alts càrrecs

 • Joaquín Carrión Candel

 • Director General de Centres i Personal Docent
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dgcentros@gva.es
 • 961 970 520

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Centres i Personal Docent exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de centres docents, serveis educatius, tot això referit a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, educació especial, i educació de persones adultes. Així mateix, assumeix les funcions en matèria de proposta i execució de la política de personal docent de la conselleria, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competència en administració pública. En particular, exercirà les funcions següents:

 • Proposar l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents no universitaris i la dotació dels mitjans materials dels centres i dels serveis de suport educatiu.
 • La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
 • La tramitació, proposta i gestió dels concerts educatius amb els titulars dels centres privats.
 • El registre dels centres educatius, així com l'autorització i supressió de les ensenyances a impartir en els centres públics i privats.
 • Ordenar l'oferta educativa en cada curs escolar, establir els processos d'admissió de l'alumnat en tots els ensenyaments i coordinar els processos d'atenció al alumnat i les seues famílies.
 • L'exercici de les facultats en matèria de règim disciplinari i sancionador en relació amb els centres docents, sense perjuí de les que l'ordenament jurídic atribuïsca a la persona titular del departament.
 • L'edició, gestió i registre de l'historial acadèmic de l'alumnat i, si és el cas, dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes
 • L'expedició de títols i diplomes acadèmics i professionals d'ensenyances no universitàries, la competència dels quals corresponga a la conselleria competent en matèria d'educació. Gestió del Registre dels títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.
 • La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi en l'àmbit no universitari, així com les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'aquesta direcció genera
 • La planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.
 • Exercir la direcció del personal docent dependent de la conselleria i les funcions de proposta, gestió i execució en matèria de personal no docent dels centres educatius, en concret fisioterapeutes, educadors especials i educadors d'escola infantil, excepte en aquells aspectes que estiguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Crear, modificar i suprimir els llocs de treball de les plantilles dels centres docents, dels serveis de suport educatiu i dels llocs d'assessors tècnics docents i coordinadors tècnics docents, així com l'elaboració, aprovació i publicació de les plantilles de personal docent dels mencionats centres i serveis i llocs, i proposar la dotació de llocs de treball de personal no docent, d'acord amb la planificació prevista.
 • La gestió i actualització del Registre de Personal Docent no Universitari, sense perjuí de les funcions que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat.
 • Elaborar i proposar per a la seua aprovació l'oferta d'ocupació pública de personal docent, així com dictar totes les resolucions i actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius per a l'ingrés en la funció pública docent no universitària, excepte la convocatòria i l'aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre de la persona titular de la conselleria.
 • Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que depenguen del departament.
 • Estudiar, proposar i desenvolupar mesures que tendisquen a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjuí de les atribucions que corresponguen als òrgans competents en matèria de funció pública.
 • Exercir les facultats disciplinàries respecte del personal docent dependent de la conselleria, excepte les que l'ordenament jurídic atribueix a altres òrgans.
 • La tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • L'elaboració, emissió d'informes i proposta de disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional, així com el dictat de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir l'equipament escolar i el material didàctic.
 • Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de les quals depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.791,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.579,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos