alts càrrecs

 • Francesc Gamero Lluna

 • Subsecretari
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • pinazo_marsan@gva.es
 • 961 247 433
 • La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, les quals són, entre altres, les següents:

 • a) Exercir la superior coordinació i supervisió administrativa i tècnica de les direccions territorials.

 • b) Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes del departament.

 • c) Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan açò siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.

 • d) Portar la gestió patrimonial dels béns afectats al departament.

 • e) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial de la Conselleria, a excepció dels expedients de responsabilitat patrimonial derivats del funcionament de la conselleria en matèria de dependència, la instrucció i proposta dels quals correspon al Servei de Procediments Especials en Matèria de Dependència.

 • f) Realitzar la planificació i programació econòmica, incloent-hi les inversions; elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

 • g) Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels distints centres directius del departament.

 • h) Tramitar els expedients de contractació, excepte els casos de delegació que s'establisquen.

 • i) Gestionar les despeses de personal, excepte els casos de delegació que s'establisquen.

 • j) Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans del departament, en els diaris oficials.

 • k) Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa del departament, com dels procediments de gestió que s'hi realitzen i coordinar els treballs que en aquesta matèria elaboren altres òrgans o unitats del departament.

 • l) Impulsar i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació relacionats amb les competències assignades al departament.

 • m) Controlar la qualitat dels centres i serveis.

 • n) Exercir les funcions assignades per la normativa vigent en matèria de millora de la qualitat dels serveis públics.

 • o) Emetre informes sobre els avantprojectes i projectes normatius provinents d'altres departaments.

 • p) Exercir la potestat disciplinària respecte el personal adscrit al departament, tret del cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

 • q) Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit del departament, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer el seguiment i vigilància.

 • r) Col·laborar amb les direccions generals en el procediment d'autorització dels centres i serveis que formen part del sistema de serveis socials.

 • s) Inscriure en el Registre General dels titulars d'activitats, de serveis i centres d'acció social de la Comunitat Valenciana.

 • t) Garantir, en el temps, l'adequació dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa.

 • u) Inspeccionar els serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • v) Impulsar, col·laborar en la tramitació i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació.

 • w) Exercir les funcions del departament en matèria d'infraestructura i eliminació de barreres arquitectòniques que no estiguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.

 • x) Col·laborar amb l'Institut Valencià d'Administració Pública en el Pla de Formació en Serveis Socials.

 • y) Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.175,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.706,15 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.881,65 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos