alts càrrecs

 • Antonio Raya Álvarez

 • Director General de Diversitat Funcional
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • raya_antalv@gva.es
 • 961 247 720

Agenda

Agenda maig

La Direcció General de Diversitat Funcional és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal al qual corresponen les competències de proposta, programació i execució de les polítiques generals en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat, promoció de l'autonomia personal, com també la coordinació de centres propis, assistència social a persones amb malaltia mental crònica i equipament de centres.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar, ordenar, coordinar i dirigir els recursos i serveis d'atenció a les persones amb diversitat funcional tendint a facilitar la seua integració en la societat.
 • Fomentar la realització d'activitats, serveis i programes tendents a millorar la qualitat de vida independent de les persones amb discapacitat o diversitat funcional. En particular, promoure les actuacions necessàries tendents a facilitar l'accessibilitat universal i prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de l'atenció a les persones amb diversitat funcional.
 • Coordinar l'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS) i la resta d'òrgans públics d'atenció a les persones amb diversitat funcional.
 • Prestar els serveis i gestionar els centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional titularitat de la Generalitat.
 • Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • Trametre, proposar i gestionar els concerts socials amb les entitats d'iniciativa privada en el seu àmbit competencial.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Supervisar les actuacions de les entitats destinades a l'atenció i promoció de les persones amb diversitat funcional
 • Coordinar l'actuació de l'atenció integral de les persones subjectes a tutela per la Generalitat, i protegir els interessos patrimonials de les persones incapacitades sotmeses a càrrecs tutelars de la Generalitat.
 • Establir totes les accions que siguen necessàries amb les administracions locals, per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea funcional.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • Establir directrius dels centres d'avaluació de la discapacitat.
 • Promoure i establir línies de coordinació i actuació que possibiliten prestar l'atenció integral, social i sanitària, necessària i adequada per a les persones amb diversitat funcional.
 • Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Diversitat Funcional Llista completa d'obsequis

15/03/2019

Llibre projecte "EncuadrArte"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEE Torre Pinos

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

20/02/2019

Informe 2018. Grup de treball sobre la diversitat cultural i lingüistica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts Valencianes

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

14/02/2019

Llibre "Manual de formació per a assistents personals"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PREDIF

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

28/01/2019

LLibre "Protecció civil i penal dels menors i persones majors vulnerables en Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

17/12/2018

Agenda, bolígraf, pen

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Videsalud

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

15/12/2018

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVASS

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

17/11/2018

Teula decorativa 22 x 14.5 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Discapacitats Montcada

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

29/10/2018

Llibre "20 anys dansant en la diversitat" 1997-2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Moments Art

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

08/09/2018

Objecte decoratiu sobretaula. II festival Rugbi Inclusiu. Cullera 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Espurna

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

11/05/2018

Petjapapers metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVAFI

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

18/04/2018

Deu fermalls de feltre amb motius de moros i cristians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AIN

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

14/12/2017

Agenda, bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Videsalud

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

13/12/2017

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVASS

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: despatx

13/12/2017

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASIGER

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

04/11/2017

Objecte decoratiu XIX Jornades formatives 2017. CO 9 d'Octubre. Catarroja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COPAVA

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

18/10/2017

objecte ceràmica sobretaula, 12 x 25 cm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Espina Bífida

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

04/10/2017

Teula decorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APROSAM

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

14/12/2016

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASIGER

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

13/12/2016

Agenda, bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Videsalud

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

12/12/2016

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVASS

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

03/12/2016

Objecte decoratiu persona en cadira de rodes sobre peanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: QUSIBA

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

16/12/2015

Agenda, bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Videsalud

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

15/12/2015

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASIGER

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

15/12/2015

Planta ornamental

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVASS

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO FERNANDO RAYA ALVÁREZ

Destinació: Despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PATRONATO "FCO. ESTEVE" Enseñanza y rehabilitación de personas con discapacidad intelectual Director del Centro Ocupacional 01/02/1989 Forzosa para ejercicio de cargo público. Desde 08/07/2015 NO
Comunidad de bienes: Explotaciones Agrícolas "Hnos. Raya Álvarez". Agricultura COMUNERO 12/05/2008 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SECRETARIA 08/07/2015
COMISION DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VALORACIÓN DEL GRADO DE LA DISCAPACIDAD DE LA CV PRESIDENTE 08/07/2015
COMITE TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE LA CV PRESIDENTE 08/07/2015
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON AUTISMO PRESIDENTE 08/07/2015
COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL DE PERSONAS MAYORES CON FACULTADES Y CAPACIDAD LIMITADA VOCAL 08/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Immobles rústics Córdoba 122.556,68 €
Ple domini 50 Immobles rústics Córdoba 2.744,36 €
Ple domini 100 Immobles rústics Córdoba 42.441,43 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 22.134,54 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 169.901,78 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 80.602,37 €
Ple domini 50 Immobles rústics Córdoba 33.976,89 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 490.317,99 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Total: 35.400,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 49.371,47 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 1.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Deudas 32.140,00 €
Total: 32.140,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAJASUR 156.138,37 €
BANKIA 3.418,96 €
BANKIA 3.546,96 €
BANKIA 12.420,24 €
BANKIA 4.938,18 €
BANKIA 18.336,44 €
BANKIA 7.534,70 €
Total: 206.333,84 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 19.115,00 €
BANKIA 16.452,23 €
BANKIA 4.000,00 €
Total: 39.567,23 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.468,90 €
Règims especials: Rendiments activitats econòmiques 23.167,91 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 269,26 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 269,26 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 9,12 €
cargando datos