alts càrrecs

 • Manuel Illueca Muñoz

 • Director General de l´Institut Valencià de Finances
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 6. 46003. València
 • illueca_man@gva.es
 • 961 971 702

Agenda

Agenda juny

Les competències de l'Institut Valencià de Finances seran exercides per una direcció general, amb rang de secretaria autonòmica, adscrita directament a la persona titular de la conselleria.

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF Llista completa d'obsequis

29/01/2019

Ministeri de Foment

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
18/12/2018

ICO

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/11/2018

Reunió SE d'Hisenda (Ministeri d'Hisenda - Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
27/11/2018

Reunió Secretaria General del Estado. Ministeri d'Hisenda

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
13/11/2018

Reunió SE d'Hisenda (Ministeri d'Hisenda. - Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
07/11/2018

Reunió en el Ministeri de Foment

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
05/07/2018

Reunió empresa

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
04/06/2018 - 05/06/2018

Assistència a l'Assemblea General de l'European Association of Public Banks (EAPB), i a la conferencia "General Assembly of the European Association of Public Banks". Organitzades a Zagreb-Croacia

Costs
 • Allotjament
  122,85 €
 • Manutenció
  133,85 €
 • Transport
  800,72 €
 • Total 1.057,42 €
14/12/2017

Comissió Técnica Consorci Valencia 2007

Costs
 • Transport
  120,60 €
 • Total 120,60 €
10/10/2017

Jornades S&P (Madrid)

Costs
 • Transport
  130,70 €
 • Total 130,70 €
13/09/2017

Reunió amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
19/07/2017

Reunió Ministeri d'Hisenda (Madrid)

Costs
 • Transport
  124,26 €
 • Total 124,26 €
03/07/2017

Reunió President ICO (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  17,65 €
 • Transport
  126,68 €
 • Total 144,33 €
28/06/2017

Reunió Secretaria General del Tresor i Politica Financera (Madrid)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €
19/06/2017

Iª Jornada d'Economia i Sostenibilat Regional

Costs
 • Manutenció
  19,85 €
 • Transport
  76,60 €
 • Total 96,45 €
12/06/2017 - 14/06/2017

Jornades Parlament Europeu (Strasbourg)

Costs
 • Allotjament
  503,50 €
 • Manutenció
  87,00 €
 • Transport
  626,86 €
 • Total 1.217,36 €
23/05/2017

Dos Reunions: 1- Direcció Gral. d'Economia i Política Financiea i 2- Secretaía General del Tresor i Política Financira

Costs
 • Transport
  124,26 €
 • Total 124,26 €
11/01/2017

Reunió Banc d'Espanya

Costs
 • Transport
  124,68 €
 • Total 124,68 €
28/11/2016

Reunió CV2007 (Madrid)

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €
03/11/2016

Martí March i Cerdà - Conseller d'Educació i Universitats Illes Balears

Costs
 • Manutenció
  29,50 €
 • Transport
  268,83 €
 • Total 298,33 €
26/10/2016

Reunions: -ICO -Bankia

Costs
 • Manutenció
  8,65 €
 • Transport
  155,50 €
 • Total 164,15 €
05/10/2016

Cícul Belles Arts

Acompanyant/s
 • Conseller Vicente Soler
 • Clara Ferrando
 • Mª José Mira
Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €
26/09/2016 - 28/09/2016

Presentació IVF davant EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS

Costs
 • Allotjament
  253,86 €
 • Transport
  445,72 €
 • Total 699,58 €
06/09/2016

Ministèri d'Hisenda. Secretària Gral. de coordinació

Costs
 • Manutenció
  144,75 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 266,55 €
19/07/2016 - 20/07/2016

Decisió recuperació avals Clubs de Futbol

Costs
 • Allotjament
  180,00 €
 • Transport
  861,86 €
 • Total 1.041,86 €
18/07/2016

Banc Sabadell

Costs
 • Transport
  154,47 €
 • Total 154,47 €
17/06/2016

Reunió Bac d'Espanya

16/06/2016

Presentació "La Oportunidad del Plan Junker" en Madrid

Acompanyant/s
 • Javier Gomar i Juan Falcó
Costs
 • Transport
  410,90 €
 • Total 410,90 €
09/06/2016

Visita Director General de Pressupostos del Govern Balear

Costs
 • Transport
  249,66 €
 • Total 249,66 €
26/05/2016 - 27/05/2016

Participació reunió Antwort: VÖB (Berlín)

Acompanyant/s
 • Javier Gomar Parra, (Subdirecció Legal-Recuperacions-RRHH- RRII)
Costs
 • Allotjament
  198,00 €
 • Manutenció
  23,78 €
 • Transport
  952,96 €
 • Total 1.174,74 €
21/04/2016

Assistència Consell Inveready Asset Management SGECR- Barcelona

Acompanyant/s
 • Inmaculada Bea . Cap departament Emprenedoria i Innovació
Costs
 • Transport
  197,41 €
 • Total 197,41 €
16/03/2016

Assistència Consell de Gestora FOGAIN

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €
26/02/2016

Reunió al Banc d'España

Acompanyant/s
 • Alfonso Cánovas, Subdirector de Financiació i Control
Costs
 • Transport
  368,25 €
 • Total 368,25 €
10/02/2016

Curs AFI. Ponent en jornades "Pla Junker i oportunitats per a les admininistracions territorials

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €
22/01/2016

Ministeri d'Hisenda.

Costs
 • Transport
  168,75 €
 • Total 168,75 €
20/01/2016

Reunió en el Ministeri d'Hisenda. Intervenció General

Costs
 • Transport
  177,95 €
 • Total 177,95 €
30/11/2015

Invitació seminari financiació autonòmica FEDEA

Costs
 • Transport
  197,97 €
 • Total 197,97 €
23/11/2015

Visita Banc d'Espanya

Costs
 • Transport
  141,88 €
 • Total 141,88 €
09/11/2015 - 10/11/2015

Invitació al Congres de Banca Pública Europea en Barcelona, 9 i 10 de novembre

Acompanyant/s
 • Javier Gomar Parra (Responsable Jurídico)
Costs
 • Allotjament
  310,00 €
 • Transport
  329,00 €
06/11/2015

Invitació per part del Banco Europeo de Inversiones al Congres "Apoyo a la Innovación en España"

Costs
 • Transport
  350,81 €
28/10/2015

Assistència al Comité Consultiu de la CNMV en Madrid. No incluïm costos perquè tots són abonats per la CNMV en concepte de dietes.

22/09/2015

Viatge a Barcelona, primer visita la Caixa d'Enginyers i després l'Institut Català de Finances

Costs
 • Transport
  117,65 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.195,66 € (Universitat Jaume I, Castellón)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.312,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF Llista completa d'obsequis

27/12/2018

Caixa de dolços

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eurocaja Rural

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us propi

26/12/2018

Memòria i una branqueta de vesc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup MGP

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Per al despatx

20/12/2018

Caixa de carxofes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús personal

20/12/2018

Caixes de vi i cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira València

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir IVF

18/12/2018

Caixa de persimon

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural d'Algemesí

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús personal

18/12/2018

2 ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Inveready

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús personal

14/12/2018

Caixa de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us personal

13/12/2018

Caixa de taronges i persimon

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcúdia

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir en l'IVF

09/11/2018

Bolígrafs i agendes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Basc de Finances

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Assistents a la reunió

08/11/2018

Productes brioxeria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us intern empleats

02/01/2018

Caixa de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús personal

15/12/2017

Caixa de carxofes de Benicarló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús particular

15/12/2017

Caixa de caquis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcúdia

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús particular

20/06/2017

Quatre caixes de 6 l. de suc de taronja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Tres de les caixes per a ús particular, una per a l'IVF

23/12/2016

Volúms I i II de "La Economía del Bienestar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ICO

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Per al despatx del Director General

22/12/2016

Pernil i Caixa de Nadal (productes diversos)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús propi

21/12/2016

Caixa de carxofes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us propi

20/12/2016

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir en l'IVF

19/12/2016

Caixa de dues ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Winesissocial

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Per a us del DG

16/12/2016

Caixa de vins

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CnMV

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Per a us del DG

16/12/2016

Caixa de taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcúdia

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir en l'oficina

05/05/2016

6 ampolles de 500 ml. d'oli de la Solana de Benicadell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de Gaianes

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús director general i empleats

12/01/2016

Llibre:"Las atarazanas del Grao" de Gemma Contreras

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gemma Contreras, Institut Valencià de Conservació i Restauració de Bens Culturals

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Ús personal

11/01/2016

Marc de fotos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVIE

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Despatx del Director General

22/12/2015

Caixa de caquis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa A. Sant Bernat de Carlet

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir IVF

22/12/2015

Caixa de carxofes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us personal

21/12/2015

Llibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us personal

21/12/2015

Llibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto de Crédito Oficial

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Us personal

14/12/2015

Caixa de taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir

09/12/2015

Caixa de vins, Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CNMV

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

Destinació: Compartir en l'oficina

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos