alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Eduardo Roca Hernáiz

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Tributs i Joc
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 30/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 21/07/2015 DOGV

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tributs i Joc és el centre directiu al qual corresponen totes aquelles funcions que la Generalitat té atribuïdes en matèria d'ingressos tributaris i altres matèries d'índole fiscal, que no es troben atribuïdes a l'Institut Valencià d'Administració Tributària en la seua normativa reguladora, o es referisquen a les reclamacions economicoadministratives, així com en matèria de joc, incloent-hi entre altres, les següents:

 • L'estudi i elaboració de les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l'emissió d'instruccions i circulars per al seu compliment, i la interpretació d'aquestes normes, a través de la resolució de consultes o emissió d'informes.
 • L'anàlisi, estudi i informe d'aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana, i l'elaboració de les propostes de política fiscal.
 • L'elaboració de les estimacions pressupostàries d'ingressos la gestió dels quals siga de competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d'execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
 • L'avaluació de les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d'actuació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària per a la seua elevació a l'aprovació per la persona titular de la conselleria, i l'avaluació de les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents d'aquest institut en l'àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.
 • La participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • L'elaboració de les propostes de resolució dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària.
 • L'elaboració de les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria tributària davant el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets dels ciutadans o dels contribuents.
 • L'elaboració d'informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l'àmbit fiscal.
 • La supervisió del sistema d'atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació dels serveis en l'àmbit tributari, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l'àmbit de funcions de la Direcció General.
 • L'elaboració dels models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.
 • El manteniment de la informació dels portals tributaris i d'altres instruments d'assistència, divulgació i informació en matèria tributària.
 • Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions de la Subdirecció General de Joc, els actes de les quals no esgoten la via administrativa.
 • Efectuar les funcions corresponents a les competències que la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, i altres normes específiques en matèria de joc assignen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, i que no estiguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assignen reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 25 octubre 2018 09:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 08:00
  • Consell Superior de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 22 octubre 2018 18:30
  • Reunió amb el Conselller
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:00
  • Reunió amb la DG Habitatge
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 12:00
  • Comissió de Joc
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 09:00
  • Reunió amb la Subsecretaria de la Conselleria d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:30
  • Reunió amb al Director General d´Habitatge
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb la Directora General de l´Advocacia
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 10:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 10:00
  • Visita al Saló de Joc "Ateneo"
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:30
  • Reunió amb la Directora General de Pressupostos
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 08:30
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • Reunió amb el Conseller i DGTIC de Presentació del CHATVOC
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 08:00
  • Grups de Treball del Consell Superior de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 setembre 2018 16:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Model Econòmic
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 13:30
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda sobre Decret de l´IVAT
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 09:30
  • Reunió de Joc amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 12:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 11:30
  • Reunió amb el Conseller i la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 09:30
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:00
  • Reunió amb la Subdirectora General de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:00
  • Reunió amb la DG Pressupostos
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 11:30
  • Consell Territorial de l´AEAT
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 09:00
  • Reunió de coordinació estadística IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 08:00
  • Consell Superior de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 juliol 2018 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 08:00
  • Grups de Treball de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb la Sindicatura de Comptes
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 10:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 09:00
  • Reunió coordinació estadística IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb la DG Pressupostos
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:30
  • Reunió amb la DG de Funció Pública
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 09:30
  • Reunió amb la DG de Prevenció d´incendis forestals
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 11:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:00
  • Reunió amb el Col.legi Notarial
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:15
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 10:30
  • Visita al punt d´atenció de la Campanya de la Renda del municipi de Altea
  • Altea (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 09:30
  • Visita al punt d´atenció de la Campanya de la Renda del municipi de Santa Pola
  • Santa Pola (Alacant)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:30
  • Visita al punt d´atenció de la Campanya de la Renda del municipi de Chelva
  • Chelva (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:30
  • Consell Rector de l´Institut Valencià d´Administració Tributària
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 09:30
  • Reunió amb la DG Prevenció d´incendis forestals
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:00
  • Visita al punt d´atenció de la Campanya de la Renda al municipi de l´Alcora
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • Reunió amb la DG Indústria i Energia
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:00
  • Reunió amb l´Adbocacia de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 11:00
  • Visita punt d´atenció de la Campanya de la Renda
  • Segorbe (Castelló)
 • dimarts, 29 maig 2018 08:30
  • Visita punt d´atenció de la Campanya de la Renda
  • Busot (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda.
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:30
  • Visita al Punt d´atenció de la Campanya de la Renda en el municipi de Albaida
  • Albaida (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • Visita al Punt d´atenció de la Campanya de la Renda en el municipi de Chiva.
  • Chiva (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:00
  • Reunió d´informàtica
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • Reunió Beneficis Fiscals
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:00
  • Visita al punt d'atenció de la Campanya de la Renda de l'Ajuntament de Sant Mateu
  • Sant Mateu (Castelló)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • Reunió d´Informàtica
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:00
  • Reunió Beneficis Fiscals
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:30
  • Inauguració Campanya de la Renda amb el Conseller i AEAT
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:30
  • Reunió coordinació estadística amb l´IVAT
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 08:00
  • Reunió de Inspecció Tributària
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • Reunió de Bingo Electrònic
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 08:30
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • Firma de Conveni amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 11:30
  • Reunió amb la Secretaria Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • Reunió amb el Director General de DGTIC y la Secretaria Autonòmica
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:30
  • Reunió amb la Secretaria Autonòmica
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:30
  • Grups de Treball del Consell Superior de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:00
  • Reunió DGTJ i l´IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la Secretaria Autonómica i el Director General de Tecnologies de la Informació
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 10:00
  • Consell Territorial de l´AEAT
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 10:00
  • Reunió amb la Secretària Autonómica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • Reunió coordinació estadística IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:00
  • Jornada Lluita contra el Frau
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 09:00
  • Reunió amb Standard & Poor´s
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 09:00
  • Consell Superior de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 abril 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 09:00
  • Reunió amb l´EPSAR
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 12:30
  • Reunió amb Secretària Autonòmica d´Economia
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • Reunió de coordinació estadística amb el IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 12:30
  • Reunió amb el Director General de l´Agència de Seguritat i Emergències i amb l´Advocacia
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:00
  • Reunió amb els Directors de les Delegacions de l´IVAT d´Alacant i Castelló
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 09:00
  • Reunió de Tributació de màquines
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • Reunió amb FICH a l´IVF
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 13:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:30
  • Reunió sobre Departament Informàtica Tributària
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:30
  • Reunió amb el Conseller d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 13:30
  • Reunió periòdica amb la Subsecretària
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:00
  • Reunió de coordinació estadística amb l´IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 12:30
  • Reunió amb Advocacia de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:30
  • Reunió amb el CES
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:00
  • Reunió coordinació estadística IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 13:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 11:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • Reunió coordinació estadística IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • Reunión con la Secretaria Autonómica de Hacienda
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:00
  • Reunión coordinación estadística IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:30
  • Coordinació Inspecció Tributària
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • Reunión de coordinación IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 11:30
  • Reunió amb l´Agència Tributària
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • Comisió de Joc
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:30
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 09:30
  • Reunión coordinación Inspección Tributaria
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:30
  • Reunión periódica con la Subsecretaria
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:00
  • Reunión Coordinación Estadística con IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 12:00
  • Reunión con el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • Reunió de coordinación IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 10:00
  • Consell Rector de l´IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT i DGTJ
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • Consell Territorial amb l´ AEAT
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:00
  • Presentació pàgina Web de l´IVAT al Conseller i Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT-DGTJ
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 13:30
  • Reunió periodica amb la Subsecretaria
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 11:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 09:00
  • Reunió de coordinació IVAT i DGTJ
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 17:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb la Direcció General de Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 18 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb el Subsecretari de la Consellleria de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:30
  • Reunió sobre les Oficines Liquidadores
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 13:30
  • Reunió periòdica amb Subsecretaria
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 10:00
  • Reunió sobre Models Tributaris
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:00
  • Reunió de Coordinació entre IVAT i DGTJ
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 13:30
  • Reunió amb la Subsecretària
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:30
  • Reunió amb Advocacia de la Conselleria d´Hisenda y Model Econòmic
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 11:30
  • Reunió Llei de Taxes
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • Reunió de Valoració
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • Reunió coordinació DGTJ e IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:30
  • Procediment que s'ha de seguir en el cobrament de deutes amb entrega d'obres d'art
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 13:30
  • Reunió amb la Subsecretària de C. Hisenda i Model Econòmic
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:30
  • Ple del Consell Valencià de l´Emprenedor
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb la DG Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 11:30
  • Reunió amb Funció Pública
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Directora General de Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:30
  • Reunió amb FEPROVA
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:00
  • Comissió Executiva del Consell Valencià de l´Emprenedor
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 09:30
  • Reunió de Valoració
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 10:30
  • Reunió sobre Taxa Turística
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • Reunió DGT-IVAT
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb Servei d´Inspecció
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • Reunió Coordinació DGTJ- IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 13:30
  • Reunió sobre Oficines Liquidadores
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 08:30
  • Reunió amb la Subsecretària d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:00
  • Comissió de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 08:30
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb el Comité Econòmic i Social sobre Llei d´acompanyament
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 13:30
  • Reunió periòdica amb la Subsecretària de la C. Hisenda i Model Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb els representants de Joc sobre la Llei de Joc
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 10:00
  • Reunió Llei de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • Reunió SERVEF
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • Cloenda Màster Tributació en la Universitat d´Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 setembre 2017 17:00
  • Reunió Taxa Turística amb HOSBEC
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • Reunió: Impost Turístic
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 09:30
  • Transmissió dels protocols notarials a la Conselleria de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:45
  • Reunió amb la AEAT
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 08:30
  • Comissió delegada del Consell d´Hisenda i Assumptes Econòmics
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • Consell de Polítiques de Joc
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 09:30
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 17:30
  • Reunió Llei de Mesures
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Federació de Pilota Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 10:30
  • Reunió Pressupost IVAT 2018
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:00
  • Reunió amb el Subdirector General de l´IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 10:00
  • Reunió explicació Llei de Taxes
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 11:00
  • Reunió Pla Estratègic Agència Tributària
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 14:15
  • Reunió amb la Subsecretaria sobre Llei de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb la Agència Tributària de Catalunya
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 13:30
  • Reunió amb la Subsecretària d´Hisenda
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 08:00
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 13:00
  • Noves instalacions de COMATEL
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:00
  • Reunió de Joc Fiscal
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 08:00
  • Reunió amb el Director General de Canvi Climàtic
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 12:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 10:30
  • Acte reconeixement d´empreses col.laboradores Asindown
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 17:00
  • Reunió sobre la Llei de Joc
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 13:30
  • Consell Rector del IVAT
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 12:00
  • Reunió amb el Director General de Canvi Climàtic
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Federació de Pilota Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 13:30
  • Reunió amb la Subsecretària
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:30
  • Reunió amb el Conseller: Llei de Joc
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc: Llei de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 14:00
  • Fira EXPOJOC
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:00
  • Visita amb el Conseller a ILUNION y ONCE
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:00
  • Fira EXPOJOC
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 09:30
  • Reunió amb la Unió Gremial
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 13:30
  • Reunió amb el Director de EXPOJOC
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 12:30
  • Reunió Llei de Joc
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 11:30
  • Firma de Conveni amb l´Ajuntament
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 09:00
  • Reunió de Joc Fiscal
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:30
  • Reunió amb el President de l'Agrupació Llevantina de Venedors al detall de Carburants i Combustibles
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 09:30
  • Reunió amb Alfons Puncel (Subsecretari C. Transparència)
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 08:30
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 11:00
  • Reunió amb el Director del IVF i amb el Delegat Especial de la AEAT
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:00
  • Reunió amb el Director General de Canvi Climàtic (Joan Piquer)
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:30
  • Reunió amb CEV (Confederació Empresarial Valenciana)
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:30
  • Reunió amb la Secretaria Autonòmica d´ Hisenda
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:30
  • Consell Territorial de la AEAT
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • Reunió amb el Gerent d´EPSAR
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:00
  • Reunió amb l´Agència Tributària de Catalunya
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:00
  • Reunió de Joc Fiscal
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la D.G. Patrimoni
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 10:00
  • Reunió de Joc
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • Reunió CIERVAL-SERVEF-CURSOS DE FORMACIÓ
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 13:00
  • Reunió amb el Conseller d´Hisenda i la Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:30
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:30
  • Inauguració del Conseller de Campanya Renda 2016
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:00
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la Direcció General de Funció Pública
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:00
  • Reunió amb José Cross
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:00
  • Firma del Conveni de multes amb l´Ajuntament
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • Consell Rector del IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 13:00
  • Reunió amb el Conseller d´Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 13:00
  • Reunió amb la Secretaria Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • Reunió Actuacions conjuntes amb la DGTIC
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 12:00
  • Reunió de Joc Fiscal
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 09:00
  • Reunió periòdica con DGTIC. Seguiment actuacions conjuntes
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:30
  • Firma de conveni de col.laboració amb el Conseller entre la Generalitat Valenciana i AERAF
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:30
  • Reunió Comisió Interna Oficines Liquidadores
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:00
  • Reunió amb l´Abogacia de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 10:30
  • Jornada de Resolució de conflictes en l´àmbit tributari.
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • Reunió amb el Conseller d´Hisenda i la Inspectora dels Servicis del Ministeri d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 09:00
  • Visita Anual Agència de Calificació Standard and Poor´s
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 09:00
  • Consell Superior AEAT en Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 abril 2017 17:00
  • Conferència de Model Econòmic
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 12:30
  • Reunió sobre Edifici PROP. Condicionament campanya renda 2017
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 09:00
  • Visita de la Inspecció dels Servicis de la Inspecció General del Ministeri d´Hisenda i Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 12:30
  • Reunió amb CIERVAL i CEV i amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 16:30
  • Jornada Asociació Espanyola d´Asesors Fiscals.
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 09:30
  • Reunió amb l´Agència Fitch
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 12:00
  • Reunió amb el IVF
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:30
  • Reunió Decret-Llei SGR
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 10:30
  • Reunió IVA PPD AEROCAS
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 08:00
  • Grups de Treball de Coordinació normativa i d´ Intercanvi d´informació de l´AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • Reunió a la AEAT
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 10:30
  • Reunió amb CIERVAL
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:15
  • Reunió preparatoria reunió amb CIERVAL
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 12:00
  • Reunió de Joc Fiscal
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:00
  • Reunió amb Intervenció
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:30
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:00
  • Reunió de Recaptació
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:00
  • Reunió amb el Director General de Tecnologies de l´Informació
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • Reunió de Joc Fiscal
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:00
  • Implantació sistemes d'informació SAP
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb la Conselleria de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb la Secretaria Autonómica: Creació página web tributaria
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:30
  • Reunió amb Subsecretaria sobre Atenció Telefònica
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 17:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • Consell Rector IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:30
  • Reunió amb la Secretaria Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • Reunió "Compromisos via telemàtica IVAT" amb la DGTIC
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb el Departament de Gestió del IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb el Departament d´Informàtica del IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb el Departamento d´Inspecció del IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb el Departament de Valoració del IVAT
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb el Delegat Territorial de l´ONCE a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:00
  • Reunión amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • Programació actuacions conjuntes entre l´IVAT i la Direcció General de Tecnologies de la Informació
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 11:30
  • Reunió sobre IVAT
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:00
  • Sistema de col•laboració IVAT-AVFGA
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • Reunió amb el CEF
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 10:00
  • Reunió de coordinació dels òrgans de Direcció de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda,
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:30
  • Reunió amb LEFEBVRE
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • Reunió: Conveni cobrament de multes
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 13:30
  • Consell de Direcció: Monogràfic Recursos Humans
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 17:30
  • Consell de direcció: Monogràfic fons europeus.
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • Reunió aspecte Fiscal de la Llei de Joc
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:00
  • Reunió AEROCAS
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 09:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica sobre Reforma Tributària
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 12:00
  • Reunió de coordinació dels òrgans de Direcció SA Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 17:00
  • Iniciatives parlamentàries tributs
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 13:00
  • Reunió amb l´Associació Empresarial Hostelera
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 16:00
  • Sector Públic
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:30
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència i CIERVAL
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:00
  • Consell de direcció amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 08:00
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 2 desembre 2016 08:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 11:30
  • Reunió amb el President de la Comissió Fiscal del Col.legi d´Economistes de València.
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 13:00
  • Reunió con el Conseller d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb Grup Parlamentari Podemos
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 16:00
  • Jornada Nou Sistema Informàtic Comptable
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • Jornada Nou Sistema Informàtic Comptable
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 11:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • Reunió Estudi Informe de la Sindicatura
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 08:00
  • Grups de Treball AEAT Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 22 novembre 2016 10:30
  • Conversió de l'IVAT d'Organisme Autònom a Entre Públic
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:00
  • Reunió continuació del dia 3 de novembre sobre Reforma del Sistema Tributari
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:30
  • Reunió sobre Revisió d´Esmena de Podemos relativa a Reforma Tributària.
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:00
  • Conferència en el Col.legi d´Economistes de València
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb AEROCAS
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb l´Ajuntament de València sobre el Conveni
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:30
  • Conveni amb l´Ajuntament de València
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 17:00
  • IVA de AEROCAS
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:30
  • Consell Territorial amb la AEAT
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 13:00
  • Presentació Pressupostos acompanyant el Conseller
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:15
  • Reunió amb el Delegat del Consell per al Model Social Valencià
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • Presentació Bingo Electrònic
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • Jornada Informativa Firma Electrònica
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 10:00
  • Reunió preparatòria Forum Expansió "Reforma del Sistema tributari Valencià"
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 08:30
  • Reunió en la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 08:45
  • Reunió amb DG de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • Reunió coordinació òrgans de Direcció SA Hacenda
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 08:00
  • Reunió amb la Subdirectora General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 08:30
  • Consell Superior AEAT Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:00
  • Reunió DG Tributs i el IVAT
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 08:30
  • Reunió amb la DG Desenrotllament Rural i Política Agrària sobre Beneficis Fiscals per a qüestions ambientals
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 12:00
  • Comissió Valenciana de Joc
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 12:00
  • Comissió Valenciana de Joc
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • Exposició Llei de Mesures Exercici 2017 a la COMPERPI (Comissió de Programació Econòmica Regional i Plans d'Inversió)"
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 10:00
  • Reunió coordinació órgans de Direcció de la SA Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 12:00
  • Reunió amb les Associacions de Casinos
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb les Associacions de Bingo.
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb la Interventora. Comptabilització del pendent d´aplicar.
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:30
  • Grups de Treball de la AEAT de Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 09:30
  • Reunió amb el Director de l´ Aeroport de Castelló
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 13:00
  • Clausura del Curs de personal A2.
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:30
  • Ponència al Curs de personal A2 de "Novetats Tributàries de la Llei de Mesures"
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 12:00
  • Entrega d´Informe de la Comissió d´Experts al President de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 10:00
  • Actualització d'assumptes i línies d'actuació
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 08:30
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 18:00
  • Reunió Llei de Mesures amb el Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb el Departament d´Inspecció del IVAT sobre el tema de l´or.
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb el servei de Recaptació de la AEAT
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica i els Directors Generals.
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 12:00
  • Reunió: Portal de Transparencia
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 11:30
  • Reunió amb el Conseller, Secretària Autonòmica i Subsecretaria
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 08:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 12:00
  • Reunió amb Hermanos Ros, S.L.
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:30
  • Reunió amb el Director General de l´ Agència de Seguretat i Comissari de Policia Nacional
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:00
  • Reunió de coordinació Relacions amb la UE i Acció Exterior
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 08:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • Consell Rector del IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 13:00
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 17:30
  • Comissió d´Experts
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 13:30
  • Reunió Coordinació de Tecnologies de la Informació amb la Direcció General de Tributs i Joc
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:00
  • Despatx amb la Directora General de Patrimoni
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • Constitució de la Comissió de Modificació de la Llei de Mecenatge.
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 09:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 18:30
  • Despatx de membres de la Comissió d´Experts amb el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:00
  • Reunió Llei de Taxes
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 17:30
  • Comissió d´Experts
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 13:30
  • Reunió Sector Audiovisual
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:30
  • Reunió Llei de Joc
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:30
  • Comissió d´Experts
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 13:00
  • Reunió amb el Col.legi de Notaris
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:30
  • Despatx amb José Cross
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 08:00
  • Reunió amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • Reunió amb la Interventora General
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • Reunió amb el Degà de la Facultat d´Económiques: Becaris universitaris.
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • Reunió sobre Llei Valenciana de Mecenatge
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:00
  • Reunió en la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 09:00
  • Reunió amb José María Álvarez-Coque (UPV)
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 11:00
  • Reunió sobre Utilització Firma Electrònica
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:00
  • Consell Rector del IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:00
  • Reunió de la Direcció General de Tributs i Joc
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • Comissió d´Experts
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 08:00
  • Grup de Treball de Coordinació Normativa e Intercambi de Informació del Consell Superior de Gestió Inmobiliaria
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 maig 2016 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 10:00
  • Comissió d´Experts
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • Reunió amb la Confederació Empresarial Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • Expojoc
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:00
  • Expojoc
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • Reunió amb FEVES
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:00
  • Reunió amb la DGT-IVAT
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 12:00
  • Reunió amb el Gerent de l´Entitat de Sanejament d´aigües residuals de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 17:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 09:00
  • Reunió Podemos, Juan Martín Queral i la Secretaria Autonòmica
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • Comissió d´Experts
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 12:00
  • Reunió sobre Modificació Impost Activitats Medioambientals
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 09:00
  • Reunió del IVAT i DGT
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 13:30
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 08:00
  • Consell de Polítiques de Joc
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:00
  • Presentació Campanya Renta
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:30
  • Presentació Campanya Renta
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:00
  • Reunió amb l´Inspector dels servicis de Madrid.
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • Despatx amb la Subdirecció General de Joc
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • Reunió amb Intervenció General
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 09:30
  • Reunió amb Tesoreria
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • Reunió amb el Servei de Assumptes Generals i Econòmics i Personal de Tecnologies de la Informació
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 17:30
  • Reunió sobre el Personal Informàtic
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 09:00
  • Reunió de la D.G. Tributs i Joc
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 13:00
  • Reunió amb la Abogacía General
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:30
  • Despatx amb la D.G. Funció Pública
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 13:00
  • Reunió amb la Presidenta del TSJCV
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 11:00
  • Presentació de la Comissió d´Experts amb el President de la Generalitat.
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:30
  • Presentació de la Comissió d´Experts amb el Conseller d´Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:00
  • Reunió DGT i IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:00
  • Consell Rector IVAT
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 09:00
  • Reunió DGTJ i IVAT
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 11:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 09:00
  • Reunió amb el Col·legi de Notaris
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 08:00
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • Reunió sobre la Modificació del ROF
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:00
  • Reunió Mesures per a reduïr el IBI al àmbit energetic
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:00
  • Reunió DGT-IVAT
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 12:00
  • Despatx amb José Cross
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 10:00
  • Despatx amb la Secretaria Autonómica d´Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:00
  • Consell Territorial de la AEAT
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:00
  • Consell de Direcció de la Conselleria d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 10:00
  • Reunió amb la Interventora General
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:00
  • Reunió amb la Consellera de Justicia
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 09:00
  • Reunió amb Inspecció de la AEAT
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 08:30
  • 11 Seminari Juridic-Fiscal al Rotary Club Torrevieja
  • Torrevieja (Alacant)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • Reunió amb la Abogacía de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • Despatx amb José Cross
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:00
  • Reunió amb la Subdirecció de Joc
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 09:00
  • Reunió Standard and Poor´s en IVF
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 08:00
  • Consell Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 12:00
  • Consell Rector de constitución IVAT
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 13:00
  • Reunió de Valoració
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 18:00
  • Comissió d´Experts per a la Revisió Normativa
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • Desdeyuni Forum Europa: Conferència Conseller d´Hisenda
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 13:00
  • Reunió amb Confederació Empresarial Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 12:30
  • Reunió amb Funció Pública
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb FEVES (Federació d´Empreses Valencianes d´Economía Social)
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 10:00
  • Reunió Valoració: Comprobació valors
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb José Cross
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • Comissió d´experts
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:00
  • Joc
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 13:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • Projecte Normatiu Preus Públics Conselleria Justicia
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:30
  • Amb Subsecretaria de C. Hisenda. Tema: Personal
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:30
  • Segell de Qualitat Lingüística Empreses Privades. Bonificacions Fiscals
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica. Tema: IVAT
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:30
  • Reunió amb el Director General de l´Aigua
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 08:00
  • Jornada Cuatrecases
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 12:30
  • Funció Pública
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:30
  • Reunió amb Informàtica
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 09:00
  • Reunió setmanal amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:30
  • Reunió amb la Decana Autonòmica dels Registradors, Dª. María Emilia Adán
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:00
  • Reunió amb la SA de Modelo Econòmic i Financiació, Dª. Ángeles Cuenca
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 09:30
  • Ingressos pendents d´aplicar.
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 09:00
  • Reunió amb els caps de servici de la DGTJ
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 09:00
  • Reunió amb els Caps de Servici de la Direcció General de Tributs i Joc i el IVAT
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:30
  • Reunió amb el Sindicat UGT
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 09:30
  • Reunió amb el Ajuntament de València
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 11:00
  • Despatx amb la Subsecretària d´Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 09:00
  • Reunió setmanal DGTJ i IVAT
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:30
  • Coordinació dels Directors Generals de Tributs i Joc, Pressupostos i Tecnologíes
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 13:00
  • Amb el Conseller d´Hisenda i Administració Pública
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:15
  • Amb la Sotsecretària de la Conselleria d´Hisenda i Administració Pública
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 10:00
  • D. Manuel Cabrera (Delegado Especial AEAT)
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 09:00
  • D. Inocente Altozano (President del TEAR)
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 13:00
  • Reunió con D. Inocente Altozano (President del TEAR)
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 09:30
  • Visita amb el Conseller d´Hisenda a la Subdirecció General de Joc i a les dependències de la Direcció General de Tributs i Joc i Direcció Territorial de València
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 08:00
  • Consejo Superior de la AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • Consejo de Dirección Conselleria Hacienda
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:15
  • Plan de Trabajo del IVAT
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • Inspectores de Tributos
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:30
  • Contabilidad Ingresos pendientes de aplicar.
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:30
  • Joc
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 10:00
  • Reunió con UGT
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:00
  • Comisión de Juego
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • Con la Secretaria Autonómica de Hacienda y el Delegado Especial de la AEAT
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 16:30
  • Función Pública
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:30
  • Consejo de Dirección Conselleria de Hacienda
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 13:00
  • Abogacía General de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 08:00
  • Reunión con Directores Generales de las Comunidades Autónomas
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:30
  • Órdenes de Valoración
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • Reuniones de Juego con la Subdirección General de Juego.
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:00
  • Reunión sobre el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT)
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 08:30
  • Reunión con los Jefes de Servicio de la Dirección General.
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:30
  • Consejo Territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 10:00
  • Reunión con Director General de Tecnologías de la Información
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 09:00
  • Presentación Presupuestos
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:00
  • Presentación de los Presupuestos
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 novembre 2015 11:30
  • Director Agencia de Seguridad y Comisario de la Policía Autonómica
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 10:00
  • Consejo Dirección
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • Reunión con la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • Sesión de la Ley General Tributaria
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 13:30
  • Tasa por Hospedaje
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:30
  • Con la Secretaria Autonómica Hacienda
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • Dirección Territorial de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en Alicante
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:30
  • Reunión del Consejo Económico y Social (CES)
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 08:00
  • Consejo Superior de Gestión Tributaria AEAT
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:00
  • Javier López-Mora (CIERVAL)
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • Reunión con Club Convergentes (Juego)
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:45
  • Instituto Valenciano de Finanzas
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 11:30
  • Reunión con CEJUEGO
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 09:30
  • Marina Real Juan Carlos I
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 09:00
  • Reunión en Secretaría Autonómica con Dª. Clara Ferrando
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 09:00
  • Grupo de Trabajo del Consejo Superior para la dirección y coordinación de la gestión tributaria de la AEAT.
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:00
  • Reunión con el Presidente del TEAR
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:30
  • Reunión con Interventores y Directores Territoriales de Alicante y Castellón
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:30
  • Jornada "Percepción del Juego. El Juego Online: Alternativa de ocio o Problema social" de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 09:00
  • Reunión Milagros Montalvo (Inspectora AEAT)
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 21:00
  • Cena XXX Aniversario de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 23 setembre 2015 09:00
  • Expojoc
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 09:00
  • Expojoc
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:00
  • Oficinas Liquidadoras
  • València (València)

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

18/12/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,66 €
 • Total 150,66 €
22/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,15 €
 • Transport
  149,26 €
 • Total 164,41 €
16/11/2018

Sessió Extraordinària del Ple del Consell Superior de l´AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  164,83 €
 • Total 180,83 €
08/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  151,21 €
 • Total 159,21 €
23/10/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  151,76 €
 • Total 157,96 €
18/09/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,41 €
 • Total 165,41 €
17/07/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  187,20 €
 • Total 187,20 €
12/07/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  188,85 €
 • Total 200,85 €
11/04/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  143,25 €
 • Total 155,25 €
19/12/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  155,95 €
 • Total 155,95 €
17/10/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  160,78 €
 • Total 160,78 €
12/09/2017

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,75 €
 • Transport
  152,58 €
 • Total 173,33 €
12/09/2017

Consell de Polítiques de Joc

Acompanyant/s
 • Amparo Gálvez- Subdirectora General de Juego
Costs
 • Transport
  128,00 €
 • Total 128,00 €
11/07/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,45 €
 • Transport
  169,08 €
 • Total 179,53 €
24/05/2017 - 25/05/2017

Reunió amb l´Agència Tributària de Catalunya en Barcelona

Costs
 • Allotjament
  175,51 €
 • Manutenció
  94,40 €
 • Transport
  156,98 €
 • Total 426,89 €
05/04/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  7,50 €
 • Transport
  194,83 €
 • Total 202,33 €
13/12/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,23 €
 • Total 150,23 €
23/11/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,14 €
 • Total 164,14 €
18/10/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,74 €
 • Total 164,74 €
04/10/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,80 €
 • Transport
  152,59 €
 • Total 161,39 €
19/07/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,50 €
 • Transport
  154,34 €
 • Total 159,84 €
08/06/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,94 €
 • Total 165,94 €
12/05/2016

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  151,04 €
 • Total 165,04 €
07/04/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  153,78 €
 • Total 159,48 €
02/03/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,50 €
 • Transport
  150,42 €
 • Total 158,92 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la Subdirecció General de Joc de la Direcció General

20/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´ Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la Subdirecció General de Joc de la Direcció General

05/01/2018

Botelles mostra d´oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CIRSA

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Us particular

18/12/2017

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

15/12/2017

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

14/06/2017

Rellotge Marca Kero adaptat per a invidents

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Particular

09/01/2017

Botella de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa de Joc Grup R. Franco

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la DG Tributs i Joc i el personal del IVAT

20/12/2016

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

16/12/2016

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

21/12/2015

Botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recreatius Franco

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la DGT y SSTT València

21/12/2015

Botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la DGT y SSTT València

21/12/2015

Botelles de vi y cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Assessors Fiscals Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment por sorteig entre el personal de la DGT y SSTT València

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC FUNCIONARI DEL COS D'INSPECTORS DE TRIBUTS 16/09/2002 21/07/2015 SI

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 48.852,29 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 7.121,62 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.901,11 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 79.629,07 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.216,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 24.670,66 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 7.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 58.057,75 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 385,91 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,66 €
Rendiment de capital immobiliari 533,47 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.