquaSonic."
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:30
  • Roda de premsa "Bestias Festival 10 Sentidos"
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:00
  • Assistència a l'exposició "Con el corazón en las manos" de la Biblioteca de Bratislava
  • València (València)
 • dissabte, 27 abril 2019 12:00
  • Visita a la Fira del Llibre
  • València (València)
 • dissabte, 27 abril 2019 11:00
  • Visita al Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 13:00
  • Arribada de la predel·la del Retaule del Centenar de la Ploma, procedent del V&A Museum
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 12:00
  • Assistència a la Fira del Llibre
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 12:00
  • Entrevista Cadena SER
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 10:00
  • Reunió amb sotssecretari, DG d'IVC, subdirectora IVACOR, assessor Gabinet i tècnics
  • València (València)
 • dissabte, 13 abril 2019 20:15
  • Assistència a l'espectacle "Música Empresonada"
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 11:00
  • Entrevista pera a À Punt
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:00
  • Jornades Biblioteques en Igualtat Escriptores, Editores i Lectores
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 12:00
  • Cicle "Escriptors en la Biblioteca Valenciana" amb l'escriptor: Vicent Dasí
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 15:00
  • Encontre amb alumnes del col·legi públic Rosa Serrano
  • Paiporta (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:00
  • Reunió amb productora presentació projecte documental
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:30
  • Reunió amb el comité d'empresa de l'Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • Assistència a la 3ª edició de Premis Levante-EMV, Premsa Ibèrica
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 09:00
  • Assistència a la presentació "Un País de Cultures" Bones pràctiques
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 20:00
  • Assistència al XV Festival de Poesia d'Oliva
  • Oliva (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 19:00
  • Festa presentació "Graners de Creació"
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 12:00
  • Cicle "Escriptors en la Biblioteca Valenciana" amb la escriptora: Mª Jesús Bolta
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 11:00
  • Asistencia a la presentació de la campanya Biblioteques Inquietes.
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • Reunió amb la presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 10:30
  • Reunió amb el director de Sagunt a Escena
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 19:00
  • Assistència a l'obertura de l'exposició "Picasso-Cela. Dibuixos, escrits i ceràmiques/ Col·lecció Gabarrón"
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 12:00
  • Reunió amb la productora teatral OSAKA club
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:30
  • Reunió amb la editorial DENES
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 20:00
  • Assistència a la inauguració de l'exposició "- Voldria que sempre fora així - va dir ell- -Sempre és només un moment - va respondre ella." de Laura Silleras
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 19:00
  • Assistència a l'acte de Lliurament dels premis Dones Progressistes 2019
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 13:30
  • Acte oficial de la signatura de la donació de l'Arxiu Valencià de Disseny
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 12:00
  • Cicle "Escriptors en la Biblioteca Valenciana" amb la escriptora: Isabel Barceló
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • Assistència a l'acte 40 Aniversari de la Biblioteca Pública Pilar Faus i Conferències Lectura, Dona i Biblioteques
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 21:30
  • Assistència a l'acte de celebració del Dia Mundial del Teatre, del 30 Aniversari de l'AAPV i el Lliurament dels Premis AAPV
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:00
  • Reunió amb col·leccionista d'art
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • Reunió amb autors del projecte OTLET tecnologies de la informació i la comunicació
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 12:00
  • Assistència al Consell d’Administració de CACSA
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 10:00
  • Reunió amb l'Associació de Municipis de la línia de la defensa immediata
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 17:00
  • Assistència al Lliurament del Premi de les Corts a Julia Ruiz
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 09:30
  • Assistència a la presentació del programa Turisme Cultural de Turisme València
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 12:30
  • Reunió amb l'associació "La gavilla verde"
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 19:00
  • Visita a l'exposició "L'inici de la pintura moderna a Espanya: Sorolla i el seu temps"
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 13:00
  • Premi Lluís Guarner 2018
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 11:00
  • Assistència a la presentació de l'exposició "L'inici de la pintura moderna a Espanya: Sorolla i el seu temps"
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 08:00
  • Sense agenda per secundar la vaga del Dia Internacional de la Dona
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 17:00
  • Visita a l'Exposició "El dibujado" de Paco Roca a l'IVAM, amb el ministre de Cultura i Esport i el conseller
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 12:00
  • Visita al Museu de Belles Arts "Sant Pius V", amb el ministre de Cultura i Esport i el conseller
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 17:30
  • amb el Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 10:15
  • amb el Director General de Belles Arts i el Secretari Tècnic d'Infraestructures del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 març 2019 18:30
  • Assistència a l'acte d'Homenatge a Carmen Alborch en Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 març 2019 19:00
  • Inauguració exposició "Baleàrics" Museu d'Art Contemporani a Pego
  • Pego (Alacant)
 • dilluns, 4 març 2019 13:15
  • Visita Xàbia
  • Xàbia (Alacant)
 • dilluns, 4 març 2019 10:30
  • Visita Petrer
  • Petrer (Alacant)
 • divendres, 1 març 2019 11:30
  • Assistència a la inaguració de la XLII Fira del Llibre Antic
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 20:00
  • Assistència a la representació de "La violación de Lucrecia"- 5 Lobitos Carme Teatre
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:00
  • Reunió amb el director artístic del festival de teatre “Russafa Escènica"
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 10:30
  • Cicle "Escriptors en la Biblioteca Valenciana" amb l'escriptor: Felipe Benítez Reyes
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:30
  • Assistència a la presentació de "Plaza Radio"
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 10:00
  • I Jornada de Idees i Projectes Culturals de UN PAÍS DE CULTURES
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:00
  • Patronat de la Fundació Francisco Brines
  • Oliva (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 20:00
  • Exposició 'PichiAvo. EVREKA'
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 18:00
  • Assistència a l'Homenatge del poeta Antonio Machado en el 80 Aniversari de la seua mort i a la presentació de la "CASA POETES"
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:00
  • Reunió de coordinació amb les subdireccions generals
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • Homenatge a Carmen Albors de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:30
  • Reunió amb la Directora General de Pressupostos
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 13:00
  • Reunió amb Consellera de Justícia, DG de Justícia i Tragsa
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:30
  • Reunió amb sector de la moda
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 09:30
  • Reunió amb la Fundació Graos Marins
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 20:00
  • Inauguració de l'exposició "Xu Bing. Art for the people"
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 18:30
  • Inauguració de l'exposició "Testimoni Gràfic d'un Territori"
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 10:00
  • Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:30
  • Reunió amb la presidenta de la Fundació Hortensia Herrera
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 20:00
  • Celebració 30 aniversari de l'IVAM Inauguració exposició "Temps Convulsos"
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 12:00
  • Cicle "Escriptors en la Biblioteca Valenciana" amb l'escriptora: María Zaragoza
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:30
  • Reunió amb el Comandant Naval de València i Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 16:00
  • Roda de premsa Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 13:00
  • Patronat del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • Patronat Lluís Guarner
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • Visita a Cinctorres
  • Cinctorres (Castelló)
 • dijous, 7 febrer 2019 11:30
  • Assistència a la inauguració de l'exposició "My Secret Garden Valencia" Arne Quinze
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 17:00
  • Reunió amb assessor de Presidència i subdirectors de la Direcció General de Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 13:30
  • Reunió amb l'Advocacia en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • Inauguració del cicle "Escriptors en la Biblioteca Valenciana" amb l'escriptora: Gemma Pasqual
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb cap de servei de la Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 18:00
  • Reunió propietaris de l'entorn del Monasteri de Sant Miquel dels Reis
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:00
  • Roda de premsa Cultura resident centres a l'estranger
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 19:00
  • Assistència a la tertúlia "Cercle de Belles Arts de València. Present i futur", organitzada per la Facultat de Geografia i Història de València
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 20:30
  • Assistència al lliurament dels Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2019
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 11:00
  • Encontre en la Biblioteca de Alcàsser
  • Alcàsser (València)
 • dijous, 31 gener 2019 14:00
  • Reunió amb el vicerector de Cultura i Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 12:00
  • Roda de Premsa de presentació de la programació 2019 del Consorci de Museus
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:00
  • Reunió coordinació amb el secretari autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 11:00
  • Reunió amb la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 16:00
  • Reunió amb l'alcalde de Rocafort i conselleria d'Hisenda
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:30
  • Visita a Pego
  • Pego (Alacant)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:30
  • Reunió amb el director general de Turisme
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:00
  • Homenatge a Blasco Ibáñez, commemoració de la seua defunció
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 11:00
  • Reunió amb la consellera de Sanitat i el gerent del Consorci de Museus
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 20:00
  • Presentació del butlletí "Mig any fester"
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:30
  • Entrevista amb el periódic Levante
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 12:00
  • Reunió amb el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 11:00
  • Reunió amb el regidor d'Albaida, la directora i el coordinador del Museu Internacional del Toc Manual de Campanes
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 12:30
  • Visita a Guardamar del Segura
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dimecres, 23 gener 2019 10:30
  • Visita a Rojales
  • Rojales (Alacant)
 • dilluns, 21 gener 2019 13:15
  • Entrevista amb la cadena SER
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 11:30
  • Reunió amb la presidenta del Consell Escolar CV i Directora General de l’Institut Valencià de les dones i per la igualtat de gènere
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • Encontre amb els alumnes de l'Institut d'Educació Secundària Enric Valor de Picanya
  • Picanya (València)
 • dijous, 17 gener 2019 12:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de San Miguel de Salinas
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 11:30
  • Reunió amb el director de "Feria Artes Escénicas y Musicales de Castilla la Mancha"
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 13:30
  • Reunió amb SA d'Hisenda, direccions generals de Sector Públici i de Pressupostos, i Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 11:00
  • Reunió amb artista plàstica
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:00
  • Reunió amb la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:30
  • Reunió amb la Fundació Blasco Ibáñez
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública i Subdirector Promoció Professional
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • Reunió amb promotor cultural
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 12:30
  • Reunió amb el Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:30
  • Reunió amb l'associació Àgora d'Elx
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 20:30
  • 38é Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor
  • Picanya (València)
 • divendres, 11 gener 2019 12:00
  • Reunió del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • Reunió amb la direccció del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • Reunió amb el subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 17:00
  • Reunió Comissió Valoració Capital Cultural Valenciana 2019-2020
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 11:30
  • Reunió de coodinació amb la Subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • Reunió amb el servici d'Advocacia de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:00
  • Reunió amb col·leccionista d'art
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 11:00
  • Reunió per la presentació de un projecte cultural
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:00
  • Reunió amb director teatral
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 10:30
  • Reunió amb representants de Capella de Ministrers
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 09:30
  • Reunió de Coordinació Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 26 desembre 2018 16:00
  • Cabildo de Sax
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:30
  • Inauguració exposició ORTIFUS al mar-íntim
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:30
  • Reunió amb la directora general de Funció Pública
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:00
  • Reunió amb escritor
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 16:30
  • Reunió amb la directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:00
  • Reunió amb el director del Museo del Prado
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • Reunió amb el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • Cerimònia local al premi d'Europa Nostra al IVCR+i
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:00
  • Consell General del Consorci de Museus
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 18:00
  • Presentació del llibre "Te nombro" de Dolors López Alarcón
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 11:30
  • Reunió del Patronat Max Aub
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 13 desembre 2018 18:30
  • 1r Aniversari de la Llei de Memòria Democràtica Valenciana i a l'Homenatge a les víctimes valencianes dels camps de concentració nazis
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:30
  • Reunió amb el director general de Belles Arts del Ministeri
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:00
  • Cerimònia local premi d'Europa Nostra al IVCR+i
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 09:00
  • Viatge a Londres
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 19:00
  • Signatura d'un Memoràndum d'Entesa entre la Generalitat i el Victoria and Albert Museum relatiu al retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma.
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 16:30
  • Visita al Club Social de Matjors Miguel de Cervantes
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 16:00
  • Visita a l'Institut Cañada Blanch
  • Londres
 • diumenge, 9 desembre 2018 13:00
  • Viatge a Londres
  • Londres
 • divendres, 7 desembre 2018 11:00
  • Inauguració del Festival Golem Fest. Festival de Fantasia,Terror i Ciència-Ficció
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Assistència a l'acte de conmemoració del 40 Aniversari de la Constitució
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 4 desembre 2018 18:00
  • Reunió amb la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 12:00
  • Assistència al lliurament de la XXXVI edició dels Premis Literaris Ciutat de València
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:30
  • Patronat de la Fundació Blasco d'Alagón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 1 desembre 2018 19:00
  • Assistència a l'estrena de l'òpera "Die Zauberflöte" al Palau de les Arts
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • Inauguració de l'exposició "La Memòria del Regne 600 anys de la Generalitata Valenciana"
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:30
  • Inauguració del Congrés "L'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica"
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:00
  • Reunió Pla de Foment del Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb el secretari del Centro Unesco en València
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:00
  • Reunió del Patronat de la Biblioteca Nicolau Primitiu
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:30
  • Presentació de proposta de projecte expositiu
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb gestor cultural
  • València (València)
 • dissabte, 24 novembre 2018 20:30
  • Assistència al Lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:00
  • Visita a Serra
  • Serra (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 17:00
  • Inauguració de la jornada técnica "Aplicació a la Comunitat Valenciana del Pla Nacional d'Arquitectura Defensiva"
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 12:30
  • Visita a Vilafamés
  • Vilafamés (Castelló)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • Visita a Castellnovo
  • Castellnovo (Castelló)
 • dimecres, 21 novembre 2018 20:00
  • Assistència al 40 aniversari de Premsa Ibèrica
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb el director de la Institució de les Lletres Catalanes
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:30
  • Reunió amb la directora del Institut Ramon Llull
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 20 novembre 2018 19:30
  • Assistència a la presentació del llibre "Virtudes Cuevas, una superviviente del campo de concentración alemán de Ravensbrück"
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 12:00
  • Recital Homenatge a Vicent A. Estellés Dia del Llibre Valencià
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • Lliurament dels premis 2018 als llibres millor editats i a la tasca dels llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l'any 2017
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 13:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat i el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de València i l'Ajuntament de Burjassot
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb l'associació Clásicas y Modernas
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 18:00
  • Inauguració del Centre d'Art d'Alcoi (CADA)
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 16 novembre 2018 12:30
  • Inauguració de l'exposició Fons fotogràfics valencians en la Biblioteca Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 11:00
  • Assistència a la inauguració del Curs Académic de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 19:00
  • Assistència a la Conmemoració del Dia Internacional de l'Escriptor Perseguit
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 16:30
  • Reunió amb ambaixador de la UNESCO
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 20:00
  • Gala d'Inauguració de l'onzena edició del Festival de Migmetratges de València La Cabina
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb la subdirectora de l'IVCR+i
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb subdirector general de Costos de Personal i Control Financer del Sector Públic Instrumental
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 12:30
  • Reunió amb la Fundació Max Aub
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Foios
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 20:30
  • Acte de lliurament dels XXX Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
  • Alzira (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • Acte acadèmic de lliurament de la medalla de la Universitat de València al Prof. Dr. Esteban Morcillo Sánchez
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb la directora general d'Ordenació del Territori
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb la directora general de Industries Culturals i Cooperació del Ministeri
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:30
  • Reunió a l'ambaixada d'Eslovaquia
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 8 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb el director de Cultura del Instituto Cervantes
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 7 novembre 2018 17:45
  • Reunió amb la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Serra
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb el subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus i amb el subdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 11:00
  • Roda de Premsa XI Edició La Cabina - Festival de Migmetratges
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:00
  • Reunió presentació projecte literari
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:30
  • Reunió amb la subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 20:30
  • Inauguració Plaça del Llibre
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 10:00
  • Inauguració de la Fira de Tots Sants 2018 Concentaina
  • Cocentaina (Alacant)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:30
  • Presentació vídeo de campanya de l'Oceanogràfic per a combatre el fem marí
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 10:15
  • Visita al Museu de la impremta i de les arts gràfiques del Puig
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb el subdirector de Museos Estatales
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:15
  • Reunió amb el director del Instituto de Patrimonio Cultural Español
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 octubre 2018 13:30
  • Reunió amb el Gremi de Llibrers de València
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb el Festival 10 sentidos
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb representant de la Galeria Rosa Santos
  • València (València)
 • dissabte, 27 octubre 2018 19:30
  • Assistència al Lliurament dels "Premis Octubre" 47 edició
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:30
  • Consejo de Patrimonio Histórico Nacional a Elx
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • Consejo de Patrimonio Histórico Nacional a Elx
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:30
  • Dia mundial de les Biblioteques i de la ONU
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 11:00
  • Roda de premsa presentació de la Plaça del Llibre
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:30
  • Reunió amb la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 18:00
  • Assistència al XII Premi Literari Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 10:00
  • Visita Llutxent
  • Llutxent (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb l'Associació d'Editors del Pais Valencià
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 19:00
  • Inauguració de les noves instal·lacions Bromera
  • Alzira (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 12:00
  • Premis Pont del Mediterrani- Mostra Viva del Mediterrani
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 11:00
  • Entrevista amb TV ON Producciones
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 13:15
  • Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 10:30
  • Reunió amb representants del Festival Vociferio
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 19:00
  • III Edició del Dia de les Escriptores 2018. Fundación Clásicas y Modernas
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb el gerent del Consorci de Museus
  • València (València)
 • divendres, 12 octubre 2018 09:00
  • Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 09:00
  • Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
  • Frankfurt
 • dimarts, 9 octubre 2018 09:30
  • Assistència a l'acte institucional del Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • diumenge, 7 octubre 2018 12:00
  • Assistència a les Jornades El Maquis
  • Santa Cruz de Moya (Cuenca)
 • dissabte, 6 octubre 2018 16:30
  • Assistència a les Jornades El Maquis
  • Santa Cruz de Moya (Cuenca)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:00
  • Reunió amb l'Associació d'escriptors en Llengua Catalana
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb representants del Festival Autor 360º
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 14:30
  • Reunió amb el director Territorial de Presidència en València
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb el president de CLAVE
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • Reunió amb membre del grup musical Al Tall
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:30
  • Reunió Comissió Dama d'Elx
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 22:00
  • Assistència als Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb el regidor de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb fotògraf per a col·laboració en acció artística
  • València (València)
 • dissabte, 29 setembre 2018 09:00
  • XII Jornada de Portes Obertes al Monasteri de Sant Miquel dels Reis
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 19:00
  • Assistència a la Segona Setmana de les Lletres Vila de l'Eliana
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:30
  • Inauguració III Jornades de Museus i CMP de la CV
  • Aras de los Olmos (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 16:30
  • Reunió amb el director general de Belles Arts
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • Reunió amb el president d'Acción Cultural Española (AC/E)
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 26 setembre 2018 12:00
  • Inauguració exposició "La corona del regne dibuixada" en l'Arxiu del Regne
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:30
  • Reunió amb el vicerector de Cultura i Igualtat UV
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 19:30
  • Inauguració de l'Exposició "Antoni Miró a La Base"
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb el president de la Fundació Cristóbal Gabarrón
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 11:30
  • Reunió amb representants de la moda
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:30
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 18:30
  • Taula rodona Russafa Escènica: Sorolls i interferències professionals -i personals-, a la vida de 5 dones polítiques i/o gestores
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 12:30
  • Entrevista per al especial de Cultura de "Economia 3"
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 13:45
  • Reunió amb la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 12:15
  • Reunió amb la regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 11:00
  • Roda de premsa Abierto València
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 19:00
  • Presentació del video clip del Coro "Les Veus de la Memoria" Associació Alzehimer de València
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:00
  • Visita Gandia Cova del Parpalló i l'Alqueria del Duc
  • Gandia (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 16:00
  • Reunió amb el Conseller d'Educacíó, Investigació, Cultura i Esport i el secretari autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i subdirectors generals de la direcció general
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb el director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 17:30
  • Visita Burjassot Les sitges
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 12:00
  • Dia de la Policia de la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 17:00
  • Reunió amb la Fundació Cañada Blanch
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:00
  • Solemne Acte d'Obertura del Curs Acadèmic de la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 10:30
  • Reunió amb els subdirectors de la direcció general
  • València (València)
 • dissabte, 15 setembre 2018 22:15
  • Concert extraordinaride la Banda Primitiva de Lliria per commemorar el 67 aniversari de la inauguració del teatre de la societat. Lliurament de les distincions Pare Antoni 2018
  • Llíria (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • Visita a Dénia
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb el secretari autonòmic de Cultura i Esport i Docs València
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 16:30
  • Reunió amb el director de l'Institut Cervantes
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • Reunió amb tècnics de la direcció general de Belles Arts
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 12 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb el subsecretari de Cultura i Esport
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • Visita Gandia: Cova del Parpalló i l'Alqueria del Duc
  • Gandia (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 09:00
  • Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
  • Frankfurt
 • dimarts, 11 setembre 2018 09:00
  • Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt
  • Frankfurt
 • dilluns, 10 setembre 2018 11:00
  • Reunió amb els subdirectors: Patrimonio Cultural i Museus i Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:00
  • Inauguració Assemblea General de la ICCN 2018 (The Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network)
  • Algemesí (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 17:00
  • Consell Rector de l'IVAM
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb la subdirectora de l'IVCR+i
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:00
  • Reunió amb l'Associació d'Editors del País Valencià
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 10:00
  • Reunió de coordinació amb el subdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 11:30
  • Reunió amb assessor de Presidència
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 11:00
  • Reunió amb el secretari Autonòmic de Presidència i el subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 10:00
  • Reunió amb director creatiu de moda
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 12:00
  • Concentració en memòria de l'última víctima de violència de gènere en la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 09:30
  • Reunió coordinació amb el subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dissabte, 25 agost 2018 15:30
  • Assistència a l’Homenatge als espanyols de La Nueve a París
  • París
 • dimarts, 31 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb el sotssecretari d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i el director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 12:30
  • Reunió amb el secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb el vicerector de Cultura i Igualtat de la UV
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:30
  • Assistència a la cloenda de la reunió anual de l'Institut Cervantes
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 juliol 2018 12:30
  • Entrevista en À Punt Ràdio
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb el Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb representants del "Festival 10 Sentidos"
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 13:00
  • Reunió amb Telefònica i el gerent del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb director creatiu de moda
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb agent de comunicació
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 10:15
  • Consell de direcció del IVC
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 12:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Pilar de la Horadada
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb representants de festival literari
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Guadassuar
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:00
  • Visita a la façana de l'església arxiprestal Santa Maria la Major
  • Morella (Castelló)
 • dimarts, 17 juliol 2018 11:30
  • Presentació roda de premsa Observatori Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:30
  • Presentació Fons Feder per a projectes d'actuació en els municipis de la província de València. Museu del Carme
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb director teatral
  • València (València)
 • diumenge, 15 juliol 2018 16:30
  • Visita a l'IVAM amb la delegació de la National Art Academy of China i membres de la Fundació Cristóbal Gabarrón
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • Entrevista en Radio Nacional de España
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 16:00
  • Reunió amb el conseller, el secretari autonòmic de Cultura i Esport i el sotssecretari
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 13:30
  • Entrevista cadena SER
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb el director general de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 12:00
  • Convocatòria del Patronato de la Fundació Blasco de Alagón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 9 juliol 2018 11:00
  • Consell Rector de la Fundació Blasco de Alagón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Pilar de la Horadada
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 17:30
  • Reunió amb el director general de Bellas Artes i Patrimonio Cultural
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb tècnics del Ministeri de Cultura i Esport
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:30
  • Visita a l'exposició "L'estiu valencià" a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 11:30
  • Assistència a la Roda de premsa de "Sagunt a Escena"
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb la Fundació Cañada Blanch
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:30
  • Reunió amb el vicerrector de Cultura e Igualdad de la UV
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 11:00
  • Reunió amb el col·legi de Llicenciats Arqueologia
  • València (València)
 • dissabte, 30 juny 2018 19:30
  • Assistència al concert "Les veus del cor"
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 19:30
  • Lliurament dels premis de la Critica dels Escriptors Valencians
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 19:00
  • Cloenda de Cinema Jove
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • Reunió amb edicions CAMACUC
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 10:30
  • Reunió amb comissari d'exposició
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:30
  • Consell Rector del IVAM
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 19:00
  • Assistència a la inauguració de l'Exposició Tribunal de les Aigües d'Antoni Miró
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 17:30
  • Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 11:30
  • Reunió amb Director Teatral
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 20:00
  • Assistència al Concert Festival dels Horts
  • Picanya (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts de Valencia
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 11:00
  • Reunió amb el secretari autonòmic de Cultura i Esport, director de l'Institut Valencià de Cultura el vicerector de Cultura de la UV i l'assessor d'assumptes generals del Conseller
  • València (València)
 • dissabte, 23 juny 2018 09:00
  • Viatge a Berlín lliurament dels Premis Europa Nostra
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 09:00
  • Viatge a Berlín lliurament dels Premis Europa Nostra
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:00
  • Viatge a Berlín lliurament dels Premis Europa Nostra
  • Berlín
 • dimecres, 20 juny 2018 09:00
  • Viatge a Berlín lliurament dels Premis Europa Nostra
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 20:00
  • Inauguració exposició "Art contemporani de la Generalitat Valenciana/ Primers moments"
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:30
  • Reunió amb el gerent del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:30
  • Roda de Premsa "Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Primers moments"
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 09:30
  • Inauguració VI Jornada d'Arxius Memòria Democràtica
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 12:00
  • Reunió amb el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i el subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 12:00
  • Presentació de la imatge de Mostra Viva del Mediterrani 2018
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 11:00
  • Reunió Ajuntament d'Alginet
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 11:00
  • Reunió amb el secretari Autonómic de Cultura i Esport i Abierto Valencia
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 19:30
  • Assistència a la Presentació de la Temporada 2018-2019 Palau de les Arts Reina Sofia
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:00
  • Reunió Patronat del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:00
  • Reunió amb director teatral
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • Reunió amb la directora general de Universitat, Investigació i Ciència i la Xarxa de Programes Universitaris per a Majors de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 11:00
  • Visita Petrer
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 7 juny 2018 11:30
  • Visita a Todolellla
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 13:00
  • Reunió amb Acció Cultural del País Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 11:00
  • Roda de premsa presentació Concert Solidari "Corazonadas. Recuperem persones, dignitat i justícia social"
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 12:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de l'Eliana
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • Reunió amb la directora general de Funció Pública
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 11:00
  • Reunió amb la decana de la Facultat d'Arts i Humanitats de la Universidad Internacional de Valencia
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • Reunió amb el decano de la Facultat de Geografia i Història i el vicedecano de Cultura de la Universitat de València
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 20:00
  • Lliurament Premis Vicent Andrés Estellés Ajuntament Burjassot
  • Burjassot (València)
 • divendres, 1 juny 2018 11:00
  • Patronat Baró de Vallvert
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la subdirecció general del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 16:30
  • Reunió amb el subsecretari de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport i amb assessor del conseller
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • Reunió amb el subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el secretari general Administratiu i el subdirector de Règim Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • Roda de premsa Festival Vociferio
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:30
  • Reunió amb el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergènciesi l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 17:00
  • Reunió amb assessor del president de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:00
  • Assistència al Acte de Lliurament de Premis Extraordinaris de Doctorat 2016-2017
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • Premis Levante-EMV 2018
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 16:00
  • Inauguració del Màster Estratègies de Gestió en els Béns Patrimonials
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la directora de la revista cultural Makma
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Fundació Broseta
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:15
  • Reunió amb l'Eixam Edicions
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 18:00
  • Cloenda de l'exposició: Fidelitats a Contracorrent. El Món dels Martínez Guerricabeitia
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 16:00
  • Reunió amb la directora de la Fundació Per Amor a l’Art
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • Visita Picassent
  • Picassent (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:30
  • Reunió amb el President del Gremi de LLibreters de Lance de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:45
  • Visita a Alquerías del Niño Perdido
  • les Alqueries (Castelló)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • Reunió amb representants de la catedral de València
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 18:00
  • Reunió Patronat de la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofia
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 12:00
  • Reunió amb la Directora General de Turisme
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:30
  • Reunió amb Olé Libros
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 09:30
  • Reunió amb el director general del IVAJ i el Consell de la Juventut
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 20:30
  • Assistència a Fuegote Night dins de la Programació Dia Internacional dels Museus
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:15
  • Entrevista amb la SER
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 20:00
  • Inauguració exposició Kleinmeister. El llegat de Dürer a la Col·lecció Mariano Moret
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • Reunió amb la Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:30
  • Reunió amb el secretari autonómic d'Educació i empresa de Didàctica
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:30
  • Presentació del Dia dels Museus
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • Reunió amb la Fundació pel Llibre y la Lectura
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 12:00
  • Roda de Premsa exposició Kleinmeister. El llegat de Dürer a la Col·lecció Mariano Moret
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 10:30
  • Entrevista Valencia Plaza
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 13:30
  • Recepció de les directores del Festival 10 Sentits
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:15
  • Reunió amb el DG de Bienes Culturales de la C Murcia, el director del Museu de Bellas Arts de Murcia i el director del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 10:00
  • Assistència al Consejo de Arte Mediterráneo de la Península Ibérica- CARAMPI
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 13:00
  • Reunió amb el director de Sagunt a Escena
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 11:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Buñol
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 18:00
  • Inauguració de la Biblioteca de Rafelbunyol
  • Rafelbunyol (València)
 • dijous, 10 maig 2018 12:00
  • Lliurament del Premi Lluís Guarner 2017
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:30
  • Inauguració del Congreso Internacional el Universo de Rafael Chirbes
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:30
  • Reunió amb Promotor Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 11:00
  • Reunió amb l'Ajuntament d'Alcoi
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 17:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 12:00
  • Reunió con FIECOV (Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià)
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • Reunió amb assessor de Presidència i subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Circuito de la Moda
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • Reunió de la Comissió Interdepartamental de Formació de Persones Adultes
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:45
  • Cicle escriptors/es en la Biblioteca Valenciana: Silvestre Vilaplana
  • València (València)
 • diumenge, 29 abril 2018 10:00
  • Assistència a la II edició de la Mostra Prehistòrica de Tírig "20 anys de Patrimoni Mundial"
  • Tírig (Castelló)
 • dissabte, 28 abril 2018 20:15
  • Acte d'inauguració de "Sagunt Capital Cultural Valenciana"
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 28 abril 2018 10:00
  • Acte d'entrega de premis i reconeixements de la campanya "Una biografia de lectura en vídeo"
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 11:00
  • Inauguració de l'Espai de Telles
  • Gandia (València)
 • dijous, 26 abril 2018 21:00
  • Inauguració del festival DOCS València
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 20:00
  • Inauguració exposició A contrapunts Mig segle d'artistes valencianes
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 12:00
  • Assistència a la inauguració de la 53 Fira del Llibre de València
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 11:00
  • Inauguració Jornada Adapta
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • Dia de les Corts - Acte d'entrega de l'Alta Distinció "Francesc de Vinatea" i del Premi Guillem Agulló
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • Visita al Teatre Escalante
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:00
  • Reunió amb Capella de Ministrers
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 11:00
  • Reunió amb Eixam edicions
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 13:00
  • Reunió amb l'Ajuntament d'Aldaia
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 11:30
  • Asisstència a la roda de premsa de presentació de la Capital Cultural Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:30
  • Reunió amb representants del "Proyecto Inestable"
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 09:00
  • Reunió en el Victoria and Albert Museum de Londres
  • Londres
 • dijous, 19 abril 2018 09:00
  • Reunió en el Victoria and Albert Museum de Londres
  • Londres
 • dimecres, 18 abril 2018 09:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 10:00
  • Visita Bicorp
  • Bicorp (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • Roda de Premsa 53 Fira del Llibre de València
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 11:00
  • Reunió amb representants del ajuntament i associació cultural de Xàbia
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 09:30
  • Reunió amb la Directora del Museu Lladró i el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 17:30
  • Assistència a l'estrena oficial del documental "El Camp de Concentració de Portaceli (1939-1942)"
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 10:00
  • Assistència al Consejo de Patrimonio Histórico
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 abril 2018 10:00
  • Assistència al Consejo de Patrimonio Histórico
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 abril 2018 17:30
  • Reunió amb amb assessor del President de la Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 14:00
  • Reunió amb el Sotssecretari, el Director de l'Institut Valencià de Cultura i la Subdirectora de l'IVCR+i
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 11:00
  • Roda de premsa Autisme i Art
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 5 abril 2018 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació, el Director de l'Institut Valencià de Cultura i el Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 12:00
  • Reunió amb la secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 10:00
  • Reunió amb el Gerent del Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 10:30
  • Reunió presentació projecte empresa didàctica
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 12:00
  • Reunió amb la Xarxa Valenciana de Programes Universitaris per a Majors de les Universitats Públiques Valencianes
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 11:00
  • Reunió amb representant de la Galeria Rosa Santos
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 11:00
  • Reunió Comissió Bilateral Generalitat-Ajuntament d'Elx
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 20:00
  • Assistència acte de celebració del Dia Mundial del Teatre i del lliurament dels Premis AAPV
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 20:00
  • Assisteix a l'estrena de la pel·lícula "Josep Renau. L´art en perill" .
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat UV
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:30
  • Presentació de les Jornades Professionals 2018 i del Catàlég de Servicis, Recursos i Activitats d'Animació a la Lectura i Foment Lector
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:30
  • Visita a Todolella
  • Todolella (Castelló)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • Acte institucional commemoratiu del 600 aniversari de la sessió de Corts que va donar lloc a la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 12:30
  • Reunió amb el director general de Gestió de Prensa Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:45
  • Cicle escriptors/es en la Biblioteca Valenciana: José Saborit
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 18:00
  • Assistència a la inauguració de les noves exposicions de Bombas Gens
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:00
  • Comissió Permanent Patronat Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:00
  • Reunió amb el Subsecretari, el Secretari General Administratiu i el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 12:30
  • Visita a Gandia
  • Gandia (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Alaquàs
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 12:00
  • Inauguració exposició "Fidelitats a contracorrent. El món dels Martínez Guerricabeitia"
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Calles
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 09:30
  • Reunió amb el director d'Estrategia Territorial Turística de l'Agència Valenciana del Turisme
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 11:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Xàbia
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i el COBDCV
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 21:00
  • Assistència a la estrena de l'obra "Les Solidàries" al Teatre Rialto
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 19:00
  • Assistència a l'acte commemoratiu del 8 de març "Les dones que no han tingut veu" organitzat per l'Associació per a la igualtat de gènere en la cultura CLÁSICAS Y MODERNAS
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 11:45
  • Cicle escriptors/es en la Biblioteca Valenciana: Care Santos
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:30
  • Reunió amb la directora de la companya de teatre Reinas Magas
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Algemesí
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 20:00
  • Assistència a la conferència Passat i present del Museo del Prado per el director del Museo Nacional del Prado
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 12:00
  • Visita a l'Arxiu del Regne
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 10:30
  • Reunió amb el subdirector de Patrimoni Cultural i Museus i el cap de servei SSTT de València
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • Assistència al lliurament del XI PREMIO AVANZANDO EN IGUALDAD
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • Visita Quart de Poblet
  • Quart de Poblet (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:30
  • Visita Burjassot
  • Burjassot (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:30
  • Visita a Carcaixent
  • Carcaixent (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 17:00
  • Reunió informativa en la Mancomunitat de els Ports amb representants dels ajuntaments de Castell de Cabres, Cinctorres, Forcall, La Mata, La Pobla de Benifassà, Morella, Olocau del Rey, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:30
  • Visita Todolella
  • Todolella (Castelló)
 • dimarts, 27 febrer 2018 17:30
  • Reunió amb el Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UV i el subdirector de Patrimini Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • Reunió amb el director general de l'Agència de Seguretat i resposta a les Emergències, amb el Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UV i la subdirectora de l'IVCR+i
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:45
  • Cicle escriptors/res en la Biblioteca Valenciana: Fernando Delgado
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 13:00
  • Reunió consulta Patrimoni Lúdic Valencià
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • Reunió amb professorat del colegi Antonio Ferrandis projecte " La Bomba"
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • Visita a la Biblioteca de la Dona
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • Assistència a la inauguració de la XLI Fira del Llibre Antic i d'Ocasió
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Benissanó
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:30
  • Reunió presentació projecte empresa didàctica
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:45
  • Cicle escriptors/es en la Biblioteca Valenciana: Manuel Bartual
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • Encontre Internacional d'Editors 2018
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018
  • Visita a la Fira d'Art Contemporani ARCO, organitzada per IFEMA.
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 febrer 2018 20:00
  • Lliurament dels Premis "A" de la Fundación ARCO
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 febrer 2018 17:00
  • Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • Reunió amb el Subsecretari, representants de les entitats culturals, Fundació Turisme València i personal de la DGTI
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:00
  • Visita a l'Arxiu del Regne
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 10:30
  • Inauguració del nou "Museu de la Universitat de València: Història Natural"
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:00
  • Reunió amb assessor del President
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:45
  • Cicle escriptors/es en la Biblioteca Valenciana: Xavier Aliaga
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 19:00
  • Acte commemoratiu del 250 Aniversari de la fundació de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:30
  • Presentació del Programa Residències Artístiques
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:30
  • Reunió amb el regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Benirredrà
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb l'ambaixador de la Lectura
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb representants de l'associació Clásicas y Modernas
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb Caimán Producciones
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • Presentació del projecte Relectures.es
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 11:45
  • Inauguració Cicle escriptors/res en la Biblioteca Valenciana: Almudena Grandes
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:30
  • Reunió amb representants del grup musical Al Tall
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:45
  • Reunió amb la Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:00
  • Assistència a la presentació del projecte educatiu SomosMás
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:00
  • Jornada "Cap on va la participació cultural a la Comunitat Valenciana"
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 20:00
  • Assistència a l'estrena de MAN RAY
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 11:00
  • Visita a Todolella i reunió amb representants de l'Ajuntament
  • Todolella (Castelló)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:15
  • Reunió amb assessor de Presidència
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 13:30
  • Reunió amb representants del "Festival 10 sentidos"
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el Gerent del Consorci de Museus, el Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus, la Directora de la Biblioteca Valenciana i la Cap de Servei de Museus
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 11:00
  • Reunió amb la Directora Adjunta de Música de l'Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 16:30
  • Reunió amb el Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 gener 2018 12:00
  • Comisió Sectorial de Assumptes Culturals
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 gener 2018 19:00
  • Assistència al lliurament dels IX Premis Literaris de l'Ateneu Blasco Ibáñez
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 16:30
  • Reunió del jurat de la convocatòria "Cultura Resident. Investigació"
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:00
  • Inauguració de la nova seu de la Universitat Internacional de València
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • Reunió amb el subdirector de Patrimoni Cultural i Museus i els caps de servei de Territorials de València, Castelló i Alacant
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el Subsecretari, representants de les entitats culturals, representants de la Fundació Turisme València i personal de la DGTI
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • Inauguració exposició ARTENBLANC
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • Reunió amb el Director General de Pressupostos
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 11:45
  • Assistència a la imposició de la Brusa del Tribunal de les Aigües a Tècnic dels Serveis Territorials d'Alacant
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 10:00
  • Presentació de les II Jornades "Sostenibilidad e Instituciones Culturales"
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 20:00
  • Desfilada del Projecte Expositiu de Moda ARTENBLANC
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Mutxamel
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 16:00
  • Visita a l'Ajuntament de Callosa de Segura
  • Callosa de Segura (Alacant)
 • dimarts, 23 gener 2018 12:30
  • Visita a Crevillent- Jaciment Penya Negra
  • Crevillent (Alacant)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:15
  • Visita a Villena- Jaciment Cabezo Redondo
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 19 gener 2018 20:00
  • Assistència a la inauguració de l'exposició Paco Roca & Seguridad Social "La Encrucijada"
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • Reunió amb la directora adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana del Institut Valencià de la Cultura
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 11:00
  • Reunió amb representants del Club Rotary
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • Acte de presentació del Pla CLIC. Club de Lectura, Infància i Creació
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:30
  • Reunió amb el Subsecretari i Subdirectors
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:00
  • Reunió amb el Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:30
  • Visita protocolaria del Comandant Naval de València, Castelló i Alacant
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 10:30
  • Reunió amb el cap de servei de Cultura dels S. Territorials de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat de la UV
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 11:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Almàssera
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:00
  • Reunió amb organizadors de la "I Jornada d'Autisme i Art"
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Reunió amb representants Ajuntament de Picanya
  • Picanya (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • Reunió amb representants del "Festival 10 sentidos"
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i regidores de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 11:00
  • Reunió amb el director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i el Director del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018
  • Viatge a Londres
  • Londres
 • dilluns, 8 gener 2018
  • Viatge a Londres
  • Londres
 • dijous, 28 desembre 2017 14:30
  • Actes Vinguda de la Verge
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:15
  • Consell de Direcció del Institut Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 17:00
  • Junta del Patronat de la Fundació Max Aub
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 16:30
  • Comissió de Valoració de la Capital Cultural Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb el director general de Poliítica Lingüística i Gestió del Multilingüisme
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Alzira
  • València (València)
 • diumenge, 17 desembre 2017 11:00
  • Festa de les Paraules
  • València (València)
 • dissabte, 16 desembre 2017 20:30
  • Lliurament del 37é Premi Enric Valor
  • Picanya (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 20:30
  • Participació en el col·loqui i debat obert després de la funció "Pequeños Episodios del Fascismo Cotidiano"
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 17:30
  • Assistència a "Confidències amb els creadors del musical TIC-TAC"
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb el secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:00
  • Reunió amb el director Territorial de Presidència
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 11:00
  • Roda de premsa Presentació Exposició ARTENBLANC
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 19:00
  • Taula redona PREMSA I COMPROMÍS
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • Visita a Callosa de Segura
  • Callosa de Segura (Alacant)
 • dijous, 14 desembre 2017 11:00
  • Visita a Villena
  • Villena (Alacant)
 • dimecres, 13 desembre 2017 10:30
  • Sessió Ordinari del Ple del Patronat del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 18:30
  • Reunió amb regidors de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 17:00
  • Consell General del Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Quart de Poblet i donant de col·lecció de gravats
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 18:00
  • Assistència al Encontre d'escriptors: Per la Defensa de la Cultura. Diàlegs per al segle XXI
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • Visita Utiel
  • Utiel (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 11:30
  • Reunió amb Cucurucú Teatre
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:30
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb el Col·legi d'Arquitectes de València
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:30
  • Presentació projecte Cultura Resident
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 21:00
  • Celebració 40 aniversari Gremi de Llibrers de València
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 10:00
  • Patronat Baró de Vallvert
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 17:30
  • Reunió amb membres de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 20:00
  • Inauguració de la Biblioteca de Silla
  • Silla (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Comissió de Educació, Patrimoni Cultural, Cultura, Esports i Juventut de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb el President de la Diputació de Valencia
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i el Subsecretari
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 19:00
  • Assistència a la presentació del llibre ‘Las contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI’
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 13:00
  • Gravació audiovisual aniversari Oceanogràfic
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 12:00
  • Patronat Lluís Guarner
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 20:00
  • Premis Literaris Ciutat de Gandia
  • Gandia (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 11:00
  • Amb regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torrent
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 17:30
  • Reunió de la Comissió del Pla Artístic Valencià (PAV).
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 12:00
  • Punt d'Informació Cultural
  • Picanya (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017
  • Visita al Victoria and Albert Museum de Londres (Retaule del centenar de la Ploma)
  • Londres
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:35
  • Visita al Victoria and Albert Museum de Londres (Retaule del centenar de la Ploma)
  • Londres
 • dilluns, 20 novembre 2017 12:00
  • Lliurament premis als Llibres Millor Editats
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 11:30
  • Reunió amb el Secretari Autonómic de Cultura i Esport i la Fundación FULL (Fundació pel Lllibre i la Lectura)
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:45
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Olocau
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Utiel
  • Utiel (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 11:30
  • Associació la Serratilla de Utiel
  • Utiel (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de l'Ènova
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:30
  • Programa Cultura Resident. Programa de residències per a creadors.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 novembre 2017 20:00
  • Gala d'inauguració de la desena edició del Festival de Migmetratges de València La Cabina
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb representants de Productors Audiovisulas Valencians i Escriptors de l'Audiovisual Valencià
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Director General de Tributs i Jocs / IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb representants de l'Associació Amigos del Camino de Santiago
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 12:00
  • Visita Xàtiva
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:30
  • Secretaria Autonòmica d'Hisenda i la DG del Sector Públic
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:30
  • Visita a Santa Pola
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 9 novembre 2017 10:30
  • Visita Castalla
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 8 novembre 2017 11:00
  • Assistència a la roda de premsa de presentació de la X Edició del Festival Internacional de Migmetratges "La Cabina"
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb el Director General de DocsValencia i el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:30
  • Entrevista ràdio Institut Ramón Muntaner
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Quart de Poblet
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Xixona
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb representants del Tribunal de les Aigües
  • València (València)
 • diumenge, 5 novembre 2017 11:00
  • Ambaixada de la Lectura Cavalgada i Pregó. Programa de Foment de la Lectura
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 19:00
  • Fira Medieval de Mascarell
  • Nules (Castelló)
 • divendres, 3 novembre 2017 12:30
  • Visita Todolella
  • Todolella (Castelló)
 • divendres, 3 novembre 2017 11:00
  • Visita Forcall
  • Forcall (Castelló)
 • dijous, 2 novembre 2017 13:45
  • Reunió amb el Rector de la Universidad de Valencia
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Vicerector de Participació i Projecció Territorial
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 11:15
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:30
  • Reunió amb representants de la Fundació Hortensia Herrera
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:30
  • Reunió amb representant de la "Red Española para el Desarrollo Sostenible Universidad A Madrid"
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 12:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Vilavella
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 11:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament d'Onil
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 20:00
  • Assistència a la VII Gala de Premis Fundació Carolina Torres Palero
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 11:00
  • Visita a la Mancomunitat de la Vall d'Albaida
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb els alts càrrecs i el gabinet de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 12:00
  • Inauguració de l'exposició "Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra"
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:30
  • Roda de premsa Plaça del Llibre València
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:30
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • Lliurament de la Medalla de la Universitat de València a la Prof. Dra. Carmen Alborch
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 10:30
  • Reunió amb el president de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 12:00
  • Roda de Premsa de la Presentació Oficial del Saló del Còmic de València
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 20:30
  • Obra de teatre "El Laberinto Mágico" de Max Aub
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 09:30
  • Obertura de la Jornada sobre els Epistolaris de Max Aub
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 13:30
  • Visita Biar
  • Biar (Alacant)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:00
  • Inauguració de l'exposició "Azorín i la Comunitat Valenciana. L'escriptor i el seu paisatge"
  • Monòver (Alacant)
 • dimarts, 17 octubre 2017 17:30
  • II Certamen Literario “Mucho X Vivir, Mucho X Decir” AECC
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 18:30
  • Exposició II Dia de les Escriptores
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 18:00
  • Presentació del Master de Patrimoni Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:00
  • Visita a la població de Sant Mateu
  • Sant Mateu (Castelló)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • Assistència a l'Acte Institucional del Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • diumenge, 8 octubre 2017 19:00
  • Programació 9 d'octubre: Lectura del Tirant lo Blanch
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 19:00
  • Reobertura del Museu Joan Fuster
  • Sueca (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:00
  • Reunió amb representants de Comic Con València
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 10:00
  • Fira LIBER
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 octubre 2017 19:30
  • Programació 9 d'octubre: Versos en el Palau
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 11:00
  • Roda de premsa Festival Lletra Ferida
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:00
  • Roda de premsa "La biblioteca errant de Juan Negrín"
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Benidorm
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:30
  • Comissió Bilateral Generalitat-Ajuntament d’Elx
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • Desdejuni informatiu del "FÒRUM EUROPA. Tribuna Mediterrània" amb el senyor Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dissabte, 30 setembre 2017 21:00
  • Lliurament dels Premis Ciutat de Benicarló
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 29 setembre 2017 20:00
  • Acte inaugural Fira i Festes 2017 Gandia
  • Gandia (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 11:00
  • Roda de Premsa "Abierto Valencia 2017"
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • XI Jornada de Portes Obertes de Sant Miquel dels Reis
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:30
  • Reunió amb representants de FULL
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:00
  • Reunió amb la "Ambaixadora de la lectura"
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 12:00
  • Roda de Premsa -Inauguració de "València Capital Animal"
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 11:00
  • Exposició Guerra Civil: premsa e informació
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb l'alcaldessa de l'Ajuntament de Quart de Poblet
  • València (València)
 • dissabte, 23 setembre 2017 12:00
  • Dia de la Policia de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb la directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:30
  • Visita a Buñol
  • Buñol (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 13:15
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:30
  • Reunió amb representants de l'ajuntament de Calpe
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 11:00
  • Presentació Oficial de #MostraViva2017
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 09:30
  • Reunió amb Capella de Ministrers
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i el Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb el coordinador de la delegació del CSIC en la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 18:00
  • Inauguració de la I Fira del Llibre
  • Llíria (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • Balanç de la campanya de les excavacions en el Bou Ferrer en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dijous, 14 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb el director territorial de Presidència de Castelló i representants d'ajuntaments
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la regidora de Cultura de l'ajuntament de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 12 setembre 2017 17:00
  • Reunió amb representants de Pasarela de las Artes
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • Presentació de la identitat visual del Nou Espai Públic de Comunicació Valencià: À Punt
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 10:30
  • Roda de premsa Russafa Escènica 2017
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:30
  • Reunió amb representants de FEVATED
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • Solemne Acte d'Obertura del Curs Acadèmic 2017-2018 de la Universitat de València
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 10:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i Igualtat
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • Roda de premsa d'Inici de Curs 2017-2018
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i subdirectors
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 10:30
  • Reunió amb el subdirector de Patrimoni Cultural i Museus i els caps de servei
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 19:00
  • XVIII Congrés Internacional de l'Associació d'Historiadors Latinoamericanistas Europeus (AHILA)
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb la subdirectora del Llibre, Arxius i Biblioteques i caps de servei
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:30
  • Reunió amb representants de la Setmana de la Moda Valencia
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:30
  • Inauguració Jornades Mites Clàssics i Dramaturgues Contemporànies
  • Sagunt (València)
 • dijous, 31 agost 2017 18:00
  • Inauguració Exposició Blasco Ibáñez. El rostre de les lletres
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 30 agost 2017 11:30
  • Presentació Cultura Resident. Programa de residències per a creadors
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 27 agost 2017
  • Assistència a les Festes de L'Anunci
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 28 juliol 2017 12:00
  • Reunió del Patronat de la Fundació Patrimoni Industrial de Sagunt
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 10:30
  • Reunió amb representants del festival Intramurs
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 12:30
  • Entrevista amb mitjà de comunicació
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb representants del Festival Còmic de Sagunt
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb l'Alcalde de Lliria
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 09:30
  • Reunió amb el Sotssecretari
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb representants de Kilohercios y Decibelios
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb el Vicerector de Participació i Projecció Territorial, Universitat de València
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 19:00
  • Assistència a la inauguració de l'exposició "Col·lecció Delgado", al Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:30
  • Reunió de la Comissió del Llibre, Arxius i Biblioteques (MECUV)
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • Inauguració i Presentació del projecte "Viatja Llibre /Viatja Lliure" a la Biblioteca Pública de València
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • Roda de premsa Exposició Col·lecció Delgado, al Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb Mariano Moret
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 11:00
  • Reunió de la Comissió de Patrimoni, Museus i Arts Plàstiques (MECUV)
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 12:00
  • Reunión director general de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb el Director General d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 10:30
  • Reunió amb el Vicerector de Internacionalització i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 08:00
  • Visita al cementeri de Paterna
  • Paterna (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 14:00
  • Consell de Direcció de l'Institut Valencià de la Cultura (IVC)
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb representants de FULL
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb el director de Sensibilització i Formació de la Fundació per la Justícia
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 12:00
  • Reunió equip de direcció de Cultura amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 11:00
  • Reunió assumpte: Llei de Patrimoni
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 19:15
  • Inauguració del Festival Cultural Renaixement i de la exposició D'Atzur i Or. El silenci dels Àngels
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • Inauguració XII Encontre d’Editors
  • Montanejos (Castelló)
 • dimecres, 5 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb representants de PEN Català
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 11:00
  • Roda de premsa Festival Cultural Renaixement.
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:30
  • Reunió de coordinació de l'equip de cultura
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 12:00
  • Acte Inaugural de la conmemoració del 80 aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb representants de l'Associació de Veïns "Amics del Carme"
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 10:30
  • Reunió amb el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV)
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 09:30
  • Reunió amb representants de Facto Vera
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Lliria
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 19:00
  • Premi Muñoz Suay 2016
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 18:30
  • Roda de Premsa- Inauguració de la Exposició El patrimoni cultural valencià
  • Alaquàs (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • Reunió del Patronat de la Fundació Jaume II El Just
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 09:30
  • Reunió amb el secretari autonòmic de Cultura i Esport i el president de la Mancomunitat de la Valldigna
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • Reunión amb el director general de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 19:30
  • Assistència a la Gala d´Inauguració de la 32 edició de Cinema Jove
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 22:00
  • Acte Inaugural Gandia Capital Cultural Valenciana 2017-2018
  • Gandia (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • Reunió Secretari Autonòmic d'Educació e Investigació, Director de l'ISEA, sub. gral d'infraestructures Educatives, director de l'Institut Valencià de la Cultura, directora de l'EASD, sub. gral. d' IVC+R
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • Reunió amb el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:00
  • Comissió permanent del patronat del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:30
  • Reunió amb el director del Festival DocsValència
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Comunicació
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 16:30
  • Reunió amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:00
  • Reunió amb el director del Instituto Cervantes
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 16 juny 2017 11:30
  • Patronat de la Fundació Max Aub
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 15 juny 2017 11:00
  • Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, subdirector general d'Infraestructures i representants de l'ISEA, l'ESAD, IVC+R i l'Institut Valencià de la Cultura
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 13:30
  • Reunió Comissió Organitzadora del Centenari Pinazo
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:30
  • Presentació del cartell i línies generals de Mostra Viva del Mediterrani 2017
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:30
  • Reunió amb FEVATED
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 18:30
  • Assistència a la presentació del "Informe sobre el Estado de la Cultura en España 2017" de la Fundación Alternativas
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 16:30
  • Reunió Equip Direcció Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:30
  • Reunió amb el Grup d'Estudis d'Història Local i Fonts Orals de la UJI, Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians i el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica. Tema l'Arxiu Històric Provincial de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 juny 2017 19:00
  • Assistència acte del festival Tercera Setmana. Programa Connexions
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 15:30
  • Reunió amb representants del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio i ACR Constantí Llombart
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • Reunió amb representants de Docs València
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 10:00
  • Reunió amb representants de Clásicas y Modernas
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 19:00
  • Encontres 2017 Taula redona PICUV Federació de Iniciatives Culturals Urbanes de València
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:30
  • Reunió representants de Capella de Ministrers
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 19:00
  • Premis Rosa de Paper XXI edició
  • Catarroja (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:00
  • Roda de premsa inauguració del festival de poesia Vociferio
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 09:30
  • Reunió director Col·legi Major Rector Peset
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 20:00
  • Assistència a la presentació de disc d'artista valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 19:00
  • Lliurament dels Premis ADCV 2017
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 12:00
  • Reunió amb el secretari general del IVAJ.GVA JOVE
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:30
  • Presentació V Jornades Arxius S.XXI: ARCHIVE-INSIDE, cap a l'arxiu electrònic definitiu
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • Reunió representants Arden Producciones-Sala Russafa
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 22:00
  • Cerimònia de Lliurament XX Premis Max de les Arts Escèniques.
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 09:30
  • Reunió del Patronat de la Fundació Baró de Vallvert
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 12:00
  • Reunió amb el Conseller i el Secretari Autonòmic. Pla de Patrimoni
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:00
  • Reunió amb el president de DIMOVA
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 17:00
  • Assistència a la roda de premsa de las Jornadas TVMORFOSIS/CONTD
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:30
  • Reunió amb el vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UV
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:00
  • Visita a Elche
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 29 maig 2017 17:00
  • Reunió del Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i el Director del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • Assistència a la recepció en l'Ajuntament de València amb motiu dels Premis Max de les Arts Escèniques
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 12:00
  • Cloenda de les Aules de la Tercera Edat (FEVATED)
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 10:30
  • Inauguració Jornades del Còmic
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 12:00
  • Lliurament del Premi Lluís Guarner
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 10:00
  • Reunió am el director general de Pressupostos i el director del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 13:30
  • Reunió amb el vicepresident de la Diputació de Castelló i el diputat de Desenvolupament Rural
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Directora General de Cultura i Patrimoni i el Director del Museu de Belles Arts de València. Assumpte: Pla Museològic
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 20:00
  • Cloenda i lliurament de premis Festival DocsValència
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • Reunió de coordinadors de la Mesa de Cultura Valenciana MCV
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:00
  • Reunió amb C. J. López i SG Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 10:00
  • Reunió amb S. Alfonso i SG Llibre, Arxius i Biblioteques. Festival Literari
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • Visita a FesArt amb motiu del Dia dels Museus.
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:30
  • Entrevista amb la SER. Dia dels Museus.
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 11:00
  • Reunió amb el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:45
  • Reunió amb la Directora general del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni i el Subdirector general de Patrimoni Cultural
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 12:00
  • Reunió amb l'Alcalde de Vilafranca del Cid. Pintures rupestres.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:30
  • Reunió amb el Gerent del Consorci de Museus.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:30
  • Reunió de treball amb el Director Territorial de Castelló.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 16 maig 2017 12:00
  • Inauguració exposició El Pecio Bou Ferrer
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dilluns, 15 maig 2017 16:30
  • Reunió preparatòria de la Jornada d'Internacionalització
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • Entrevista Dia dels Museus La Cope
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • Roda de premsa Dia dels Museus
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:00
  • Entrevista Dia dels Museus Radio Nacional
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 12:00
  • Acte de presentació de la Mesa de la Cultura Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017
  • Bienal 2017
  • Venecia
 • dimecres, 10 maig 2017
  • Bienal 2017
  • Venecia
 • dimarts, 9 maig 2017 18:00
  • Bienal 2017
  • Venecia
 • dimecres, 3 maig 2017 12:30
  • Reunió Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 28 abril 2017 10:00
  • Reunió Director General de Patrimoni de Catalunya
  • Reus (Tarragona)
 • dijous, 27 abril 2017 11:00
  • visita al castell de Benisanó
  • Benissanó (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 13:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 12:00
  • Roda de premsa presentació de la Capital Cultural Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 16:30
  • Reunió amb SACE llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 13:00
  • Com es fa un llibre?
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 11:00
  • Visita a l'església de la Nostra Senyora de l'Asunción
  • Utiel (València)
 • divendres, 7 abril 2017 12:30
  • Reunió Dia dels Museus en Regidors Ajuntament de Valencia i Diputat de Cultura
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 12:30
  • Reunió en Directora de Funció Pública i Gerent del Consorci de Museus.
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 11:00
  • Roda de Premsa. Fira del Llibre 2017
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:45
  • Cicle Escriptors en la Biblioteca Valenciana: Teresa Broseta
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • Visita Club Diari Llevant, Desdejuni Portada del Mes
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017
  • Fira del llibre de Bolonya 2017
  • Bolonya (Italia)
 • dilluns, 3 abril 2017
  • Fira del llibre de Bolonya 2017
  • Bolonya (Italia)
 • diumenge, 2 abril 2017 13:25
  • Fira del llibre de Bolonya 2017
  • Bolonya (Italia)
 • dimecres, 29 març 2017 12:15
  • Reunió Ajuntament de l'Alcora.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 29 març 2017 11:30
  • Reunió Ajuntament de Alquerías
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • Presentació Web de la Valltorta. Casa dels Caragols
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • Acte en Homenatge a Miguel Hernández. Seu Universitaria Ciutat d'Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 març 2017 11:45
  • Cicle Escriptors en la Biblioteca Valenciana: Antonio Cabrera
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 11:00
  • Associació Crítics.
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 10:30
  • Reunió amb Mati Alcaraz.
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:30
  • Reunión amb Cultur-Arts
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 11:30
  • Presentació premis Max. Palau de les Arts.
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 10:00
  • Subsecretari de la Conselleria d'Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:00
  • Inauguració Jormadas. San Pio V.
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:45
  • Cicle Escriptors en la Biblioteca Valenciana: Marta Sanz
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 11:00
  • Entrevista a Valencia Plaza
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 18:00
  • Inauguració Exposició Doro Balaguer. Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 12:30
  • Reunió amb Director Cultur-Arts
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:00
  • Segones Jornades de Museus i Col·leccions Museográficas de la C.V.
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 12:30
  • Visita Monastir del Puig de Sta. Maria
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimecres, 1 març 2017 12:00
  • Presentació Exposició Homenatge Gloria Fuertes.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 28 febrer 2017 16:30
  • Reunió Comissió Música
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • Patronat Nicolau Primitiu
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • Mati Alcaraz. Proyecte documental Miguel Hernández
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 16:00
  • Reunió Comissió Auiovisual
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 13:00
  • Reunió Escola Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • Visita Biblioteca Pública de València
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb Secretari Autonòmic i Sotsdirectora del Llibre
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb el Gremi de Llibreters
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:30
  • Reunió amb Ajuntament de Silla
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 10:30
  • Reunió Presentació del Festival de Mediometrages La Cabina
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:45
  • Cicle Escriptors en la Biblioteca Valenciana: Luis Landero
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:30
  • Presentació de l'Exposicion "Miradas Fotográficas"
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 17:00
  • Reunió Cultur-Arts. Comissió Música. Mesquita
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 14:00
  • Visita al castell d'Elda
  • Elda (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:30
  • Reunió Ajuntament de Petrer.
  • Petrer (Alacant)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:30
  • Visita Ajuntament de Monóver, Casa Azorín. Any Azorín.
  • Monòver (Alacant)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:00
  • Visita a la Biblioteca Pública de València.
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • Reunió Director Comercial de Las Provincias
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb Director Russafa Escènica.
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 11:00
  • Presentació del Centeneri Valltorta-Morella la Vella. Casa dels Caragols.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 febrer 2017 11:45
  • Cicle Escriptors en la Biblioteca Valenciana: Víctor Labrado
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb Secretari Autonòmic de Cultura. Gestió Pla Patrimoni.
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:30
  • Reunió amb president de LANCE
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 10:00
  • Reunió Ajuntament Ontinyent. Fundació Museu Tèxtil
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 21:30
  • Levante TV. Programa Halcones y Palomas
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:00
  • Reunió CEVEX. Direcció General de Transparència y Participació.
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:30
  • Reunió amb Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 13:00
  • Consell de Direcció de Cultur-arts
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb Director Cultur-arts
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 13:30
  • Secretari Autonòmic de Presidència i Secretari Autonòmic de Cultura.
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:00
  • Universitat Valencia. Pla de Cultura Ajuntament de Valencia.
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 12:30
  • Directora Àrea de Mercats. Insitut Català de les Empreses Culturals
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 7 febrer 2017 12:00
  • Reunio Anotnio Ariño . Universistat
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:30
  • Sara Mansanet. Festival de mediometrajes La Cabina
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • Reunió Sotsdirectora General de Règim Econòmic i Secretari Autonòmic de Cultura i Esport.
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 12:00
  • Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a Romà de la Calle. Paranimf de la Universitat .
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 11:00
  • Presentació programació del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Centre del Carmen
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • Inauguració de l'exposició Vicente Blasco Ibáñez, un valencià universal. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb Director Museu de Belles Arts San Pío V.
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb el Institut de la Música.
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:00
  • Reunió amb Director General de la Agencia de Seguritat i Resposta a les Emergèncie
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 11:00
  • Reunió 600 aniversari de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 11:00
  • Reunió Comissió Bilateral Generalitat-Ajuntament d'Elx.
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 09:30
  • Reunió amb Directora General del Sector Públic
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 12:00
  • Acte de Constitució del Consell Assessor del Institut Universitari de Restauració
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • Reunió amb Encarna Gracia Monerris. Presentació Proyecto Ahila.
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 11:00
  • Mesa Turisme Cultural
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • Reunió Director General de Cooperació i Solidaritat i el Director de Cultur-Arts.
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:30
  • Roda de premsa. Pla Valencià Democratització Cultural.
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 10:00
  • Reunió amb Director Institut Universitari de Restauració del Patrimoni.
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 12:00
  • Reunió amb Sotsdirector del Llibre
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:00
  • Reunió Sotsdirector de Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • Reunió amb Sotsdirector de Música, Sotsdirector Patrimoni, Sotsdirector del Llibre .
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 12:00
  • Reunió amb Subsecretari de la Conselleria d'Educació,
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 10:30
  • reunió amb Director Museu de Ciències Naturals d'Onda.
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:00
  • Secretari Autonòmic de Cultura i Esport.
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:30
  • Reunió amb el Secretari d'Estat de Cultura
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • Acte d'entrega pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de les Obres de la V Fase de Rehabilitació del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 10:30
  • Reunió Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 11:00
  • Reunió Xavi Borras. Mundo CV.
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • Reunió Virgilia Antón
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 16:30
  • Equip de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 16:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 12:00
  • Reunió Cap de Gabinet
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:30
  • Reunió Jorge Hermosilla
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • Alcalde Jesús Pobre
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 gener 2017 16:30
  • Reunió amb el SACE
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb FULL i SDG del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb el Conseller, SACE i DG de CulturArts
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 16:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:30
  • Reunió Consell d'Administració CACSA. Sala de juntes del Museu de les Ciències.
  • València (València)
 • dissabte, 17 desembre 2016 20:30
  • Lliurament del Premi 36é Premi Enric Valor de narrativa juvenil. Centre Cultural de Pincaya.
  • Picanya (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 19:00
  • Documental . Estrena La Nau. Peset, un home bo.
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:30
  • Reunió Josep Lozano i Luis Nadal.
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 19:30
  • Cloenda de l'espai vesprades de Llibres. Sala de l'EPA
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb Conseller i Consorci de Museus.
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • Reunió Sector Editorial.
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 20:00
  • Inauguració de l'exposició "Cercle intim: el món de Pepe Espaliú"
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 18:00
  • Restauració dels tapissos del Patriarca Joan de Ribera,
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 16:00
  • Col.loqui sobre biblioteques i la política valenciana. IV Jornadas Biblioteques del Segle XXI
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 13:30
  • Reunio Turisme València con Martina Müler.
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 09:30
  • Inauguració Jornades Biblioteques del segle XXI. Dret d'acceso a la informació i a la cultura.
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb Cap Servei Llibre.
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 11:00
  • Sessió plenària del Patronat en el Museu de Belles Arts.
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:00
  • Presentació de l'obra "La Flagelación de Cristo" de Vicente Castelló. Museu de Belles Arts de Valencia
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • Patronat Lluis Guarner
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 20:00
  • Presentació del Festival Internacional de Cinema Documental DocsValència. Projecció documental de Michael Moore. Filmoteca de València.
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:30
  • Inauguració. San Miquel dels Reis. Exposició Cervantes en Sala Permanent.
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:00
  • Universitat. Aula de Memòria i Història Democràtica. Marc Baldò
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:00
  • Reunió Rafa Arnal. La Unió de Llibreries i Papareries, Gremi d'Editors.
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 12:30
  • Presentació del Festival de Cinema Documental DocsValència.
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:30
  • Lliurament dels premis als llibres millors editats
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb Directora del IVACOR
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 11:00
  • Reunión amb Presidente d'ARCE Revistas Culturales.
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:00
  • Reunió amb Diputat de Cultura. Xavier Rius
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb Payasoshospital.
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 17:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 12:00
  • Exposició Gerra Civil i memòria històrica a Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • l'homenatge als presos de la dictadura franquista empresonats en Sant Miguel dels Reis.
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • Inauguració Jornadas Guillermina Medrano - Rafael Supervía
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 20:00
  • Gala 100 Años desde 1915 Olympia
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 15:15
  • Dinar de Treball
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 14:30
  • Consell de Direcció de CulturArts Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 11:00
  • Reunió amb Cap de Gabinet.
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:30
  • Reunió Caps de Cultura de les Direccions Territorials i Sotsdirectors de Patrimoni i el Llibre
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:15
  • Visita a la Llibreria Bartheby
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 11:30
  • Visila a la llibreria Futurama
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 10:00
  • Reunió Ajuntament de Moncada
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:30
  • Reunió amb la Directora General d'Internacionalització. Tema Fires Internacionals
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • Visita a les ruïnes del Balneari d'Aigües i diversos elements patrimonials del muncipi
  • Aigües (Alacant)
 • dimecres, 9 novembre 2016 10:30
  • Visita a la pintures rupestres de la Sarga.
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb la subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • Reunió amb el director del Consorci de Museus
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 20:00
  • Acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló.
  • Benicarló (Castelló)
 • dijous, 3 novembre 2016 20:30
  • Gala d'Inauguració del Festival Internacional Migmetratges La Cabina. Palau de les Arts.
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 13:00
  • Presentació Pintura "Virgen de la Almoyna" en el IVACOR
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • Acte Clausura. Visita de l'exposició "València i la Seda".
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • Entrevista en "La Ser"
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 19:00
  • Lliurament Premi Julio González al IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • Reunió Subidreccio del Llibre
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 11:00
  • Subdirecció de Patrimoni.
  • València (València)
 • dissabte, 29 octubre 2016 10:00
  • Inauguració Fira de Tots Sants de Cocentaina 2016
  • Cocentaina (Alacant)
 • divendres, 28 octubre 2016 11:30
  • Roda de Premsa "La Cabina". Festival Internacional de Mimetratges. Filmoteca.
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 11:00
  • Presentació de tres quadres restaurats per l'IVC-R en la Catedral de València
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:30
  • Xarxa d'Historiadors de la Premsa i del Periodisme a Iberoamèrica "X Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y del Periodismo". La Nau.
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 11:30
  • Reunió amb Gloria Mañez
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:30
  • Reunió amb Gerent de Ruzafa Escénica.
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 09:30
  • Reunió interna Equip Sotdirecció de Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb Alcaldes municipis de Castelló. Presentació Arxius i Biblioteques. Espai de Música de Benicàssim.
  • Benicàssim (Castelló)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a titol pòstum, al Sr. Joaquín Michavila
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 14:00
  • Dinar de Treball
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb Gerent Consorci de Museus.
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:30
  • Reunió Sotdirector de Patrimoni i Gerent de la Fundació Balearia
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:30
  • Reunió interna Equip Sotdirecció del Llibre
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 13:00
  • Reunió amb Josep Vall. Presentar Llibre Biografíc de Constantí Llombart.
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:30
  • Reunió amb el President de l'Associació d'Editors
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 20:00
  • Inauguració exposició Tapas Design for Food
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 14:00
  • Dinar amb Teniente General i Director General de la Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • Visita al Convent de Sant Domingo
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 12:00
  • Roda de premsa de Tapas Design for food
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 11:00
  • Reunió Ajuntament Vila-real
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 12:00
  • Lliurament Medalla del Consell Valencià de Cultura a la doctora Pilar Roig
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el Gerent de Cultur-arts amb SACD
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 19:00
  • Acte dia de l'escriptora. Biblioteca Pública de València.
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 13:30
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts de València
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb el President de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i Secretari Autonòmic.
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 19:00
  • Nosaltres, Les Escriptores.
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 18:00
  • Inauguració Master de Patrimoni Cultural.
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb el Gremi de Llibrers
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • Reunió Director Fundació de Turisme.
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 10:00
  • Reunió Representant Centre Cultural de Miami
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 10:00
  • Fira del Llibre. Liber
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:00
  • Consell de Direcció de Cultura de la Conselleria.
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • Reunió Coronel Navarro. Relacions Institucionals
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb l'Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA) i AVVAC. Centro del Carmen
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • Acte Institucional del Dia de la Comunitat Valenciana al Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 10:00
  • Acte Inaugural Curse Especialització en Turisme
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 17:00
  • Inauguració exposició Premsa Satírica i Cultura Popular Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 12:00
  • Presentació Plaça del Libre.
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • Reunió Ajuntament de Vila-Real
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 12:00
  • Pleno Consorci de Museus.
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:30
  • Reunió amb Secretari i President Real Academia de Cultura Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 11:00
  • Reunió Consorci de Museus
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • Rueda de premsa Exposició Pinazo en el Museu de Belles Arts. Sant Pío V.
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • Presentació Abierto Valencia.
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb Vicerector de Cultura i Secretari Autonòmic de Cultura.
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 18:00
  • Presentació del Diccionari Normatiu Valencià per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 09:30
  • Jornada de Portes Obertes en Biblioteca Valenciana. Entrada de Raig de llum a la Cripta.
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb La Cabina
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • Presentació Projecte Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • reunió amb regidor de Govern de l'Ajuntament de València. Tema. V.Llatina i Pesca
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb Josep Vicent Lozano.
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb Gerent Fundació Patrimoni Industrial de Sagunt.
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • Celebració del dia Europeu de les Llengües. Jardins de la Conselleria d'Educació.
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 11:00
  • Consell Administració de CACSA.
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • Presentació Mostra Viva del Mediterrani. La Nau
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb Marcus Burke. Conservador Hispanic Society of America
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 16:30
  • Reunió amb Sotssecretària d'Hisenda i Secretari Autonòmic de Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 17:15
  • Consell de Direcció de CulturArts Generalitat.
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb Sonia Vilar i Subdirector de Patrimoni.
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 10:00
  • Reunió Fundació Hortensia Herrera.
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 16:30
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:45
  • Reunió Fundació Full.
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:00
  • Gerent Consorci de Museus
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • Consell Rector Blasco de Alagon
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 10:00
  • Consorci Internacionalització de la Cultura. IVACE amb Directora de Internacionalització.
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 13:00
  • Presentació quadre del Quijote Museu de Belles Arts.
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:30
  • Reunió Secretari Autonòmic de Presidència i S. A. de Cultura.
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 10:00
  • Reunió Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 13:00
  • Reunió Mostra La Ploma
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb Directora General de Funció Pública.
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 11:00
  • Reunió Polítiques expositives de Museus amb el Secretari de Cultura.
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 09:00
  • Reunió amb Secretari Autonòmic de Cultura. Objetius segon semestre.
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 20:00
  • Inauguració de l'exposició "Ignacio Pinazo i les avantguardes. Afinitats electives" IVAM
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 12:30
  • Reunió amb director Museu Belles Arts i Subdirector Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:30
  • Reunió Gerent Caimán Producciones.
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:00
  • Alcalde de Morella i Subdirector Patrimoni
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 10:30
  • Reunió amb Capella de Ministrers
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb Secretari de Cultura, Director de CulturArts i Cap de Gabinet
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el Centro Dramático Nacional
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 11:00
  • Reunió Gerent Consorci de Mueus
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 09:30
  • Reunió amb Manuel Aznar
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:00
  • Reunió amb FECE ( Federación de cines de España)
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 14:00
  • Reunió amb el President de la Diputació
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb Isabel Rubio, alqueria Julià
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:30
  • Reunió Equip de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 19:00
  • Lectura del llibre de "las Ciudades Invisibles" en l'IVAM
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:00
  • Reunió Gema Contreras. IVACOR
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 13:00
  • Reunió Fundación Bromera
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 11:00
  • Consell Cultur-Arts
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 18:30
  • Inauguració Exposició Manuel Calatayud i Jornades Jaleo 16
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:15
  • Reunió Departament Turisme
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:30
  • Reunió Sotssecretària d'Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 11:00
  • Trobada Ministeri i Agents Culturals.
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb Álvaro Longoria de Morena Films y Laura Grande e Ignacio Estrela de Estrela Audiovisual.
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:30
  • Visita Col.legi Art Major de la Seda.
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:00
  • Presentació Ruta de la Seda, Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • Alcaldessa de Quart de Poblet
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 10:00
  • Vicente Fontestad. Vicari General
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • Reunió Llei de Mecenatge
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • Comité Executiu del Pla del Foment del Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb la subsecretaria d'Hisenda i Model Econòmic
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Reunió de l'equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:00
  • Reunió de l'equip de direcció.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 11:30
  • Presa de possessió dels nous membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 11:00
  • Mesa de Turisme Cultural
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:45
  • Reunió amb la Subdirectora del IVC+R i el Director Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 11:00
  • Roda de Premsa "Pla Valencià de Mecenatge"
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:30
  • Reunió "Pla Valencià de Mecenatge"
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 11:00
  • Acte de promoció a la lectura a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 17:00
  • Patronat de la Fundació Jaume II el Just
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 12:30
  • Visita Arxiu de Novelda, presentació restauració de 2 actes notariales
  • Novelda (Alacant)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • Reunió Ajuntaments d'Alacant. Tema Biblioteques i Arxius
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 28 juny 2016 11:30
  • Reunió del Consell d'Administració de CACSA
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:30
  • Reunió amb Secretari Autonòmic, DG Esports
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 11:00
  • Patronat de la Fundació Blasco de Alagón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 27 juny 2016 10:00
  • Consell Rector de la Fundació Blasco de Alagón
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 juny 2016 22:00
  • Clausura de la 31 edició del Festival Internacional de Cinema de València- Cinema Jove
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 13:00
  • Reunió amb l'alcalde de l'ajuntament de València, SACE , subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • Inauguració Jornades del Còmic
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 10:00
  • Reunió amb el departament de Filologia Catalana- Diàleg de l'escritor
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 10:00
  • Reunió amb el Secretari A Cultura i Esport, el diputat de Cultura V, D Culturarts, Sub Culturarts Cine i Pau Montagud
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 11:00
  • Visita a La Vall d'Uixó al poblat ibèric i coves de Sant Josep, aqüeducte i fàbrica de la Llum amb el cap de servei de Territorials de Castelló
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dimecres, 22 juny 2016 10:00
  • Visita a Betxí, al Palau renaixentista, amb el cap de servei de Territorials de Castelló
  • Betxí (Castelló)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:30
  • Firma resolució Targeta del Major amb la DG de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • Reunió amb el director del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 13:00
  • Reunió amb la Secretaria A. d'Economia Sostenible, el Director General de Planificació i Serveis del SERVEF i el subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 11:30
  • Presentació de la rehabilitació del Col·legi de l'Art Major de la Seda
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 12:30
  • Restauració retaule Museu Benlliure en col·laboració amb l'ajuntament de València
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 10:00
  • Encontre Galeusca d’Editors 2016
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 11:00
  • Patronat Museu Belles Arts
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:30
  • Reunió amb el director del Museu de Bellles Arts
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:30
  • I Jornada Formativa sobre Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents Valencianes
  • Borriana (Castelló)
 • divendres, 10 juny 2016 11:00
  • Reunió de l'equip de direcció de Cultura
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 14:30
  • Reunió amb Acción Cultural Española
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 juny 2016 13:30
  • Reunió amb l'Institut Cervantes
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • Visita exposició El Bosco
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 juny 2016 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 8 juny 2016 13:30
  • Reunió Institut Ramón Llull i Fundació Ramón Llull
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:30
  • Reunió amb Laura Borras Castanyer. Institut de les Lletres Catalanes.
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:00
  • Inauguració IV Jornada d'Arxius del segle XXI
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 11:00
  • Roda de premsa presentació del programe Serenates 2016. La Nau
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 12:00
  • Reunió de treball amb els subdirectors generals
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 11:00
  • Directora General d'Habitatge. Rehabilitació dels centres antics dels pobles.
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • Reunió amb l'Associació d'Arxivers i el SACE
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • Reunió amb FULL
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 10:30
  • Reunió amb Josep Palomero.
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:00
  • Reunió de l'Equip de Direcció de Cultura
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • Cloenda de les Aules de la Tercera Edat (FEVATED)
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 12:00
  • Visita Bou Ferrer a la Vila Joiosa amb representants dels serveis territorials d'Alacant
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:30
  • Assistix a l'extracció d'una làpida del segle XV a Altea
  • Altea (Alacant)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • Acte de Lliurament del XXIV Premi de Convivència a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Fundació Manuel Broseta
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 12:30
  • Entrevista Cope València
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • Presentació l'any Pinazo
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • Lliurament del Premi Lluís Guarner.
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 19:00
  • Conferència presentació Xarxa de Col·leccions de Paleontologia.
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:45
  • Finalització del Cicle d' animació a la lectura. Amb l'escriptor Juan Mayorga
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:00
  • Reunió Antonio Bravo, Consuelo Matamoros, Rubén Muñoz, Susana Vilaplana y José Ignacio Casar.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • reunió setmana de la moda
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:30
  • Reunió Patronato Martínez Guerricabeitia
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:00
  • Roda de premsa dia dels Museus. Centre del Carmen.
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • Reunió presentació projecte Fira d'Art amb SAC.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 19:00
  • Inauguració Primavera Educativa. Palau de les Arts.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • Inaguració Arxiu del Regne exposició L'educació de aquells xiquets
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 11:00
  • Reunió amb Gerent Consorci de Museus.
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 10:00
  • Reunió amb Delegat de RENFE.
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 13:00
  • Representants de l'ajuntament d'Ademuz
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • Representants de l'ajuntament de Forcall
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:30
  • La CreadorA. Trini Moreno.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • Reunió amb el President de la Diputació Provincial de València.
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016
  • Reunió de treball Museus Arqueològics CV ( Sant Miquel dels Reis)
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:00
  • Reunió amb Olga Adelantado.
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • Reunió amb directius de Baleària
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:30
  • Presentació de les Jornades del làser aplicades al Patrimoni en el Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:30
  • Reunió amb Manel R. (FULL) i Francesc F.
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • Jornada informativa. Ajuntaments Província Valencia.
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 16:00
  • Setmana de la moda
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • Reunió Regidor Ayto València. En Sarria.
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 11:45
  • Cicle d' animació a la lectura. Amb la escritora Carme Miquel
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • Reunió Burkhard Fieber, DG de Relacions amb la UE i l'Estat, D. IVAM, D. Institut Valencià de la Cultura, Subd. de Música del I. Valencià de la Cultura
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:15
  • Presentació catàleg sobre la Restauració de la Verge dels Desemparats i el seu Camarín. En la Basílica
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:00
  • Inauguració Jornades Provincials sobre Patrimoni.
  • Cheste (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 17:00
  • Reunió preparatoria DIM 2016
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 11:00
  • Reunió de la Direcció de la F Blasco de Alagón
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 29 abril 2016 10:30
  • Encontre amb estudiants en el XXX Aniversari dels Premis Internacionals de Contes Max Aub
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 28 abril 2016 12:00
  • Reunió amb el President de la Generalitat i els guanyadors dels XIX Premis MAX de les Arts Escèniques
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • Reunió amb Director de CACSA. Sant Miquel del Reis.
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 12:30
  • Fundació Bromera.
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 11:45
  • Cicle d' animació a la lectura. Amb la escritora Raquel Ricart
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 11:00
  • Director Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 16:30
  • Reunió de la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià (MESAV)
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 13:00
  • Reunió amb la D.G. de Serveis Socials, Mercé Martínez i S.G. IVAJ. Jesús.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 12:00
  • Medalla del Consell Valencià de Cultura a Ana Lluch.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 11:00
  • Reunió Tema Cinema Jove amb SACE
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 13:00
  • En Gonzalo. Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 11:00
  • Regina Laguna Micó. Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat. (C/Cavallers, 9)
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:00
  • Inauguració jornades Europa Creativa
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 18:00
  • Inauguració de la restauració de la fatxada de l'església de Llíria
  • Llíria (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 12:00
  • Reunió amb el director de CACSA
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 11:00
  • Reunió amb Mariano Moret i Director Museu Belles Arts
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 16:00
  • Consell de Direcció de CuturArts
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 11:00
  • Reunió coordinació equip de Cultura amb SACE i subdirectors
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 16:00
  • Pleno del Consorci de Museus
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • Presentació de la fira del llibre i inauguració de l'exposició "50 Fires del Llibre de València" 1966-2015
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • Reunió amb D.G. Jaume Fullana i Frances Felip
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 19:00
  • Projecció del tercer documental de la sèrie "Del Montgó al Manhattan" . Valencians a Nova York. Centre Cultural La Nau.
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 16:30
  • Visita a la Biblioteca Pública Azorín d'Alacant i a l'exposició "Que ve el llop"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 abril 2016 13:30
  • Presentació de llibres restaurats per IVACOR en Villena
  • Villena (Alacant)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:00
  • Visita a Cabezo Redondo a Villena
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:00
  • Jornada Informativa els alcaldes de la Província de Castelló sobre la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, en l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 abril 2016 13:00
  • Reunió Ajuntament de Rafelbunyol
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 12:00
  • Reunió amb Jorge Hermosilla.
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 11:30
  • Reunió Joan Carles . Sembra Llibres
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 09:30
  • Reunió Revista "El Temps"
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:30
  • Presentació del Director de Culturarts i Gerent del Consorci de Museus de la C.V.
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • Reunió amb Director de Cultuarts i Gerent Consorci de Museus (Despatx Conseller)
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 16:00
  • Convocatòria reunió de comissió de valoració CulturArts Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:15
  • Convocatòria reunió Comissió de valoració Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 12:00
  • Reunió amb Secretari i Gerent Museu San Pio V.
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:00
  • Mesa Comerç Cultural
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • Presentació del Pla Estratègic Cultural 2016-2020
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 12:30
  • Consell d'Administració de CACSA
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 11:00
  • Reunió amb el SACE, DG Cultura i Patrimoni i Subdirector Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Llíria
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 13:30
  • Visita Vila-Real. Presentació de la restauració de uns llibres en l'Arxiu Municipal.
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 23 març 2016 11:30
  • Visita a la Jana. Ermita de la Mare de Déu dels Àngels i ermita de Sant Josep del Carrascal.
  • la Jana (Castelló)
 • dimecres, 23 març 2016 09:30
  • Visita a Borriol. Jaciment arqueològic de la Moreria i zona del castell
  • Borriol (Castelló)
 • dimarts, 22 març 2016 11:30
  • Consell Rector Fundació Blasco de Alagón
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 21 març 2016 17:00
  • Comissió de Valoració del procés de selecció director/a general de Culturarts
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:15
  • Comissió de Valoració del procés de selecció gerent del Consorci de Museus de la CV
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 13:00
  • Reunió per tractar sobre el "Pla estratègic de Cultura", C, SACE, DG, SD
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi i subdirector Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Titaguas i subdirector Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Guadassuar i subdirector Patrimoni Cultural i Museus
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • Reunió amb la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:00
  • Convocatòria de la Comissió Permanent del Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:30
  • Reunió amb Nicolás Bas i subdirectora del Llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria.
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:30
  • SA Presidència, SACE, Subsecretari, D.G. de Cultura i Patrimoni. Fundació Jaume II El Just.
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 19:00
  • Acte Homenatge Gonzalo Montiel. Paranimf
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • Reunió amb l'editorial Media Vaca. Premi Bologna Ragazzi Award
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 12:30
  • Reunió amb Salvador Martínez i Eliseu Climent. El Temps
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • Inauguració I Jornada Contribució Sociocultural de les Universitats Públiques Valencianes
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • Jornada Informativa als alcaldes de la Província d'Alacant sobre la Llei de Patrimoni Cultural Valencià
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 8 març 2016 12:00
  • Inauguració de l'exposició "Guillermina Medrano, María Moliner i la seua contribució a la democratització de la cultura" en la Biblioteca Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:30
  • Reunió amb membres de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 17:00
  • Fundació Hortensia Herrera i Gemma Contreras Directora d'IVACOR
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 16:30
  • Presentació Projecte La CreadorA. Trini Moreno Cobos- Carmen Alborch
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 13:30
  • Mesa Turisme Cultural (SA Turisme, SACD)
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • Presentació de la Primavera Educativa.
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 10:30
  • Reunió Patronat Nicolau Primitiu.
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 13:00
  • Reunió amb Conseller i Equip de Alts Carrecs Tema CulturArts a Castelló
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 11:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Utiel
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 10:00
  • Reunió amb la Red Eléctrica de España
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 09:30
  • Reunión amb l'Associació Valenciana d'Editors del País Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 16:15
  • Reunió amb directora projecte "II Edición Russafa Book Weekend".
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • Reunió amb Natxo Costa. Director General de Comerç i Consum.
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • Reunió amb Virgilia Antón i Subdirector de Patrimoni.
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:45
  • Cicle d' animació a la lectura, amb el escritor Marc Granell
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 19:00
  • Lliurament de la Medallla al Mèrit de Belles Arts al Cor de la Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Morella
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:00
  • Comissió de Valoració del procés de selecció director/a general de Culturarts
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 16:00
  • Inauguració de les Jornades d'Inclusió Social de la UV
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 13:00
  • Inauguració en l'Arxiu Històric d'Alacant de l'exposició L'educació d'aquells xiquets
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 febrer 2016 10:30
  • Taula redona amb motiu del 25 Aniversari de la Casa de la Cultura
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:30
  • Visita al Castell Vell de Castelló de la Plana
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 25 febrer 2016 11:00
  • Ajuntament de Vilafamés: visita al Castell, Centre d'Interpretació del Tossal de la Font i Museu d'Art Contemporani
  • Vilafamés (Castelló)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:30
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de la Vall d'Almonacid
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • Reunió de treball en el despatx
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:45
  • Cicle d' animació a la lectura. Amb la escritora Anna Moner
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb representants de l'Ajuntament de Burjassot (delegada SACD)
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • Teatre Principal. Any Raimon
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • Reunió de treball amb els subdirectors de la DG
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb representants del IVACOR i l' Ajuntament de València presentació de projecte
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:30
  • Es reunix amb l'associació de professionals de biblioteques, documentació i arxius d'Europa
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 17:00
  • Reunió amb Pablo Rubio Producciones
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 16:30
  • Reunió Festival de Mediometrajes La Cabina. Sara Mansanet
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 13:00
  • Reunió amb el SACE, els familiars de Rafael Chirbes i l'alcalde de l'ajuntament de Tabernes de la Valldigna
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb Full. Pla de Foment del Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 13:30
  • Pau Montagud i SACD. Director de DocsDF
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • Forum Europa. Tribuna Mediterránea amb Vicent Marzà, Conseller de Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 10:30
  • Reunió amb Associació La casa del Artista
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:15
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura.
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • Pau Montagud i SACD. Director de DocsDF.
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 13:00
  • Visita Jaciment Arqueològic La Rábita/ La Fonteta
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • Visita Jaciment Arqueològic Penya Negra.
  • Crevillent (Alacant)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:15
  • Roda de premsa exposició Sorolla íntimo Bocetos de visión de España en el MUBAG
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 8 febrer 2016 17:00
  • Reunió amb Jerónimo Cornelles. Festival Russafa Escènica.
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 13:30
  • Consell Direcció de Cultura
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:45
  • Reunió amb el Col.lectiu LAMBDA
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb Roberto Turlo. Gobelins Producciones Musicales i Francesc Colomer SAT
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:30
  • Reunió Tema Palaus Transparents. Directora General de Transparència, Consell Jurídic Consultiu, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 19:30
  • Inauguració Intervenció arquitectònica i pictòric-ornamental Parròquia de Sant Nicolás (Fundació Hortensia Herrero)
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:15
  • Reunió amb Olga Adelantado. Abierto Valencia 2016
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 10:30
  • Reunió amb Rosa Roig i Manola Roig. Projecte Cultural "Dones Úniques"
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 18:30
  • Consell Rector del IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:00
  • Reunió previa al Consell del IVAM
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:30
  • Reunió amb el Cercle de Belles Arts de València (delegació)
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:15
  • Reunió amb l'Associació Valenciana del Cómic- ASOVALCOM
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 11:45
  • Cicle d'animació a la lectura. Eduardo Mendoza (inauguració del cicle)
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • Consell de Direcció de Culturarts Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • Reunió extraordinària Consell General Consorci de Museus
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 11:30
  • Consell Rector de la Fundació Blasco de Alagón
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 1 febrer 2016 17:00
  • Reunió amb Troter eu
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 14:30
  • Dinar de Treball amb l'equip de direcció de Educació i Cultura
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • Comissió Científic Artística del Consorci de Museus
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 10:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i el Vicerector d'Economia de la UV
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:00
  • Consell Direcció de Cultura
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:30
  • Reunió amb Josep Manel García Director General de l'Institut Superior dEnsenyances Artístiques
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:00
  • Reunió Antonio Sánchez. Projecte Melting Point
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 10:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Pedreguer i retor Església Santa Creu.
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:00
  • Reunió amb el Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ. Tema Biblioteca de la Dona
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 16:30
  • Reunió amb la Comunitat de la Séquia Major del Pantà d'Elx
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 16:15
  • Reunió amb Ramón de la Calle
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 13:00
  • Reunió amb José Mª Ángel Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:00
  • Reunió amb el Director Museu BBAA i Sara Juchnowiucz.
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència. Tema l'any Raimon
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:45
  • Gremi d'Editors del País Valencià i Editorial Denes
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:00
  • Reunió amb l'Associació d'Empresaris Llibreters i Paperers de la Província d'Alacant
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 11:00
  • Ple ordinari del Consell Valencià de Cultura (SACE)
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 13:00
  • Reunió amb Manel Romero i Jesús Figuerola. Tema FULL
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 11:00
  • Reunió amb el Conseller, SACE, DGCP, DGE, SDES, SDGP, SDGLL i D Culturarts
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • Reunió amb el Vicerector de Cultura i el Vicerector d'Economia
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 17:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Vallibona
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 16:15
  • Reunió amb Sara Juchnowicz. Activitats socioculturals.
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • Reunió amb la Vicepresidenta de la GV, Mónica Oltra, Palau de Valeriola
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 09:00
  • Reunió amb la Comissió de Valoració de Bandes de Música
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • Reunió Aristides Rosell. Russafart
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 12:00
  • Reunió Román de la Calle
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:30
  • Reunió amb l'Escola Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • Reunió Fundació Sambori
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • Visita Palau Baró de Vallvert (SACE)
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:30
  • Reunió amb el Col·lectiu pel Patrimoni Històric de Sagunt.
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:00
  • Reunió Ajuntament Gandia
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 16:30
  • Reunió Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana. Conveni del Portal dels Museus
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 13:00
  • Reunió amb Mariano Moret. Col·lecció Gravats Antics
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 12:30
  • II Simposi sobre la lectura, el llibre, les biblioteques i l'escola.
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 11:00
  • Reunió amb el Conseller i el SACE
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • Reunió amb Magdalena Vinent, directora general de CEDRO
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:45
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Comunicació i SACE. Reunió - Presidència
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 17:30
  • Reunió amb Miguel Angel Berbis
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 16:30
  • Reunió amb Mª Teresa Espasa i Rosa Maria Rodríguez (temes culturals)
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 16:00
  • Reunió amb Juandedios Leal, enciclopèdia "Les bandes de música de la CV"
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • Reunió Palaus Transparents. Diputats Provincials i Regidors de Cultura. Sala mesquita
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 11:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència. Tema l'any Raimon
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • Presentació del Pla de Foment del LLibre i la Lectura.
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • Reunió Equip de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 11:00
  • Reunió Previa Equip de Direcció (SACE i Direccions Territorials)
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 09:30
  • Reunió temes de Cultura amb el Conseller i SACE
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:00
  • Reunió amb Carlos Pomer Monferrer, Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 11:00
  • Reunió Subdirecció del Llibre
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 10:00
  • Reunió Subdirecció de Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 5 gener 2016 19:00
  • CXXXI Cavalcada Dels Reis Mags D'Alcoi
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 4 gener 2016 12:00
  • Reunió Pla de foment del llibre i la lectura
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb Nacho Valle. Col·lecció de monedes de Vidal Valle
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 11:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Patrimoni i els Caps dels Serveis Territorials de Cultura
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 10:30
  • Reunió amb Jorge Hermosilla Pla, Vicerector de Participació i Projecció Territorial
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:30
  • Reunió amb els representants de la Fundació Foment de la Lectura (FULL)
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:00
  • Patronat Museu de Belles Arts
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 17:00
  • Reunió Patronat Fundació de la Comunitat Valenciana Baró de Vallvert
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:30
  • Reunió amb la Plataforma iniciatives culturals urbanes
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb Sergio Sánchez
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 11:30
  • Reunió amb Vicent Tamarit. La Mostra Viva del Mediterrani
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 09:30
  • Reunió amb la cap de servei de personal, el secretari general administratiu i el SACE
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 13:00
  • Reunió amb Gemma Contreras (IVACOR) i José Mª Ángel
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 10:30
  • Patronat Fundació Pere Compte
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 19:00
  • Presentació de la revista científica "Archivo de Arte Valenciano" i del "Anuario. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos" (delegació del Conseller).
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 12:30
  • Roda de premsa Consorci, informe de gestió i exercici 2016
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 11:45
  • Presentació Jornades Cinema Jove
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 10:15
  • Reunió amb Pau Montagud
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • Reunió amb la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (delegació del Conseller).
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 17:00
  • Reunió amb el SACE i Associació Productors Audiovisuals
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 13:00
  • Reunió amb Andreu de Sales. Director Arxiu del Arquebisbat de València. (delegació del SAC)
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:30
  • Reunió Subdirectora del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimonio Rosa Hinarejos i Aitana Mas DG de Transparència i Participació (c/ Micalet).
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 17:00
  • Reunió amb el President de la Diputació de València
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 13:00
  • Reunió amb Vicent Tamarit. Presentació del projecte Mostra Viva del Mediterrani
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:30
  • Reunió amb el Conseller i el SACE. Temes culturals.
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb Directora Gabinet. Dèlia Amorós
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 17:30
  • Reunió amb la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València (delegació del Conseller)
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 17:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Jérica. Regidor de Cultura.
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 16:30
  • Reunió amb la Societat Jerónima Galés. Rafael Solaz.
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 12:00
  • Convocatòria del Ple del Consell General del Consorci de Museus
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • Consell de Direcció de Culturarts Generalitat
  • València (València)
 • diumenge, 13 desembre 2015 12:00
  • Acte de partit
  • València (València)
 • dissabte, 12 desembre 2015 20:30
  • Lliurament del 35é Premi Enric Valor de narrativa juvenil (delegació del Conseller)
  • Picanya (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 17:30
  • Reunió amb els representants de la plataforma de compositors i intèrprets contemporanis (Miguel Ángel Berbis)
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 10:00
  • Acte Inaugural de les IV Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana (Museu Belles Arts Castelló)
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • Presentació del programa del "Voluntariat pel Valencià" d'Escola Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:00
  • Reunió Lluis Nadal i Josep Lozano. Projecte Sangre Inedita. (directora)
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:45
  • Reunió amb la Federació Valenciana de Festes de Sant Antoni Abad (Joan Vicent Lledó)
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • Reunió Editorial Tirant Lo Blanc amb Rafael Domínguez.
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 18:00
  • Reunió L'Any Raimon (Palau G)
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 12:00
  • Presentació del projecte Veles i Vents ( Heineken, Grupo La Sucursal, Universitat de València, Escuela Hostelería Fundación Cruzcampo) Edifici Veles i Vents
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:30
  • Reunió amb SACD, Subdirector de Patrimoni i Cap de Servei de Patrimoni (despatx SACD)
  • València (València)
 • dimarts, 8 desembre 2015 00:00
  • (Festivo)
  • València (València)
 • dilluns, 7 desembre 2015 12:00
  • Reunió Patronat Fundació Blasco de Alagón
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 7 desembre 2015 11:00
  • Reunión restauradors PROART
  • València (València)
 • dilluns, 7 desembre 2015 00:00
  • (Festivo)
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:30
  • Dilar Ediciones
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:00
  • Cartelera Turia. Vicente Vergara.
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 10:30
  • Reunió amb l'alcaldia de Quart de Poblet. Carmen Martínez i Antonio Tomás Sanmartin. Creació Museu del gravat i l'estampació.
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:00
  • Inauguració de l'exposició: El rostre de les lletres (Centre del Carme)
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:00
  • Roda de premsa exposició El rostre de les Lletres. Escriptors i fotògrafs a Espanya, des del Romanticisme fins a la Generació de 1914 (Centre del Carme)
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 17:00
  • Reunió amb SACD, José Luis Moreno i representants Audiovisiual (Despatx SACD)
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 12:00
  • Presentació Epistolari Aub/Puccini (Fundación Max Aub)
  • Segorbe (Castelló)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • Viatge Segorbe per assistir a l'acte de la Fundació Max Aub (Presentació Epistolari)
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Rafelbunyol. Alicia Piquer amb Charo Tamarit.
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • Reunió de la Comissió Tècnica per a la valoració de les ajudes a la producció editorial
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb Manel Romero. Full.
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 20:00
  • Premis AVETID (Associació Valenciana d'Empreses de Teatre i Circ)
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 17:00
  • Reunió Joan Escrivá. Tema: Revista Camacuc. (Delegada)
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 16:30
  • Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló (Pacte per l'Arqueologia Valenciana)
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 12:00
  • Esmenes pressupostos 2016 Reunió amb Subdirectors
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 11:00
  • Reunió amb José Luis Moreno Maicas (San Miguel)
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb Francesc Felipe i SACD (Campanar)
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 09:45
  • Sol.licitar signatura digital a la Conselleria amb la Subdirectora de Llibre
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:15
  • Reunió amb l'Ajuntament de Montroi. Restauració Torre
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:30
  • Reunió amb Juan Vicente Beltran. Gerent Fundació Patrimoni Industrial Sagunt.
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:00
  • Reunió amb l'Ajuntament de Sagunt. tema: Situació Fundació Intustrial de Sagunt.
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • Reunions amb Caps de Servei.
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 16:30
  • Consell d'administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències de València
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:00
  • Lliurament de la Medalla del Consell Valencià de Cultura al Teatre Olympia . Pels seus cents anys d'activitat continuada en pro de l'Activitat teatral. (c/ Museus 3. València)
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • Reunió amb Javier Piñol. Situació Registre Propietat Intelectual.
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 10:15
  • reunió amb l'alcalde de Xert. José Rosendo (delegada SAC). Obres Palau Comptes de Pestagua.
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 09:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Simat de la Valldigna
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 17:00
  • Reunió PayaSOSpital Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:30
  • Reunió amb l'Ajuntament de Guardamar del Segura.
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:00
  • Reunió amb Aveli Roca. Temes; Museu de la Valltorta.
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 13:30
  • Reunió amb Josep Casabo. Director Museu de la Valltorta. Tirig
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 12:30
  • Lliurament Premis als llibres millor editats i a la labor dels llibrers a la Comunitat Valenciana. Assisteix Conseller
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:30
  • Ayto. de Benissuera. Restauración Palau. Antoni Soler Vila.
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • Ayto, Canet lo Roig. (subdirector) de Patrimonio)
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • Pla Estratègic de Cultura Valenciana. (lloc: Sala de Reunions del Conseller)
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 11:00
  • Reunió Subdirecció del Llibre
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:00
  • Reunió Subdirecció de Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 20:30
  • Teatre Olympia. Estrena de l'obra "Escenas de la Vida Conyugal".
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:45
  • Consell de Direcció de CulturArts Generalitat (Lloc la Mesquita)
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:30
  • Visita a los Servicios Territoriales Castellón.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 10:30
  • Exida a Castelló (Matias) San Miguel.
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 18:30
  • Pla estràtegic Cultura Valenciana: Societats Musicals (Mesquita)
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 17:30
  • Possible assistència Presentació Lliure Arqueologia en el Museu d'Història
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 17:00
  • Reunió amb Secretari Autonòmic de Presidència. Tema l'any Raimon.
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:00
  • Frances Torres ( Director Archivo del Reino).
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:30
  • Presentación Proyecto Asociación Circuito de la Moda
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 18:30
  • Consell Rector de l'IVAM
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • Reunió amb Assoiciació Productors Auiovisuals. (Rialto)
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 14:00
  • Pepe Gisbert.
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 13:30
  • reunión con SAc de Turismo (corfirmada con SA Turismo) Reunión Complejo 9 d'Octubre
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • Consejo de Dirección
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 11:00
  • Reunión Coordinación SAC Y Direcciones Territoriales (Edificio Educación 1 piso esalera 4 porta B despacho, al fondo del corredor)
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 10:00
  • Posible reuniones Jefes de Servicio.
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 18:00
  • Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (Agustín Serisuelo 616034062),A. V. Crítics d'Art ( Ángela Montesinos 654710429), A. Galeristes d'Art Contemporani de la CV ( Olga Adelantado 647533416- 963510179 Isabel)
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 16:30
  • AAPV Associació d'Actrius i Actors Professionals Valencians ( Xinmo Solano 607142841)
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 13:00
  • Reunión con Presidente de la Diputación de Valencia. (plaza Manises)
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:00
  • Exposición Tiempos de Melancolia Museo Bellas Artes
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:00
  • La Plaça del Llibre
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 13:30
  • Visita Biblbioteca y Archivo Histórico de Orihuela
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • Patronato Fundación Miguel Hernández. (D.G. no es patrona)
  • Orihuela (Alacant)
 • dimarts, 10 novembre 2015 18:00
  • AVETID Associació Valenciana d'Empreses de Teatre i Circ ( Mª Ángeles Fayos/Minerva 651935929)
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 16:30
  • FULL (Fundació per al Foment del Llibre i la Lectura) (Jesús Figuerola 609426131)
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:30
  • Posible Visita a la seu A.V.Sordos
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:00
  • Posible Reunió Assocació Valenciana del Còmic
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:00
  • Posible reunión con Subdirector General
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 11:30
  • reunió Adolfo Sanmartin. Alcalde de Cervera del Maestre. Acceso al Castillo.
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 20:00
  • Conferencia Ximo Puig en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Hotel SH Valencia Palace.
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 18:00
  • Observatori de les Arts Escéniques (Juli Disla 656465742)
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 16:30
  • MESAV (Mesa Sector Audiovisual Valencià) (Luis Lizarán 615537718)
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 12:00
  • Ayto de Tirig. Pinturas
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • Jefes de Servicio de Cultura. SSTT.
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 10:00
  • Posible reunión Jefes de Servicio.
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 09:30
  • Jornada Inaugural del Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Electrònics .(Organitza AAV i la Universitat de València. (delegació Secretari Autonomic)
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 19:30
  • Festival Internacional Mediometra, La Cabina. (FILMOTECA)
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 16:00
  • reunió amb el Conseller i Blanca Pons Sorolla
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 14:30
  • Almuerzo con Vicerrector de Cultura Vicente Ariño ( La Nau)
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 13:00
  • Reunión ARESPA (Madrid) Delegacion Conseller (José Miguel Rubio Morte y Antonio Coronel
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:30
  • Firma en el Registro de Fundaciones. (Torre 4 1ª planta. Amparo Catalá)
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:30
  • Reunió Alcalde de Santa Magdalena de Pulpis
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:00
  • reunión David Cases . Gremi de Llibreres de Valencia.
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 16:30
  • Reunió amb Alexandre Navarro. tema: Revista "Lletres Valencianes"
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 14:00
  • Almuerzo Fundación para El Fomento de la Lectura
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:30
  • Ayto de Peñiscola.
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • Victoria. Salaviega. Directora de Escena
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 11:00
  • Reunió amb Subdirector de Patrimonio, Jefe Servicio de lo SSTT Castellón, Arturo Zaragoza y Consuelo Matamoros Luis Orts. (Iglesia Arciprestal de Morella).
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:00
  • Sub.Transparencia, inspectora de servicio, SGA, Director San Pio y SGA (Depacho de Subsecretario de Educación)
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • Despacho de expedientes.
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • Almuerzo-Trabajo.
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 18:00
  • con SAC y Plataforma afectado Parc Cultural. (reunió) Delegada por Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 17:00
  • Reunión con SAC La UNIÖ Parc Valltorta-Gasulla.
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 16:30
  • Reunión previa SAC , Dirctor Museo de la Valltorta y Consuelo Matamoros (Tema Parc Cultural Valltorta-Gassulla)
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • Consejo de Dirección
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:00
  • Consejo Rector del IVAM
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • Reunión del Mediometrajes la Cabina. SAC
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 14:30
  • Dinar amb el Secretari de Cultura, Director Museu BBAA. (San Pí V)
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:30
  • noves instal.lacions i d'Aula Museu Ramón Rubio. (Quart de Poblet, Avd. Comarques del País Valencià, 79)
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:00
  • Corts
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 17:00
  • Jornades sobre Literatura i Modernitat. L'AVL. En la Seu del Centre Octubre.
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 11:30
  • Reunió Bibliotecas Especializadas de la G.V. Marina Calatayud (xaro y Miguel)
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 11:00
  • Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 10:30
  • Reunión Jefe de Servicio de Cultura de Castellón. Cristian Llinares (la Jana, la Ermita dels Angels, Vall de Alnocacid, Jerica y Altura).
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:45
  • Reunión con Secretario General Administrativo.
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:30
  • Reunión con SAC
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 12:00
  • reunión Ayto de Picanya
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:00
  • Ayto de Artana . Enrique Vilar Villalba
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 17:30
  • Reunión con Fundacion Eutherpe (Orquesta camara) presentar proyecto de actividades de Música clasica.
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 17:00
  • Reunión con Itbook & Educación & Apps. Javier Pérez Belmonte
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 16:30
  • Trinidad Moreno Cobos. Clásicas y Modernas (Salva y C.Albors)
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 11:00
  • Reunió amb el SAC
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 10:00
  • Reunió amb el Consell Asesor de Arxius. Sala de Juntas de san Miguel de los Reyes (Noemi) (saludara la Directora, si lo permite la agenda)
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:45
  • Reunión en Conselleria, con Secretario General Administrativo (despacho Subsecretario)
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:30
  • Reunión CLAVE. Asociación Valenciana de Escritores y Criticos . Vicente Peiró
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 11:30
  • reunión Alcalde de Rafal.
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 11:00
  • Josep Ivars. Patronaton LLuis Guarner (propuesta de nuevos Patronos)
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 09:45
  • Inaguració Jornades Valencianes de Documentació. Universitat Politècnica de València. Escuela técnica Superior de Informatica. Edificio 1E Salón de Actos.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:30
  • Pepe Benlloch. Plan Nacional de Conservación Patrimonio Grágico. (xaro)
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:00
  • Reunio amb Ayto de Buñol. Juncal Carrascosa. La VI Bienal de las Artes.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • Reunión Subdirección del Libro.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 09:30
  • Reunión Ayuntamiento Picasent con Concha Andrés (Carmen)
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 17:30
  • reunión Ayto. de Guardamar del Segura. Yacimiento Fenicio de la Fonteta y la Rabita Califal.
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 09:30
  • Visita a Culturarts. Visita al Rialto, al Teatro Principal y Viriato con el SAC (punto partida Rialto)
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 15:00
  • Reunio- Almuerzo Nina
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 13:00
  • Jose Ignacio Casar. Proyecto Pinazo.
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:00
  • David Cases. Gremi Llibres de Valencia
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:00
  • Ayto de Picanya,
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 18:00
  • Master de Patrimonio. (Facultad de Geografia e Historia)
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 16:15
  • Reunió Josep Casabo. Director Museo de la Valltorta (susana)
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 15:00
  • Posible Dinar amb SAC i Manuel Aznar revista Laberintos (almuerzo en San Miguel)
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • Consejo de Dirección
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 11:00
  • Reunión Coordinación SAC Y Direcciones Territoriales
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • reunión Cinema Jove con SAC
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 17:00
  • Consejo Rector del IVAM
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 15:00
  • Dinar de treball en el IVAM.
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 13:00
  • Reunión Bibliotecas Especializadas de la GV. Marina Calatayud. (Xaro)
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:30
  • Tema personal
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 13:00
  • Reunión Ayto de Gandia. Plan Especial de patrimonio, Habilitación Solar y tratamiento peatonal de un puente antiguo. Fernando Mut y Vicent Mascarell.
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • D.G. Direcció General de Política Lingüistica amb Editorial Andana.
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 11:00
  • Reunión Subdirección del Libro.
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • Reunión Presentación Edición del Contescoltes del día 16 de cotrubre. Monastir de Santa Mª.
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 17:00
  • Reunión Carmen Pérez García IVC+R
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 16:15
  • Reunión con Felipe Garín/ Consorcio
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 13:00
  • Debate Salvador Chirbes- Nau
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:00
  • Rueda de prensa y presentación de Código de Buenas Prácticas (Teatro Principal)
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 15:00
  • Dinar de Treball
  • València (València)
 • dilluns, 12 octubre 2015 15:00
  • Dinar de Treball amb SAC
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 09:45
  • Acte Institucional del 9d'octubre i lliurament de les altes distincios de la Generalitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 20:30
  • Actes dia Nou d'Octubre.Actuació musical a càrrec de la Capella dels Ministers. Pati Gòtic del Palau
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:00
  • Feria Liber 15. Asistencia a la Feria del Libro (recoger 7:35) y a las (18:18)
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 6 octubre 2015 13:00
  • Alfons García. Periódico Levante
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:00
  • Ayto de Pincanya.
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 11:00
  • Victoria Savelieva. Directora de Escena.
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • Reunión Piere Gerin
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 17:30
  • Joan Gabara. Delegación de Presidencia
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 16:30
  • José Luis Bibliocafe. proponer evento Cultural en Valencia relacionado con el mundo del libro
  • València (València)
 • diumenge, 4 octubre 2015 18:00
  • Teatre de Titelles a càrrec de Lluerna Teatre "Pinotxo el Titella. Patí Gòtic Palau
  • València (València)
 • dissabte, 3 octubre 2015 18:00
  • Contacontes . Els trobadors valencians .Acte nou d'Octubre. Pati Gòtic del Palau Generalitat.
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:30
  • Sala de Expsociones. Inaguración de 150 Valencianos en 15 aniversario de las Provincias. Convento de Carmen. c/ Museo.
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 11:30
  • Inauguració al Palau de la Generalitat d l'Exposició en Commemoració del Centenerai de Pinazo.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:00
  • reunión con Subdirección del Libro.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 00:00
  • Posible asistencia Consejo de Patrimonio.
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 setembre 2015 16:30
  • Reunió en CACSA y Palau de les Arts (SAC, Subsecretaria, Gerente del Palau, Subsecretario y D.G.)
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 13:00
  • reunión con Carles Magraner. Capella dels Ministers
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 12:00
  • l'EATIM de Jesús Pobre.
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:30
  • Entrada del reaig. Jornadas de Puertas Abiertas en el Monasterio de San Miguel.
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:00
  • Consejo de Dirección
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • Reunión Coordinación SAC Y Direcciones Territoriales
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • Con Directora General de Financiación y Fondos Europeos. SAC, Pierre, Frances Felipe. (C/ Palau,14)
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 12:00
  • Visita obras con Fundación Hortensia Herrera (Elena Tejedor) y SAC a la Iglesia de San Nicolas y Colegio Arte Maror de la Seda.
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 10:30
  • Reunió Alcalde de Denia. Castell y rehabilitación Casa Valero de Palma.
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:30
  • José Mª Agramunt
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:45
  • Recepción en "Ca la Vila" y firma en el Libro de Oro del Ayto.
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:00
  • Recepción y Visita a las Termas de Llíria y posterior visita a la fachada de la iglesia de la Asunción
  • Llíria (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 14:00
  • Posible firma en el Registro de Fundaciones( Aceptación Cargo de Les Arta, Llum de les Imatges, Jaume II el Just y Barón de Vallvert.
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 13:00
  • reunión con Subdirección del Libro.
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:00
  • Firma Notaria Aceptación Cargo Capsa,
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 10:00
  • Reunión Jefes de Servicio. Elaboración presupuesto II Fase
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 13:00
  • Ayto de Bellrreguart. tema la casa de la Cultura. (se reunen anteriormente con D.G..de Deportes. confirmada por Clara)
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 12:00
  • Reunión Jorge Hermosilla
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • Alcalde de Betxi. (tema segunda fase del castell 1% del Ministerio). (adelantado por que tienen la reunión con el Ministerio para el 1 de octubre)
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 14:30
  • Subdirector del Libro.
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 14:00
  • Posible reunión Subdirector de Patrimonio.
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • Consejo de Dirección
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 11:00
  • Reunión Previa Equipo de Cultura, con Servicios Territoriales.
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • Sonia Vilar y SAC Presentación proyecto Cultural.
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 10:00
  • Posible Asistencia a Cortes.
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:00
  • Visita. Ayto de Elx.
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:30
  • Horno Romano de Petrer
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:00
  • Visita con SAC a los SSTT de Alicante
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:00
  • Visita Yacimiento Aigües Baixes. Campello (Feliciana Salas) con SAC
  • el Campello (Alacant)
 • dimecres, 16 setembre 2015 13:30
  • reunión Antonio Ariño Universidad
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:30
  • (Acto Policia en la Biblioteca)
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 10:00
  • Reunión Full. Faundacó pel Llibre i la Lectura. (plan Fomento de la Lenctura)
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:00
  • Reunión tema presupuestos
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 10:00
  • Alcalde de Lliria y SAC.
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 16:00
  • Museo de Bellas Artes San Pío V.
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:00
  • reunión Director del Festival de la Cabina. Carlos Madrid.
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:00
  • Reunión Coordinación SAC
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • Consejo de Dirección
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • Homenatge al Presiden Salvador Allende al Palau de la Generalitat.
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • Solemne Acte d'Obertura del Curs Acadèmic. Paraninf de la Universitat de Valencia
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 21:00
  • Casa Museo Pinazo
  • Godella (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • Reunión Directora General de Transparencia y SAC (c/ miguelete, 5)
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 11:00
  • Reunión Candidatura del Vino.
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 17:00
  • Reunión con Secretario Autonómico de Presidencia. (tema CACSA) c/ caballeros 2
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 13:30
  • Acto presentación del Proyecto Ramón Llull. con motivo del VII centenario de la muerte del Filósofo. Organizado por Carles Magraner.
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 10:00
  • Reunión SAC, D.G. Deportes y Carmen Domech
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:30
  • Festa de la Mare de Déu Salut. (salida a las 8:45)
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 13:00
  • Reunión SAC Y Laia Climent, Editorial Tres i Quatre.
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 12:00
  • Reunión Cruz López y Jefa del Servicio de Arquitectura. Territorio Bobal.(candidatura Patrimonio Mundial de la Vid y el Vino.
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 09:00
  • Curso 205-2016 del Fórum Europa. Tribuna Mediterránea. Hotel las Arenas
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 12:00
  • Reunión con SAC y Pere V. (tema red de Bibliotecas.)
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 11:00
  • Reunión con SAC y Aitor Larrabide. Fundación Cultural Miguel Hernández.
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 10:00
  • Reunión SAC y productores Audiovisuales Valencianos
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 19:00
  • Posible asistencia Inauguració de L'Exposició Fotogràfica. Via lacobitana I. Asociación Amigos del Camino de Santiago C.V. (Palau de Pineda. plaza del Carmen,4)
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:30
  • Consuelo Matamoros. Jefa del Servicio de Patrimonio.
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:00
  • Alcalde de Morella y Adolfo San Martin
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:00
  • reunión con Subdirección del Libro.
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 16:00
  • Reunió amb el Conseller, SAC i Santiago Grisolia al CVC.
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • reunión SAC
  • València (València)
 • divendres, 14 agost 2015 18:00
  • Primer acto del Misteri, la Vespra, Basilica de Santa María
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 13 agost 2015 12:00
  • Posible asistencia Sesión Pública del Patronato Rector. Salón de Plenos del Ayto.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 13 agost 2015 10:00
  • Reunión Subdirección de Patrimonio Cultural
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 20:00
  • Inauguración de la exposición PROVA de Javier Codesal. Centro del Carmen.
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 10:00
  • Reunión Salvia Ferrer directora del Festival Intramamurs
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • Posible reunión con Felisa Martínez.
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • Reunión con Subdirectores.
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:00
  • Reunión Ediciones Bromera y SAC. (Ermita)
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 18:00
  • Reunió amb Conseller, SAC i Pau Rausell
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 17:00
  • Reunió Conseller, SAC i Fundació per al Foment del Llibre i la Lectura
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 16:30
  • Reunión SAC, y Gerente Museu (Despacho SAC)
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 13:00
  • Reunión Alcaldesa de les Alqueries. (Delegación Presidente)
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 12:00
  • Jefa del Servicio Archivos. Noemi Galan.
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 09:30
  • Expedientes
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • Consejo de Dirección.
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 10:30
  • Reunión Olga Adelantado. Presdenta Arte Comtemporaneo de la Comunitat Valenciana y Subdirector de Patrimonio.
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 09:30
  • Reunión con Cipria Ciscar.
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 22:30
  • Asistencia Inauguración Sagunt a Escena. Teatre Romà
  • Sagunt (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:00
  • Reunión con Mª sol Sales.
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 10:00
  • Jefe de Servicio de Promoción Cultural.
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:30
  • Conseller i SAC amb l'Associació d'arxivers y gestors de dcoumnests de la Comunitat Valenciana, i el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes.
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 16:00
  • Conseller i SAC, amb Artiestes Visuals de València, Alacant y Castelló, Associació Valenciana de Crístics d'Art, l'Associaico de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 17:00
  • Conseller i SAC, amb Mesa del sector Auiovisual Valencià.
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 16:00
  • Visita Museo San Pio V
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 13:00
  • Conseller y SAC, Reunió Observatori de les Arts Escèniques
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 11:30
  • Conseller i SAC, amb el Col.lectiu de Músics Ovidi Montllor
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 10:00
  • Conseller y SAC ,amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 13:45
  • Jefe de Servicio. José Ignacio Casar.
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 12:30
  • Reunió amb Conseller, SAC i Director de l'IVAM (José Miguel Cortés)
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • Consejo de Direccion (Sala de Juntas)
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 12:00
  • Visita del SAC al Edificio de San Miguel. Presentación del personal
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 10:30
  • Jesús Figuerola y Subdirector del Libro
  • València (València)
 • divendres, 17 juliol 2015 10:00
  • Jesús Figuerola. Editores
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 20:00
  • Inauguración Exposición "Daniel Vázquez Díaz" en la colección Rafael Botí. en el Centro Carmen.
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 12:00
  • Presentación de la Filmoteca d'Estiu
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 11:00
  • José Luis Moreno Maicas
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • Reunión con D.Josep Palomero. Vicepresidente AVL
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 18:00
  • Patronato Misteri d'Elx (casa de la Festa d'Elx).
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 14 juliol 2015 17:30
  • Posible Reunión Alcalde del Ayto. d'Elx
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 14 juliol 2015 12:00
  • Posible reunión solicitada por Jefe de Servicio de Promoción Cultural y Soporte Técnico ( J. Ignacio Casar)
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 09:30
  • Despacho de Expedientes
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 10:00
  • Reunión Gabinete del Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:40
  • Visita al Servicio de Promoción Cultural y Soporte Técnico.
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 09:15
  • Visita al Servicio de Coordinación de Entidades Culturales.
  • València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni Llista completa d'obsequis

05/03/2019 - 06/03/2019

Assistència a l'acte d'homenatge a Carmen Alborch i reunió amb el director general de Belles Arts i el secretari tècnic d'Infraestructures del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  164,00 €
 • Transport
  32,80 €
 • Total 196,80 €
18/12/2018

Reunió amb la directora general del Llibre i Foment de la Lectura Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Transport
  130,96 €
 • Total 130,96 €
13/12/2018

Reunió amb el Director General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Directora Museo de Bellas Artes
Costs
 • Manutenció
  22,20 €
 • Transport
  135,46 €
 • Total 157,66 €
09/12/2018 - 11/12/2018

Acte conmemoratiu 600 aniversari de la Generalitat Valenciana. Londres

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  360,00 €
 • Manutenció
  100,11 €
 • Transport
  541,14 €
 • Total 1.001,25 €
21/11/2018

Reunió amb la directora del institut Ramon Llull. Reunió amb el director de la institució Lletres Catalanes. Coche oficial. Barcelona

Acompanyant/s
 • Subdirector del LLibre, Arxius i Biblioteques.
08/11/2018

Reunió amb el director de Cultura del Instituto Cervantes. Reunió a l'ambaixada d'Eslovaquia. Reunió amb la directora general de Industries Culturals i Cooperació del Ministeri. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Manutenció
  19,90 €
 • Transport
  195,41 €
 • Total 215,31 €
30/10/2018

Reunió amb el director del Instituto de Patrimonio Cultural Español i reunió amb el subdirector de Museos Estatales Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  161,81 €
 • Total 167,51 €
25/10/2018 - 27/10/2018

Inauguració i assistència al Consejo de Patrimonio Histórico Nacional en Elx

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  208,00 €
 • Total 208,00 €
10/10/2018 - 12/10/2018

Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt

Acompanyant/s
 • Subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  602,00 €
 • Manutenció
  54,95 €
 • Transport
  435,10 €
 • Total 1.092,05 €
06/10/2018 - 07/10/2018

Assistència a les Jornades El Maquis en Santa Cruz de Moya (Cuenca)

27/09/2018

Reunió amb el president d'Acción Cultural Española (AC/E) i reunió amb el director general de Belles Arts Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  24,00 €
 • Transport
  143,41 €
 • Total 167,41 €
12/09/2018

Reunions al Ministeri d'Educació i Cultura i al Institut Cervantes Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimonio Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  138,60 €
 • Total 138,60 €
25/08/2018 - 26/08/2018

Assistència a l’Homenatge als espanyols de La Nueve a París (74 aniversari) Paris

Costs
 • Allotjament
  212,84 €
 • Manutenció
  19,50 €
 • Transport
  499,27 €
 • Total 731,61 €
05/07/2018

Reunió amb tècnics del Ministeri de Cultura i Esport Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  4,00 €
 • Transport
  133,60 €
 • Total 137,60 €
20/06/2018 - 23/06/2018

Lliurament dels premis Europa Nostra. Premio Unió Europea de Patrimoni Berlín

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  369,00 €
 • Manutenció
  109,60 €
 • Transport
  572,00 €
 • Total 1.050,60 €
19/04/2018 - 20/04/2018

Reunió en el Victoria and Albert Museum de Londres

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Manutenció
  27,45 €
 • Transport
  496,19 €
 • Total 643,64 €
11/04/2018 - 12/04/2018

Assistència al Consejo de Patrimonio Histórico en Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  158,00 €
 • Transport
  169,60 €
 • Total 327,60 €
20/02/2018 - 21/03/2018

Assistència a la Fira d'Art Contemporani ARCO, organitzada per IFEMA Madrid

Acompanyant/s
 • Gerent del Consorci de Museus
Costs
 • Allotjament
  130,00 €
 • Manutenció
  30,55 €
 • Transport
  175,50 €
 • Total 336,05 €
30/01/2018

Assistència a la Comisió Sectorial de Assumptes Culturals en Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  137,60 €
 • Total 137,60 €
08/01/2018 - 09/01/2018

Reunió amb representant de l'ambaixada i direcció del Museum Victoria and Albert (Londres)

Acompanyant/s
 • Subdirectora del IVCR+i
Costs
 • Allotjament
  178,00 €
 • Manutenció
  103,64 €
 • Transport
  300,42 €
 • Total 582,06 €
21/11/2017 - 22/12/2017

Visita al Victoria and Albert Museum de Londres (Retaule del centenar de la Ploma) reunió amb representant de la ambaixada Londres

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  172,00 €
 • Manutenció
  72,70 €
 • Transport
  426,42 €
 • Total 671,12 €
07/11/2017

Reunió amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural i representants de la Comissió bilateral Generalitat- Ajuntament d'Elx ( Madrid)

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Transport
  133,60 €
 • Total 133,60 €
05/10/2017

Fira Liber. Madrid

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Llibre, Arxius i Bliblioteques
Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 136,00 €
19/06/2017

Reunions a Madrid amb el director del Instituto Cervantes i amb el director general de Belles Arts i Patrimoni Cultural

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Llibre, Arxius i Biblioteques
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Manutenció
  17,27 €
 • Transport
  140,30 €
 • Total 157,57 €
09/05/2017 - 11/05/2017

Bienal Venècia 2017

Costs
 • Allotjament
  400,00 €
 • Manutenció
  117,50 €
 • Transport
  543,04 €
 • Total 1.060,54 €
03/05/2017

Reunions a Madrid Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  276,80 €
 • Total 287,80 €
02/04/2017 - 04/04/2017

Fira Internacional del Llibre Bolonya 2017

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Costs
 • Allotjament
  919,00 €
 • Manutenció
  48,50 €
 • Transport
  492,50 €
 • Total 1.460,00 €
08/02/2017

Reunió a Barcelona amb la Directora Àrea de Mercats. Institut Català de les empreses Culturals. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
13/10/2016

Fira del Llibre. Barcelona. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Cap de servei del Llibre i Biblioteques
08/06/2016

Reunió a Barcelona amb representants del Institut de les Lletres Catalanes i de la Fundació Ramón Llull. Cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Subdirectora General del Llibre, Arxius i Biblioteques
 • Subdirector General de Patrimoni Cultural i Museus
08/06/2016 - 09/06/2016

Reunions a Madrid amb la Subdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes, amb el Instituto Cervantes i amb Acción Cultural Española. I visita exposició el Bosco

Acompanyant/s
 • Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus
Costs
 • Allotjament
  150,00 €
 • Manutenció
  19,60 €
 • Transport
  381,11 €
 • Total 550,71 €
07/10/2015

Fira Liber. Madrid.

Acompanyant/s
 • Cap de servei del Llibre i Biblioteques
Costs
 • Transport
  255,82 €
 • Total 255,82 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Cultura i Patrimoni Llista completa d'obsequis

22/05/2019

Llibre "Ferits pels llibres Fons de bibliòfils a la Universitat de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Històrica de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

07/05/2019

Llibre "Taulelleria devocional d'Alcoi (segles XVIII i XIX)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

07/05/2019

Llibre "FERNAND LÉGER Y LA VIDA MODERNA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/03/2019

Marc de fusta de 32x 23 cm amb diploma. Llibret 2019 Falla Pere Cabanes Comte de Lumiares

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Alpine Renault València. Falla Pere Cabanes Comte de Lumiares

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/03/2019

Llibre "encuadrArte, Un proyecto de arte e inclusión"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Torre Pinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/02/2019

Llibre "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Granada

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/02/2019

Llibre "Francis Montesinos" Catálogo razonado 1972-2003

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francis Montesinos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/02/2019

Llibre "Temps convulsos, Històries i microhistòries en la col·lecció de l'Ivam"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/02/2019

Llibre "Recerques del Museu d'Alcoi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2019

Llibre "Guía Flora del Macizo del Caroig", Oli d'Oliva Verge Extra i mel de Romero de Bicorp.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bicorp

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/01/2019

Llibre " Apunts per a una fuga", Maria Jacarilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

08/01/2019

Llibre "Las mujeres cuentan" XVIII Premi Literari de Narrativa de Dones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció G de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/12/2018

Caixa de cartó amb fullet i làmines:"Lejanías, Arte joven polaco en la colección K. Musial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

27/12/2018

Llibre " Habitar el Mediterrani"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/12/2018

Llibre "Vicente Rodes Aries, El estudio natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/12/2018

Llibre "La catedral de Valencia Historia, Cultura y Patrimonio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/12/2018

Dues samarretes infantils i una bufanda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TVON PRODUCCIONES

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/12/2018

Llibre fitxes "Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes d'acció del CECV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2018

Revista Valenciana d'estudis autonòmics nº63 "40 anys d'autogovern valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2018

Llibre "Hijos de la piedra", de Guillermo Fernández Rojano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Fernández Rojano

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2018

Revista d'Història Moderna 2018 (n. 44), del Departament d'Història Moderna de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament d'Història Moderna, UV

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/10/2018

Llibres "Comercio exterior del libro 2017" y "Comercio interior del libro en España 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de les Càmares del Llibre d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

19/10/2018

Llibre "Laietania Estudis d'aqueologia i d'història"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mataró

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/10/2018

Llibre "Arquitecturas pintadas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

01/10/2018

Llibre "El Ejército en el convento de Santo Domingo de Valencia 175 aniversario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cuartell General Terrestre d'Alta Disponibilitat

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

25/09/2018

Llibres 1 Els colors de l'aire, 2 Arquitectura i art cristià a Aldaia i 3 Fumerals d'Aldaia, de la "Col·lecció Llotgeta de Patrimoni Local"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aldaia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Desptax de la direcció general

13/09/2018

Llibre "Livres rares, Libraire Camille Sourget"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llibreria Camille Sourget de Paris

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/08/2018

Llibres: "Historias de Bombas Gens, Exposición 1" i "Proyecto fotogràfico Bombas Gens, Frank Gómez 2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Per Amor a l'Art

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

11/07/2018

Llibre "Elogio de la procras. Elogi de la procrastinació. In praise of procrastination" de Paula Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/06/2018

Dvd "Arquitecturas para la defensa de la costa Mediterránea (1936-1939)" de Andrés Martínez -Medina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/06/2018

Llibre " L'Alcúdia d'Elx. Plan Director 2017-2029" de Sonia Gutiérrez i Miguel Louis Cereceda (eds.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "Notificaciones" un projecte de Isaías Griñolo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "reinventar el possible accionar l'imaginable"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/05/2018

Llibre "1956/2018 Trajectòria Monika Buch"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/05/2018

Llibre "Llibre Mordassa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/05/2018

Llibre "L'Hospital Sueco-Noruec d'Alcoi. Antoni Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/05/2018

Llibre "De l'Hospital Sueconoruec d'Alcoi a l'Hospital Militar Base de la Vila Joiosa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/04/2018

Llibre "Ceràmica en mans de dona, mirades diverses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

21/03/2018

Còmic "El nostre Arxiu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/03/2018

Dos Cds 2018-4716 Institut Confucio de la Universitat València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/03/2018

LLibre "Moros y cristianos un Patrimonio Mundial IV Congreso Nacional y I Internacional sobre fiestas de Moros y Cristianos TOMO I y TOMO II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabino P Dpto Geografía Hª Universidad de Alicante

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/03/2018

Llibre Fidelitats a Contracorrent. El món dels Martínez Guerricabeitia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València. Fundació G Col·lecció martínez Guerricabeitia

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/03/2018

Llibre "Arcana Imperii" Investigacions en Burocràcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

26/02/2018

Llibre "Parelles de Tiepolo, Rafael Armengol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Arrmengol

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

20/02/2018

Llibre " Algo que decir XXXIX" de varios autors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibañez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

14/02/2018

Llibre "Shadi Ghadirian, Com tots els dies"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/02/2018

Llibre "Memoria 2016" del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitata Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu, direcció

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despax de la Direcció General

02/02/2018

Llibre " Arte Rupestre en la Sierra de las Cuerdas" de Juan F. Ruiz López

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Viceconsejero de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Mutxamel Patrimonio Hidráulico" Aula Riusec

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Art, Arquitectura i Memòria (1954-1974)" de Arcadi Blasco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Església El Salvador de Mutxamel 500 Anys d'Història" de Assumpció Brotons Boix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

24/01/2018

Llibre "Arquitectura religiosa en el municipio de Mutxamel. La Iglesia Arciprestal de El Salvador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "JOC" de Vinz Feel Free i Txema Rodríguez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "ON TRANSLATION"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "IV Convocatòria Premis MARDEL 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "Joan Castejón retrospectiva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Revista "Intermedios" de Acción Cultural Española

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "La deriva de un gesto Post- Romántico" de Hugo Martínez-Tormo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Libro "Actes de comunicació" Pablo Bellot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/01/2018

Llibre "De paisatges, passejos i paisans" de Porcar Lahuerta Varela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/01/2018

Llibre "Jusep Torres Campalans" de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Fundació Max Aub

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

02/01/2018

Llibre " Homenaje a Blasco Ibáñez, varios autores"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibáñez

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

11/12/2017

Llibre " Taula redona una nova Ràdio Televisió Pública Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Llibre- catàleg de l'exposició " Intacta Maria -UNBLEMISHED MARY"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Belles Arts de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Dos publicacions: una de recopilació dels 30 anys de Premis Max Aub i altra un follet facsímil de Lira Perpetua de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Max Aub Segorbe

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

05/12/2017

Llibre "El santuario Ibérico y romano de La Serreta", de Ignasi Grau Mira i altres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre" Encontres en l'estació" Inmaculada Aguilar Civera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibres "Cuadernos del Museo de Transporte nº 22,23 y 24"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre "Paseando por vías y caminos", de César Jiménez Alcañiz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

23/11/2017

Llibre "Guía de Puentes de la Comunitat Valenciana 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cátedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2017

Llibre "Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. Cursos 2013/14 i 2014/2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

22/11/2017

Libro "Consell Escolar de la Comunitat Valencina. Memòria 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/11/2017

Llibre "Comercio interior del Libro en España 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

10/11/2017

Llibre "Comercio Exterior del Libro 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

09/11/2017

Cd Música programàtica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la CV

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/08/2017

Llibre "Cuentos y Leyendas de las Matemáticas" de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora G de Cultura i Patrimoni

11/07/2017

Llibre "Trampas Max Aub", de Pedro Tejada Tello

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Tejada Tello

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

04/07/2017

Llibre "IL·LUSTRE ANECTOTARI. Vida i extraordinàries i portentoses aventures dels i de les professionals de la il·lustració gràfica", pel 20é aniversari d'APIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d'Il·lustradors Valencians

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/07/2017

Llibre "Projecte 3, CMCV", de Manu Blàzquez, Vicente Aguado i Silvia Martí Marí, del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/07/2017

Llibre "IV Convocatòria Premis Mardel 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

31/05/2017

Llibre"Memoria del poder municipal en Villena", de César López Hurtado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/05/2017

Llibre "Com es viu una guerra? La vida quotidiana d'una ciutat de rereguarda", de la Col·lecció València Capital de la República, de Javier Navarro i Sergio Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

18/05/2017

Llibre "Cien años de Administración de las Bellas Artes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx de la Direcció General

03/02/2017

Rèplica en escaiola del bust de la Dama d'Elx. mesures 13 cm x 8 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora de Cultura i Patrimoni

18/03/2016

Palma blanca treballada de aprox. 2 m

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche i Comunidad de la Acequia de Marchena

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Despatx en Sant Miquel dels Reis

18/12/2015

Caja de pastissos de rovell de aprox. 20x15 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: emr Restauración y Conservación

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General de Cultura i Patrimoni

19/11/2015

Cistella de mimbre de 25 cm. de diàmetre aproximat amb dàtils madurs de la palmera recol·lectats en el Palmerar Il·licità

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

Destinatari de l'obsequi: Mª CARMEN AMORAGA TOLEDO

Destinació: Directora General de Cultura i Patrimoni, es comparteix amb el personal de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EDICIONES DESTINO EDICION LIBRO 01/01/2014 01/01/2014 NO
FUNDACIÓN TELEFONICA CHARLA 23/04/2014 23/04/2014 NO
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CHARLAS 01/05/2014 01/05/2014 NO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA JURADO 01/10/2014 01/10/2014 NO
UNIVERSITAT DE VALENCIA PERSONAL EVENTUAL 15/04/2010 03/04/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION INTERDEP FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS VOCAL 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DEL LIBRO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
JUNTA CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRESIDENTA 09/07/2015
COMISIÓN MIXTA IGLESIA (Inactivo) VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE ARCHIVOS VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA (Inactivo) PRESIDENTA 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE TEATRO Y DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Inactivo) MIEMBRO 09/07/2015
CONSEJO ASESOR DE BIBLIOTECAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTA 09/07/2015
CULTURARTS GENERALITAT - CONSEJO DE DIRECCIÓN VOCAL 09/07/2015
INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM) - CONSEJO RECTOR VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - JUNTA RECTORA PRESIDENTA 09/07/2015
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓ DE LA C V LA LLUM DE LES IMATGES VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓ DE LA C V JAUME II EL JUST VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN PRESIDENTA 09/07/2015
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SAGUNTO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
FUNDACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GANDÍA VOCAL 09/07/2015
FUNDACIÓN PERE COMPTE VOCAL 09/07/2015
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CATEDRALES PRESIDENTA 09/07/2015
PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO VOCAL 09/07/2015
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - COMISIÓN PERMANENTE VOCAL 09/07/2015
PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 09/07/2015
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - COMISIÓN EJECUTIVA MIEMBRO 09/07/2015
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO VOCAL 09/07/2015
LLUÍS GUARNER - PATRONATO VOCAL 09/07/2015
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - PATRONATO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - PATRONATO VICEPRESIDENTA 09/07/2015
PALMERAL D'ELX - PATRONATO VOCAL 09/07/2015
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA.- ALTO PATRONATO VOCAL 09/07/2015
PREMIO DE LAS LETRAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA 09/07/2015
CACSA .CONSEJO ADMINISTRACIÓN "CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS" MIEMBRO 09/07/2015
EPSAR. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. CONSEJERA 09/07/2015
OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CV REPRESENTANTE 09/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 40.979,99 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.250,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 52.715,65 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.