alts càrrecs

 • José de Lamo Pastor

 • Director General de l´Agència Valenciana d´Igualtat en la Diversitat
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • delamo_jos@gva.es
 • 961 247 634

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat és l'òrgan directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual corresponen les funcions relacionades amb la política d'igualtat, especialment polítiques d'LGTBI, de diversitat familiar, de diversitat ètnica, religiosa i de culte, per a la no-discriminació i garantia d'igualtat d'oportunitats.

 • Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • a) Planificar i executar els plans, programes i instruments relacionats amb la igualtat dels col·lectius de la diversitat, i fer-ne el seguiment.

 • b) Fomentar i desenvolupar el valor de la diversitat sexual, de gènere, familiar, ètnica, cultural, religiosa i de creença.

 • c) Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Generalitat per motiu d'orientació sexual, identitat sexual i de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, llengua, situació de pobresa o diversitat funcional.

 • d) Previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu d'orientació sexual, identitat sexual i de gènere, raça, ètnia, cultura,religió, creença, situació de pobresa o diversitat funcional. Coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en tals situacions, informant, orientant i canalitzant-les cap a les institucions i organismes competents per a la resolució d'aquestes situacions; actuar contra els delictes d'odi amb accions per a la seua prevenció i sensibilització. Garantir a les persones víctimes de delictes d'odi el dret a l'assistència social integral.

 • e) Recuperar la memòria històrica de les persones víctimes de delictes d'odi.

 • f) Fomentar i desenvolupar una cultura de les famílies que tendisca a promoure el valor de la seua diversitat i benestar, elaborant programes a favor de les famílies, prestant especial atenció a les més vulnerables.

 • g) Impulsar actuacions dirigides a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a través de la coresponsabilitat i la racionalització dels usos del temps.

 • h) Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans d'actuació que desenvolupe la Generalitat en matèries de la seua competència.

 • i) Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.

 • j) Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea funcional.

 • k) Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.

 • l) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • m) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.

 • n) Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depèn jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 970,74 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.393,95 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL SERVEIS EDUCATIUS I D'INVESTIGACIÓ TECNIC MITJA DE GESTIO 01/02/2007 08/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS ASSESSORAR LA GVA EN TEMES DE TUTELES VOCAL 13/07/2015 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA AVALUAR EL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA VOCAL 13/07/2015 06/08/2016 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PATRÓ 07/08/2015 Pública
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA PROMOURE LA LLIBERTAT RELIGIOSA VOCAL DEL COMITÉ ASSESSOR 18/09/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES DE MIGRACIÓ I REFUGI VOCAL 28/10/2015 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I SANITÀRIES DE LA GVA VOCAL 04/11/2015 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DE LA GVA VOCAL 20/05/2016 Pública
FUNDACIÓ PER A LA SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA AYUDAS AL VOLUNTARIADO PATRÓ 20/05/2016 22/12/2016 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ASSESSORAR EN LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL SUPLENT 31/01/2017 Pública
OBSERVATORI DE SEGURETAT ASSESSORAR LA GVA EN POLÍTIQUES DE SEGURETAT VOCAL 23/11/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES CAP AL POBLE GITANO VOCAL 28/03/2017 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA D'IMPULS AL TURISME INCLUSIU I INTEGRAL COORDINAR LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES DE LA GVA VOCAL 26/04/2016 Pública
FUNDACIÓN SANTA ELENA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AJUDAR A DONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ PATRÓ 07/03/2016 Altres
FUNDACIÓN MARÍA MARZO AJUDAR A LES DONES I LES FAMÍLIES PATRÓ 31/07/2018 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 22.564,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 66.469,97 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ALIMENTACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA - APORTACIÓ VOLUNTÀRIA FINANÇAMENT INICI ACTIVITAT 2.000,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA RECUPERA EL SOL 3 1.000,00 €
SOM ENERGIA SCCL - CONTRACTE D'AUTOPRODUCCIÓ COL·LECTIVA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES 6 ACCIONS ENERGÈTIQUES 600,00 €
Total: 3.600,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 52.466,56 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 30,34 €
cargando datos