alts càrrecs

 • José de Lamo Pastor

 • Director General de l´Agència Valenciana d´Igualtat en la Diversitat
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • delamo_jos@gva.es
 • 961 247 634

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat és l'òrgan directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual corresponen les funcions relacionades amb la política d'igualtat, especialment polítiques d'LGTBI, de diversitat familiar, de diversitat ètnica, religiosa i de culte, per a la no-discriminació i garantia d'igualtat d'oportunitats.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar i executar els plans, programes i instruments relacionats amb la igualtat dels col·lectius de la diversitat, i fer-ne el seguiment.
 • Fomentar i desenvolupar el valor de la diversitat sexual, de gènere, familiar, ètnica, cultural, religiosa i de creença.
 • Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Generalitat per motiu d'orientació sexual, identitat sexual i de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, llengua, situació de pobresa o diversitat funcional.
 • Previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu d'orientació sexual, identitat sexual i de gènere, raça, ètnia, cultura,religió, creença, situació de pobresa o diversitat funcional. Coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en tals situacions, informant, orientant i canalitzant-les cap a les institucions i organismes competents per a la resolució d'aquestes situacions; actuar contra els delictes d'odi amb accions per a la seua prevenció i sensibilització. Garantir a les persones víctimes de delictes d'odi el dret a l'assistència social integral.
 • Recuperar la memòria històrica de les persones víctimes de delictes d'odi.
 • Fomentar i desenvolupar una cultura de les famílies que tendisca a promoure el valor de la seua diversitat i benestar, elaborant programes a favor de les famílies, prestant especial atenció a les més vulnerables.
 • Impulsar actuacions dirigides a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a través de la coresponsabilitat i la racionalització dels usos del temps.
 • Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans d'actuació que desenvolupe la Generalitat en matèries de la seua competència.
 • Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.
 • Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea funcional.
 • Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depèn jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat Llista completa d'obsequis

26/02/2019

Assistència a la presentació de la Fundació Pedro Zerolo

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
12/11/2018 - 14/11/2018

Jornada de debat “El antigitanismo: claves para prevenirlo y combatirlo i convocatòria de reunió del Grupo de Cooperación Técnica con Comunidades Autónomas sobre Población Gitana.

Costs
 • Allotjament
  107,75 €
 • Transport
  60,56 €
 • Total 168,31 €
20/10/2018

La entrega del premi Familia Nombrosa "José Ramón Losana", en la categoría de Institució Pública, otorgat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses

Costs
 • Manutenció
  5,20 €
 • Transport
  123,14 €
 • Total 128,34 €
07/07/2018

Assixteix a la Manifestació estatal de l'Orgull LGTBI

08/11/2017

Convocatòria de reunió del Comité Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Costs
 • Transport
  100,35 €
 • Total 100,35 €
26/09/2017 - 27/09/2017

Jornada Debat "Pla Operatiu 2017-2020 de l'Estratègia per a la inclusió social de la població gitana 2012-2020" i de la reunio del Grup de Treball de Cooperació Tècnica amb CC.AA.

Acompanyant/s
 • subdirectora general d'igualtat en la diversitat, Violeta Chofre Rico, solo en la jornada del dia 26/09/2017
Costs
 • Allotjament
  53,60 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 182,70 €
01/07/2017 - 02/07/2017

Assixteix a la manifestació de l'Orgull Mundial LGTBI

21/03/2017

Convocatòria del Comité Assessor de la Fundació Pluralisme i Convivència

Costs
 • Transport
  118,00 €
 • Total 118,00 €
27/09/2016 - 29/09/2016

Jornada debat “Enfocamentes de treball per a promoure la Inclusió Social de la Població Gitana en el Plà local y Convocatòria del Grup de Treball de Cooperaciò Tècnica amb les CCAA sobre població gitana, en Plamplona

Costs
 • Allotjament
  131,95 €
 • Transport
  158,38 €
 • Total 290,33 €
02/07/2016

Assixteix a la manifestació estatal del Orgullo LGTB

11/06/2016

Participació com a ponent en el I Congrés Empresarial i Institucional LGBT Friendly, en Madrid

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
02/12/2015 - 03/12/2015

assistència, per delegació de la vicepresidenta i consellera d'igualtat i polítiques inclusives, a l'acte de celebració dels 15 anys del programa de formació i ocupació "Acceder", a Madrid, organitzat per la Fund. Secretariado Gitano

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
19/11/2015

assistència, com a membre, a la reunió del Comité Assessor de la Fundació Pluralisme i Convivència, a Madrid

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
03/11/2015 - 05/11/2015

Reunió del grup de treball de cooperació tècnica amb CCAA sobre població gitana (en jornada de matí) i a la jornada de debat "Fons europeus i població gitana" (en jornada de vesprada), convocades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i pel Secretariat del Consell Estatal del Poble Gitano, a Mérida (Badajoz)

Costs
 • Allotjament
  46,00 €
 • Transport
  190,90 €
 • Total 236,90 €
01/10/2015

convocatòria de reunió de la Comissió de l'Observatori de la Infància, del ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a Madrid.

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
18/09/2015 - 19/09/2015

invitació assitència al grup de treball projecte "Xarxes contra l'odi", a Madrid, organitzat per la Fed. Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) , que assumixen gastos

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 994,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.781,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat Llista completa d'obsequis

09/01/2019

Llibre de butxaca " #*EdúcameDespacioQueCrezcoDeprisa. Breus reflexions educatives per a pares de hui", d'Antonio Crespillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASAFAN, Ass. de famílies nombroses d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: despatx Director general

28/12/2017

Llibre “Cerámica venezolana” 1995-2008 col·lecció mercantil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat Ciències Socials. Universitat Europea de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx director

20/12/2017

Li regalen 2 paperetes del núm. 62903 de la loteria nacional per al 22 de desembre per valor total de 10 €, cadascuna d'elles amb 4€ de participació del dècim i 1€ de donatiu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: l'associació de mestreses de casa i consumidores Tyrius

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Les participacions 06643 amb clau 46220 i 06644 amb clau 46221 les donarà a dos entitats del Poble Gitano que queden ressenyades en document signat en data 21/12/2017 a les 14:09:11

19/12/2017

Llibre Car Mislata: vint-i-cinc anys d'acolliment i integració, en València, de 130 pàgines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Yohara Quilez Playan, autor

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx director general

25/05/2017

Li regalen 27 entrades !VEN AL CINEMA!, Cada una d'elles és per a 2 persones per 9,50 €, en els ABC...park. La validesa de la promoció és fins al 30/09/2017 amb una sèrie de requisits a complir.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Famílies Nombroses Comunitat Valenciana (FANUCOVA)

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Les 27 entrades les regala (al seu torn) a la Direcció general d'Infància i Adolescència per al repartiment que considere convenient

11/04/2017

Tassa de ceràmica blanca amb el lema “yo voto por la innovación social”, missatge del III Fòrum Internacional celebrat al març en la UPV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de l'Associació Jovesolides

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx del director general de l'AV d'Igualtat en la Diversitat

16/02/2017

Llibre de 505 pàgines “L'escola model d'Alacant” d'Antonio Aparici Díaz, de l'editorial Logos, 2a edició

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx Director General

04/01/2017

Calendari 2017 de disseny amb peu de fusta i adhesius de colors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dos i Creatius. Consultoria creativa

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx Director general

12/06/2016

Regals diversos: 2 samarretas, 1 motxilla de plàstic i 1 bossa de loneta, 4 llapis, 2 bolígrafs, 1 obribotelles, 1 capseta amb mostres de la marca Clinique, 1 carregador portàtil, 1 clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVAFAM, Assoc.Valenciana de la Familia i Famìlies Nombroses

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Direcció general d'Igualtat en la Diversitat

24/05/2016

2 volums de llibres titulats “Lliria. Historia, geografía y arte. Nuestro pasado y presente”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Lliria

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: direcció general d'Igualtat en la Diversitat

17/05/2016

8 llibretes de diverses grandàries i tapes amb diferents dibuixos i una safateta artesanal elaborada pel Centre Ocupacional “Juan de Garay”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: direcció general d'igualtat en la diversitat

01/03/2016

2 contes per a gent valenta. “La perruca de Luca”, en cartó i paper reciclat, editat en castellà i català, enquadernat a mà en la Marina Alta. Son històries de Luca que un dia quan va anar al col·legi amb la seua perruca i la resta dels companys/yes es varen riure d'ell perquè semblava una xica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La perruca de luca

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx Director general d'Igualtat en la Diversitat

20/02/2016

Gravat núm. 19/50, firmat per M. Ibañez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Psicòlegs Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: despatx director general d'Igualtat en la Diversitat

26/01/2016

un CD "Un paso de fé" de Carmen Vargas, obsequiat en la reunió amb responsables de l'associació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Luis Vargas, president de la Asociación Evangélica de Barona de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: despatx Director general de l'agència valenciana d'igualtat en la diversitat

22/12/2015

planta Euphorbia Pulcherrima (flor de Pascua)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Amigó

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: despatx director general d'Igualtat en la Diversitat

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL SERVEIS EDUCATIUS I D'INVESTIGACIÓ TECNIC MITJA DE GESTIO 01/02/2007 08/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS ASSESSORAR LA GVA EN TEMES DE TUTELES VOCAL 13/07/2015 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA AVALUAR EL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA VOCAL 13/07/2015 06/08/2016 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PATRÓ 07/08/2015 Pública
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA PROMOURE LA LLIBERTAT RELIGIOSA VOCAL DEL COMITÉ ASSESSOR 18/09/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES DE MIGRACIÓ I REFUGI VOCAL 28/10/2015 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I SANITÀRIES DE LA GVA VOCAL 04/11/2015 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DE LA GVA VOCAL 20/05/2016 Pública
FUNDACIÓ PER A LA SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA AYUDAS AL VOLUNTARIADO PATRÓ 20/05/2016 22/12/2016 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ASSESSORAR EN LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL SUPLENT 31/01/2017 Pública
OBSERVATORI DE SEGURETAT ASSESSORAR LA GVA EN POLÍTIQUES DE SEGURETAT VOCAL 23/11/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES CAP AL POBLE GITANO VOCAL 28/03/2017 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA D'IMPULS AL TURISME INCLUSIU I INTEGRAL COORDINAR LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES DE LA GVA VOCAL 26/04/2016 Pública
FUNDACIÓN SANTA ELENA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AJUDAR A DONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ PATRÓ 07/03/2016 Altres
FUNDACIÓN MARÍA MARZO AJUDAR A LES DONES I LES FAMÍLIES PATRÓ 31/07/2018 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 22.564,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 66.469,97 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ALIMENTACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA - APORTACIÓ VOLUNTÀRIA FINANÇAMENT INICI ACTIVITAT 2.000,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA RECUPERA EL SOL 3 1.000,00 €
SOM ENERGIA SCCL - CONTRACTE D'AUTOPRODUCCIÓ COL·LECTIVA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES 6 ACCIONS ENERGÈTIQUES 600,00 €
Total: 3.600,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 52.466,56 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 30,34 €
cargando datos