alts càrrecs

 • Jaume Fullana Mestre

 • Director General de Política Educativa
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • fullana_jau@gva.es
 • 961 970 430

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Política Educativa exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions en matèria d'innovació educativa, educació a distància, ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu pel que fa a ensenyances no universitàries, anàlisi del seu resultat i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, la planificació educativa ordinària i el foment de l'educació en igualtat i, en particular, exercirà les funcions següents:

 • Promoure el model d'escola definit per la Conselleria i assessorar els centres educatius per a garantir un correcte desenvolupament dels seus projectes educatius.
 • Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.
 • Fomentar l'aplicació dels principis de qualitat i excel•lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió, i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.
 • Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.
 • Planificar, organitzar i gestionar l'educació a distància i emetre informes sobre la seua autorització.
 • Ordenar les ensenyances que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyança universitària, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i les ensenyances artístiques superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.
 • Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents de les ensenyances a què es refereix l'apartat anterior.
 • Ordenar i gestionar els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el suport als centres educatius i altres organismes amb funcions en aquesta matèria.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures que propicien la millora del clima escolar i de l'educació en igualtat.
 • Elaborar, coordinar i promoure materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures de prevenció i intervenció davant dels conflictes i la promoció de la convivència.
 • Elaborar l'estadística educativa no universitària.
 • Planificar, elaborar i proposar criteris per a l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents.
 • Planificar els centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització.
 • Oferir als centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, aplicació, desenvolupament i millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació a fi de realitzar les propostes de millora necessàries.
 • Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, autoritzar i assessorar els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris.
 • Formular propostes de creació, modificació, transformació i supressió dels centres docents públics.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualitzar els continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional de la Direcció General, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre les matè- ries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Col•laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen competències o atribucions en alguna de les funcions anteriorment descrites.
 • Qualsevol altra funció que li encomane la persona titular de la Conselleria o de la secretaria autonòmica corresponent, o que li conferisquen les disposicions vigents.

Director General de Política Educativa Llista completa d'obsequis

23/11/2018

IX Congrès Nacional i Iberoamericà de Dislexia

Costs
 • Manutenció
  9,80 €
 • Transport
  242,16 €
 • Total 251,96 €
30/05/2018

Comisión de Estadística Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Costs
 • Manutenció
  20,60 €
 • Transport
  129,30 €
 • Total 149,90 €
27/07/2017 - 27/12/2017

Reunió del Observatorio Español del Racismo y la Xenofóbia en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Costs
 • Manutenció
  15,05 €
 • Transport
  123,00 €
 • Total 138,05 €
17/01/2017

Reunió en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Costs
 • Manutenció
  14,50 €
 • Transport
  124,81 €
 • Total 139,31 €
08/11/2016

Comisión General de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  123,80 €
 • Total 134,80 €
15/06/2016

Visita CEIP El Sol de Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,95 €
 • Transport
  127,20 €
 • Total 140,15 €
01/06/2016

Assistència Comissió d'Estadística Educativa. Conferencia d'Educació- MECD. Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,80 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 134,60 €
17/03/2016

Reunió de programes de cooperació territorial. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid

Costs
 • Transport
  92,65 €
 • Total 92,65 €
25/11/2015

Assistència Jornada Educació Viària a Debat, organitzada per la Fundació MAPFRE a Madrid

Costs
 • Manutenció
  24,50 €
 • Transport
  122,74 €
 • Total 147,24 €
19/10/2015 - 20/10/2015

Reunió preparatòria a les 20:00 del 19/10/15 de la reunió de la Comissió d'Ordenació Académica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del 20/10/15 a les 11:00

Costs
 • Allotjament
  65,97 €
 • Manutenció
  7,10 €
 • Transport
  73,94 €
 • Total 147,01 €
25/09/2015

Jornada de difussió nacional del Programa Pestarozzi "Promoción de los valores y principios del Consejo de Europa en Educación" a Madrid

Costs
 • Transport
  8,75 €
 • Total 8,75 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 67.017,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Política Educativa Llista completa d'obsequis

09/05/2019

Xoc de dos bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEU-I Jornades Iberoamericanes sobre Assetjament i Violència Escolar

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

01/03/2019

Socarrat commemoratiu del 50 aniversari de l'IES Gregori Maians d'Oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Gregori Maians d'Oliva

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/02/2019

Socarrat commemoratiu de la Trobada Carlet 2019, rebut a la Nit de la Ribera a l'Alcúdia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

12/02/2019

plat de ceràmica amb la inscripció del nom de l'IES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Veles e Vents de Gandia

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: Despatx del director general

10/04/2018

- Publicació "España: Esperanza en la diversidad" - Publicació turística de Bulgaria i CD - Revista de divulgació educativa "Innovamos" - Caixa de xocalitines i nina amb vestit típic bulgar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació bulgara

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

05/12/2017

CD Espectacle Emocionant amb Picasso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEIP Victor Oroval i Tomás de Caracaixent

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

24/10/2017

Llibre "Els meus sorprenents sentits"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal APPEII

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

24/10/2017

Llibre "Selves. Viatja des del riu fins a la copa dels arbres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal APPEII

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

24/10/2017

1 kg. d'arròs varietat Albufera. Obsequi de les "XXVII Jornadas Estatales Dirección y Liderazgo en Centros Educativos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEAE- Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

06/10/2017

carpeta amb fulls de notes i llibre"Escuelas de autor, cuando educar es crear..."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Santillana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

08/09/2017

Llibreta de notes de les IV Jornades d'Educació Infantil 0-6

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de mestres Amesti

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

01/06/2017

Llibre "Ortografia catalana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Catalans

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: destax del director general

31/05/2017

Llibre " 8 Comic books about aur indivual identities and mutual european feeling" dins del programa Erasmus+ "Strip to Identity"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Alto Palancia de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

20/05/2017

Alfabeguer calat de ceràmica valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Manises

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

19/05/2017

Llibre "FINESTRAL Experiències 3er. nivell"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Olleria

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

19/05/2017

Grabado en lámina, sin enmarcar.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Piscòlegs de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

09/05/2017

Llibre "La ciutat de les flors"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Albert Hernàndez i Xulvi

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

07/04/2017

Llibre "Arcadi Blascoo, art, arquitectura i memòria (1954-1974)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mutxamel

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

06/04/2017

Llibre "Los Persas" d'Elquilo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Prosopon

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

22/03/2017

Llibre "Rutes de llegenda"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Altea

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despat director general

13/02/2017

Llibre "Informe sobre violència escolar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2017

Llibre "El Palau de la Generalitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: Despatx del director general

13/02/2017

Llibre "Las novelas de Amalia Fenollosa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2017

Llibre "Taula Redona, una nova ràdio televisió pública valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

10/01/2017

Contes Cantats i Contats (publicació en paper i CD)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora de l'Escoleta Bressol de Benimaclet

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

08/12/2016

Llibre "Xàtiva, d'un passat, d'un present" d'Antoni Marzal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

20/10/2016

Libro: "Como prevenir el acoso escolar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Cardenal Herrera CEU

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

30/09/2016

Llibres: "Bruna, la lluna i el far", "L'anarquista imprevist", "La casa del rellotge", "Amor impossible", "El catxerulo d'Andreu", "La boda dels Girau", "La casa que fa cantonet", "La jove sense nom", "L'espill del temps", "Mariola", "Música, mestres!"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

06/09/2016

Llibre: "Yo a eso no juego, bullying y ciberbullying en la infancia" Llibre: "Iluminando el futuro, invertir en educación es lulchar contra la pobreza infantil"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children seu Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

02/09/2016

Llibre: "Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

30/08/2016

Compte "El meu iaio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEVAFA Federació Valenciana d'Associacions de familiars de persones amb Alzheimer

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

22/07/2016

Llibre "Propostes didàctiques, com es fa un llibre". Llibre "Poemania, guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia. Llibre "La lectura, una porta a l' aventura". Pla de foment lector de centre, una proposta de model. Llibre "Una casa que fa cantonet. El Cabanyal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/07/2016

Llibre "Guia per a les històries de la vida. Fer i pensar" Llibre "Ciutadania i educació popular"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mesa de agents socials d'EPA

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

15/07/2016

Llibre "Repensant i refent la formació de persones adultes" Llibre "L'objecte i el territori de la formació de persones adultes" Llibre "Metodologies i didàctiques en la formació de persones adultes" Llibre "Europa, la democràcia i l'esquerra" Llibre"Les associacions de persones adultes: dispositius de construcció d'una ciutadania crítica" Llibre" El camí d'invenció de la ciutadania i l'educació popular"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mesa de agents socials d'EPA

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

15/07/2016

Llibre" El camí d'invenció de la ciutadania i l'educació popular" Llibre "La renovació pedagògica en la formació de persones adultes: passat i pervenir" Llibre"Moviment entre resistència i compromís 30 anys d'educació popular a Xàtiva" Llibre "Autoformació creació i transformació social" Llibre "Creuant les fronteres educatives. Lectura del món i lectura de la paraula en la formació de persones adultes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mesa de agents socials d'EPA

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

13/06/2016

Llibre "Las enseñanzas de música y danza en la Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Raúl Juncos, coautor de la publicació

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

16/05/2016

Publicació núm. 18 d'Investigació i Estudis Vila-realencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

14/04/2016

Declaracions Educatives núm. 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes UCEV

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director

31/03/2016

Llibre "100 años junto a la música. 1903-2003"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Musical de Llíria

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

28/03/2016

Caixa amb tres bolígrafs Faber-Castell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Supeior d'Ensenyaments Artístics Comunitat Valenciana ISEACV

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

13/02/2016

Llibre "La Lonja"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

19/01/2016

Llibre "10 experiencias y Buenas Prácticas en Integración" vol. II i vol. III Llibre "Nuestra identidad, orígenes, valores y fines" Llibre "Aproximación al estado de la interculturalidad. Red de escuelas interculturales" Llibre "Hacia una comunidad escolar intercultural y ciudadana. Red de escuelas interculturales" "Cuadernillos de aprendizaje: Turquia y Senegal" Cuadern de dibuix "La maleta de Diarry"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Liga Española de la Educción

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

04/01/2016

manualitat decorada per alumnes de centres d'educació especial associats a FECEVAL

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Centros de Enseñanza Privada y Privada Concertada FECEVAL

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx del director general

04/01/2016

CD formato MP3 "Ximo Tebar selected recordings"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tebar

Destinatari de l'obsequi: JAUME FULLANA MESTRE

Destinació: despatx director general

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECTOR DEL CEIP GABRIEL MIRO DE CALP 01/07/1991 31/12/2014 NO
SEGURETAT SOCIAL JUBILACIÓ 01/01/2015 07/07/2015 NO
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DG DE POLÍTICA EDUCATIVA 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ DEL MECD COMISION ORDENACION ACADEMICA Ordenació acadèmica MEMBRE 01/07/2018
COMISSIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓ INCLUSIO SOCIAL Actuacions per afavorir la inclusió social MEMBRE 01/07/2015
COMISSIO SALUT BUCODENTAL Salut bucodental MEMBRE 01/07/2018
COMISSIO ESTADISTICA - CONSELLERIES ECONOMIA I EDUCACIÓN Estadística educativa MEMBRE 01/07/2015
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT MARC APLICACIÓ DELS ODS, Agenda 2030, aprobados por Naciones Unidas MEMBRE 01/07/2018
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LAES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I ALES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN Seguiment de la situació dels bebés robats MEMBRE 06/11/2017
COMISSIÓ MIXTA DEL BARRI D'ACCIÓ PREFERENT 613 VIVENDES DE BURJASSOT Atenció necessitats educatives del barri MEMBRE 01/07/2015
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV Assessorament en materia d'atenció a les persones trans MEMBRE 06/11/2018
MESA SECTORIAL D'EDUACIÓ negociació amb les organitzacions sindicals de l'ensenyament públic MEMBRE 01/07/2015
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV Afavorir la convivència escolar als centres educatius MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA D'ALUMNES Relacions amb les organitzacions d'alumnes MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA DE LES ORGANITZACIONS DE PARES I MARES D'ALUMNES I ADMON. EDUCATIVA Relacions amb les organitzacions de mares i pares MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIAL Educació vial i seguretat MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ DEL MECD COMISION ESTADISTICA EDUCATIVA Estadística educativa MEMBRE 01/07/2018 Pública
CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES GVA Construccions infraestructures educatives MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓ SOCIOSANITARIA GRUP INFANCIA Sanitat i educació MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA MIXTA BARRI DE LA COMA Atenció alumnat en risc d'exclusió del barri de la COMA, Paterna MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO AUTONOMICA DE TRAFIC I SEGURETAT CIRCULACIÓ VIAL (DGT, MINISTERI INTERIOR) Millora seguretat vial MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONSELL DE LA SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Promoure la salut escolar MEMBRE 08/04/2016 Pública
COMISSIO DE REDACCIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIO PERSONES TRANSSEXUALS Redacció Llei de protecció persones transsexuals MEMBRE 01/07/2018 06/11/2018 Pública
COMISSIO DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT AJUDA A LES VICTIMES DEL TERRORISME Ajuda a les victimes del terrorisme MEMBRE 01/07/2015 Pública
Comissió Mixta per al desenvolupament de l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano Igualtat i inclusió del poble gitano MEMBRE 28/03/2017 Pública
COMISSIÓ GESTORA PROCESSOS ACCÉS i PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Proves accés ala Universitat MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL CITEC Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL CONTRA EL DESPOBLAMENT MUNICIPIS VALENCIANS Lluita contra el despoblament MEMBRE 01/07/2015 Pública
COMISSIO INTERDEPARTAMENTAL ENVELLIMENT ACTIU Cooperació al desenvolupament MEMBRE 01/07/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL FPA Atenció als centres FPA MEMBRE 02/05/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA ATENCIÓ I ACOLLIMENT PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES Atenció a les persones refugiades MEMBRE 03/10/2017 Pública
COMISSIÓ SEGUIMENT PLA DIRECTOR PER A LA CONVIVÈNCIA I LA MILLORA DE LA SEGURETAT Revisar el Pla executor de convivència MEMBRE 01/07/2018 Pública
CONSELL DE L'FPA Formació de persones adultes MEMBRE 04/03/2016 Pública
COMISSIÓ PROVINCIAL D'EDUACIÓ VIAL Eduació vial MEMBRE 01/07/2015 Pública
CONSELL DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR Regular els centres valencians a l'exterior MEMBRE 23/11/2016 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L'ESPAI SOCIOEDUCATIU Coordinació espai socioeducatiu MEMBRE 20/03/2016 Pública
MECUV: MESA DE LA CULTURA VALENCIANA Vertebrar els sectors de la cultura valenciana MEMBRE 12/05/2017 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT Medi ambient en educació MEMBRE 28/10/2015 Pública
CONSELL DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA Sanitat i salut pública MEMBRE 08/04/2016 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL DOCUMENT D'IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA EDUCATIVA EN CENTRES CONCERTATS Negociació amb sindicats i patronal de l'ensenyament concertat MEMBRE 01/07/2015 Pública
JUNTA DE PORTAVEUS DE LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ Planificació meses sectorials MEMBRE 01/07/2015 Pública
MESA DE NEGOCIACIÓ DE L'ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT Relacions amb les organitzacions sindicals de l'ensenyament concertat MEMBRE 01/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 42.612,16 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 4.835,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 2.549,52 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 21.815,62 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 16.526,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 59.534,34 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 1,51 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 1,51 €
cargando datos