alts càrrecs

 • Jaume Fullana Mestre

 • Director General de Política Educativa
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • fullana_jau@gva.es
 • 961 970 430

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Política Educativa exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions en matèria d'innovació educativa, educació a distància, ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu pel que fa a ensenyances no universitàries, anàlisi del seu resultat i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, la planificació educativa ordinària i el foment de l'educació en igualtat i, en particular, exercirà les funcions següents:

 • Promoure el model d'escola definit per la Conselleria i assessorar els centres educatius per a garantir un correcte desenvolupament dels seus projectes educatius.
 • Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.
 • Fomentar l'aplicació dels principis de qualitat i excel•lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió, i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.
 • Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.
 • Planificar, organitzar i gestionar l'educació a distància i emetre informes sobre la seua autorització.
 • Ordenar les ensenyances que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyança universitària, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i les ensenyances artístiques superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.
 • Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents de les ensenyances a què es refereix l'apartat anterior.
 • Ordenar i gestionar els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el suport als centres educatius i altres organismes amb funcions en aquesta matèria.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures que propicien la millora del clima escolar i de l'educació en igualtat.
 • Elaborar, coordinar i promoure materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures de prevenció i intervenció davant dels conflictes i la promoció de la convivència.
 • Elaborar l'estadística educativa no universitària.
 • Planificar, elaborar i proposar criteris per a l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents.
 • Planificar els centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització.
 • Oferir als centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, aplicació, desenvolupament i millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació a fi de realitzar les propostes de millora necessàries.
 • Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, autoritzar i assessorar els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris.
 • Formular propostes de creació, modificació, transformació i supressió dels centres docents públics.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualitzar els continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre les matè- ries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Col•laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen competències o atribucions en alguna de les funcions anteriorment descrites.
 • Qualsevol altra funció que li encomane la persona titular de la Conselleria o de la secretaria autonòmica corresponent, o que li conferisquen les disposicions vigents.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 67.017,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECTOR DEL CEIP GABRIEL MIRO DE CALP 01/07/1991 31/12/2014 NO
SEGURETAT SOCIAL JUBILACIÓ 01/01/2015 07/07/2015 NO
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DG DE POLÍTICA EDUCATIVA 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ DEL MECD COMISION ORDENACION ACADEMICA Ordenació acadèmica MEMBRE 01/07/2018
COMISSIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓ INCLUSIO SOCIAL Actuacions per afavorir la inclusió social MEMBRE 01/07/2015
COMISSIO SALUT BUCODENTAL Salut bucodental MEMBRE 01/07/2018
COMISSIO ESTADISTICA - CONSELLERIES ECONOMIA I EDUCACIÓN Estadística educativa MEMBRE 01/07/2015
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT MARC APLICACIÓ DELS ODS, Agenda 2030, aprobados por Naciones Unidas MEMBRE 01/07/2018
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LAES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I ALES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN Seguiment de la situació dels bebés robats MEMBRE 06/11/2017
COMISSIÓ MIXTA DEL BARRI D'ACCIÓ PREFERENT 613 VIVENDES DE BURJASSOT Atenció necessitats educatives del barri MEMBRE 01/07/2015
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV Assessorament en materia d'atenció a les persones trans MEMBRE 06/11/2018
MESA SECTORIAL D'EDUACIÓ negociació amb les organitzacions sindicals de l'ensenyament públic MEMBRE 01/07/2015
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV Afavorir la convivència escolar als centres educatius MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA D'ALUMNES Relacions amb les organitzacions d'alumnes MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA DE LES ORGANITZACIONS DE PARES I MARES D'ALUMNES I ADMON. EDUCATIVA Relacions amb les organitzacions de mares i pares MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIAL Educació vial i seguretat MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ DEL MECD COMISION ESTADISTICA EDUCATIVA Estadística educativa MEMBRE 01/07/2018 Pública
CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES GVA Construccions infraestructures educatives MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓ SOCIOSANITARIA GRUP INFANCIA Sanitat i educació MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA MIXTA BARRI DE LA COMA Atenció alumnat en risc d'exclusió del barri de la COMA, Paterna MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO AUTONOMICA DE TRAFIC I SEGURETAT CIRCULACIÓ VIAL (DGT, MINISTERI INTERIOR) Millora seguretat vial MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONSELL DE LA SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Promoure la salut escolar MEMBRE 08/04/2016 Pública
COMISSIO DE REDACCIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIO PERSONES TRANSSEXUALS Redacció Llei de protecció persones transsexuals MEMBRE 01/07/2018 06/11/2018 Pública
COMISSIO DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT AJUDA A LES VICTIMES DEL TERRORISME Ajuda a les victimes del terrorisme MEMBRE 01/07/2015 Pública
Comissió Mixta per al desenvolupament de l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano Igualtat i inclusió del poble gitano MEMBRE 28/03/2017 Pública
COMISSIÓ GESTORA PROCESSOS ACCÉS i PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Proves accés ala Universitat MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL CITEC Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL CONTRA EL DESPOBLAMENT MUNICIPIS VALENCIANS Lluita contra el despoblament MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO INTERDEPARTAMENTAL ENVELLIMENT ACTIU Cooperació al desenvolupament MEMBRE 01/07/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL FPA Atenció als centres FPA MEMBRE 02/05/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA ATENCIÓ I ACOLLIMENT PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES Atenció a les persones refugiades MEMBRE 03/10/2017 Pública
COMISSIÓ SEGUIMENT PLA DIRECTOR PER A LA CONVIVÈNCIA I LA MILLORA DE LA SEGURETAT Revisar el Pla executor de convivència MEMBRE 01/07/2018 Pública
CONSELL DE L'FPA Formació de persones adultes MEMBRE 04/03/2016 Pública
COMISSIÓ PROVINCIAL D'EDUACIÓ VIAL Eduació vial MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONSELL DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR Regular els centres valencians a l'exterior MEMBRE 23/11/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L'ESPAI SOCIOEDUCATIU Coordinació espai socioeducatiu MEMBRE 20/03/2016 Pública
MECUV: MESA DE LA CULTURA VALENCIANA Vertebrar els sectors de la cultura valenciana MEMBRE 12/05/2017 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT Medi ambient en educació MEMBRE 28/10/2015 Pública
CONSELL DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Sanitat i salut pública MEMBRE 08/04/2016 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL DOCUMENT D'IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN CENTRES CONCERTATS Negociació amb sindicats i patronal de l'ensenyament concertat MEMBRE 01/07/2015 Pública
JUNTA DE PORTAVEUS DE LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ Planificació meses sectorials MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA DE NEGOCIACIÓ DE L'ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT Relacions amb les organitzacions sindicals de l'ensenyament concertat MEMBRE 01/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 42.612,16 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 4.835,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 2.549,52 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 21.815,62 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 16.526,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 59.534,34 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 1,51 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 1,51 €
cargando datos