alts càrrecs

 • Francesc Gamero Lluna

 • Subsecretari
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • pinazo_marsan@gva.es
 • 961 247 433

Agenda

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, les quals són, entre altres, les següents:

 • Exercir la superior coordinació i supervisió administrativa i tècnica de les direccions territorials.
 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes del departament.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan açò siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Portar la gestió patrimonial dels béns afectats al departament.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial de la Conselleria, a excepció dels expedients de responsabilitat patrimonial derivats del funcionament de la conselleria en matèria de dependència, la instrucció i proposta dels quals correspon al Servei de Procediments Especials en Matèria de Dependència.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, incloent-hi les inversions; elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
 • Tramitar els expedients de contractació, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
 • Gestionar les despeses de personal, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
 • Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans del departament, en els diaris oficials.
 • Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa del departament, com dels procediments de gestió que s'hi realitzen i coordinar els treballs que en aquesta matèria elaboren altres òrgans o unitats del departament.
 • Impulsar i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació relacionats amb les competències assignades al departament.
 • Controlar la qualitat dels centres i serveis.
 • Exercir les funcions assignades per la normativa vigent en matèria de millora de la qualitat dels serveis públics.
 • Emetre informes sobre els avantprojectes i projectes normatius provinents d'altres departaments.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte el personal adscrit al departament, tret del cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit del departament, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.
 • Col·laborar amb les direccions generals en el procediment d'autorització dels centres i serveis que formen part del sistema de serveis socials.
 • Inscriure en el Registre General dels titulars d'activitats, de serveis i centres d'acció social de la Comunitat Valenciana.
 • Garantir, en el temps, l'adequació dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa.
 • Inspeccionar els serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar, col·laborar en la tramitació i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació.
 • Exercir les funcions del departament en matèria d'infraestructura i eliminació de barreres arquitectòniques que no estiguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 • Col·laborar amb l'Institut Valencià d'Administració Pública en el Pla de Formació en Serveis Socials.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Llista completa d'obsequis

06/06/2018 - 07/06/2018

Assistència al I Encontre d’Inspectors Socials, organitzat pel Servei de Qualitat e Inspecció del Departament de Drets Socials del Govern de Navarra

Costs
 • Allotjament
  102,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  403,00 €
 • Total 565,00 €
01/03/2017

Assistència a la reunió del Grup de Treball AGE-Generalitat Valenciana, en relació amb la "Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit autonòmic, de Titularitat de la Generalitat".

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  122,20 €
 • Total 134,20 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.175,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.706,15 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.881,65 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Llista completa d'obsequis

27/09/2018

Llibre "La Ley de contratos del sector público. ley 9/2018, de 8 de noviembre. Aspectos novedosos" de Juan Francisco Mestre Delgado i Luis Manent Alonso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx de Subsecretaria

21/02/2018

Carpeta de color negre amb el logo de la Generalitat, amb tancament de cremallera, amb diferents compartiments. Inclou una xicoteta calculadora, i documentació en matèria de transparència, bon govern i règim d'incompatibilitats, en paper i en format electrònic a una memòria USB en forma de clau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General de Transparència i Participació

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Sotssecretaria

10/06/2016

Barra de xococolata artesana de 50 grs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Sotssecretaria

10/06/2016

Llibre "Autos del Parnaso Valenciano dedicados a los escribas y fariseos de nuestros días" de Josep Bernat i Baldoví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Biblioteca de la Dona

10/06/2016

Llibre "El Col·legi d'Advocats de Sueca. Fundació i primers anys de vida" per Carles Tormo i Camallonga

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Biblioteca de la Dona

10/06/2016

Saquet de 1/2 kg. d'arròs de Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Sotssecretaria

23/02/2016

Marc de fusta blanc amb la reprodució d'una carta de Losvois, Ministre de la guerra de Lluis XIV, en relació a les males pràctiques per part d'alguns contratistes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APROSER

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Sotssecretari

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA Tècnic Superior d'Administració General de la Generalitat (Grup A1) 01/01/2003 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris MEMBRE 09/07/2015
Consell Direcció de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) VOCAL 09/07/2015
Comissió Interdep. per a la Modernització Tecnol. la Qualitat i la Societat del Coneixement en la CV (CITEC) VOCAL 09/07/2015
Com. Interdepartamental d'Estadística VOCAL 09/07/2015
Com. Estadística de Vicepresidència i C. d'Igualtat i Polítiques Inclusives PRESIDENT 09/07/2015
Com. Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu (CIVE) VOCAL 09/07/2015
Mesa Sectorial de Funció Pública VOCAL 09/07/2015
Comissió Bilateral Cooperació Adm. Gral. Estat-Generalitat Valenciana MEMBRE 20/11/2015
Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials SECRETARI 01/01/2016
Observatori Dret Civil Valencià VOCAL 22/02/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 56.316,74 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 6.442,76 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca adquisició primera vivenda amb BANKIA (01330*****) 198.762,53 €
Préstec finançament de vehicle amb PEUGEOT FINANCIAL SERVICES, S.A. 6.000,00 €
Total: 204.762,53 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
20 accions del Valencia C.F.S.A.D 961,60 €
10 accions del València C.F.S.A.D 480,80 €
Total: 1.442,40 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 13.600,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 56.251,62 €
cargando datos