alts càrrecs

 • Mercé Martínez i Llopis

 • Directora General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • martinez_merllo@gva.es

Agenda

 • La Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal al qual corresponen les funcions en matèria de política de serveis socials; de formació i qualitat de vida; la proposta, programació i execució de les polítiques generals en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència i la participació activa de les persones majors en la societat.

 • Corresponen a la direcció general les competències següents:

 • a) Promoure els serveis socials públics de qualitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

 • b) Impulsar l'establiment d'instruments de coordinació en matèria de serveis socials entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits i/o acreditats per aquesta direcció general.

 • c) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.

 • d) Coordinar, supervisar i avaluar els serveis socials de les corporacions locals.

 • e) Promoure la integració dels serveis municipals d'atenció a la dependència dins dels equips dels serveis socials generals, el treball en xarxa dels equips de serveis socials tant generals com especialitzats, la integració dels equips, el treball coordinat i la derivació i seguiment dels programes o intervencions amb les persones.

 • f) Promoure la transparència i fomentar la cultura de la participació en la gestió dels serveis socials articulant mecanismes de comunicació professional, organitzacional i ciutadana, garantint l'accés als serveis socials com a dret de ciutadania, removent els obstacles que impedisquen un tractament digne a les persones que ho requerisquen i promovent una atenció professional.

 • g) Dissenyar, implantar i supervisar els protocols d'intervenció en matèria de serveis socials en coordinació amb les administracions implicades en el seu desenvolupament.

 • h) Gestionar, en el marc de les seues competències, els serveis i els centres de serveis socials que siguen titularitat de la Generalitat.

 • i) Prestar l'assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àrea funcional de la Direcció General.

 • j) Planificar, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional, els recursos i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i els destinats a persones majors.

 • k) Establir, programar i gestionar, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional, els procediments destinats al reconeixement de la situació de les persones dependents, la gestió i supervisió dels serveis i prestacions que li corresponguen incloent-hi l'elaboració dels programes individuals d'atenció des dels equips municipals.

 • l) Supervisar i avaluar periòdicament, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional, el funcionament del sistema d'atenció a la dependència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • m) Aportar a l'Administració General de l'Estat la informació necessària per a la recepció del nivell mínim de protecció garantit. Informar sobre el marc de cooperació interadministrativa amb l'Administració General de l'Estat, que es desenvoluparà per mitjà dels corresponents convenis, en els quals s'acordaran els objectius, mitjans i recursos per a l'aplicació dels serveis i prestacions.

 • n) Impulsar la formació en matèria de dependència de les persones professionals i cuidadores, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional i amb la Sotssecretaria.

 • o) Gestionar els centres especialitzats, centres de dia i d'atenció residencial per a persones majors de titularitat de la Generalitat, així com coordinar i supervisar la xarxa de centres especialitzats, centres de dia i d'atenció residencial per a persones majors de la Comunitat Valenciana la titularitat de la qual no siga de la Generalitat, en col·laboració amb la Sotssecretaria.

 • p) Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la participació activa dels majors en la societat, així com programes d'envelliment actiu per a persones majors.

 • q) Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.

 • r) Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.

 • s) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • t) Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.

 • u) Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.781,66 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.204,87 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos