alts càrrecs

 • Mercé Martínez i Llopis

 • Directora General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. 46018. València
 • martinez_merllo@gva.es

Agenda

Agenda maig

La Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal al qual corresponen les funcions en matèria de política de serveis socials; de formació i qualitat de vida; la proposta, programació i execució de les polítiques generals en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència i la participació activa de les persones majors en la societat.

Corresponen a la direcció general les competències següents:

 • Promoure els serveis socials públics de qualitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar l'establiment d'instruments de coordinació en matèria de serveis socials entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits i/o acreditats per aquesta direcció general.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • Coordinar, supervisar i avaluar els serveis socials de les corporacions locals.
 • Promoure la integració dels serveis municipals d'atenció a la dependència dins dels equips dels serveis socials generals, el treball en xarxa dels equips de serveis socials tant generals com especialitzats, la integració dels equips, el treball coordinat i la derivació i seguiment dels programes o intervencions amb les persones.
 • Promoure la transparència i fomentar la cultura de la participació en la gestió dels serveis socials articulant mecanismes de comunicació professional, organitzacional i ciutadana, garantint l'accés als serveis socials com a dret de ciutadania, removent els obstacles que impedisquen un tractament digne a les persones que ho requerisquen i promovent una atenció professional.
 • Dissenyar, implantar i supervisar els protocols d'intervenció en matèria de serveis socials en coordinació amb les administracions implicades en el seu desenvolupament.
 • Gestionar, en el marc de les seues competències, els serveis i els centres de serveis socials que siguen titularitat de la Generalitat.
 • Prestar l'assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àrea funcional de la Direcció General.
 • Planificar, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional, els recursos i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i els destinats a persones majors.
 • Establir, programar i gestionar, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional, els procediments destinats al reconeixement de la situació de les persones dependents, la gestió i supervisió dels serveis i prestacions que li corresponguen incloent-hi l'elaboració dels programes individuals d'atenció des dels equips municipals.
 • Supervisar i avaluar periòdicament, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional, el funcionament del sistema d'atenció a la dependència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Aportar a l'Administració General de l'Estat la informació necessària per a la recepció del nivell mínim de protecció garantit. Informar sobre el marc de cooperació interadministrativa amb l'Administració General de l'Estat, que es desenvoluparà per mitjà dels corresponents convenis, en els quals s'acordaran els objectius, mitjans i recursos per a l'aplicació dels serveis i prestacions.
 • Impulsar la formació en matèria de dependència de les persones professionals i cuidadores, en coordinació amb la Direcció General de Diversitat Funcional i amb la Sotssecretaria.
 • Gestionar els centres especialitzats, centres de dia i d'atenció residencial per a persones majors de titularitat de la Generalitat, així com coordinar i supervisar la xarxa de centres especialitzats, centres de dia i d'atenció residencial per a persones majors de la Comunitat Valenciana la titularitat de la qual no siga de la Generalitat, en col·laboració amb la Sotssecretaria.
 • Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la participació activa dels majors en la societat, així com programes d'envelliment actiu per a persones majors.
 • Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Directora General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència Llista completa d'obsequis

11/02/2019 - 12/02/2019

Reunió amb el Delegat del Consell i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  60,00 €
 • Total 185,00 €
27/11/2018

Comissió Delegada de la Dependència. Imserso (Madrid)

Costs
 • Transport
  120,00 €
 • Total 120,00 €
07/04/2016 - 08/04/2016

Convocatòria dia 7: Comissió Delegada del Consell Territorial de SS i del SAAD i convocatoria dia 8: Ple del Comité Consultiu del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Acompanyant/s
 • Sandra Casas. Secretaria Autonomica
Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Manutenció
  116,00 €
 • Transport
  122,00 €
 • Total 384,00 €
22/01/2016

Reunió amb el Director General de Majors de Castilla La Mancha

20/01/2016 - 21/01/2016

Reunió Directors Generals de Serveis Socials de CC.AA.

Costs
 • Allotjament
  92,00 €
 • Transport
  45,00 €
 • Total 137,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.970,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.758,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència Llista completa d'obsequis

21/02/2019

LLibre "Protección Civil y penal de los Menores y de las Personas Mayores Vulnerables en España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx directora general

14/11/2018

Boligrafo Waterman i còpia de carbonet de Josep Díaz Azorín, grandària foli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UGT-PV

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

09/11/2018

Objecte decoratiu de ceràmica d´Alberic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederación Regional de Jubilats i Pensionistes de la Comunidad Valenciana

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

05/11/2018

Caixa de nadal amb dues botelles de vi i torró, obsequi de l'Associació de Músics Jubilats de Benidorm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Músics Jubilats de Benidorm

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Regalat a una persona en situació d'exclusió social

22/12/2017

Planta de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVASS

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Directora General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència

15/12/2017

Llibre "Queridos recuerdos de los años 50 y 60"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Senior

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

12/05/2017

Planta con rosas rojas pequeñas en macetero de cristal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: M. Carmen Depinedo

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

10/04/2017

tassa de porcellana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joveloyes

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx Directora General

10/11/2016

Llibre: La Carta de poblament Medieval de Xestalgar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Gestalgar

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx D. General

19/04/2016

placa de fusta grandària xicoteta amb figura gravada commemorativa de Vietnam

Entitat/Persona que fa l'obsequi: visita del Grupo d'adopció-ADECOP

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: despatx de la directora

08/03/2016

polsera de fantasia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació de dones d'Oliva

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: personal

08/03/2016

ram de flors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Oliva

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

24/02/2016

caixa de snacks organicos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Happy Office Box

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: despatx

04/01/2016

macetero de fang pintat per xiquets amb problemes de conducta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Menors

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos