alts càrrecs

  • Advocacia General de la Generalitat

Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, sota la superior direcció de l'advocat o de l'advocada general de la Generalitat, l'exercici de les funcions d'assistència jurídica establides en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, així com qualssevol altres competències que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

La persona titular de l'Advocacia General de la Generalitat tindrà rang de secretari autonòmic.

L'Advocacia General de la Generalitat és la responsable de la recopilació normativa de les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat.

Les competències i el règim de funcionament de l'Advocacia General de la Generalitat s'ajustarà al que disposa l'article 2 del Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat, aprovat pel Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell.

cargando datos