alts càrrecs

 • Jaume Fullana Mestre

 • Director General de Política Educativa
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • fullana_jau@gva.es
 • 961 970 430

Agenda

 • La Direcció General de Política Educativa exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions en matèria d'innovació educativa, educació a distància, ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu pel que fa a ensenyances no universitàries, anàlisi del seu resultat i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, la planificació educativa ordinària i el foment de l'educació en igualtat i, en particular, exercirà les funcions següents:

 • a) Promoure el model d'escola definit per la Conselleria i assessorar els centres educatius per a garantir un correcte desenvolupament dels seus projectes educatius.

 • b) Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.

 • c) Fomentar l'aplicació dels principis de qualitat i excel•lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió, i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.

 • d) Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.

 • e) Planificar, organitzar i gestionar l'educació a distància i emetre informes sobre la seua autorització.

 • f) Ordenar les ensenyances que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyança universitària, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i les ensenyances artístiques superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.

 • g) Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents de les ensenyances a què es refereix l'apartat anterior.

 • h) Ordenar i gestionar els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el suport als centres educatius i altres organismes amb funcions en aquesta matèria.

 • i) Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures que propicien la millora del clima escolar i de l'educació en igualtat.

 • j) Elaborar, coordinar i promoure materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies.

 • k) Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures de prevenció i intervenció davant dels conflictes i la promoció de la convivència.

 • l) Elaborar l'estadística educativa no universitària.

 • m) Planificar, elaborar i proposar criteris per a l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents.

 • n) Planificar els centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització.

 • o) Oferir als centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, aplicació, desenvolupament i millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació a fi de realitzar les propostes de millora necessàries.

 • p) Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, autoritzar i assessorar els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris.

 • q) Formular propostes de creació, modificació, transformació i supressió dels centres docents públics.

 • r) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

 • s) Actualitzar els continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.

 • t) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre les matè- ries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

 • u) Col•laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen competències o atribucions en alguna de les funcions anteriorment descrites.

 • v) Organitzar, gestionar i dirigir l'Observatori de l'Educació.

 • w) Qualsevol altra funció que li encomane la persona titular de la Conselleria o de la secretaria autonòmica corresponent, o que li conferisquen les disposicions vigents.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 55.945,12 €
 • Indemnització per residència i: 7.832,28 €

Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

 • Retribució íntegra: 63.777,40 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos