alts càrrecs

 • Eduardo Roca Hernáiz

 • Director General de Tributs i Joc
 • Data de nomenament: 21/07/2015 DOCV
 • C/ Palau, 14. 46003. València
 • roca_edu@gva.es
 • 961 271 134

Agenda

Agenda maig

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tributs i Joc és el centre directiu al qual corresponen totes aquelles funcions que la Generalitat té atribuïdes en matèria d'ingressos tributaris i altres matèries d'índole fiscal, que no es troben atribuïdes a l'Institut Valencià d'Administració Tributària en la seua normativa reguladora, o es referisquen a les reclamacions economicoadministratives, així com en matèria de joc, incloent-hi entre altres, les següents:

 • L'estudi i elaboració de les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l'emissió d'instruccions i circulars per al seu compliment, i la interpretació d'aquestes normes, a través de la resolució de consultes o emissió d'informes.
 • L'anàlisi, estudi i informe d'aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana, i l'elaboració de les propostes de política fiscal.
 • L'elaboració de les estimacions pressupostàries d'ingressos la gestió dels quals siga de competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d'execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
 • L'avaluació de les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d'actuació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària per a la seua elevació a l'aprovació per la persona titular de la conselleria, i l'avaluació de les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents d'aquest institut en l'àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.
 • La participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • L'elaboració de les propostes de resolució dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària.
 • L'elaboració de les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria tributària davant el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets dels ciutadans o dels contribuents.
 • L'elaboració d'informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l'àmbit fiscal.
 • La supervisió del sistema d'atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació dels serveis en l'àmbit tributari, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l'àmbit de funcions de la Direcció General.
 • L'elaboració dels models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.
 • El manteniment de la informació dels portals tributaris i d'altres instruments d'assistència, divulgació i informació en matèria tributària.
 • Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions de la Subdirecció General de Joc, els actes de les quals no esgoten la via administrativa.
 • Efectuar les funcions corresponents a les competències que la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, i altres normes específiques en matèria de joc assignen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, i que no estiguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assignen reglamentàriament.

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

03/04/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l´AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
18/12/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,66 €
 • Total 150,66 €
22/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,15 €
 • Transport
  149,26 €
 • Total 164,41 €
16/11/2018

Sessió Extraordinària del Ple del Consell Superior de l´AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  164,83 €
 • Total 180,83 €
08/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  151,21 €
 • Total 159,21 €
23/10/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  151,76 €
 • Total 157,96 €
18/09/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,41 €
 • Total 165,41 €
17/07/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  187,20 €
 • Total 187,20 €
12/07/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  188,85 €
 • Total 200,85 €
11/04/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  143,25 €
 • Total 155,25 €
19/12/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  155,95 €
 • Total 155,95 €
17/10/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  160,78 €
 • Total 160,78 €
12/09/2017

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,75 €
 • Transport
  152,58 €
 • Total 173,33 €
11/07/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,45 €
 • Transport
  169,08 €
 • Total 179,53 €
24/05/2017 - 25/05/2017

Reunió amb l´Agència Tributària de Catalunya en Barcelona

Costs
 • Allotjament
  175,51 €
 • Manutenció
  94,40 €
 • Transport
  156,98 €
 • Total 426,89 €
05/04/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  7,50 €
 • Transport
  194,83 €
 • Total 202,33 €
13/12/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,23 €
 • Total 150,23 €
23/11/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,14 €
 • Total 164,14 €
18/10/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,74 €
 • Total 164,74 €
04/10/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,80 €
 • Transport
  152,59 €
 • Total 161,39 €
19/07/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,50 €
 • Transport
  154,34 €
 • Total 159,84 €
08/06/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,94 €
 • Total 165,94 €
12/05/2016

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  151,04 €
 • Total 165,04 €
07/04/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  153,78 €
 • Total 159,48 €
02/03/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,50 €
 • Transport
  150,42 €
 • Total 158,92 €
15/12/2015

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  138,17 €
 • Total 178,17 €
26/11/2015

Reunió amb els Directors General de Tributs de les Comunitats Autònomes

Costs
 • Manutenció
  21,00 €
 • Transport
  131,87 €
 • Total 152,87 €
20/10/2015

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  148,88 €
 • Total 159,88 €
05/10/2015

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,00 €
 • Transport
  152,38 €
 • Total 161,38 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.984,98 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.772,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la Subdirecció General de Joc de la Direcció General

20/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´ Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la Subdirecció General de Joc de la Direcció General

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC FUNCIONARI DEL COS D'INSPECTORS DE TRIBUTS 16/09/2002 21/07/2015 SI
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 48.852,29 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 7.121,62 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.901,11 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 79.629,07 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.216,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 42.854,25 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 15.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 57.012,93 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 600,73 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 10,96 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 7,50 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 75,39 €
cargando datos