alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Francesc Gamero Lluna

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 16/04/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, les quals són, entre altres, les següents:

 • Exercir la superior coordinació i supervisió administrativa i tècnica de les direccions territorials.
 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes del departament.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan açò siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Portar la gestió patrimonial dels béns afectats al departament.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial de la Conselleria, a excepció dels expedients de responsabilitat patrimonial derivats del funcionament de la conselleria en matèria de dependència, la instrucció i proposta dels quals correspon al Servei de Procediments Especials en Matèria de Dependència.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, incloent-hi les inversions; elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.
 • Tramitar els expedients de contractació, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
 • Gestionar les despeses de personal, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
 • Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans del departament, en els diaris oficials.
 • Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa del departament, com dels procediments de gestió que s'hi realitzen i coordinar els treballs que en aquesta matèria elaboren altres òrgans o unitats del departament.
 • Impulsar i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació relacionats amb les competències assignades al departament.
 • Controlar la qualitat dels centres i serveis.
 • Exercir les funcions assignades per la normativa vigent en matèria de millora de la qualitat dels serveis públics.
 • Emetre informes sobre els avantprojectes i projectes normatius provinents d'altres departaments.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte el personal adscrit al departament, tret del cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit del departament, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.
 • Col·laborar amb les direccions generals en el procediment d'autorització dels centres i serveis que formen part del sistema de serveis socials.
 • Inscriure en el Registre General dels titulars d'activitats, de serveis i centres d'acció social de la Comunitat Valenciana.
 • Garantir, en el temps, l'adequació dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa.
 • Inspeccionar els serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar, col·laborar en la tramitació i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació.
 • Exercir les funcions del departament en matèria d'infraestructura i eliminació de barreres arquitectòniques que no estiguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 • Col·laborar amb l'Institut Valencià d'Administració Pública en el Pla de Formació en Serveis Socials.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dilluns, 15 abril 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 09:30
  • Assistència a la reunió de la Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'acceleració de la Inversió
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 19:30
  • Assistència al 9é aniversari del diari Valencia Plaza
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dilluns, 18 març 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 18 març 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 12:00
  • Assistència a la reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 09:15
  • Assistència a la I Trobada de Juristes de Dret Civil Autonòmic
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:15
  • Assistència a l'esdeveniment "Institucions i empreses valencianes antes els ODS I L'Agenda 2030"
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 12:30
  • Assistència a la Comissió Bilateral Govern-Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 13:00
  • Assistència a la Campanya de la Quarta Pota a l'Ajuntament de Massamagrell
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:00
  • Assistència a la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 10:30
  • Assistència a la sessió del Ple de les Corts, amb motiu de l'aprovació de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • Reunió amb la gerència de CLECE a petició pròpia
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:30
  • Reunió de coordinació amb la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 08:30
  • Reunió del Gabinet de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 13:30
  • Assistència a l'homenatge a l'Excm. Sr. Joan Tamarit i Palacios
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:30
  • Reunió de coordinació amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Promoció de l'Autonomia i amb el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat.
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 18:00
  • Assistència a l'acte "De la banca armada a la banca ètica" organitzat per bancaarmada.org
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 13:00
  • Reunió amb la gerència de GESMED a petició pròpia
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 3 gener 2019 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • Participació en el desdejuny organitzat per València Plaza per a parlar sobre Licitacions públiques: equilibri entre qualitat i preu.
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • Assistència a l’acte en defensa del nostre autogovern al Congrés dels Diputats de Madrid
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 19:00
  • Presentació del llibre "Derechos y Deberes Fundamentales". Análisis transversal de la Universitat Cardenal Herrera
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:00
  • Assistència a reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:15
  • Assistència a Sessió Informativa sobre el Registre de Control de Conflicte d'Interessos (RECCI)
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:30
  • Assistència a la reunió de la Mesa Tècnica de Coordinació Social Generalitat-Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:00
  • Assistència al II Fòrum Internacional sobre Persones Majors
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 19:00
  • Assistència a l'acte "Dret Civil Valencià, un consens històric" de l'Associació de Juristes Valencians
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:00
  • Assistència a la jornada "El Concert Social i el seu impacte en el Tercer Sector"
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • Constitució de la Mesa Tècnica de Coordinació i Cooperació Social Generalitat-Diputació de València
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • Compareixença a la Comissió de Política Social i Ocupació per a presentar la memoria d'activitats de la Inspecció de Serveis desenvolupada l'any anterior.
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 11:00
  • Assistència a la Jornada de Portes Obertes de la Campanya de Serveis Socials #La Quarta Pota# a Alzira
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • Assistència a l'acte de lliurament de l'Alta Distinció Francesc de Vinatea i del Premi Guillem Agulló amb motiu de la celebració del Dia de Les Corts
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:00
  • Assistència a l'acte de replantejament de les obres de construcció del CEAM Benicàssim
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 11:00
  • Assistència a la Mesa de Coordinació i Cooperació Social Generalitat-Diputació d'Alacant
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:00
  • Assistència a la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 10:00
  • Assistència a la Mesa de Coordinació i Cooperació Social Generalitat-Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • Assistència a l’acte institucional commemoratiu del 600 aniversari de la sessió de Corts que va donar lloc a la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 12:00
  • Reunió per a tractar la unificació del Conveni Col·lectiu per al Tercer Sector en/per aplicació del Concert Social
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • Assistència a la presentació de l'Avantporjecte de Llei de la Generalitat d'Infància i Adolescència
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 19:00
  • Assistència al debat "Desigualtat, pobresa i benestar en la societat valenciana" organitzat per la institució Alfons el Magnànim Centre Valencià d'Estudis d'Investigació
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • Assistència a la reunió de la Mesa Tècnica de Coordinació Social GVA-Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 18:00
  • Assistència a l'acte de presentació de l'Esborrany de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:45
  • Assistència a la conferència d'Isabel Bonig organitzada per "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea"
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:00
  • Assistència a la reunió de la Mesa Tècnica de Coordinació Social GVA-Diputació d'Alacant
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:30
  • Assistència a la reunió de la Mesa Tècnica de Coordinació Social GVA-Diputació de València
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:00
  • Assistència a la presentació del núm. 62 de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics “Estat del benestar i Comunitats Autònomes: desafiaments i necessitats”
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Assistència a la conferència de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives al Fòrum Nueva Economia
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 19:00
  • Participació en El Nostre Debat, a CV Ràdio
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 11:00
  • Assistència a la presa de possessió del Secretari General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb el President de la Comunitat Jueva de València Bnei Sefarad
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:00
  • Assistència a la reunió per a la presentació del projecte de l'Associació SOL i Ubiquat: “Les Monedes Complementàries Digitals com a instruments al servici de la Innovació de les Polítiques Públiques”.
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:30
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 08:30
  • Assistència a Demos 2017: Fòrum de fundacions i societat civil
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:30
  • Assistència a la Comissió Departamental Estadística
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:30
  • Assistència a la Mesa Tècnica de Coordinació Social GVA-Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 19:30
  • Assistència a la Nit de l'Economia Valenciana 2017, convocada per la Cambra de Comerç de València
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Seguiment de l'Acord de Distribució de personal del Centre de Recepció València
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:00
  • Despatx d'assumptes amb el subdirector general del Gabinet Tècnic
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:30
  • Despatx d'assumtpes amb la subdirectora general de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • Despatx d'assumptes amb la cap del Servei de Coordinació i Suport Tècnic
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:30
  • Despatx d'assumptes amb la cap del Servei de Contractacions i Assumptes Generals
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:00
  • Despatx d'assumptes amb la cap del Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 09:30
  • Despatx d'assumptes amb la cap de Servei de Personal
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 08:30
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:00
  • Assistència a la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 13:00
  • Assistència Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb FE CC.OO PV
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:30
  • Assistència al Ple de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC)
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 11:30
  • Assistència a la Reunió extraordinària de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 18:00
  • Assistència a la Mesa Redona: "La reforma constitucional: via de recuperació de la normativa valenciana de custòdia compartida, unions de fet i règim econòmic matrimonial valencià"
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 13:30
  • Reunió amb l'Associació de Personal Sanitari Independent
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 10:30
  • Assistència a l'acte de presentació de l´Avantprojecte de Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat.
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 13 abril 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 13:30
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 19:00
  • Assistència a la presentació de l'associació "Homes valencians per la igualtat"
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:00
  • Visita a l'Institut Valencià d'Acció Social
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 10:30
  • Assistència a la presentació del llibre "València, quan la c iutat aplega a l'horta. Homenatge a Eduard Pérez Lluch"
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 5 gener 2017 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 11:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:30
  • Visita a les instal·lacions del magatzem i arxiu ubicat a Riba-roja
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 19:00
  • Acte Institucional de la Diputació de València amb motiu del Dia Mundial contra la Violència de Gènere, on es farà entrega dels Premis a les persones, entitats i municipis que han destacat en la seua lluita contra la violencia i en defensa de la vida
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 11:00
  • Assistència al Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana,
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016
  • Assistència a l'acte institucional del 9 d'Octubre
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016
  • Assistència a l'acte solemne d’agraïment a tots els pobles, ciutats, associacions i institucions que han recolzat el Manifest pro-Dret Civil Valencià.
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 18:00
  • Assistència a l'Acte d'adhesió de les entitats del nostre sector, al manifest per un finançament just que van aprovar les Corts Valencianes per unanimitat
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • Reunió sobre Pressupostos 2017 a la Direcció General de Pressupostos
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 19:00
  • Assistència a la presentació del llibre "El tio Canya ha mort. Notes sobre la mecànica sociolingüística del valencià"
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 18 agost 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 11 agost 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:00
  • Assistència Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC)
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 19:30
  • Assistència a la presentació del llibre "Una nova via per a l'empresa valenciana. Bases i propostes econòmiques per al futur a la ciutat de València. "
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 12:00
  • Assistència a la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 10:00
  • Assistència a les Jornades de Treball de l'Advocacia General de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 19:30
  • Assistència a l'acte "En defensa del Dret Històric Valencià" coincidint amb la Promulgació del Decret de Nova Planta el 29 de juny de 1707
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 12:00
  • Assistència a la Jornada "El tractament de les baixes temeràries en la contractació amb les Administracions Públiques a debat" organitzada por la Confederació Empresarial Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 18:30
  • Lliurament medalla d'or de la ciutat de Sueca al Col•legi d'Advocats de Sueca pel seu 175 aniversari
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:00
  • Reunió de treball amb les diferents representacions sindicals per a tractar temes relacionats amb el personal de la conselleria
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 16:45
  • Assistència 8ª sessió de l'Observatori de Dret Civil Valencià
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • Assistència a l'acte de lliurament del XXIV Premi de Convivència
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 17:00
  • Reunió per a tractar el Pla d'Ajust
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:00
  • Assistència a Lliurament de Premis Llibertat d'Expressió 2016
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 18:00
  • Compareixença a la Comissió d'investigació per a l'estudi del procés d'adjudicació de les places de residències d'accesibilitat per a les persones dependents, en concret als centres del grupo Savia
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 10:30
  • Comissió d'investigació per a l'estudi del procés d'adjudicació de les places de residències d'accesibilitat per a les persones dependents
  • València (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 11:30
  • Assistència a l'acte "Municipis que rescaten persones. La Generalitat amb els serveis socials de proximitat"
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 09:30
  • Comissió Interdepartamental de Coordinació de la CA90
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:30
  • Assistència a la Presentació de l'Avantprojecte de Llei de l'Horta de València i del Pla d'Acció Territorial d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 16:30
  • Assistència a la compareixença de la S.A. Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència a la Comissió d'investigació per a l'estudi del procés d'adjudicació de les places de residències SAVIA
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 19:00
  • Asssistència a conferència sobre inmigració del professor Francisco Javier de Lucas
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 24 març 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 18:00
  • Assistència a la XVIII Edició Premis Isabel Ferrer
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • Reunió convocada per la S.A. Hisenda sobre l'elaboració del Pressupost 2017
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb representants de CCOO
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • Visita de la diputada Isaura Navarro per a consultar documentació relativa a FUNDAR
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:30
  • Assistència a la Comissió Interdepartamental d'Estadísitica
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • Assistència a reunió del Consell Valencià d'Estadística
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 19:00
  • Assistència a conferència de Rafael Climent González, conseller d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • Assistència al desdejuni informatiu del "FORUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" amb Vicent Marzà
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:15
  • Assistència a la presentació del Nou Portal de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb el Director General de Pressupostos
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 12:00
  • Assistència a la IX edició dels Premis Raquel Paya de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 19:00
  • Assistència a les conferències dels Srs. Vicent Cucarella i Rafael Beneyto
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:30
  • Presentació del Nou Portal de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 17:30
  • Reunió amb José Mª Toro, Director General d'AERTE
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • Acte Inaugural del Curs de formació per a les Unitats d'Igualtat de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 31 desembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 24 desembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb la S. Autonòmica de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència sobre finalització d’encomanes i projectes de futur
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb la Directora General de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb el Banc Europeu d'Invesions
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb la Federació Valenciana De Municipis i Províncies
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 09:00
  • Mesa Sectorial de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 19:00
  • Assistència a la presentació del llibre "El Valencianisme enfront d'Espanya. Una anàlisi estratègica" de Amadeu Mezquida
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 19:00
  • Assistència acte amb motiu del dia d ela Violència de Gènere
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:00
  • Consell de Direcció de l'IVAS
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 16:30
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 11:00
  • Reunió amb la S. Autonòmica Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, la D. Gral. de Serveis Socials i Persones en Sit. Dependència, el Director de l'IVAS, Luis Gimeno i la SGA
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:00
  • Reunió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col¿lectiu (CIVE)
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:30
  • Reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 17:00
  • "La Llei de Segon Oportunitat huit mesos després"
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 13:00
  • Reunió amb la D.G. Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni. Assistents: Director i Subdirector de l'IVAS
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • Visita a la Direcció Territorial de Castelló
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • Asssistència a l'Encontre Internacional sobre Economia Social i Administració Local. Les clàusules socials. "La desmercantilització de l'Estat de Benestar"
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 17:30
  • Extraordinària Entrada de Moros i Cristians d'Albaida
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 10:00
  • Acte Institucional 9 d'Octubre
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 14:30
  • Reunió amb D. Gral. Responsabilitat Social Assumpte: Clàusules Socials per a les licitacions públiques.
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015
  • Reunió amb la Dra. Gral. Advocacia, SA Serveis Socials i Autonomia Personal y D.Gral. Serveis Socials i Persones en situació de dependència.
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 16:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • Visita a la Direcció Territorial d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:30
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • Assistència a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 10:30
  • Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 12 agost 2015 10:00
  • Consell de Direcció de l'IVAS
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • Assistència a Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 13:00
  • Reunió amb la Subsecretària d'Economia Sostenible, Sec. Producció, Comerç i Treball
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 13:30
  • Reunió de Subsecretaris al Palau de Fuentehermosa
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 10:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 13:00
  • Assistència a Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris
  • València (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 11:00
  • Reunión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 13:00
  • Reunión con el Subsecretario de Presidencia
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 14:30
  • Reunión con la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
  • València (València)

Subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives(cessament 16.04.2019) Llista completa d'obsequis

06/06/2018 - 07/06/2018

Assistència al I Encontre d’Inspectors Socials, organitzat pel Servei de Qualitat e Inspecció del Departament de Drets Socials del Govern de Navarra

Costs
 • Allotjament
  102,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  403,00 €
 • Total 565,00 €
01/03/2017

Assistència a la reunió del Grup de Treball AGE-Generalitat Valenciana, en relació amb la "Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit autonòmic, de Titularitat de la Generalitat".

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  122,20 €
 • Total 134,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives(cessament 16.04.2019) Llista completa d'obsequis

27/09/2018

Llibre "La Ley de contratos del sector público. ley 9/2018, de 8 de noviembre. Aspectos novedosos" de Juan Francisco Mestre Delgado i Luis Manent Alonso

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx de Subsecretaria

21/02/2018

Carpeta de color negre amb el logo de la Generalitat, amb tancament de cremallera, amb diferents compartiments. Inclou una xicoteta calculadora, i documentació en matèria de transparència, bon govern i règim d'incompatibilitats, en paper i en format electrònic a una memòria USB en forma de clau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General de Transparència i Participació

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Sotssecretaria

10/06/2016

Barra de xococolata artesana de 50 grs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Sotssecretaria

10/06/2016

Saquet de 1/2 kg. d'arròs de Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Sotssecretaria

10/06/2016

Llibre "El Col·legi d'Advocats de Sueca. Fundació i primers anys de vida" per Carles Tormo i Camallonga

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Biblioteca de la Dona

10/06/2016

Llibre "Autos del Parnaso Valenciano dedicados a los escribas y fariseos de nuestros días" de Josep Bernat i Baldoví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Biblioteca de la Dona

23/02/2016

Marc de fusta blanc amb la reprodució d'una carta de Losvois, Ministre de la guerra de Lluis XIV, en relació a les males pràctiques per part d'alguns contratistes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APROSER

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Sotssecretari

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA Tècnic Superior d'Administració General de la Generalitat (Grup A1) 01/01/2003 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA- CONSELL RECTOR VICEPRESIDENT 17/04/2019 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT E INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA COORDINACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DEL PROCÉS ELECTORAL A LES CORTS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I RESPOSTA FRONT A LA POSSIBLE PANDEMIA DE GRIP AVIAR VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 17/04/2019 Pública
PLE DE LA COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIO DE L'ESTAT-GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSELLER 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA CV VICEPRESIDENT 17/04/2019 Pública
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA DE LA MESA DIÀLEG SOCIAL DE LA CV PRESIDENT 17/04/2019 Pública
PLE DE LA MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIO DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL VOCAL 17/04/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI VOCAL 17/04/2019 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS VALENCIANS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
PATRONAT DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIO DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, S.A MEMBRE 25/04/2019 Pública
CONSTRUCCIONS E INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. (CIEGSA) MEMBRE 25/04/2019 Pública
CONSELL TERRITORIAL PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA VOCAL 31/05/2019 Pública
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE (FAVIDE) PATRÓ 24/05/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 56.316,74 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 6.442,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 13.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca adquisició primera vivenda amb BANKIA (01330*****) 198.762,53 €
Préstec finançament de vehicle amb PEUGEOT FINANCIAL SERVICES, S.A. 6.000,00 €
Total: 204.762,53 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
20 accions del Valencia C.F.S.A.D 961,60 €
10 accions del València C.F.S.A.D 480,80 €
Total: 1.442,40 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 57.707,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.