alts càrrecs

 • Antonio Raya Álvarez

 • Director General de Diversitat Funcional
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • raya_antalv@gva.es
 • 961 247 720

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de Diversitat Funcional és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal al qual corresponen les competències de proposta, programació i execució de les polítiques generals en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat, promoció de l'autonomia personal, com també la coordinació de centres propis, assistència social a persones amb malaltia mental crònica i equipament de centres.

 • Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • a) Planificar, ordenar, coordinar i dirigir els recursos i serveis d'atenció a les persones amb diversitat funcional tendint a facilitar la seua integració en la societat.

 • b) Fomentar la realització d'activitats, serveis i programes tendents a millorar la qualitat de vida independent de les persones amb discapacitat o diversitat funcional. En particular, promoure les actuacions necessàries tendents a facilitar l'accessibilitat universal i prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de l'atenció a les persones amb diversitat funcional.

 • c) Coordinar l'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS) i la resta d'òrgans públics d'atenció a les persones amb diversitat funcional.

 • d) Prestar els serveis i gestionar els centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional titularitat de la Generalitat.

 • e) Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.

 • f) Trametre, proposar i gestionar els concerts socials amb les entitats d'iniciativa privada en el seu àmbit competencial.

 • g) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • h) Supervisar les actuacions de les entitats destinades a l'atenció i promoció de les persones amb diversitat funcional

 • i) Coordinar l'actuació de l'atenció integral de les persones subjectes a tutela per la Generalitat, i protegir els interessos patrimonials de les persones incapacitades sotmeses a càrrecs tutelars de la Generalitat.

 • j) Establir totes les accions que siguen necessàries amb les administracions locals, per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea funcional.

 • k) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.

 • l) Establir directrius dels centres d'avaluació de la discapacitat.

 • m) Promoure i establir línies de coordinació i actuació que possibiliten prestar l'atenció integral, social i sanitària, necessària i adequada per a les persones amb diversitat funcional.

 • n) Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.

 • o) Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos